Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komunikační mix podniku
Švecová, Michaela ; Novotná, Marie (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na rozbor komunikačního mixu společnosti DS. Hrabal s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem cukrářských výrobků. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy týkající se marketingu, druhá část je zaměřena na představení společnosti a provedení jednotlivých analýz a ve třetí části najdeme vlastní návrhy řešení, které povedou ke zlepšení marketingové komunikace firmy.
Marketingové aktivity společnosti působící na realitním trhu
Švecová, Michaela ; Rygl, Tomáš (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na rozbor marketingových aktivit společnosti Century 21 All Inclusive, která se zabývá především prodejem a pronájmem nemovitých věcí. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy týkající se marketingu a realitního trhu. Druhá část je zaměřena na představení společnosti a provedení jednotlivých analýz a ve třetí části budou řešeny jednotlivé návrhy ke zlepšení marketingové komunikace společnosti.
Bytový dům
Švecová, Michaela ; Pilík, Václav (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu ve Vysokém Mýtě. Bytový dům leží na západním okraji města Vysoké Mýto v lokalitě určené pro bydlení. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní nepodsklepený objekt s 6 bytovými jednotkami ve 2.NP a 3.NP. V 1.NP se nachází technické prostory budovy a 4 garáže. Na východní straně budovy se nachází parkoviště a vjezdy do jednotlivých garáží. Svislý konstrukční systém budovy je zděný z keramických tvárnic Porotherm. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z EPS. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky. Balkonové desky jsou železobetonové monolitické tvořeny pomocí ISO-nosníků. Vertikální pohyb v objektu je zajištěn schodištěm z monolitického železobetonu a výtahem v samonosné železobetonové monolitické výtahové šachtě. Objekt je založen na vrtaných pilotách ve spolupráci s železobetonovými základovými pasy. Střecha je plochá vegetační v kombinaci s kačírkem. Samotný návrh byl proveden s ohledem na přípustná regulativa a stávající okolní zástavbu v řešené lokalitě. Součástí práce jsou schémata vedení TZB rozvodů v objektu a posudky ze stavební fyziky, konkrétně z tepelné techniky, akustiky, insolace a osvětlení. Byly použity následující programy: AutoCAD 2018, AutoCAD 2021, ArchiCAD, Teplo 2017, Světlo+, Building Designe, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Publisher, Hluk+.
Penzion s restaurací
Švecová, Michaela ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu Penzion s restaurací. Objekt je navržen v obci Karlov v okrese Žďár nad Sázavou. Objekt bude dopravně a technicky napojen na veřejnou komunikaci vedoucí podél východní hranice pozemku. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, z části podsklepený, který plní funkci přechodného ubytování a stravování. Jižní část objektu tvoří penzion a severní část tvoří restaurace. Hlavní vstupy do budovy jsou situovány z východní strany v návaznosti na parkoviště s kapacitou 37 parkovacích stání. Penzion je dvoupodlažní částečně podsklepený s obytným podkrovím. V 1NP a 2NP jsou komunikační prostory s ubytovacími jednotkami a v 1S je technické zázemí objektu. V penzionu je 11 ubytovacích jednotek a projektovaná kapacita je 32 osob. Restaurace je jednopodlažní nepodsklepená s plochou střechou. Na západní straně restaurace je dřevěná terasa. Projektovaná kapacita restaurace je 83 osob, včetně osob na terase. Konstrukční systém objektu je zděný z keramických tvárnic a betonových tvarovek v suterénu. Objekt je založen na betonových základových pasech v kombinaci se ztraceným bedněním. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické desky. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s izolantem z polystyrenu. Střešní konstrukci penzionu tvoří sedlová střecha s novodobým vaznicovým krovem s obytným podkrovím. Střešní konstrukci restaurace tvoří jednoplášťová plochá střecha s vrstvou kačírku, kde nosná část střechy je železobetonová monolitická deska. Nosnou část atiky tvoří prolévané betonové tvárnice.
