Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace k výkonu sociální práce u sociálních pracovníků OSPOD
Žlebková, Veronika ; Vodáčková, Daniela (vedoucí práce) ; Pazlarová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na pojetí sociální práce u pracovníků sociálně právní ochrany dětí a jejich vnímání prestiže tohoto povolání. Diplomová práce vymezuje pojmy jako je sebehodnota, seberealizace, motivace a prestiž, přičemž důraz je kladen především na naplnění očekávání, která se formovala již před studiem na vysoké škole, potažmo vyšší odborné škole. Práce se také zaměřuje na profesní a systémové limity, se kterými se sociální pracovníci na OSPOD setkávají, ale také na předpoklady, jež jsou nedílnou součástí profesionálního výkonu sociální práce na OSPOD. Empirická část práce je zaměřena na kvalitativní výzkum, kdy byly použity polostrukturované rozhovory a výběr respondentů proběhl na základě referenčního výběru. Práce je zaměřena na zmapování dané problematiky a měla by identifikovat kritické oblasti, které jsou s výkonem sociální práce na OSPOD spjaty, převážně v kontextu vnímání prestiže tohoto povolání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.