Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Práce s dětmi s odkladem školní docházky v současné praxi předškolního vzdělávání
Žáková, Petra ; Loudová Stralczynská, Barbora (vedoucí práce) ; Pěnička, Jaroslav (oponent)
V mé bakalářské práci se zabývám problematikou týkající se odkladů povinné školní docházky. Téma jsem zkoumala v souladu s novými podmínkami - zavedením povinného předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část slouží jako úvod do tématu. Je zde přiblížen vývoj pohledu na pojmy školní zralost, připravenost a způsobilost a legislativní ukotvení odkladu zahájení školní docházky. Nastíněn je vývoj odkladů školní docházky zhruba od poloviny 20. století do současnosti a stručné srovnání České republiky s jinými evropskými zeměmi v otázce školní docházky. Vzhledem k tomu, že je míra odkladů povinné školní docházky v České republice poměrně vysoká, vybrány byly takové země, kde je podíl odkladů nižší. Cílem praktické části je zjistit, jak probíhá podpora a práce s dětmi s odkladem školní docházky ve vybraných mateřských školách na Vysočině a v Praze. Jako výzkumná metoda byl zvolen polostrukturovaný dotazník s učitelkami a ředitelkami mateřských škol a dále polostrukturovaný rozhovor s vybranými učitelkami/ředitelkami. Z realizovaného výzkumu vzešlo, že většina mateřských škol s dětmi s odkladem školní docházky pracuje, což je zjištění velice pozitivní. Bakalářská práce představuje metody, které jsou v mateřské škole nejčastěji...
Survivin, nový cíl signální cesty Hedgehog/GLI v lidských nádorových buňkách
Žáková, Petra ; Boušová, Iva (vedoucí práce) ; Skarková, Veronika (oponent)
Survivin, d ležitý antiapoptický protein, je exprimován v nádorech, zatímco v normálních tkáních je exprese tohoto proteinu extrémn nízká a definuje úlohu survivinu jako rakovinového genu. Survivin vykazuje multifunk ní aktivitu v nádorových bu kách. Nicmén , pro je survivinová exprese ost e a vždy omezena na nádorovou tká , z stává nejasná. Zde jsme identifikovali 11 p edpokládaných konsensuálních vazebných míst pro GLI transkrip ní faktory v promotoru survivinu a charakterizovali aktivitu promotoru. Inhibitory dráhy Hedgehog / GLI, cyklopaminu a GANT61, snížily promotorovou aktivitu v reporterových testech. NGLI2 (který postrádá represorovou doménu) byl nejú inn jším vektorem p i aktivaci promotor-reportéra survivinu. Navíc GANT61, inhibitor GLI1 / 2, potla il expresi endogenního proteinu survivinu a expresi mRNA ve v tšin bun k p es velký panel nádorových bun ných linií. Chromatinová imunoprecipitace ukázala vazbu GLI2 na promotor survivinu. Ektopická exprese endogenního survivinu vyvolaná GLI2 byla pozorována u normálních lidských fibroblast . GANT61 snížila hladinu survivinu u nádor nu-nu myší, což napodobovalo aktivitu GANT61 v kultivovaných bu kách. Imunohistochemie a dvojitá imunofluorescence lidských nádor odhalila korelaci mezi oblastmi tkán vykazujícími vysokou pozitivitu GLI2 a...
Molekulární mechanismy senzitivity lidských nádorových buněk k inhibitoru protein kinázy Src dasatinibu
Žáková, Petra ; Semecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Přenos signálu je účinným mechanismem, který dovoluje rychlou a specifickou odpověď eukaryotických buněk i na malé změny mimobuněčných a vnitrobuněčných informací. Mnohé kaskády protein kináz v signálních cestách jsou deregulovány při lidských nemocech a představují tak cenný cíl v terapii těchto onemocnění. Tato práce je věnována inhibici aktivity Src kinázy pomocí dasatinibu aplikovaného na melanomové buňky v buněčné kultuře. Dasatinib je multikinázový inhibitor protein tyrosin kináz a s velkou účinností inhibuje Src a další členy této rodiny kináz. Dasatinib je již používán jako protinádorový lék u některých nádorů, u dalších je v poslední fázi klinických zkoušek. Výsledky poukázaly hlavně na vliv inhibice Src na 2 hlavní signální cesty důležité pro přežívání a proliferaci melanomových buněk, a to MAPK a AKT. V literatuře není známo mnoho propojení MAPK a Src u melamomu, ale recentně bylo referováno, že Src inhibuje translokaci ERK1/2 do jádra a tím urychluje proliferaci melanomových buněk.
