Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti
Švecová, Martina ; Putnová, Anna (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců k práci, společně s pohledem na interpersonální vztahy osob v daném podniku. Hlavním cílem je na základě výsledků analýzy sledovaného podniku vyhodnotit slabá místa a navrhnout úpravu organizačních a komunikačních forem tak, aby vedla ke zvýšení efektivity sledovaných oblastí. Teoretická část práce obsahuje přehled této problematiky čerpaný ze zdrojů odborné literatury. Praktická část mapuje aktuální stav v podniku založený na vlastním pozorování a polostrukturovaném rozhovoru se zaměstnanci i vedením. Na základě zjištěných poznatků byla navrhnuta doporučení přispívající k pozitivním změnám všech sledovaných skupin.
Media-facilitated Nation Branding: the Case Study of Brave Ukraine
Kazymyr, Daria ; Švecová, Martina (vedoucí práce) ; Jarolímková, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá aplikací nation brandingu v oblasti politické komunikace. S prolínáním profesionálních hráčů a globálních perspektiv napříč komunikačními, politickými a mediálními oblastmi nabývá význam moderních postupů, jako je nation branding. Efektivní taktiky mediálního managementu také nově definovaly možnosti veřejné diplomacie a umožnily národům propagovat své přesvědčení v národním i mezinárodním kontextu. Hlavním cílem tohoto výzkumu je proto zdůraznit klíčovou roli vytváření veřejného obrazu země pro zahraniční publikum a obrovský potenciál využití komunikačních prostředků. Dalším cílem je diskutovat roli digitálních médií při vytváření politicky nastaveného veřejného obrazu země. Na případu Ukrajiny je čtenářům nabídnuta komplexní analýza kampaně Brave Ukraine, zahrnující zhodnocení jejích cílů a obsahu. Empirická studie účinnosti této kampaně na její zahraniční publikum, která byla zkoumána prostřednictvím řady hloubkových rozhovorů, nabízí cenné poznatky o vzájemném působení veřejného obrazu země, digitálních médií a jejich vlivu na vnější zainteresované strany.
Autenticita na nové sociální síti BeReal
Ouhrabková, Eliška ; Oukropec, Jindřich (vedoucí práce) ; Švecová, Martina (oponent)
Tématem této bakalářské práce je zkoumání autentického vystupování na nové sociální síti BeReal. Ambicí práce je s využitím kvalitativních metod zjistit, jak se prezentují vybraní respondenti na této sociální síti. Teoretická část práce se věnuje komunikaci, sociálním sítím, sebeprezentaci, autenticitě a představení aplikace BeReal. V praktické části je představena metodologie výzkumu, která čtenáře seznamuje s výzkumným vzorkem a výzkumnými otázkami. Také uvádí důvody ke zvoleným metodám kvalitativního přístupu, kterými v této práci jsou polostrukturované rozhovory a k nim připojená tzv. metoda digital tracing. Na metodologickou část navazuje výzkumný úsek práce. Ten je rozdělen do podkapitol podle výzkumných otázek, které mají za cíl pomoci zodpovědět hlavní výzkumnou otázku týkající se míry autenticity uživatelů. Poslední kapitolou výzkumu je pak diskuse výsledků, která shrnuje závěry rozhovorů a propojuje je s teoretickými znalostmi z první části práce. Závěr práce přináší stručné shrnutí výsledků a návrhy k dalšímu zkoumání fenoménu.
Souvislost mezi používáním mobilního telefonu a prokrastinace u studentů vysokých škol
Farná, Karolína ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Švecová, Martina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problémovým používáním internetu v mobilních telefonech a prokrastinací u studentů vysokých škol. Cílem práce je zjistit, jestli mezi těmito jevy existuje korelace. Práce seznamuje s teoretickým základem a teoreticky ukotvuje pojmy jako závislost, prokrastinace a digitální společnost. Praktická část práce je zpracovaná pomocí kvantitativní výzkumné metody, konkrétně je použito dotazníkové šetření. Dotazník je distribuován mezi studenty vysokých škol on-line formou. Výsledky ukazují, že mezi prokrastinací a závislostí na internetu v mobilních telefonech je korelace.
Povědomí rodičů o nástrahách internetu pro děti školního věku
Němcová, Natálie ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Švecová, Martina (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, do jaké míry jsou si rodiče vědomi možných rizik internetu a zda se snaží svoje děti v tomto ohledu chránit a vzdělávat. Teoretická část se skládá ze třech oblastí - internet a jeho rizika ve vztahu k dítěti, rodina a její mediální výchova a jaká je možnost prevence proti nebezpečnému užívání internetu. V empirické části bakalářské práce budu provádět kvalitativní výzkum, kde si kladu za cíl zjistit, jak jsou rodiče (matka i otec) v oblasti rizikového užívání internetu vzděláni a zda se jejich odpovědi budou lišit či ne.
