Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 209 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Psychologická intervence u matek nedonošených dětí
Matoušová, Milada ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Horáková Hoskovcová, Simona (oponent) ; Hříbková, Lenka (oponent)
Disertační práce je zaměřena na problematiku předčasného porodu a vlivu narození nedonošeného dítěte na psychický stav jeho rodičů. Zejména matky nedonošených novorozenců zpravidla prožívají předčasný porod velmi negativně, ale jedná se o složitou životní situaci, která klade zvýšené nároky na oba rodiče, resp. celou rodinu. Stupeň nezralosti a zdravotní stav nedonošeného dítěte zásadním způsobem ovlivňují a narušují kontakt a ranou interakci rodič-dítě, což má vliv na celý vývoj jejich vzájemného vztahu. S následky nedonošenosti se mohou rodiče i dítě vyrovnávat dlouhou dobu, protože nezralost dítěte při narození s sebou nese riziko zdravotních problémů po celý jeho život Lékařská péče o nedonošené novorozence je v České republice na vysoké úrovni a statistické ukazatele péče o tyto děti se drží v celosvětové špičce. V rámci komplexního přístupu k tělesnému a duševnímu zdraví jedince by bylo žádoucí doplnit vynikající lékařskou péči o předčasně narozené děti o psychologickou podporu a pomoc věnovanou jejich rodičům, a později, v případě potřeby, celé rodině. Klíčová slova: rizikové těhotenství, předčasný porod, prenatální vývoj, hranice viability, nedonošený novorozenec, raná interakce, kojení, péče o dítě
Nové výzvy terorismu: sociálně psychologická studie
Měchová, Simona ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Mikšík, Oldřich (oponent) ; Brzybohatý, Marian (oponent)
Disertační práce je zaměřena na problematiku terorismu a jeho novou tvář. Snaží se komplexně zpracovat toto téma v jeho významných souvislostech a poukázat přitom na zjednodušený pohled, ke kterému ve společnosti pod vlivem médií často dochází. V první časti nazvané "Terorismus jako společenský fenomén" nastiňuje rozdíly mezi tradičním a novodobým terorismem, zabývá se historickými kořeny terorismu a jeho vývojem, věnuje se jednotlivým typům terorismu a neustále se zdokonalujícím technikám a metodám, které teroristé při své činnosti používají. Umožňuje nahlédnout na způsob výběru teroristických útoků podle jejich oblíbenosti a výhodnosti pro teroristy, a také pochopit principy, na kterých teroristická skupina funguje. Druhá část s názvem "Psychologické aspekty terorismu" má zprostředkovat souvislosti mezi chováním, činy, prožíváním a osobnostními determinantami teroristů, s úvahami nad normalitou jejich osobnosti. Autorka zde analyzuje psychologické determinanty přijetí terorismu jako metody vyrovnávání se se životní realitou, všímá si způsobu teroristického myšlení, cítění a chování, sklonu k extrému a jeho psychologických kořenů. Zvláštní pozornost je zaměřena na problematiku sebevražedného terorismu, psychologii v situacích braní a držení rukojmích a způsobům ospravedlňování teroristických činů. Rozbor...
Vliv sociálně psychologických faktorů porodního zážitku na ranou rodičovskou self-efficacy prvorodiček
Kodyšová, Eliška ; Šulová, Lenka (oponent)
Název práce: VLIV SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝCH FAKTORŮ PORODNÍHO ZÁŽITKU NA RANOU RODIČOVSKOU SELF-EFFICACY PRVORODIČEK Autor: Eliška Kodyšová Katedra psychologie FF UK Praha Vedoucí disertační práce: PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, PhD., Katedra psychologie FF UK Praha Abstrakt: Období vstupu do rodičovství je významným přechodovým obdobím v psychické ontogenezi ženy. Důležitým faktorem předvídajícím rodičovské kompetence a emoční pohodu je rodičovská self- efficacy (vnímaná rodičovská účinnost). Nedávné studie ukazují, že rodičovskou self-efficacy matky může ovlivnit i spokojenost s porodním zážitkem. Ta je zase predikována sociálně psychologickými aspekty porodního zážitku, především oporou ze strany zdravotníků a pocitem osobní kontroly. V longitudinálním dvoufázovém výzkumu jsme proto sledovali faktory ovlivňující rodičovskou self- efficacy v období kolem narození prvního dítěte a jednotlivé determinanty porodního zážitku. S využitím mnohonásobné lineární regrese jsme zjistili, že ačkoli je rodičovská self-efficacy z velké míry založena už před porodem, opora ze strany zdravotníků při porodu a snadná utišitelnost dítěte ji mohou významně pozitivně ovlivnit. Potvrdili jsme také rozhodný vliv opory ze strany zdravotníků při porodu na spokojenost s porodním zážitkem i v našem souboru,...