Optimalizace HPLC stanovení klotrimazolu
Žáková, Petra ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Byla vypracována metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pro stanovení obsahu účinné látky klotrimazolu a příslušných nečistot (2-chlorfenyl)difenylmethanolu a imidazolu v přípravku Clotrimazol spray 1 %. Předložená práce byla zaměřena na výběr vhodné chromatografické kolony, složení mobilní fáze, jejího pH a vnitřního standardu pro analýzu léčivého přípravku obsahujícího lokálně užívané antimykotikum klotrimazol. Celkem bylo testováno 7 chromatografických kolon. Testované kolony: Discovery HS F5 (5 μm, 150 x 4,6 mm); Chromolith® Performance, RP-18e (100 x 3 mm); ZIC® HILIC (3,5 μm, 50 x 2,1 mm); XTerra® RP 18 (5 μm, 100 x 3 mm); Discovery RP Amide C 16 (5 μm, 250 x 3 mm); Zorbax Extend-C18 (3,5 μm, 75 x 4,6 mm); Discovery ZR-PBD (5 μm, 150 x 4,6 mm). Jako optimální kolona byla zvolena Discovery ZR-PBD (5 μm, 150 x 4,6 mm). Tato kolona je na bázi oxidu zirkoničitého, který je potažený vrstvou polybutadienu. Oxid zirkoničitý je stabilní v celém rozsahu pH při vysokém tlaku a teplotě až do 200 řC. Byla použita spektrofotometrická detekce při 210 nm. Jako optimální mobilní fáze byla vybrána směs acetonitrilu a vody (pH 9,7) v poměru 50:50. pH vodné fáze bylo upraveno roztokem NH4OH 25 % na hodnotu 9,7. Výsledný roztok byl přefiltrován přes membránový filtr 0,45 mm. Jako optimální množství...
Dech při hře na žesťové nástroje
Žáková, Petra ; SUŠICKÝ, Jiří (vedoucí práce) ; MALIMÁNEK, Karel (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám dýcháním při hře na žesťové nástroje. V první kapitole s názvem Proces dýchání popisuji dýchací systém, jeho dýchací ústrojí a vlastní proces dýchání se zaměřením na typy dýchání, regulaci dýchání a objem plicního vzduchu. Následně se zabývám dýcháním při hře, tedy dechem ve spojení s tvorbou tónů, s nátiskem, prací jazyka, technikou prstů. Ve druhé kapitole podávám pohled významných hráčů a učitelů na dýchání při hře na dechové nástroje, který je doplněn o pohled východních kultur na běžné dýchání. Ve třetí kapitole uvádím metody rozvoje dýchání. Nejprve se zaměřuji na vývoj a užití typů dýchání, poté na rozvoj techniky dýchání. Tato kapitola obsahuje mnohá dechová cvičení prováděná s nástrojem i bez, vedoucí k volnosti a rychlosti vdechu a rovnoměrnosti a držení výdechu. Cvičení napomáhají celkovému upevnění dýchacího svalstva.
Výuka hry na trombon v ZUŠ
Žáková, Petra ; Sušický, Jiří (vedoucí práce) ; Malimánek, Karel (oponent)
Ve své práci se zaměřuji na dnešní možnosti při výuce hry na trombon v ZUŠ. V první kapitole věnuji pozornost vývoji výuky hudby se zaměřením na výuku trombonu od jeho vlastního vzniku. Ve druhé kapitole popisuji cíle výuky, metodiku hry a nezbytnou osobnost učitele. Ve třetí kapitole uvádím nejužívanější trombonovou literaturu v Čechách. Práce je zaměřena na postup práce hudebního pedagoga při výuce hry na trombon.
Regionální a strukturální politika EU a její realizace v ČR
Žáková, Petra ; Jeníček, Vladimír (vedoucí práce) ; Helena, Muniová (oponent)
Práce charakterizuje regionální a strukturální politiku Evropské unie a srovnává programová období 2007-2013 a 2000-2006. Hlavní část je věnována fungování regionální a strukturální politiky EU v České republice, je provedeno zhodnocení dosavadních výsledků a zkušeností s čerpáním. Konkrétní příklady využití prostředků ze strukturálních fondů v ČR jsou uvedeny v případových studiích, které také ilustrují některé změny regionální a strukturální politiky v období 2007-2013.

Viz též: podobná jména autorů
4 ŽÁKOVÁ, Pavlína
1 Žáková, Pavla
4 Žáková, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.