Czech relative clauses in translation to English
Švecová, Martina ; Šaldová, Pavlína (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vztažnými větami v češtině, konkrétně těmi, které mají vztažné slovo v nominativu, a jejich překladovými protějšky v angličtině. Vzhledem k využívání nefinitních postmodifikátorů, kterými čeština nedisponuje ve stejné míře, musí překladatel zvolit buď variantu doslovného překladu, tedy explicitnější, nebo může zvolit méně explicitní variantu: nefinitní vedlejší větu, popř. předložkovou frázi. Další možností je přeložit souvětí zcela jiným způsobem než výše uvedenými, např. koordinací. První část práce se zabývá teoretickým vymezením českých a anglických vedlejších vztažných vět s použitím příslušných mluvnic. Ve druhé části práce je provedena analýza 123 příkladů českých vztažných vět a jejich anglických protějšků. Příklady byly vybrány ze tří románů českých autorů pomocí programu ParaConc, který umožňuje paralelní práci s vícejazyčnými korpusy. Příklady byly roztříděny podle výše zmíněných kritérií, tedy od nejvíce explicitních až po nejméně explicitní příklady a dalších možností překladu, jiných než vztažná věta.
Bedtime story and sleep! Regulating the use of television in raising children under 6 years of age
Švecová, Martina ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent) ; Štoll, Martin (oponent)
Rigorózna práca: "Večerníček a do postele! Regulácia užívania televízie vo výchove dieťaťa do šiestich rokov" popisuje spôsob a intenzitu, akými rodičia regulujú detské pozeranie televíznych programov. Nakoľko však televízor (ako vec) už dávno nie je v našich domácnostiach jediným zobrazovacím zariadením a televízia (ako inštitúcia) jediným vysielateľom televíznych obsahov, práca zahŕňa aj pozeranie programov na ostatných zobrazovacích zariadeniach ako počítač, tablet, notebook a smartphone, ktoré sú pripojiteľné k internetu. Cieľová skupina, na ktorú sa v práci zameriavam, sú deti od 0 do 6 rokov. Vychádzam z dvoch hypotéz. Prvá je, že rodičia majú tendenciu deti "odkladať" pred televíziu a to z rôznych dôvodov. Druhá hypotéza predpokladá, že rodičia nevenujú pozornosť času a typom programov, ktoré dieťa pozerá. A to už v jeho rannom veku, kedy je najzraniteľnejšie. Teoretická časť sa skladá z dvoch kapitol. Prvá popisuje aké miesto a význam má televízor (ako vec), televízia (ako inštitúcia) a televízne programy (ako sledované audiovizuálne obsahy) v našich domácnostiach a venuje sa vplyvom televízie na socializáciu dieťaťa v rodine. Druhá kapitola popisuje pozitívne aj negatívne vplyvy médií (televíznych programov) na deti v skúmanej vekovej kategórií. Zaoberá sa tiež špecifickými vlastnosťami...
ELPIDA o.p.s. - Život v době informační - dopad cyklu na absolventy
Kottnauerová, Kamila ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Švecová, Martina (oponent)
Moje práce je založená na spolupráci s neziskovou organizací Elpida o.p.s., která nabízí vzdělávání lidem v seniorském věku v nejrůznějších oblastech. Jednou z oblastí je právě i mediální gramotnost. Tato společnost již třetím rokem pořádá cyklus s názvem Život v době informační, který má za úkol pomocí přednášek vedených odborníky prohloubit znalosti a dovednosti seniorů v dnešním komplikovaném světě informací. Důvodem pro výběr tématu této práce byla zejména skutečnost, že tento ucelený projekt v rámci vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti seniorů je v České republice naprosto ojedinělý. Hlavní výzkumnou otázkou bylo, zda jsou absolventi tohoto cyklu mediálně gramotnější nežli senioři v běžné populaci. Pro odpověď na tuto otázku jsem sestavila dotazník, který ve své vědomostní části obsahoval otázky, které prověřovaly orientaci respondentů ve stěžejních oblastech mediální gramotnosti. Sběr dat probíhal ve dvou fázích, nejprve jsem dotazník nechala vyplnit absolventy kurzu Život v době informační, následně jsem ten samý dotazník zaslala vybraným seniorům z běžné populace. Výsledky obou skupin jsem pak porovnala a došla k závěru, že absolventi cyklu odpovídali ve vědomostní části dotazníku zhruba o 10 % správněji než skupina seniorů neabsolvující kurz.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠVECOVÁ, Mariana
13 ŠVECOVÁ, Markéta
1 ŠVECOVÁ, Mirka
1 ŠVECOVÁ, Miroslava
1 Švecová, Magda
4 Švecová, Magdalena
4 Švecová, Magdaléna
2 Švecová, Marianna
2 Švecová, Marie
13 Švecová, Markéta
1 Švecová, Martina Bc.
11 Švecová, Michaela
3 Švecová, Milena
1 Švecová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.