Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Abu Dayeh, Christián ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Resumé Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek je ve všech směrech stále aktuálním problémem, který se pojí se závažnými dopady sociálními, zdravotními, finančními i bezpečnostními. Protože se jedná o téma značně široké, rozhodl jsem se práci zaměřit na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů (§ 283 - § 287 TZ). Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol. V první kapitole vymezuji základní pojmy, které jsou v práci často užívány a jejichž vymezení považuji pro správné porozumění textu za nezbytné. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji právní úpravy drogových trestných činů na našem území, přičemž dobově je prokládána úpravou přijímanou na mezinárodní úrovni, která vývoj intenzivně ovlivňovala a z níž ČR plynou mnohé závazky až do současnosti. V kapitole třetí věnující se současné právní úpravě je pak podáván společný úvod pro jednotlivé skutkové podstaty drogových trestných činů, přičemž je prostor věnován i širšímu kontextu v rámci trestního zákoníku a v nezbytném rozsahu také vybraným mimotrestním předpisům majícím k předmětu práce úzký vztah. Meritum této práce je obsaženo v kapitolách 4 - 8, v nichž jsou zpracovány jednotlivé skutkové podstaty, přičemž v příslušných kapitolách jsou analýze podrobeny též...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Abu Dayeh, Christián ; Heranová, Simona (oponent) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Resumé Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek je ve všech směrech stále aktuálním problémem, který se pojí se závažnými dopady sociálními, zdravotními, finančními i bezpečnostními. Protože se jedná o téma značně široké, rozhodl jsem se práci zaměřit na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů (§ 283 - § 287 TZ). Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol. V první kapitole vymezuji základní pojmy, které jsou v práci často užívány a jejichž vymezení považuji pro správné porozumění textu za nezbytné. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji právní úpravy drogových trestných činů na našem území, přičemž dobově je prokládána úpravou přijímanou na mezinárodní úrovni, která vývoj intenzivně ovlivňovala a z níž ČR plynou mnohé závazky až do současnosti. V kapitole třetí věnující se současné právní úpravě je pak podáván společný úvod pro jednotlivé skutkové podstaty drogových trestných činů, přičemž je prostor věnován i širšímu kontextu v rámci trestního zákoníku a v nezbytném rozsahu také vybraným mimotrestním předpisům majícím k předmětu práce úzký vztah. Meritum této práce je obsaženo v kapitolách 4 - 8, v nichž jsou zpracovány jednotlivé skutkové podstaty, přičemž v příslušných kapitolách jsou analýze podrobeny též...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Abu Dayeh, Christián ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Resumé Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek je ve všech směrech stále aktuálním problémem, který se pojí se závažnými dopady sociálními, zdravotními, finančními i bezpečnostními. Protože se jedná o téma značně široké, rozhodl jsem se práci zaměřit na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů (§ 283 - § 287 TZ). Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol. V první kapitole vymezuji základní pojmy, které jsou v práci často užívány a jejichž vymezení považuji pro správné porozumění textu za nezbytné. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji právní úpravy drogových trestných činů na našem území, přičemž dobově je prokládána úpravou přijímanou na mezinárodní úrovni, která vývoj intenzivně ovlivňovala a z níž ČR plynou mnohé závazky až do současnosti. V kapitole třetí věnující se současné právní úpravě je pak podáván společný úvod pro jednotlivé skutkové podstaty drogových trestných činů, přičemž je prostor věnován i širšímu kontextu v rámci trestního zákoníku a v nezbytném rozsahu také vybraným mimotrestním předpisům majícím k předmětu práce úzký vztah. Meritum této práce je obsaženo v kapitolách 4 - 8, v nichž jsou zpracovány jednotlivé skutkové podstaty, přičemž v příslušných kapitolách jsou analýze podrobeny též...
Postupy a zabezpečení v případech zneužívání vybraných druhů elektronického bankovnictví
Abu Dayeh, Christián ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce) ; Šafařík, Miroslav (oponent)
Hlavním tématem této bakalářské práce jsou různé metody zneužívání elektronického bankovnictví a možnosti jeho zabezpečení. Úvodní část stručně popisuje historický vývoj a sou-časnou právní úpravu elektronického bankovnictví, včetně vymezení určitých problematických pojmů. Součástí této části je rovněž popis prostředků vzdáleného přístupu k elektronickému bankovnictví, který zároveň dává základní představu o současných možnostech dálkové komunikace s bankou. Následuje analýza různých způsobů a praktických forem zneužívání vybraných druhů elektronického bankovnictví, kde se práce snaží o komplexní pokrytí této roztříštěné problematiky. Tato část je zaměřena zejména na zneužívání v oblasti platebních karet a v oblasti internetového bankovnictví. V poslední části pak bakalářská práce vymezuje různé možnosti zabezpečení a předcházení zneužívání za současného poskytnutí možných navrhovaných řešení problému. Otázka odpovědnosti za zneužití je řešena v samotném závěru práce. Cílem této práce je souhrnné vymezení různých možností zneužití některých prostředků vzdáleného přístupu a rovněž pokrytí problematiky zabezpečení platebních karet a internetového bankovnictví včetně poskytnutí určitého možného řešení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.