Charakteristika osobního vztahu k přírodě: úvod do teorie a pojmosloví
Krajhanzl, Jan ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent) ; Činčera, Jan (oponent)
Společně s tím, jak v posledních čtyřech desetiletích rostla všeobecná pozornost věnovaná stavu životního prostředí, zvyšoval se také mezioborový zájem o problematiku environmentálního chování. Zatímco normativní výzkum této problematiky se rozvíjí ruku v ruce s environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou, poněkud opomíjen zůstává deskriptivní výzkum, který se zabývá popisem vzorců lidského prožívání a chování k životnímu prostředí. Důsledky tohoto nepoměru se projevují v současné praxi: ačkoliv je k dispozici značné množství technik a teorií, jak podporovat proenvironmentální chování, poměrně neznámé zůstávají samotné poznatky o tom, jak lidé prožívají environmentálně-relevantní situace a jak se v nich chovají. Podobná disproporce je patrná také v oblasti terminologie. Předložená disertační práce se zabývá především deskriptivním studiem problematiky prožívání a chování k přírodě se zaměřením na tzv. vztah k přírodě. V úvodních kapitolách podáváme definici environmentálního chování a proenvironmentálního chování a zkoumáme, jaké skupiny faktorů působí na lidské chování k životnímu prostředí. Jednou z těchto skupin faktorů je vztah k přírodě. Uvádíme přehled konceptů, které jsou spojovány s popisem vztahu k přírodě a rozlišujeme přitom tzv. jednodimenzionální pojetí (koncepty odcizení člověka přírodě,...
Komparace interkulturní kompetence českých a japonských vysokoškolských studentů
Škrábová, Michala ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Gillernová, Ilona (oponent)
Teoretická část rigorózní práce stručně přibližuje nejnovější poznatky o interkulturní komunikaci a představuje významné interkulturní teorie, které se zaměřují na dvě zkoumané země, na Českou republiku a na Japonsko. V další části je srovnáván český a japonský způsob myšlení a chování v pracovním prostředí pomocí teorie kulturních standardů. Následuje přehled dosavadních teorií interkulturní kompetence, na který navazuje popis specifik interkulturní kompetence a možné způsoby jejího rozvoje. Teoretickou část rigorózní práce uzavírá přehled předností a rizik interkulturních výzkumů obecně. Empirická část představuje výzkum interkulturní kompetence u českých a japonských vysokoškolských studentů. Jeho cílem je sestrojení dotazníku interkulturní kompetence, design situace pozorování měřící interkulturní kompetenci a zjištění vztahu mezi komponentami sestrojeného dotazníku a kritérii pozorování. Dalšími cíli je zjištění rozdílů u českých a japonských vysokoškolských studentů psychologie, jejich srovnání a také zjištění toho, zda lze tyto rozdíly opravdu vysvětlit komponentami dotazníku interkulturní kompetence. Zajímalo nás také, do jaké míry interkulturní kompetence souvisí s kompetencí intrakulturní a zda existuje spojitost mezi flexibilitou v pozorované situaci a interkulturní kompetencí. Dotazník...
