Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 413 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní postavení dítěte a registrovaných partnerů v rámci náhradní rodinné péče
Prchalová, Karolína ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Právní postavení dítěte a registrovaných partnerů v rámci náhradní rodinné péče Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit právní postavení dítěte a registrovaných partnerů v rámci náhradní rodinné péče a zodpovědět otázku, zda není namístě změna právní úpravy náhradní rodinné péče ve prospěch registrovaných partnerů. Tato práce podává obecný výklad pojmů rodina a rodičovství, blíže pojednává o jednotlivých povinnostech a právech rodičů a dětí. Také se věnuje právu na rodinný život. Rozebírá judikaturu týkající se tohoto práva zakotveného v Listině. A je zde také vymezen klíčový pojem nejlepšího zájmu dítěte. Práce se věnuje rovněž institutu registrovaného partnerství. Rozebírá platnou právní úpravu, vrací se k historii jejího vzniku. Porovnává vývoj právní úpravy v evropských zemích se zaměřením na právní úpravu ve Spolkové republice Německo. Rovněž se zabývá problematikou diskriminace registrovaných partnerů vzhledem k odlišnému právnímu postavení registrovaných partnerů na rozdíl od manželů. Podává také rozbor relevantní judikatury týkající se této oblasti. Instituty registrovaného partnerství a manželství pak byly také podrobeny důkladnější komparaci. Dále se práce zaměřuje na analýzu právní úpravy jednotlivých institutů náhradní rodinné péče, především z hlediska smyslu a účelu právní úpravy. V rámci...
Určování otcovství v české a francouzské právní úpravě
Hlavinková, Barbora ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Určování otcovství v české a francouzské právní úpravě Tématem diplomové práce je určování otcovství a popírání otcovství v českém a francouzském právním řádu. Cílem práce je především porovnat jednotlivé aspekty zjišťování otcovství v obou právních řádech, představit základní koncepci i zákonem předvídaná specifika právních úprav, poukázat na případné mezery v dané právní úpravě a rozebrat vybrané skutkové situace a problémy s touto problematikou související. Diplomová práce je systematicky členěna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem právních pravidel obou právních řádů, a to od dob práva římského až po současnost. Rovněž je zde nastíněn vývoj metod zjišťování otcovství. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku určování otcovství, která je založena na systému právních domněnek. Kromě představení jednotlivých právních domněnek a jejich úpravy v daném právním řádu se tato kapitola zaměřuje na odlišnosti českého a francouzského právního řádu a poukazuje na specifické skutkové situace, které jsou v daném právním řádu upraveny nedostatečně, popřípadě nejsou upraveny vůbec. Cílem třetí kapitoly je systematicky představit problematiku popírání otcovství v obou právních řádech, zejména pak představit její nedostatky. Čtvrtá kapitola se zabývá vybranými problémy. Některé z...
Prostá ekonomická újma
Tůma, Martin ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent) ; Psutka, Jindřich (oponent)
Prostá ekonomická újma Abstrakt Předkládaná práce pojednává o problematice náhrady prosté ekonomické újmy, kterou do českého právního řádu vnesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V předcházející právní úpravě totiž nebyla náhrada prosté ekonomické újmy vůbec omezována. Zákonodárce však nově převzal úpravu odpovědnosti z německého BGB, které odpovědnost za prostou ekonomickou újmu výrazně zužuje. Cílem autora proto bylo zhodnocení kompatibility tohoto přístupu s východisky odpovědnostního systému českého civilního práva. Autor se nejprve zaměřuje na vysvětlení pojmu prostá ekonomická újma a některých příbuzných pojmů. Následně předkládá rozbor teoretického pojetí funkce soukromoprávní odpovědnosti a představení klíčových funkcí odpovědnostního práva. Na tuto úvodní část navazuje komparistická analýza zahraničních právních úprav ve vztahu k odpovědnosti za prostou ekonomickou újmu, která se, kromě nezbytného rozboru příslušných ustanovení německého BGB, zaměřuje na rozbor judikatury napříč vybranými právními řády. V kapitolách navazujících na tuto komparistiku pak autor analyticky hodnotí získané poznatky, a to zejména ve vztahu k obecně převažujícímu restriktivnímu přístupu k náhradě prosté ekonomické újmy a kategoriím pojetí tohoto restriktivního přístupu. Autor pak kriticky hodnotí i doktrinární...
