Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 439 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přechod mladého člověka s mentálním postižením do dospělosti pohledem pečujících rodičů
Kubišta, Ivan ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem přechodu osob s mentálním postižením do dospělého života pohledem jejich pečujících rodičů. Zabývá se otázkou: Jak pečující rodiče postupují v procesu přechodu jejich syna/dcery s mentálním postižením do dospělosti a jak z jejich pohledu tento proces probíhá? Cílem bylo prozkoumat proces přechodu osob s mentálním postižením do dospělosti z pohledu pečujících rodičů a na základě výsledků provedeného výzkumu přispět k bližšímu porozumění této problematice. Metodou literární rešerše byla vypracována informační příprava výzkumu, která shrnuje teoretická východiska a současný stav poznání zvoleného tématu. Kvalitativního výzkumu se zúčastnili celkem tři rodiče osob s mentálním postižením ze třech různých rodin, kteří mají aktuální zkušenost s jejich přechodem do dospělého života. Data byla získána metodou polostrukturovaných rozhovorů, které byly realizovány v domácím prostředí informantů. Součástí výzkumu bylo zodpovězení šesti výzkumných podotázek, které oblast přechodu osob s mentálním postižením do dospělého života, pohledem jejich pečujících rodičů, blíže specifikují. Přechod člověka s mentálním postižením do dospělosti bývá dlouhodobý proces, o kterém pečující rodiče začínají uvažovat kolem 18. roku jeho života. Naplno jej však začínají řešit až v...
Rozvoj hmatového vnímání u nevidomých dětí v předškolním věku
Vacková, Adéla ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Bertlová, Barbora (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem rozvoje hmatového vnímání u nevidomých dětí v předškolním věku. Hmatové vnímání je pro osoby se zrakovým postižením, a hlavně u nevidomých, jedním z klíčových faktorů pro jejich snadnější a hodnotnější život. Lidé se zrakovým postižením se na hmatové vnímání (i vnímání jinými smysly) spoléhají. Tito jedinci se v první řadě soustředí na jednotlivé detaily, které postupně propojují a jejich prostřednictvím si dělají celkovou představu o daném objektu. Práce obsahuje základní teorii zrakového postižení, hmatového vnímání a tyflografiky. V další části se pak zaměřuje na rozvoj hmatového vnímání, stimulace, myšlení, kreativity a představivosti u dětí se zrakovým postižením v předškolním věku a také na důležitost rozvoje hmatového vnímání u těchto dětí. Šetření bylo provedeno kvalitativním výzkumem a sběr dat proběhl formou polostrukturovaného rozhovoru a pozorováním. Do výzkumného šetření byly zařazeny děti se zrakovým postižením a jejich vyučující z Mateřské školy Jaroslava Ježka. Pro srovnání byly rozhovory a pozorování prováděny také na dětech bez zrakového postižení. Rozhovory se věnují převážně oblasti rozvoje hmatového vnímání u dětí se zrakovým postižením a oblasti funkčnosti reliéfního pexesa, které jsem pro účely výzkumného šetření vyrobila. Výzkumné otázky...
Možnosti vysokoškolských studií studentů se zrakovým postižením
Marková, Jana ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Vysoké školy jsou dle zákona 111/1998 Sb. povinny poskytnout osobám s různými druhy postižení vhodné podmínky ke studiu na vysoké škole. Tato podpora není detailně stanovena, takže si každá škola individuálně rozhoduje, jaké kroky v této oblasti podnikne, ale je snaha o postupné metodické sladění. Tato práce je zaměřena na podporu poskytovanou specificky studentům se zrakovým postižením. V teoretické ásti práce je hlavní myšlenkou popsat, jakou podporu studenti se zrakovým postižením potřebují a jaké jsou její možnosti v oblasti vzdělávání. Cílem praktické ásti práce je zjistit, jaká podpora je studentům v eské republice aktuálně poskytována a jak je jimi využívána a hodnocena. K zodpovězení těchto otázek byla použita kvalitativní metoda strukturovaného rozhovoru. Z odpovědí vychází, že je studentům poskytována podpora úměrná jejich potřebám a žádný z respondentů nemá pocit, že by odborná pracoviště takovou podporu neposkytovala dostateně. KLÍČOVÁ SLOVA student na vysoké škole, zrakové postižení, studenti se zrakovým postižením, vysokoškolské poradenství
Účast žáků 1. stupně základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami na škole v přírodě
Dvořáková, Hana ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Cílem této práce je zjistit, jak se školy v kontextu přítomnosti žáků s podpůrným opatřením připravují na pořádání školy v přírodě na 1. stupni základní školy a následně formulovat doporučení pro praxi. Cíle bylo dosaženo na základě výzkumného šetření, v rámci kterého byly realizovány dvě sondy. Sonda I zahrnuje strukturované rozhovory s výchovnými poradci na pěti vybraných základních školách. Zjišťovala, zda na vybraných školách může proběhnout následné písemné dotazování. Sonda II zahrnuje on-line dotazníkové šetření cílené na učitele a asistenty pedagoga. Na jejím základě bylo zjištěno, že v oblasti vyučování, volného času, zajištění sebeobslužných činností žáků, posilování žákovského kolektivu a komunikace s rodiči se učitelé připravují na školu v přírodě jinak než na běžné vyučování. Pomáhá jim při tom aktivita, samostatnost a kreativita asistentů pedagoga, pokud jsou ochotni pomoci. V oblasti přípravy na vyučování je v kontextu spolupráce s asistenty pedagoga doporučeno stanovit si před jejím zahájením cíle, se kterými se seznámí všichni její účastníci. V případě výjezdů, kde volnočasové aktivity zajišťují externisté, doporučujeme, aby se seznámili nejen se specifiky třídy, ale i s asistentem pedagoga. Vzájemná spolupráce a kvalitní komunikace těchto dvou aktérů by potom měly mít pozitivní vliv na...
Efektivita využití kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené
Skočovská, Soňa ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Rigorózní práce se zabývá efektivitou využití kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Úvodní kapitoly se věnují problematice zrakového postižení, zmapování stavu v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, legislativním podmínkám k jejich získání a možnostem podpor občanům se zrakovým postižením v dospělosti. Výzkumným šetřením byla na základě rozhovorů, analýzy dokumentů a kazuistických metod zjištěna efektivita využití různých druhů a typů rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich významná role a nezastupitelná pozice v životě osob se zrakovým postižením včetně údajů o nejvíce frekventovaných, preferovaných pomůckách, zvládání obsluhy pomůcek s využitím státních finančních subvencí k jejich pořízení a využití Braillova písma zrakově handicapovanými osobami v kontextu razantního nástupu digitální technologie do oblasti informací a komunikace v 90. letech dvacátého století s eventuálním ovlivněním jejich písemného projevu. Výsledek výzkumu ukázal, že rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené zastávají v životě osob se zrakovým postižením významnou roli a nezastupitelné místo. Svými vlastnostmi a možnostmi použití přispívají u občanů se zrakovým postižením ke zvýšení kvality života s poskytnutím příležitosti opětovného zapojení do vzdělávacího,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 439 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.