Klasické úlohy řecké matematiky
Švecová, Michaela ; Bečvář, Jindřich (vedoucí práce) ; Šír, Zbyněk (oponent)
Tato práce se zabývá pěti klasickými úlohami řecké matematiky. Jedná se o kvadraturu kruhu, zdvojení krychle, trisekci úhlu, rektikaci kružnice a konstrukci pravidelných n-úhelník. Jsou zde uvedeny dkazy neřešitelnosti těchto úloh. Dále je věnována pozornost různým snahám o jejich vyřešení. Jedná se jednak o přesné postupy, které porušují pravidla pro eukleidovské konstrukce, používají speciální pomůcky, křivky apod., jednak o nepřesná řešení, která lze sestrojit pravítkem a kružítkem. V neposlední řadě jsou zde uvedeny české příspěvky k dané tématice.
Trisekce úhlu - zajímavé přibližné metody
Švecová, Michaela ; Bečvář, Jindřich (vedoucí práce) ; Šarounová, Alena (oponent)
Na/ev prace: Trisekce uhlu. zajimave pfibli/.ne melody Autor: Michacla Sveeova Katedra (uslav): Katedra didaktiky matematiky Vedouei bakalafske prace: doc. RNDr. Jindfieh Becvaf, CSc. e-mail vedoueiho: beevano^karlin.mff.cuni.c/ Abslrakt: Tato pracc se zabyva problemein trisekce uhlu, coz je jedna z klasickych uloh fecke malematiky. Krome duka/u, /e tato uloha neni eukleidovsky fesitelna, jsou zde uvedeny ru/ne metody, k nimT: matematici beliem rady staleti dosli. Jednak to jsou postupy ,,pfesne", ktcre nejakym /pusobem porusuji pravidla cukleidovskyeh konstrukci. dale pak ..nepfesne" poslupy provadcne pouze za pomoci pravitka a kruzitka. Zde je mira nepresnosti odhadnuta vypoelem odchylky od occkavane tfetiny iihlu pro nektere specialni velikosti uhlu. Dale sc prace zabyva ruznymi nastroji - trisektory - pomocf nich/ l/e uhcl tfctinovc velikostijednoduse najit. Klicova slova: trisekce uhlu. eukleidovske konstrukcc, recka matematika Title: The Triseclion Problem Author: Michaela Sveeova Deparment: Department of Mathematics IZducation Supervisor: doc. RIM Dr. Jindfieh Becvar, CSc. Supervisor's e-mail adrcss: becvar(^karlin.mff.cuni.cx Abstract: This work deals with the problem of the angle triscclion which is one of the classical tasks of the Greek mathematics. Besides proving that this problem has no...
Bytový dům
Švecová, Michaela ; Pilík, Václav (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu ve Vysokém Mýtě. Bytový dům leží na západním okraji města Vysoké Mýto v lokalitě určené pro bydlení. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní nepodsklepený objekt s 6 bytovými jednotkami ve 2.NP a 3.NP. V 1.NP se nachází technické prostory budovy a 4 garáže. Na východní straně budovy se nachází parkoviště a vjezdy do jednotlivých garáží. Svislý konstrukční systém budovy je zděný z keramických tvárnic Porotherm. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z EPS. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky. Balkonové desky jsou železobetonové monolitické tvořeny pomocí ISO-nosníků. Vertikální pohyb v objektu je zajištěn schodištěm z monolitického železobetonu a výtahem v samonosné železobetonové monolitické výtahové šachtě. Objekt je založen na vrtaných pilotách ve spolupráci s železobetonovými základovými pasy. Střecha je plochá vegetační v kombinaci s kačírkem. Samotný návrh byl proveden s ohledem na přípustná regulativa a stávající okolní zástavbu v řešené lokalitě. Součástí práce jsou schémata vedení TZB rozvodů v objektu a posudky ze stavební fyziky, konkrétně z tepelné techniky, akustiky, insolace a osvětlení. Byly použity následující programy: AutoCAD 2018, AutoCAD 2021, ArchiCAD, Teplo 2017, Světlo+, Building Designe, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Publisher, Hluk+.