Vliv procesních parametrů zařízení Cyclone na kvalitu keramických skořepin
Lederer, Vojtěch ; Šustek, Petr (oponent) ; Krutiš, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje úvod do problematiky sušení skořepin, jeho monitorování a vlivu na vlastnosti skořepin. V práci je experimentováno se zařízením Cyclone, které je dále popsáno. Je zkoumán proces sušení skořepin v zařízení a jsou prováděny experimenty rozšiřující pochopení funkcí a parametrů procesu rychlého sušení. Jsou prováděny experimenty srovnávající průběhy sušení při konkrétních nastaveních zařízení Cyclone a při běžném sušení v klimatizované místnosti. Také jsou srovnávány mechanické vlastnosti běžně sušených skořepin a skořepin vyráběných v zařízení Cyclone. Byl ověřen pozitivní vliv zařízení na výslednou pevnost skořepin i pozitivní vliv na rychlost sušení.
Stanovení vhodného tvaru zkušebních tyčí pro odstranění vnitřních vad ovlivňujících testování nízko- a vysokocyklové únavy
Hemala, Robert ; Šustek, Petr (oponent) ; Ňuksa, Petr (vedoucí práce)
Tématem této práce je problematika vzniku mikroporózity v litých zkušebních tyčích z niklové superslitiny INCONEL 713LC v průběhu tuhnutí. Teoretická část se zabývá niklovými slitinami, jejich makrostrukturou, způsobem odlévání a krystalizací niklových superslitin. Druhá část je věnována návrhu licích podmínek, výrobě skořepinových forem, hodnocení velikosti a tvaru zrn, vyhodnocení mikroporózity jednotlivými dostupnými metodami, porovnání vlivu velikosti zrna a podílu mikroporózity na výsledné hodnoty mechanických zkoušek. Experimenty probíhaly za spolupráce PBS Velká Bíteš a ÚST odbor slévárenství.
Prevence v občanském zákoníku
Prokeš, Martin ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Prevence v občanském zákoníku Téma mé diplomové práce je prevence v občanském zákoníku. Tato práce zkoumá vymezení pojmu prevence v rámci občanského zákoníku jako klíčového aspektu v ustanovení obecných pravidel vzájemného soužití v našem hlavním právním kodexu. Prevence zde není chápána pouze jako snaha zabránit protiprávnímu jednání, nýbrž je rozšířena na širší pojetí zabránění vzniku škody či újmy na zdraví a životě jednotlivců ve společnosti, kdy její podstata přesahuje pojetí práva. Práce reflektuje vývoj pojmu prevence a jeho zakotvení v občanském zákoníku, s důrazem na různá historická pojetí a vývoj právních předpisů. První kapitola práce analyzuje různá pojetí prevence především v obecném smyslu, přičemž se zaměřuje na jeho význam v různých oblastech, včetně medicíny, sociálních věd a kriminologie. Je zde také vymezen obsah dalších druhů prevence jako primární a sekundární či generální a specifická. Druhá kapitola se již věnuje stručnému shrnutí vývoje občanského zákoníku jako právního kodexu, s důrazem na jeho vývoj v římské společnosti, středověku a moderních dobách. Tato část práce sleduje také proměnu samotného institutu prevence v těchto jednotlivých částech historie. Stěžejní část práce (kapitoly tři až pět) se zaměřuje na aktuální pojetí prevence v NOZ, který pojem prevence již...
Zástavní právo a související instituty ve srovnání se španělskou právní úpravou
Haushalterová, Andrea ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Zvára, Michael (oponent)
Zástavní právo a související instituty ve srovnání se španělskou právní úpravou Abstrakt Cílem autorky této rigorózní práce bylo srovnat českou právní úpravu zástavního práva a institutů se zástavním právem souvisejících se španělskou právní úpravou. V první části rigorózní práce autorka načrtla obecné a základní aspekty zástavního práva v České republice a ve Španělsku a dále se zaměřila na srovnání těchto aspektů v kontextu historického vývoje zástavního práva. Po tomto historickém exkursu do úpravy zástavního práva se autorka věnovala jednotlivým aspektům zástavního práva, souvisejícím zákazům, které lze zřídit, a fungování příslušných evidencí, do kterých lze zástavní právo zapsat. Důraz byl kladen na srovnání úpravy těch aspektů, které jsou v jednotlivých právních úpravách odlišné. První kapitola druhé části této rigorózní práce byla věnována úpravě zástavního práva k věcem nemovitým. V rámci této kapitoly se autorka zaměřila na otázky vymezení nemovitých věcí v obou právních řádech, konstitutivnosti zápisu zástavního práva do příslušných veřejných evidencí a dobrovolnosti zápisu nemovité věci do Registru nemovitostí v rámci španělské právní úpravy. Pod tento bod autorka rovněž zařadila otázku deklaratorních účinků zápisu převodu vlastnického práva k nemovité věci a imatrikulaci nemovité věci, totiž...
