Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití neinvazivních genetických metod k studiu populačních parametrů vrubozobých ptáků
Kreisinger, J. ; Albrecht, Tomáš ; Čížková, Dagmar ; Javůrková, V. ; Munclinger, P. ; Stopka, P.
Tato publikace představuje metodiku založenou na neinvazivním sběru genetického materiálu z hnízd vrubozobých ptáků (Anseriformes). Pilotní projekt provedený na kachně divoké (Anas platyrhynchos) potvrdil, že tento přístup je vhodný ke stanovení některých parametrů hnízdních populací vrubozobých ptáků jako je například frekvence náhradního hnízdění, míra filopatrie a meziroční disperze. Výhodou oproti klasickým přístupům založeným na přímém odchytu, individuálním značení a cíleném sledování následných reprodukčních pokusů je menší časová a technická náročnost, což vede k podstatně efektivnějšímu samplování cílové populace. Nezanedbatelná není ani nižší disturbance hnízdících ptáků.
Zpřesnění a standartizace metodiky monitoringu výskytu komárů a postupu pro detekci flavivirů a bunyavirů
Gelbič, Ivan ; Šebesta, Oldřich ; Růžek, Daniel ; Kilian, Patrik
Publikace dává základní informace o metodice monitoringu výskytu komárů a o detekci virů. Odchyt homarů – vektorů mnoha onemocnění člověka i domácích zvířat je závislý na typu použitého lapače a atraktantu. Dalším důležitým faktorem je výška zavěšení lapače. Klasické metody pro detekci arbovirů (inokulace na mozcích myšat, CPE buněčné kultuře, atd.) jsou pracné a závislé na orientaci zda dobře rostou in vivo nebo in vitro. Proto nejsou klasické metody vždy vhodné pro rozsáhlá pozorování. PCR metodiky se ukázaly jako efektivní a senzitivní při sledování jednotlivých virů. Doufáme, že tento průvodce popisující metody monitoringu komárů a detekci vorů pomocí RT-PCr bude nápomocen při ochraně zdraví člověka. Použití těchto metod umožní optimalizaci eradikace komárů ekonomicky výhodnými a přírodu chránícími metodami.
Genetic diversity in populations
Martínková, Natália ; Zemanová, Barbora
Genetic diversity accumulates over time on the level of DNA sequence with accumulation of mutations. It is additionally increased with population admixture, and the decrease in genetic diversity is often the first indication of detrimental processes affecting populations, such as reduction in the number of breeding individuals or breeding of close relatives. Nucleotide diversity shows how different the sequences of a given gene are in a population. Gene diversity estimates how likely two individuals are to share the same sequence of a gene. Number of alleles is the count of different versions of a gene with differing sequences, and this is corrected for sample size in estimation of allelic richness. Heterozygosity is the average frequency that an individual will have two different copies of a gene.
Zoologické dny Brno 2011: sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011
Bryja, Josef ; Řehák, Z. ; Zukal, Jan
V roce 2011 bylo registrováno 490 účastníků, odeznělo 141 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 172 posterů. Tato čísla zcela jasně naznačují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou konferencí se zoologickou tematikou minimálně v rámci České republiky a Slovenska. Přestože počet účastníků se od loňské konference v Praze příliš nelišil (pravděpodobně již bylo dosaženo jakéhosi "zoologického maxima"), tak se neustále zlepšuje kvalita prezentovaných příspěvků, a to jak po vědecké, tak i formální stránce. Studentské soutěže (podporované firmou Olympus, časopisem Živa a nakladatelstvím Academia) se účastnilo 59 přednášek a 91 posterů.
Zoologické dny Brno 2009: sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009
Bryja, Josef ; Řehák, Z. ; Zukal, Jan
Konference se zúčastnilo cca 450 účastníků, z toho více než polovina byla studentů. V 15 přednáškových blocích (ve třech paralelních konferenčních místnostech) zaznělo 104 přednášek, z toho 5 plenárních. Během čtvrtečního dopoledne mohli účastníci konference zhlédnout rovněž 176 posterových prezentací.
