Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jak se píše o programu Erasmus probíhajícím v Praze v zahraničních médiích
Nosková, Michaela ; Švec, Štefan (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat výzkumný vzorek vybraných médií z České republiky, Spolkové republiky Německo a Řecké republiky. Zkoumaná média jsou konfrontována s třemi modely médií Hallina a Manciniho a na základě výsledků obsahové analýzy se snaží najít určité souvislosti. Hlavním prvkem výzkumu je Program Erasmus+ a jeho pokrytí v mediálním prostoru daných zpravodajských portálů. Jedním z oborů hodnot je samotné vyznění sdělení, které může být negativní, pozitivní a neutrální. Zaměření pozornosti se obrací na politiku a studijní pobyty, řeší do jaké míry se v tématech zapojují politické subjekty, případně na jaké úrovni se pohybuje jejich vliv. Do zkoumaných proměnných je zakomponována i spojitost s dalšími aktuálními tématy, kde můžeme sledovat proměnlivost během času a zároveň porovnávat nastolování agendy ve vybraných státech. Do celkového souhrnu výsledků byla zahrnuta i sekundární data, například celková návštěvnost daného média v online prostředí. Rovněž se výzkum soustředil na prostor, které bylo poskytnuto hlavnímu cíli - studijnímu pobytu v zahraničí, v daném článku. Zkoumaná média byla vybrána na základě webu allyoucanread.com, kde jsou zpravodajské weby z více než 200 zemí. Vybrané portály jsou: iDnes.cz, Spiegel.de a Zougla.gr
Sex v soudobé mediální komunikaci : na příkladu současné reklamy v českých tištěných médiích (se zvláštním zřetelem na dvouznačnost sdělení)
Nejezchlebová, Lenka ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Švec, Štefan (oponent)
Tato diplomová práce se pokouší zmapovat a kategorizovat typy sexuálních informací, které se nejčastěji objevují v české tištěné reklamě. Metodou semiotické analýzy, tedy rozborem jednotlivých znaků, jsem se pokusila zjistit, jak reklama pracuje se sexuálním obsahem. Soustředila jsem se především na skrytou komunikaci sexuálních významů, na to, jak reklama pracuje s narážkami, subtilními náznaky a dvousmyly. Všímám si také, jak komunikuje explicitně sexuální sdělení. Chtěla bych zde představit sex v reklamě jako fenomén, který se pokusím zasadit do kontextu české i světové reklamy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mediální výchova v systému předškolního vzdělávání v České republice
Klímová, Barbora ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Švec, Štefan (oponent)
Diplomová práce zkoumá potřebu a možnosti hlubšího a obsáhlejšího zařazení mediální výchovy do systému předškolního vzdělávání. Stěžejní kapitoly první části se snaží postihnout vzrůstající význam předškolního vzdělávání v jednadvacátém století, sílící potřebu zvyšování mediální gramotnosti skrze mediální výchovu a postihuje vývojová specifika dětí předškolního věku. Druhá, praktická část, se zabývá názory rodičů, pedagogů a ostatních odborníků na tuto problematiku a pokouší se na jejich základě obhájit, že zavedení mediální výchovy do mateřských škol je potřebné a žádané. Závěr práce obsahuje pohled samotných předškoláků na média, na jejich nejoblíbenější televizní pořady, jejich způsob sledování médií.
Opakující se stereotypy v časopisech pro mládež na začátku osmdesátých let a dnes - mediální obraz rodičů
Mišíková, Kateřina ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Švec, Štefan (oponent)
Bakalářská práce "Opakující se stereotypy v časopisech pro mládež na začátku osmdesátých let a dnes - mediální obraz rodičů" se zabývá obsahovou analýzou časopisů Sedmička pionýrů a Bravo Girl zaměřenou na obraz, jaký tyto časopisy vytvářejí o rodičích. Teoretická část vysvětluje pojmy stereotyp a mediální obraz a popisuje metodu obsahové analýzy. Dále se zaměřuje na psychický vývoj dospívající mládeže a vliv médií. V této části jsou uvedeny výsledky několika výzkumů zaměřených na mediální preferenci dospívajících. Nakonec přináší informace o historii a vývoji uvedených časopisů, jejich charakteristiku a popis jednotlivých rubrik. U časopisu Sedmička pionýrů je popsán vliv politické situace a změn ve společnosti na podobu časopisu. V části věnované Bravo Girl se mimo jiné zaměřuje na dívčí časopisy jako takové, na jazyk užívaný v těchto časopisech a na to, jaký mají vliv na dospívající dívky. Analytická část popisuje průběh zpracování obsahové analýzy a její výsledky včetně grafů a tabulek. Pokouší se odpovědět na otázku, zda se v zobrazení rodičů objevují stereotypy a zda se tyto stereotypy v průběhu času opakují.
