Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Umělecká škola v Brně
Smička, Matěj ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Z dříve vypracované studie v předmětu AG32, vznikla následující bakalářská práce, která tuto studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Téma práce má název Umělecká škola v Brně. Pro toto téma bylo uděleno místo stavby Kraví Hora, Brno, Veveří. Koncept byl do jisté míry ovlivněn svažováním terénu, který se snaží napodobit kaskádovitým umístěním objektů. Nedaleko pozemku se na severní straně nachází zahrádkářská kolonie, na jižní tenisové haly, na východní Budovu Z, Fakulty stavební v Brně a na západní park Kraví hora s hvězdárnou. Hlavní ideu tohoto projektu bylo vytvořit objekt za pomocí geometrie - výsledkem jsou tedy tři hmoty - výseče, které jsem získal průnikem několika různých kruhů a elips. Uspořádání objektů i střední amfiteátr ještě umocňují kaskádovitost. Škola má funkci vzdělávací s přidanou funkcí kulturně-vzdělávací, jelikož součástí je i polyfunkční sál a galerie výtvarného umění.
Volnočasové centrum dětí, mládeže a dospělých
Prachař, Jakub ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vychází z mé architektonické studie zpracované v rámci ateliéru v zimním semestru třetího ročníku. Tématem práce je navrhovaný objekt Volnočasového centra dětí, mládeže a dospělých, který se nachází v proluce mezi bytovým domem a gymnáziem na Mojmírově náměstí v Brně-Králově Poli. Objekt má vhodně doplňovat potřeby obyvatel této brněnské městské části. Jsou navrženy celkem 2 objekty, ve kterých se nachází velký a malý víceúčelový sál, 2x hudebna a 3x učebna. Objekt S01 je čtyřpodlažní a má dva samostatně oddělené provozní celky – velký víceúčelový sál a místnosti k němu podružné (šatna, bar, šatny účinkujících) a prostory volnočasového centra (učebny a hudebny). Objekt S02 je jednopodlažní a nachází se v něm menší víceúčelový sál. Uliční fasáda je opatřena bílou omítkou, která vytváří kontrast s hliníkovou zavěšenou konstrukcí s černým nátěrem. Tento prvek reflektuje s parkem na Mojmírově náměstí, ale také má za cíl upozornit na budovu a její náplň. Na střeše se nachází terasa s konstrukcí přístřešku, která umožňuje popínavým rostlinám růst vzhůru. Vznikne tak malá „oáza“ na střeše uprostřed města. Ve dvoře je navržen prostor s fontánou, která je umístěna na osu velkého okna víceúčelového sálu. Na osu je navržen také přístupový chodník spojující tento dvůr s ulicí Košinova na severovýchodní straně pozemku.
Horský penzion
Kupčoková, Ivana ; Dýr, Petr (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabýva návrhem rekreačního objektu typu horského penzionu v okolí města Brezno na středním Slovensku. Cílom bylo navrhnout rekreačně-sportovní areál respektující přírodu, tradice. Svým vybavením by měl nabídnout ubytování a možnost trávení aktivní dovolené turistům a rodinám s dětmi.
Venkov- lidé a krajina
Maťaťa, Tomáš ; Chuděj, Tomáš (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Poľnohospodárstvo prešlo na Slovensku dlhým vývojom. V minulosti znamenalo živobytie, spojenie vidieckeho obyvateľstva, podporovalo vzťahy a vzájomnú súdržnosť. Socialistická kolektivizácia a vznik Jednotných roľníckych družstiev predstavovali násilnú zmenu nerešpektujúcu historický vývoj. Znamenali stratu vzťahu ľudí k pôde a počiatok úpadku poľnohospodárstva, opúšťania vidieka. Družstvo znamenalo ranu pre charakter dediny. Dané prírodné a klimatické podmienky dovtedy podmieňovali vzhľad architektúry, ktorá bola špecifická pre každý región. Hospodárske objekty rodinných statkov boli postupne nahradzované unifikovanými veľkopriestorovými objektami. Mierka nezodpovedajúca svojmu okoliu, nerešpektujúca kontext, narúšala estetiku a sídelnú štruktúru dediny. Po páde režimu a následnej reštitúcii nenastal zamýšľaný návrat vzťahu ľudí k poľnohospodárstvu a družstvá ostali podnikmi bojujúcimi o prežitie a roľníci zamestnancami. Význam vidieka narástol v sfére bývania a upadol v ekonomickom význame. Na jednej strane ostala tradícia s pôvodným obyvateľstvom, na druhej moderna s príchodom mestského obyvateľstva. Množstvo družstiev ostalo na Slovensku buď opustených a chátrajúcich, alebo sa stále využívajú na poľnohospodársku činnosť, ktorá je ale málo efektívna a väčšina objektov v družstvách ostáva nevyužívaných a zanedbaných. Družstvá v minulosti vznikali vo väčšine obcí a tak pri 2759 obciach na Slovensku je ich počet vysoký. Družstvo sa postupným vývojom stalo stopou vo vidieckej krajine, ktorá spôsbuje zbytočný záber pôdy a znemožňuje dedine v jej budúcom raste. Je potrebné, aby v každej obci bolo prítomné družstvo, ktoré je buď opustené alebo využívané len čiastočne? Transformácia priestoru družstva na priestor slúžiaci ľuďom, podporujúci vzájomný vzťah medzi ľuďmi a vzťah ľudí k dedine. Otvorenie priestoru družstva obyvateľom vidieka.