Zoologické dny České Budějovice 2008: sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008
Bryja, Josef ; Nedvěd, Oldřich ; Sedláček, František ; Zukal, Jan
Do Českých Budějovic se sjelo 400 zoologů z Čech a Moravy, významná byla i účast odborníků ze Slovenské republiky. Konference byla věnovaná nedožitým osmdesátým narozeninám prof. Zdeňka Veselovského. Předseda Zoologické společnosti Dr. Václav Pižl vzpomenul i osmdesátých narozenin významného ornitologa prof. Karla Hudce. Na konferenci zazněly tři plenární přednášky: doc. Daniel Frynta z Karlovy univerzity na úvod přednášel o evoluci chování, proč je zajímavá a zda ji vůbec lze studovat. Prof. Jan Zrzavý z Jihočeské univerzity seznámil v podvečer posluchače s fylogenezí mnohobuněčných živočichů na úsvitu fylogenomiky. Dr. Konvička z Entomologického ústavu hovořil na začátek druhého dne o vymírání hmyzu ve střední Evropě a selhávání ochrany přírody. Dr. Devetter vybídl účastníky konference ke členství v nově zakládané České společnosti pro ekologii. Dále zaznělo 103 krátkých přednášek řazených do sekcí podle taxonomického zaměření. Host ze Spolkové republiky Německo, profesor Hynek Burda z univerzity Duisburg-Essen představil nový objev týkající se zvířecího vnímání magnetického pole. Ve čtvrtek odpoledně byly dvě hodiny věnovány plakátové sekci – v chodbách ústavů Biologického centra Akademie věd viselo 159 posterů.
Ryby jako významný bioindikátor kvality vodního prostředí horních částí Tiché Orlice a Divoké Orlice
Lusk, Stanislav ; Lusková, Věra ; Korunová, Vlasta
Výzkumy na území regionu Orlice v průběhu posledních 20 let umožnily poznání druhové skladby rybích společenstev řek Tichá Orlice a Divoká Orlice. V tocích se nachází rybí společenstvo salmonidního typu s dominancí druhů Salmo trutta, Thymalus thymallus, Cottus gobio, Lampetra fluviatilis. Znečištění postupně se omezily vybudované čistírny odpadních vod a výrazné snížení intenzity zemědělské činnosti. Specifický problém představuje znečištění rtutí v oblasti Králík na horním části Tiché Orlice. Zdrojem kontaminace prostředí rtutí byla výroba zářivek v Králíkách, která byla ukončena v roce 1990. I když se kontaminace vody a následně i ryb rtutí v průběhu času snižuje, přesto hodnoty rtuti ve svalovině ryb přesahují hygienický limit (0,1 mg.kg-1). U rybářů konsumujících ryby ulovené v Tiché Orlici bylo zjištěno zvýšené množství rtuti ve vlasech. Prozatím nebylo přistoupeno k rehabilitaci upravených a regulovaných toků včetně drobných potoků v oblasti horní části Tiché Orlice.
Rybí společenstvo jako indikátor degradace toku
Jurajda, Pavel ; Janáč, Michal ; Ondračková, Markéta ; Adámek, Zdeněk ; Valová, Zdenka ; Streck, G. ; Machala, M. ; Wenger, M. ; Segner, H.
V příkladové studii na Bílině se ryby na úrovni společenstva projevily jako dobrý a rychlý indikátor ekologického stavu toku, avšak pro indikaci chemických látek v řece je nutné hodnotit specifické parametry na úrovni jedince.
Zoologické dny Praha 2010: sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010
Bryja, Josef ; Zasadil, P.
V roce 2010 byl registrován rekordní počet 512 účastníků, odeznělo 126 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 183 posterů (rovněž dosud nejvyšší počet za všechny roky konání Zoologických dnů). Studentské soutěže se účastnilo 57 přednášek a 78 posterů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.