České katolické časopisy pro děti a mládež v letech 1945-1948
Volencová, Hana ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Švec, Štefan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá českými katolickými časopisy pro děti a mládež v letech 1945 - 1948. Nejprve uvádí historický kontext, vrací se i k době okupace a věnuje se důsledkům, které měla pro katolíky. Dále přibližuje situaci po roce 1945 především z katolického hlediska a věnuje se problematice katolického tisku v daném období. V další části práce charakterizuje tendence literatury pro děti a mládež v poválečném tříletí, neboť součástí analyzovaných časopisů jsou i příspěvky literární. Věnuje se obecně také české časopisecké produkci pro děti a mládež v daném období. Hlavní část práce se potom zaměřuje na charakteristiku a analýzu dvou vybraných periodik, časopisu pro katolické děti Anděl strážný a časopisu pro katolickou mládež Dorost. Všímá si jejich obsahu, skladby rubrik, témat a částečně i vizuální podoby. Sleduje proměny těchto aspektů v jednotlivých ročnících. Okrajově se práce také věnuje redaktorům a autorům textů či ilustrací. V závěru potom oba časopisy porovnává, shrnuje poznatky z jejich výzkumu a navrhuje možnosti dalšího zkoumání tématu.
Školní média - tisk, rozhlas, televize, internet : na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje
Smrčková, Dana ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Švec, Štefan (oponent)
Diplomová práce "Školní média - tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje" pojednává o školních mediálních aktivitách žáků a studentů škol primárního a sekundárního vzdělávání, a to se zaměřením na české prostředí. Problematika je zasazena do širšího kontextu mediální gramotnosti, potažmo mediální výchovy, přičemž výklad akcentuje její produkční směr. Stěžejní kapitoly historicko-teoretické části představují nástin vývoje školních médií od jejích počátků do současnosti. Praktická část mapuje povahu školních mediálních krajin Olomouckého a Ústeckého kraje. Výzkumné šetření se zaměřuje především na výskyt školních mediálních aktivit, formy jejich výstupů a charakteristiky jednotlivých typů školních médií, věnuje se zejména současným trendům ve vydávání školních a třídních časopisů, jejich tematickému a žánrovému profilu a sumarizuje důvody, které brání realizaci školních mediálních aktivit. Na základě shromážděných poznatků a dat vyvozuje typologii školních médií, kritéria jejich možné kategorizace a začleňuje je do mediálního systému. Diplomová práce je tak příspěvkem ke studiu školních médií a představuje bázi, z níž lze vycházet při dalším zpracování tematiky.
Tisk v uzavřené komunitě ruského kontingentu u nás v letech 1968-1989
Bernardová, Lenka ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Švec, Štefan (oponent)
Bakalářská práce "Tisk v uzavřené komunitě ruského kontingentu u nás v letech 1968 -1989" pojednává o periodickém tisku na základnách Střední skupiny sovětských vojsk v Československu, jeho dostupnosti, formách výběru, čtenosti a jednotlivých titulech. Mým úkolem bylo načrtnout základní aspekty problematiky tisku na zahraničních vojenských základnách v době okupace Československa sovětskou armádou. Snahou bylo zasadit téma tisku na základnách do širších historických a politických souvislostí. První část práce se proto věnuje nastínění historických událostí v poválečném Československu a důvody pro vpád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Toto téma je nahlíženo především z hlediska vojenského a politického, podrobněji se tedy věnuji např. důvodům pro prodloužení pobytu sovětských vojsk na našem území, vzniku Střední skupiny sovětských vojsk a jejich dislokaci. Druhá část práce se zabývá tématikou periodického tisku ve vojenských útvarech. Vznikla na základě mého výzkumu přímo mezi vojáky základní vojenské služby, kteří sloužili v Československu převážně v osmdesátých letech. Snaží se alespoň v hrubých obrysech načrtnout, jaká periodika byla v té době vojákům k dispozici, jejich obsah a přístupnost. Na závěr jsem zhodnotila výsledek výzkumu s ohledem na dostupnost jednotlivých informací a nastínila možné...
Vạn Xuân" - Deset tisíc jar: vietnamský časopis v Čechách
Tungová, Lenka ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Švec, Štefan (oponent)
Diplomová práce "Vạn Xuân" - Deset tisíc jar: vietnamský časopis v Čechách pojednává nejen o časopise samotném, ale i celkově o vietnamském tisku působícím v ČR. Z tohoto hlediska nelze opominout pozadí existence vietnamského etnika na tomto území, kterému je věnována první část této práce. Cílem této práce je zjistit jak časopis Vạn Xuân reflektuje paralelní světy, v kterém působí - český majoritní a vietnamský komunitní. Vedle toho je nutné vzít v potaz též informace, které časopis přináší z Vietnamu, z původního domova komunity. Vzhledem k tomu, že velká část vietnamského etnika stále neovládá český jazyk na více než komunikativní, leckdy jen základní, úrovni, je vietnamský tisk v ČR jejich základním, mnohdy i jediným zdrojem informací o českém dění, které mohou získat. Proto hrají vietnamská periodika významnou roli ve formování vědomí, popřípadě i mínění své komunity. Vietnamská komunita v ČR je značně uzavřena a izolována od české společnosti, přestože se jedná o obvyklý charakter této migrační skupiny, s postupem času je zřetelné, že bez adaptace do českého prostředí nemůže komunita plnohodnotně existovat. I ve své izolovanosti je nutné, aby vietnamská obec měla přehled o ekonomických, politických, ale i kulturních událostech v zemi, v kterém žijí. Bez těchto znalostí se mohou dostat do...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.