Marketingové aktivity společnosti působící na realitním trhu
Švecová, Michaela ; Rygl, Tomáš (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na rozbor marketingových aktivit společnosti Century 21 All Inclusive, která se zabývá především prodejem a pronájmem nemovitých věcí. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy týkající se marketingu a realitního trhu. Druhá část je zaměřena na představení společnosti a provedení jednotlivých analýz a ve třetí části budou řešeny jednotlivé návrhy ke zlepšení marketingové komunikace společnosti.
Klasické úlohy řecké matematiky
Švecová, Michaela ; Šír, Zbyněk (oponent) ; Bečvář, Jindřich (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá pěti klasickými úlohami řecké matematiky. Jedná se o kvadraturu kruhu, zdvojení krychle, trisekci úhlu, rektikaci kružnice a konstrukci pravidelných n-úhelník. Jsou zde uvedeny dkazy neřešitelnosti těchto úloh. Dále je věnována pozornost různým snahám o jejich vyřešení. Jedná se jednak o přesné postupy, které porušují pravidla pro eukleidovské konstrukce, používají speciální pomůcky, křivky apod., jednak o nepřesná řešení, která lze sestrojit pravítkem a kružítkem. V neposlední řadě jsou zde uvedeny české příspěvky k dané tématice.
Trisekce úhlu - zajímavé přibližné metody
Švecová, Michaela ; Šarounová, Alena (oponent) ; Bečvář, Jindřich (vedoucí práce)
Na/ev prace: Trisekce uhlu. zajimave pfibli/.ne melody Autor: Michacla Sveeova Katedra (uslav): Katedra didaktiky matematiky Vedouei bakalafske prace: doc. RNDr. Jindfieh Becvaf, CSc. e-mail vedoueiho: beevano^karlin.mff.cuni.c/ Abslrakt: Tato pracc se zabyva problemein trisekce uhlu, coz je jedna z klasickych uloh fecke malematiky. Krome duka/u, /e tato uloha neni eukleidovsky fesitelna, jsou zde uvedeny ru/ne metody, k nimT: matematici beliem rady staleti dosli. Jednak to jsou postupy ,,pfesne", ktcre nejakym /pusobem porusuji pravidla cukleidovskyeh konstrukci. dale pak ..nepfesne" poslupy provadcne pouze za pomoci pravitka a kruzitka. Zde je mira nepresnosti odhadnuta vypoelem odchylky od occkavane tfetiny iihlu pro nektere specialni velikosti uhlu. Dale sc prace zabyva ruznymi nastroji - trisektory - pomocf nich/ l/e uhcl tfctinovc velikostijednoduse najit. Klicova slova: trisekce uhlu. eukleidovske konstrukcc, recka matematika Title: The Triseclion Problem Author: Michaela Sveeova Deparment: Department of Mathematics IZducation Supervisor: doc. RIM Dr. Jindfieh Becvar, CSc. Supervisor's e-mail adrcss: becvar(^karlin.mff.cuni.cx Abstract: This work deals with the problem of the angle triscclion which is one of the classical tasks of the Greek mathematics. Besides proving that this problem has no...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠVECOVÁ, Mariana
13 ŠVECOVÁ, Markéta
1 ŠVECOVÁ, Mirka
1 ŠVECOVÁ, Miroslava
1 Švecová, Magda
4 Švecová, Magdalena
4 Švecová, Magdaléna
2 Švecová, Marianna
2 Švecová, Marie
13 Švecová, Markéta
10 Švecová, Martina
1 Švecová, Martina Bc.
3 Švecová, Milena
1 Švecová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.