Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 264 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
"Kolokační kompetence studentů anglického jazyka s ohledem na jejich kognitivní a afektivní předpoklady".
Kacafírková, Petra ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Betáková, Lucie (oponent) ; Šulová, Lenka (oponent)
Disertační práce se zabývá kolokační kompetencí studentů anglického jazyka a jejím vztahem k přirozenosti projevu. Vedle představení teoretických východisek výzkumu je hlavní pozornost nejprve věnována vymezení kolokační kompetence, následně je představeno samotné výzkumné šetření, které tvořila výuková intervence se studenty Univerzity Karlovy (n = 39) v délce jednoho semestru. Studenti byli rozděleni na experimentální skupinu s explicitní výukou kolokací a kontrolní skupinu, ve které probíhala výuka tradičním způsobem. Hlavním cílem bylo prozkoumat, zda výuka inspirovaná lexikálně orientovanými přístupy přispívá k úspěšnému rozvoji kolokační kompetence. Současně jsme sledovali individuální charakteristiky studentů, jako jsou cizojazyčné schopnosti, úzkost, míra motivace a osvojené strategie učení, a jejich vliv na učební proces. Výsledky výzkumu naznačují, že explicitní výuka jazykových jevů obecně přináší výhody studentům s vyšší mírou úzkosti a s oslabenými předpoklady. Systematická lexikálně orientovaná výuka se ukázala jako efektivní pro rozvoj kolokační kompetence a projevila se i v přirozenosti písemného projevu, aniž by závisela na individuálních předpokladech studentů. Práce také nabízí konkrétní postupy a nástroje pro výuku, jež potvrzují praktickou aplikovatelnost tohoto přístupu....
Dimenze osobnosti a self v sociokulturním kontextu: Kroskulturní experimentální studie.
Cerha, Ondřej ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Štech, Stanislav (oponent) ; Hřebíčková, Martina (oponent)
Ondřej Cerha, Dimenze osobnosti a self v sociokulturním kontextu: kroskulturní experimentální studie. Hlavním cílem této disertační práce je zkoumat dimenze osobnosti a self v sociokulturnímu kontextu. Dosavadní kroskulturní výzkumy ukazují, že sebepojetí se v různých kulturách liší (Hardin et al., 2004; Keller et al., 2004; Markus & Kitayama, 1991; Vignoles et al., 2016). Stále větší množství poznatků mluví ve prospěch multifaktoriálních zdrojů této psychologické a sociokulturní variability, včetně vzájemného působení proximálních a distálních faktorů. Jako významná se ukazuje i souvislost mezi individualismem a kolektivismem, dimenzemi osobnosti a self. Pro independentní self je typická představa individuality a jedinečnosti; na druhé straně interdependentní self charakterizuje identita propojenosti s ostatními (Singelis, 1994). Vztahová interdependence označuje sklon uvažovat o sobě z hlediska blízkých vztahů (Cross et al., 2000). Tato studie využívá primingovou manipulaci ke zkoumání interakce kultury a dimenzí osobnosti a self ve dvou odlišných kulturách. Stejný experimentální design byl testován dvakrát, a to na českém vzorku (n=395) a vietnamském vzorku (n=168). Účastníci náhodně rozdělení do tří skupin, byli vystaveni různým podmínkám: první independentnímu primingu a druhá interdependentnímu...
Změna kvality patnerského vztahu po narození prvního dítěte
Vágnerová, Zuzana ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šírová, Eva (oponent)
Práce sleduje průběh vývoje a změny vnímání partnerského vztahu v období přijímání rodičovských rolí. V teoretické části je partnerský vztah zasazen do širšího kontextu rodiny, dále předkládá pohled na partnerský vztah od jeho vzniku až k rozhodnutí o založení rodiny, zdůrazňuje prožívání ženy v těhotenství a po porodu a zabývá se i pohledem muže na toto období. Závěr teoretické části blíže popisuje proměny partnerského vztahu při přechodu k rodičovství a představuje zahraniční výzkum na toto téma. Empirická část pak předkládá vlastní výzkum, kde v kvantitativní části vyjadřovaly ženy čekající první dítě spokojenost s partnerským vztahem v těhotenství a následně po porodu. Hodnocené oblasti partnerského vztahu se týkají intimity, komunikace, společného času, podpory, péče a ocenění. Kvalitativní analýza výpovědí respondentek k jednotlivým hodnoceným oblastem zpřesňuje kvantitativní zjištění. Výzkum dokládá signifikantní pokles spokojenosti žen s partnerským vztahem v zkoumaném období, a to konkrétně s oblastí blízkosti, projevováním lásky, oceněním, se sexuální oblastí a se společně stráveným časem. Bližší analýza pak vede k domněnce, že snížení kvality i kvantity společně stráveného času po narození dítěte je jednou z hlavních příčin nárůstu nespokojenosti respondentek v dalších oblastech...