Partnerské vztahy a strach být nezadaný
Štěrbová, Iveta ; Niederlová, Markéta (vedoucí práce) ; Šulová, Lenka (oponent)
Předložená práce se zabývá tématikou partnerských vztahů se specifickým zaměřením na strach být nezadaný. Ačkoliv byl popsán relativně nedávno, jeví se být významným prediktorem tendence "spokojit se s méně" ve smyslu snížení požadavků na potenciálního partnera nebo nižší pravděpodobnosti iniciovat konec neuspokojivého vztahu. Cílem teoretické části bylo zmapování problematiky partnerských vztahů a stavu, kdy jedinci žijí bez partnera, a zpracování rešerše dosavadních studií na téma strachu být nezadaný. Cílem výzkumné sekce bylo prozkoumání souvislosti daného fenoménu s jistými demografickými a osobnostními charakteristikami a projevy v prožívání jedinců, konkrétně rysy Big Five a pocity osamělosti. Zvoleno bylo dotazníkové šetření za použití škály strachu být nezadaný (Spielmann et al., 2013), jejíž první lokální verze je zde představena, NEO pětifaktorového osobnostního inventáře (Hřebíčková & Urbánek, 2001) a českého překladu škály osamělosti UCLA (Russell, 1996; Kumstátová, 2014). Do studie se zapojilo celkem 247 respondentů. Zjištěny byly signifikantní rozdíly v prožívání obav o single status mezi některými skupinami respondentů, konkrétně ženy a nedobrovolně single reportovali statisticky významně vyšší míru strachu být nezadaný oproti mužům, respektive dobrovolně nezadaným osobám. Dále byla...
Souvislost citové vazby, sebehodnocení a vědomí vlastní účinnosti u adolescentů.
Kašická, Jana ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Šulová, Lenka (oponent)
Tato práce si kladla za cíl zmapovat citovou vazbu k rodičům a kamarádovi a zjistit, jakou má tato proměnná souvislost se sebehodnocením a s vědomím vlastní účinnosti v adolescenci. Dalším cílem práce bylo ověřit, zda vědomí vlastní účinnosti mediuje vztah mezi dimenzemi citové vazby a sebehodnocením. Výzkumnou populaci tvořilo 206 adolescentů ve věku 15 - 17 let. Data byla získána pomocí vyplnění dotazníků. Citová vazba v dimenzích "úzkostnosti" a "vyhýbavosti" byla zjišťována dotazníkem struktury vztahů Experience in CloseRelationships - Relationship Structures Questionnaire (ECR-RS), k měření sebehodnocení byla použita Rosenbergova škála sebehodnocení a k měření vědomí vlastní účinnosti metoda General Self-Efficacy Scale (GSE). Bylo zjištěno, že téměř všechny dimenze citové vazby vůči matce, otci i vůči kamarádovi mají signifikantní souvislost se sebehodnocením i s vědomím vlastní účinnosti. Pouze u vyhýbavosti vůči kamarádovi byla prokázána nepřímá souvislost. Dále bylo prokázáno, že u chlapců sebehodnocení a vědomí vlastní účinnosti nesouvisí s citovou vazbou ke kamarádovi. U chlapců i dívek byl potvrzen silný vliv vztahu s matkou na úroveň sebehodnocení a vědomí vlastní účinnosti. Vliv vztahu s otcem na úroveň vědomí vlastní účinnosti byl prokázán pouze u chlapců, nikoliv u dívek....
