Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Distribuce velikostí populací v rámci různých metapopulací orchidejí
Švecová, Magdaléna ; Kindlmann, Pavel (vedoucí práce) ; Štípková, Zuzana (oponent)
Orchideje, jako jedna z druhově nejbohatších čeledí na světě, jsou známé svými specifickými symbiotickými vztahy s dalšími organismy a mohou proto být označovány jako indikátory stavu vegetace. Studium orchidejí jako metapopulací nám umožňuje lépe odhadnout míru ohrožení jednotlivých druhů orchidejí. Tradiční metapopulační model předpokládá metapopulaci tvořenou dílčími populacemi, kde jsou jednotlivé populace propojeny migrací, dochází ke kolonizaci nových a k rekolonizaci stávajících lokalit. Orchideje naopak vykazují odlišné chování. Jejich semena jsou šířena pasivně prostřednictvím větru a kolonizace nových stanovišť je tedy spíše náhodná. Proto by byl pro studium orchidejí vhodný nový model, do kterého by měly být zahrnuty informace o velikosti populace daného druhu orchideje s přihlédnutím na region, ve kterém se vyskytují. Metapopulaci ovlivňuje také teplota a úhrn srážek před obdobím květu, možnost sterility jedinců či dormance a v neposlední řadě také kvalita managementu na lokalitě. Tyto proměnné by měly být zahrnuty do nového metapopulačního modelu, který by dokázal lépe popisovat změny v orchidejových metapopulacích. Tato diplomová práce přináší podklady pro nový model metapopulační dynamiky studovaný pro čtyři druhy orchidejí: Dactylorhiza majalis, Platanthera bifolia, Neottia ovata a...
Inhibiční účinky kmene B. velezensis na rostlinné patogeny rodu Xanthomonas
Švecová, Magdaléna ; Palyzová, Andrea (vedoucí práce) ; Jelínková, Markéta (oponent)
Biologická kontrola je metoda aplikované ekologie, která využívá jeden organismus, případně jeho produkt, k inhibici jiného, patogenního, organismu. Využití této metody v ochraně rostlin by měla být oproti běžně používaným pesticidům šetrnější k životnímu prostředí. Jako biokontrolní činidlo může být využívána rhizobakterie Bacillus velezensis FZB42, která disponuje schopností potlačit růst jiných mikroorganismů. Xanthomonas campestris pv. campestris je fytopatogen, který způsobuje značné ztráty v zemědělské produkci. Tato diplomová práce měla prokázat, že bakteriální kmen B. velezensis FZB42 působí antagonisticky na fytopatogenní bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris SU ve směsné kultuře. Studie potvrdila, že antibiotický efekt kmene B. velezensis FZB42 proti X. campestris pv. campestris SU ve směsné kultuře závisí na počátečním množství buněk obou kmenů. Interakce dvou bakteriálních kmenů byla charakterizována prostřednictvím metabolomické analýzy, bylo potvrzeno, že B. velezensis FZB42 produkuje čtyři dominantní sekundární metabolity: lipopeptidy surfaktin, fengycin a bacillomycin a siderofor bacillibaktin, které vykazují antifungální a antibiotickou aktivitu. Inhibiční aktivita kmene B. velezensis FZB42 byla dále sledována SEM analýzou směsné kultury, kde bylo patrné poškození buněk X....
Funkční membránové mikrodomény v cytoplazmatické membráně bakterií
Švecová, Magdaléna ; Mikušová, Gabriela (vedoucí práce) ; Koukalová, Alena (oponent)
Funkční membránové mikrodomény jsou strukturní heterogenity v cytoplazmatické membráně bakterií, které dosahují velikosti až několika desítek nanometrů. Svým lipidovým a proteinovým složením i fluiditou se liší od zbytku membrány a do velké míry tak odpovídají eukaryotickým lipidovým raftům. Membránové mikrodomény obsahují strukturní homology eukaryotického flotilinu a také hopanoidy a karotenoidy jako funkční analogy cholesterolu v lipidových raftech eukaryot. V membránových mikrodoménách bakterií jsou lokalizovány proteiny účastnící se buněčného transportu, signalizace, sekrece, tvorby biofilmu nebo sporulace. Funkční membránové mikrodomény bakterií jsou specifickým místem pro vstup některých antibiotik do buňky. Rozrušení funkčních membránových mikrodomén můžeme navíc považovat za nový mechanismus boje proti bakteriálním infekcím způsobených patogeny rezistentními ke stávajícím antibiotikům. V nepřítomnosti membránových domén totiž dochází ke ztrátě aktivity proteinů, které pro svou funkci vyžadují prostředí mikrodomén, což může vést k inhibici růstu bakteriální buňky. Klíčová slova: Funkční membránové mikrodomény, cytoplazmatická membrána bakterií, kardiolipin, hopanoidy, flotiliny, rezistence bakterií k antibiotikům

Viz též: podobná jména autorů
1 ŠVECOVÁ, Mariana
13 ŠVECOVÁ, Markéta
1 ŠVECOVÁ, Mirka
1 ŠVECOVÁ, Miroslava
1 Švecová, Magda
4 Švecová, Magdaléna
2 Švecová, Marianna
2 Švecová, Marie
13 Švecová, Markéta
10 Švecová, Martina
1 Švecová, Martina Bc.
11 Švecová, Michaela
3 Švecová, Milena
1 Švecová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.