Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Střídavá péče - její předpoklady, silné stránky a případné slabiny ve světle psychologie
Koppová, Kateřina ; Šturma, Jaroslav (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem střídavé péče ve vztahu k jejím předpokladům, silným stránkám a případným slabinám ve světle psychologie. Teoretická část poskytuje vhled do souvislostí s podobou současné rodiny, s problematikou rozvodů a jejích dopadů na všechny zúčastněné a s různými podobami rodičovství. Rozpracováno je také téma legislativního zakotvení porozvodové péče o děti a jejích možných forem v rámci českého právní řádu. Velký důraz je kladen na psychologické předpoklady střídavé péče jak na straně rodičů, tak i dítěte. Na základě všech těchto poznatků jsou vyvozeny možné silné a slabé stránky střídavé péče. V neposlední řadě jsou představeny rozdílné přístupy ke střídavé péči u několika vybraných států. V závěrečné části práce je navrhnut výzkumný projekt kvalitativního charakteru zaměřující se na zhodnocení střídavé péče z pohledu jedinců, kteří mají osobní zkušenosti s tímto porozvodovým uspořádáním. Klíčová slova: střídavá péče, děti, rozvod, porozvodové uspořádání, psychologické dopady
Různé psychologické aspekty dětské kresby
Kotenová, Nikola ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na psychologické aspekty kresby předškolních dětí z úplných a neúplných rodin. V teoretické části je dětská kresba popsána jako jeden ze základních projevů sémiotické funkce a je zdůrazněn její význam v procesu kognitivního zrání. Také je věnována pozornost kresbě jako projektivní diagnostické metodě. V empirické části jsou interpretovány kresby dětí různého věku předškolního období z úplných a neúplných rodin s důrazem na kognitivní zralost jedince a rodinné vztahy s respektem k projektivní funkci kresby. Výsledky mohou přispět k lepšímu poznání dětského vnímání díky interpretaci různých kreseb.
Problémové chování u dětí s poruchou autistického spektra
Kubásková, Monika ; Niederlová, Markéta (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu problémového chování u dětí s poruchou autistického spektra. Vymezuje pojem poruch autistického spektra, základní charakteristiku a prevalenci výskytu. Dále se věnuje problémovému chování, jeho definici a konkrétním příkladům. Pozornost je věnována také příčině vzniku a funkci, kterou toto chování pro děti představuje. Podrobněji popisuje nejčastěji se vyskytující nevhodné chování a intervence, které s ním pracují. Teoretickou část uzavírá kapitola věnující se aplikované behaviorální analýze, která je v práci s problémovým chováním velmi úspěšná. Stručně je nastíněna historie tohoto terapeutického přístupu, jeho základní principy při práci s problémovým chováním a možná negativa. Empirická část obsahuje návrh výzkumu, který tematicky navazuje na předchozí poznatky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Psychologická zátěž rodinných pečujících o seniory s demencí a její aspekty v rodinném systému
Broučková, Eliška ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Péče o starého člověka s demencí v domácím prostředí je náročná nejen pro jedince, který převzal hlavní břemeno péče, ale zatěžuje také blízké rodinné vztahy kolem něj. V rodinách obvykle dochází k určité dělbě práce, která do pozice pečujících staví více členů rodiny. Tato práce popisuje na základě polostrukturovaných rozhovorů s pečujícími, k jakým změnám v rodinných vztazích dochází a jakými způsoby se členové rodiny navzájem podporují, stejně jako konflikty a odmítnutí mezi nimi. Problematika je popisována z hlediska pečujících, kteří mají přímou, aktuální a dlouhodobou zkušenost s péčí v domácnosti. Data z rozhovorů jsou také krátce porovnána s dotazníky úzkosti, deprese a zátěže sebranými mezi respondenty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Psychosocial situation of siblings of chronically ill children
Lukšíková, Lenka ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Chronické ochorenie dieťaťa ovplyvňuje všetkých členov rodinného systému. Zdraví súrodenci boli napriek tomu výskumne prevažne prehliadanou skupinou. Niektoré zahraničné výskumy ukazujú, že by sa mohlo jednať o skupinu ohrozenú vznikom psychosociálnych problémov. Cieľom diplomovej práce je bližšie preskúmať psychosociálne charakteristiky súrodencov detí s ochorením diabetes mellitus 1.typu. Teoretická časť práce sa sústredí na prehľad aktuálnej literatúry venovanej problematike súrodencov detí s chronickým ochorením a ich rodinám. Realizovaný výskum obsahoval kvantitatívne a kvalitatívne metódy mapujúce psychosociálnych problémy a prosociálneho správanie, sebahodnotenie súrodencov, vnímanie ochorenia a rodinné fungovanie. Výsledky zdôrazňujú dôležitosť prepojenia miery psychosociálnych obtiaží a sebahodnotenia s individuálnymi a rodinnými charakteristikami. Zároveň poukazujú na témy, ktoré sa u súrodencov viažu s pocitmi strachu, smútku a hnevu, na uplatňované copingové stratégie a vnímané straty a prínosy ochorenia pre rodinu. Klíčová slova: súrodenci, diabetes mellitus 1.typu, psychosociálna situácia
Využití a aplikace Testu pohádek v České republice (pro chlapce z hlavního města ve věku 6-12 let)
Daňová Jurčová, Ivana ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
DAŇOVÁ JURČOVÁ, I. Využití a aplikace Testu pohádek v České republice (pro chlapce z hlavního města ve věku 6-12 let). Praha, 2011. 125 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra psychologie. Vedoucí práce: E. Bidlová Práce se zabývá Testem pohádek a jeho uplatněním v České republice. Teoretická část uvádí charakteristiku dětí v předškolním, raném a středním školním věku. Zpracovává význam pohádek pro děti a zaměřuje se na pohádky, které využívá test pohádek. Uvádí do problematiky dětské diagnostiky a podrobněji seznamuje s Testem pohádek. Empirická část se zabývá praktickým užitím Testu pohádek v České republice. Test byl použit u 60 chlapců ve věku 6-12 let z hlavního města. Získaná data byla porovnávána u 6-7letých dětí s jiným krajem a u dětí 8-12 letých s testem CPQ a Dotazníkem stylů výchovy s využitím korelační analýzy. Získaná data ukazují, že Test pohádek je i v České republice dobrým diagnostickým nástrojem s širokým uplatněním. Snad bude brzy standardizován i pro Českou republiku. KLÍČOVÁ SLOVA: předškolní věk, školní věk, pohádky, interpretace pohádek, psychodiagnostika, Test pohádek.