Mandatory rules in the Civil Code
Vrbová, Katarína ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Kogentní normy v občanském zákoníku Abstrakt Diplomová práce pod názvem "Kogentní normy v občanském zákoníku" se věnuje analýze kogentních norem v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Cílem této práce je teoretické vymezení pojmu kogentních a dispozitivních norem i právních norem jako takových, nezbytného pro zasazení do kontextu; analýza platné právní úpravy v občanském zákoníku i právní úpravy jí bezprostředně předcházející a komparace se současnými i minulými rekodifikačními snahami v Slovenské republice. Práce je z tohoto důvodu systematicky rozčleněna na tři části. Nejprve je v první části definován pojem právní norma, je pojednáno o jejích specifických znacích, struktuře a klasifikaci. Dále poskytuje vymezení bipartice pojmů kogentní a dispozitivní norma v tuzemsku i zahraničí a krátký historický exkurz vývoje kogentnosti a dispozitivnosti. V závěru této části je pozornost upřena na konkrétní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v otázce povahy ustanovení upravujícího výši úroků z prodlení. Ve druhé části práce je rozebrána aktuálně platná právní úprava v občanském zákoníku. Najdeme zde přiblížení legislativní techniky, kterou si zákonodárce zvolil pro zakotvení kogentnosti, dále pak analýzu nově zakotvených kritérií kogentnosti v podobě dobrých mravů, veřejného pořádku a práva týkajícího se postavení...
Spojování státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR
Slovák, Štěpán ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Spojování státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na spojování státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v rámci Ministerstva zdravotnictví České republiky. Prvním krokem bylo zmapování všech relevantních státních příspěvkových organizací, organizačních složek a státních podniků, které spadají pod působnost tohoto ministerstva. Následně byly identifikovány státní příspěvkové organizace, které jsou vhodné pro spojení. Autor jako takové organizace identifikoval Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a CKTCH. Následně autor analyzoval několik možných variant, jakým způsobem je vhodné tyto státní příspěvkové organizace spojit. Autor došel k závěru, že v důsledku aktuální změny zákona o majetku postačí, pokud dojde ke spojení na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví České republiky. Autor však v rámci diplomové práce upozorňuje na možná rizika takového spojení. Práce je strukturována do pěti kapitol, jež zahrnují témata organizačních složek, státních příspěvkových organizací, státních podniků, specifických státních příspěvkových organizací poskytujících zdravotní služby a rovněž možnosti spojení těchto subjektů. Klíčová slova: Státní příspěvková organizace,...
Prevence v občanském zákoníku
Prokeš, Martin ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Prevence v občanském zákoníku Téma mé diplomové práce je prevence v občanském zákoníku. Tato práce zkoumá vymezení pojmu prevence v rámci občanského zákoníku jako klíčového aspektu v ustanovení obecných pravidel vzájemného soužití v našem hlavním právním kodexu. Prevence zde není chápána pouze jako snaha zabránit protiprávnímu jednání, nýbrž je rozšířena na širší pojetí zabránění vzniku škody či újmy na zdraví a životě jednotlivců ve společnosti, kdy její podstata přesahuje pojetí práva. Práce reflektuje vývoj pojmu prevence a jeho zakotvení v občanském zákoníku, s důrazem na různá historická pojetí a vývoj právních předpisů. První kapitola práce analyzuje různá pojetí prevence především v obecném smyslu, přičemž se zaměřuje na jeho význam v různých oblastech, včetně medicíny, sociálních věd a kriminologie. Je zde také vymezen obsah dalších druhů prevence jako primární a sekundární či generální a specifická. Druhá kapitola se již věnuje stručnému shrnutí vývoje občanského zákoníku jako právního kodexu, s důrazem na jeho vývoj v římské společnosti, středověku a moderních dobách. Tato část práce sleduje také proměnu samotného institutu prevence v těchto jednotlivých částech historie. Stěžejní část práce (kapitoly tři až pět) se zaměřuje na aktuální pojetí prevence v NOZ, který pojem prevence již...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 413 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Šustek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.