Rozchod rodičů a volba výchovného prostředí pro dítě předškolního věku
Krchová, Eva ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje tématu rozchodu rodičů a volbě výchovného prostředí pro dítě předškolního a mladšího školního věku. V teoretické části práce jsou nejprve uvedena specifika jednotlivých vývojových stádií dítěte, přičemž pozornost je věnována i specifikům mateřské a otcovské role. Dále je rozebrán proces rozchodu, jeho fáze a příčiny a také jeho dopad na děti, přičemž jsou uvedeny i některé typické fenomény a rizika provázející toto složité období. K danému tématu patří i právní stránka a postupy, které jsou popsány v závěrečné teoretické kapitole. Součástí práce je i empirická část, ve které pomocí kvalitativních rozhovorů se sociálními pracovníky rozkrývám problematiku rodičovských rozchodů, mapuji aktuální trendy, rizika, možnosti využití jednotlivých forem rodinného porozchodového uspořádání i roli psychologů v dané oblasti. Klíčová slova: rozchod rodičů, výchovné prostředí pro dítě, předškolní věk, mladší školní věk, střídavá péče, výhradní péče
Nástup dítěte do školy a možné problémy spojené s tímto vývojovým mezníkem
Šporclová, Veronika ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Gillernová, Ilona (oponent)
Souhrn Tématem diplomové práce je nástup dítěte do školy a možné problémy spojené s tímto vývojovým mezníkem. V teoretické části diplomové práce se zabýváme teoretickými přístupy k vývoji dítěte a vývojovou úrovní dítěte v předškolním a mladším školním věku. Další část je zaměřena na školní zralost a připravenost dítěte. V kapitole, která je věnována vstupu dítěte do školy, uvažujeme o různých faktorech, jež mohou ovlivňovat školní úspěšnost prvňáčka i to, jak se ve škole cítí. Tématem empirické části jsou domácí úkoly a součinnost rodičů a školáků při domácí přípravě. Výzkum je součástí mezinárodního projektu, který je v textu krátce představen, jehož cílem je lépe porozumět problematice domácí přípravy do školy a roli jednotlivých klíčových aktérů. Kvalitativní studie sleduje průběh domácí přípravy, postoje dětí k domácím úkolům a také to, jak vnímají děti pomoc rodičů s domácími úkoly. V kvantitativní části sledujeme nakolik se shodují výpovědi rodičů a dětí v otázkách týkajících se průběhu domácí přípravy, pomoci rodičů s domácími úkoly a postojů k domácí přípravě. Klíčová slova: domácí úkoly, domácí příprava na školu, rodiče, žák, spolupráce, pomoc rodičů, předškolní věk, mladší školní věk
Aktuální postoje dospívajících k mateřství a rodičovství
Boučková, Jitka ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Horáková Hoskovcová, Simona (oponent)
Záměrem mé diplomové práce byla snaha přispět k prohloubení poznatků o aktuálních postojích dospívající populace k mateřství a rodičovství, neboť se z mého pohledu jedná o téma velice aktuální a zajímavé. Teoretická část je podrobně zaměřena na vývojové období dospívání a jeho základní charakteristiky. Kladen byl důraz zejména na socializaci a vlivy, které v rámci vývoje jednice spolupůsobí při utváření jeho osobnosti a postojů. Pozornost byla věnována také obecně vzniku a změnám postojů. Zaměřila jsem se na otázku rodiny, jejích funkcí a významu pro vývoj jedince, na kterou navazuje rozpracované téma mateřství a rodičovství, jeho biologických a psychologických aspektů. Cílem mé práce bylo zmapovat aktuální postoje dospívajících k mateřství a rodičovství a zároveň postihnout faktory, které spolupůsobí při utváření těchto postojů. Blíže jsem se zaměřila na zjištění případných závislostí mezi postoji k mateřství a rodičovství a pohlavím, převažujícím stylem výchovy v rodině a rozdílným rodinným zázemím (rodina úplná, neúplná a doplněná).
Vliv nesezdaného soužití na stabilitu manželství
Weissmannová, Lada ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Th i s s t u d y e x ami n e s t h e r e l a t i o n s h i p b e twe e n p r ema r i t a l c o h a b i t a t i o n a n d t h e s t a b i l i t y o f s u b s e q u e n t ma r r i a g e . Th e c o n c e p t o f s t a b i l i t y h a s b e e n d r awn f r om a n a n a l y s i s o f d i v e r s e l i t e r a r y s o u r c e s , wh i l e t h e d e f i n i t i o n o f ma r i t a l s t a b i l i t y i s t a k e n f r om Ca r y l Ru s b u l t ' s I n v e s tme n t Mo d e l . He r I n v e s tme n t Mo d e l S c a l e h a s b e e n u s e d f o r me a s u r i n g d e g r e e o f ma r i t a l s t a b i l i t y. Th i s q u a n t i t a t i v e s t u d y i s b a s e d o n d a t a f r om a s amp l e o f 8 1 r e s p o n d e n t s . S t a t i s t i c a l a n a l ys e s h a v e n o t s h own a n y s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p b e twe e n p r ema r i t a l c o h a b i t a t i o n a n d s u b s e q u e n t ma r i t a l s t a b i l i t y . An i n d i c a t i o n d i d a p p e a r , h owe v e r , t h a t n o n c o h a b i t o r s h a v e s l i g h t l y h i g h e r v a l u e s o f ma r i t a l s t a b i l i t y t h a n c o h a b i t o r s . T h e d i f f e r e n c e i n v a l u e s o b s e r v e d b e twe e n t h e two g r o u p s wa s s l i g h t l y u n d e r t h e b o r d e r l i n e o f s t a t i s t i c a l...