Egodystonní záchvaty hněvu u matek malých dětí
Doležalová, Petra ; Niederlová, Markéta (vedoucí práce) ; Šulová, Lenka (oponent)
Hněv v kontextu mateřství je stále málo diskutovaným a nepříliš probádaným tématem. Literárně-přehledová část této diplomové práce shrnuje poznatky z oblasti hněvu, konkrétně pak jeho náhlých egodystonních záchvatů, stresu a psychosociálních potřeb, respektive motivačních cílů a schémat vedoucích k jejich naplňování nebo předcházení jejich frustraci, v kontextu mateřství hledá možné příčiny hněvu a poukazuje na jeho důsledky. Praktická část práce je založena na kvantitativním výzkumném designu, konkrétně průřezovém šetření administrovaném online, pro něž byly pro české prostředí lokalizovány čtyři inventáře - Dotazník záchvatů hněvu (AAQ), Dotazník záchvatů vzteku (RAQ-R), Dotazník k analýze motivačních schémat (FAMOS) a Dotazník inkongruence (INK). Posledním použitým nástrojem byla Škála vnímaného stresu (PSS). Výzkumný vzorek tvořilo 257 dospělých žen s právě jedním dítětem do 36 měsíců věku a šetření zjišťovalo rozdíly v subjektivním prožívání matek se záchvaty hněvu (N = 138) a bez nich (N = 119) s ohledem na poslední tři měsíce. V oblasti psychosociálních potřeb se u matek se záchvaty hněvu projevily největší intraindividuální deficity ve škálách Rozmanitosti, Sebeocenění, Afiliace / Sociability, Vzdělávání / Vědomostí, Statusu, Uznání / Respektu, Autonomie a Kontroly. Tyto matky zároveň...
Transakční analýza při práci s klientem v nízkoprahových adiktologických službách
Staňková, Nora ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent) ; Kalina, Kamil (oponent)
Cílem výzkumné disertační práce je představení transakční analýzy jako praktického ná- stroje použitelného pro efektivní komunikaci s klienty v nízkoprahových adiktologických službách. Hlavním cílem je odhalení egostavů, které klient při komunikaci s pracovníkem používá, zjištění zastoupení jednotlivých egostavů u klienta i pracovníka. Dílčím cílem je vypozorování způsobů komunikace s klientem, které vedou k poskytnutí služby v rámci transakcí Dospělý-Dospělý. Výstupem použitelným v praxi je manuál komunikace mezi pracovníky a klienty s využitím prvků transakční analýzy. Výzkumný soubor je tvořen počtem 88 pozorovaných, zapsaných a vyhodnocených rozhovo- rů mezi pracovníky a klienty nízkoprahové adiktologické služby Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s., konkrétně v projektu Nízkoprahové středisko Drop In, o.p.s. Jedná se o aktivní uživatele nelegálních návykových látek, kteří požadovali poskyt- nutí nějaké služby ze spektra nabídky z oblasti harm reduction v čase provádění výzkumu. V disertační práci byl využit kvalitativní výzkum ve formě analýz textu a slov užitých v komunikaci klientů a pracovníků v Nízkoprahovém středisku Drop In, o.p.s. s cílem za- chycení obvyklých komunikačních vzorců. Pomocí přístupu a konceptů transakční analýzy byla analyzována komunikace,...
Hodnotová orientace a postoje sourozenců dětí s postižením
Slabý, Lukáš ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Krejčová, Kristýna (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mapováním hodnotové orientace a postojů sourozenců dětí s postižením. V teoretické části je věnován prostor termínu hodnota a hodnotová orientace, dále pak základním teoriím hodnotové orientace. Zvláštní pozornost je pak věnována činitelům ovlivňujícím utváření hodnot člověka, a to socializaci v jednotlivých vývojových obdobích, rodině, škole a mediím. Pozornost je také věnována rodině s dítětem s postižením a sourozeneckému vztahu v ní. Na konci této části práce jsou uvedeny některé výzkumy, které se hodnotami dětí zabývaly. Empirická část této práce uvádí smíšený výzkum, kterého se účastnilo 20 dětí ve věku 6-15 let, které mají sourozence s postižením. V kvantitativní části byl využit dotazník a v kvalitativní části práce byl s dětmi proveden polostrukturovaný rozhovor. Výsledky kvantitativní části nám ukazují, jaké priority mají sourozenci dětí s postižením, co nejméně tolerují a čeho si na ostatních nejvíce váží. Výsledky kvalitativní části nám představují témata, o kterých sourozenci dětí s postižením nejčastěji mluvily, jaké mají pocity ohledně svého sourozence a naznačují také kvalitu jejich sourozeneckého vztahu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 209 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Šulová, Lucie
1 Šulová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.