Město ve městě
Menšíková, Kateřina ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem souboru bytových staveb, založeném na principu cohousingu. Navrhované stavby tvoří tři bytové domy určené pro komunitní bydlení tří sociálních skupin – seniorů, studentů a mladých rodin. Návrh pracuje s různými stupni soukromí a vychází z klasického městského bloku typického pro danou oblast. Z něj je ponechán veřejný parter, jakožto charakter ulice, vytvářející určitou platformu. Ve vyšších podlažích nad platformou je zástavba otevřená a nechává prostoupit zeleň z protějšího břehu do vnitrobloku. Otevřením zástavby vznikají lepší podmínky pro bydlení a také polosoukromý prostor v úrovni společných pater komunitního bydlení. Tento prostor navazuje na poloveřejný park, sloužící jako zázemí pro obyvatele cohousingu a mateřské školy.
Město ve městě
Frimmel, Martin ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
město ve měste
Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / architektonická studie - design / etapa 2021/22
Nováková, Lucie ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je architektonická studie cyklistického stadionu – velodromu v městské části Pisárky v Brně pro TJ Favorit Brno. Stávající velodrome je situován jihozápadně na okraji brněnského výstaviště při ulici Křížkovského. Velodrom již neodpovídá nynějším požadavkům dráhové cyklistiky, avšak po historické stránce je cenný a má své genius loci. Nová dřevěná cyklistická dráha o délce 250 m (spolu s dalšími parametry mezinárodní cyklistické unie) a k ní přidružená sportoviště jsou „vložena“ do stávajícího velodromu, který je dle požadavků upraven a rekonstruován. Tribuny zůstaly zachovány stávající. Vestavěný objekt s novou dráhou je pak kompletně zastřešen a vytváří tak uzavřený prostor. V rámci rekonstrukce stadionu došlo také k vytvoření nového zázemí pro TJ Favorit Brno z modulárního kontejnerového systému, jedná se o šatny pro sportovce, prostory pro administrativu, dále zázemí pro hostující kluby a sportovce a VIP prostory. Systém kontejnerové výstavby pro sportovní zázemí je velmi praktický, ekonomický, rychlý, šetrný k životnímu prostředí a variabilní a flexibilní k aktuálním požadavkům sportu, který se neustále vyvíjí. Předprostor a parter v jižní části stávajícího velodromu je vybaven službami pro veřejnost – kavárnou, prodejnou suvenýrů, pokladnou, infocentrem, servisem a prodejnou kol a sportovního vybavení. Nová dráha s tribunami je zastřešena ETFE folií ukotvenou na nové příhradové vazníky, které jsou napojeny na stávající zastřešení.
Obnova zaniklých cest- tratí mezi Moravou a Dolním Rakouskem
Chlupová, Jana ; Matoušková, Petra (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Práce se zabývá obnovou zrušené železniční cesty mezi Hevlím a Laa an der Thaya. Obnova nádraží v Hevlíně je rozdělena na jednotlivé etapy. V první fázi se jedná o rekonverzi secesní výpravní budovy na muzeum. V další etapě proběhne vybudování nástupiště s úpravou nádražních ploch. Důležitým momentem v této fázi je vybudování zastřešení budoucí výpravní budovy, které bude fungovat jako místo pro letní kulturní akce anebo trh. Na nádraží vznikne nová funkce, která využívá potenciálu jinak volné plochy nástupiště. V poslední závěrečné etapě dostavěním obvodových stěn výpravní budovy začne stavba fungovat jako plnohodnotná zastávka. Společně s realizací mostu se obnoví propojení mezi Hevlínem a Lávou a tím i další propojení mezi Brnem a Vídní. Cílem práce je obnova sousedských vztahů mezi Dolním Rakouskem a jižní Moravou.
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Váchová, Veronika ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Cílem projektu, bylo navrhnout vstupní objekt Přírodovědecké fakulty University Palackého. Objekt by měl naplňovat potřeby studentů a pedagogů, vše co jim v areálu chybí, především nějaký větší krytý reprezentativní prostor, kde by se mohli scházet, a který tu zejména chybí.
Rugby Club Bystrc - Brno
Poláková, Marie ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh sportovního klubu Rugby Club v Brně-Bystrci v podrobnosti konstrukční studie a dokumentace pro stavební povolení, a to na základě architektonické studie vypracované v rámci předmětu ateliérové tvorby AG032 – Veřejné stavby. Cílem projektu bylo v souladu s požadavky investora navrhnout víceúčelové sportovní centrum, které bude vytvářet vyhovující zázemí pro místní rugby hráče, a které bude rovněž otevřené veřejnosti. Stávající budova RCB se nachází na pozemku při ulici Jakuba Obrovského v blízkosti obytného sídliště na straně západní a břehu řeky Svratky na straně východní. Jedná se o velmi členitou jednopodlažní budovu, kterou si členové klubu postavili svépomocí. Samotné hnutí rugby hráčů v Brně se pyšní snad vůbec nejdelší historií v České republice a od jeho založení v roce 1926 v něm figurovala řada slavných jmen jako byl např. spisovatel Ondřej Sekora. Současní členové si proto na všem, co se jim vlastními silami podařilo vybudovat, velmi zakládají a jsou na svůj klub hrdí. Rozhodla jsem se proto, že hmotu stávající budovy zachovám a využiji její charakteristicky členitou formu jako odrazový můstek pro svůj návrh a zároveň jako odkaz ke slavné historii klubu. Nad tuto původní hmotu stavím hmotu zcela tvarově i materiálově odlišnou, abych tak docílila kontrastu, který se bude vymezovat vůči původnímu a dotvářet tak celistvý vzhled stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Žalmanová, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.