Psychologické těhotenství náhradních rodičů
Svobodová, Aneta ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Horáková Hoskovcová, Simona (oponent)
Diplomová práce se zabývala psychologickým těhotenstvím náhradních rodičů. Cílem diplomové práce bylo zmapovat motivaci, očekávání a prožívání budoucích náhradních rodičů. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti, a to oblast teoretická a empirická. Teoretická část práce podává přehled poznatků z oblasti rodičovství, náhradní rodinné péče a z oblasti prožívání fyziologického těhotenství budoucími rodiči a prožívání očekávání příchodu dítěte budoucími náhradními rodiči. Empirická část se zaměřila prostřednictvím kvalitativního výzkumu, metodou polostrukturovaného rozhovoru na motivaci a prožívání žadatelů o pěstounskou péči, zmapovala jejich představy, očekávání a zásadní prožitky v období očekávání příchodu dítěte do rodiny. Práce přináší návrhy pro podporu žadatelů o pěstounskou péči v období očekávání na příchod dítěte do rodiny. Výsledky empirické části by mohli využít odborníci, kteří se zabývají realizací odborných příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Klíčová slova těhotenství, rodičovství, dítě, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, adopce, psychologické rodičovství, motivace, prožívání, identita, očekávání, odborná příprava
Domácí příprava žáků mladšího školního věku na školu
Tomanová, Kateřina ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem domácí přípravy na školu žáků mladšího školního věku, zejména součinností školy, rodičů a dítěte v procesu domácí přípravy. V teoretické části diplomové práce se zabýváme vztahem dospělých a dětí v historii. Dále se zabýváme socializací dítěte a vývojovými aspekty v předškolním a mladším školním věku. V dalších kapitolách se věnujeme nástupu dítěte do školy, školnímu vzdělávání a domácí přípravě dětí mladšího školního věku z hlediska spolupráce školy, rodiny a dítěte. V empirické části se zabýváme postoji dětí a jejich rodičů k domácí přípravě a zapojení se rodičů do domácí přípravy v první a druhé třídě. Zajímáme se zejména o rozdíl či shodu v dané problematice u žáků prvních a druhých tříd. Výzkum je koncipovaný jako kvalitativně - kvantitativní. V kvalitativní části se tématu věnujeme z pohledu dětí, v kvantitativní části z pohledu dětí a jejich rodičů. Diplomová práce je součástí studie podporované GA ČR č. GAČR 406/04/0316, který realizuje katedra Psychologie na Filozofické fakultě, Univerzity Karlovy. Klíčová slova: domácí příprava, domácí úkoly, zapojení rodičů, spolupráce, rodiče, žák, škola, mladší školní věk.
Specifika otcovské a mateřské hry s dítětem do tří let věku
Svatošová, Lucie ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Dittrichová, Jaroslava (oponent)
Tato diplomová práce je součástí grantového úkolu Grantové agentury České republiky č.406/01/220, zaměřeného na specifika rané interakce dítěte s různými členy rodiny, jeho řeitelkou je Doc. PhDr. Lenka ulová, CSc. Teoretická část práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První dvě z nich se zabývají rolí matky a rolí otce ve vývoji dítěte. Ve třetí kapitole je podrobně rozebrána hra dětí ve věku do tří let. Čtvrtá kapitola se zabývá specifiky mateřské hry, pátá kapitola je analogicky věnována specifikům otcovské hry. Výzkum uvedený v empirické části spočívá v analýze videonahrávek ročních, dvouletých a tříletých dětí při hře s matkou a při hře s otcem v jejich domácím prostředí se standardizovaným setem hraček. Výzkumný vzorek tvoří dvanáct dětí a jejich rodiče. Výsledky byly zpracovány pomocí počítačového programu V.I.P. z hlediska několika kategorií (pohled, vokalizace, úsměv, manipulace s hračkou, motorická aktivita, fyzický kontakt). Byly sledovány jak rozdíly mezi matkami a otci, tak rozdíly u dětí při hře s matkou a při hře s otcem. Výsledky jsou uvedeny pro kadé dítě zvláť, souhrnně pro roční, dvouleté a tříleté děti, celkově pro celý výzkumný soubor a konečně té z hlediska vývojového.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 264 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Šulová, Lucie
1 Šulová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.