Psychological and social aspects of healthcare personnel's work with a dying patient
Sláviková, Karolína ; Šivicová, Gabriela (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Diplomová práca "Psychosociálne aspekty práce zdravotníckeho personálu s umierajúcim pacientom" má za cieľ priblížiť spoločensky neatraktívnu problematiku umierania. Napriek tomu, že umieranie je prirodzený proces, často krát sa k nemu pristupuje s dešpektom a obavami. Na túto tému budeme nazerať cez prizmu zdravotníckeho personálu, ktorý je s umieraním a smrťou v dennom kontakte. V teoretickej časti sme sa zo začiatku venovali konceptu smrti z historického hľadiska a neskôr sme tento fokus zúžili na psychologicko-medicínsky pohľad na umieranie. Následne sme predstavili oblasť paliatívnej starostlivosti o umierajúceho pacienta, s ktorou nepochybne súvisí aj problematika eutanázie. Logika veci vyžaduje, aby problematiku eutanázie vystriedala oblasť lekárskej etiky. Týmto pomyselným mostíkom sme sa dostali bližšie k vzťahu zdravotníka a pacienta, špecifikám ich komunikácie, až sme napokon zmapovali psychickú záťaž zdravotníckeho personálu a možné copingové stratégie, či prípadné obranné mechanizmy. Literatúra je doplnená o aktuálne tuzemské ako aj zahraničné výskumy. V empirickej časti diplomovej práce sme si kládli za cieľ objasniťzmapovať a psychosociálne aspekty súvisiace s prácou s umierajúcim pacientom, s dôrazom na identifikáciu záťažových faktorov a stratégií zvládania zdravotníckeho...
Osobnost pěstouna v současném systému náhradní rodinné péče v České republice
Charyparová, Michaela ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem osobnosti pěstounů v současném systému náhradní rodinné péče v České republice. Teoretická část práce popisuje současný systém náhradní rodinné péče u nás, specifika pěstounské péče a úlohu psychologa v procesu zprostředkování i následné realizace náhradní péče o dítě. Všechna tato témata jsou předkládána na základě studia odborných tuzemských i zahraničních pramenů a jsou zasazena do kontextu tématu osobnosti pěstouna. Druhá část představuje návrh designu výzkumného empirického šetření vážícího se k tématu práce. Klíčová slova: Náhradní rodinná péče, pěstoun, osobnost, nároky, zátěž.
Psychologické aspekty umírání a smrti
Staňková, Lucie ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá psychologickými aspekty umírání a smrti. Jejím cílem bylo zmapovat představy dnešních lidí týkající se smrti a umírání (popř. získat jakousi mentální reprezentaci smrti). Práce se skládá z části teoretické a empirické. Teoretická část se věnuje nejprve smrti a umírání a oblastem, které se s tímto tématem pojí. Dále se věnuje dvěma v této oblasti relativně novým tématům, a to tématu smrti v psychologii a oblasti nejrůznějších druhů explanace smrti včetně jejich psychologického vysvětlení. Empirická část se zaměřila prostřednictvím kvalitativního výzkumu (konkrétně metodami polostrukturovaného rozhovoru, volnými asociacemi a okrajově rozborem kresby) na představy lidí o smrti, dále na to, jak si lidé smrt vysvětlují, na jejich zkušenosti a pocity vztahující se k tématu, na jejich přání i obavy. Získaná zjištění jsou kvalitativního charakteru a byly získány od celkem 28 respondentů. Výsledky empirické části by mohly poskytnout cenný psychologický materiál v oblasti, která je stále pokládána v dnešní společnosti za tabu. Mohly by pomoci prohloubit rozvoj výzkumu v oblasti, která bude vzhledem ke stárnutí populace stále aktuálnější. Klíčová slova: smrt, umírání, truchlení, pohřbívání, smrt v psychologii, spiritualita, smrt a náboženství, posmrtný život, spiritismus, zážitky...
Rodinné konstelace Berta Hellingera jako terapeutická a poradenská metoda
Malíková, Klára ; Junková, Vendula (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Tématem této práce jsou rodinné konstelace, metoda skupinové či individuální práce s klientem. Pracuje se s nimi především v Německu, zemi původu jejich autora, Berta Hellingera. Informace o této metodě a nabídky terapeutů s ní pracujících nalezneme na vyhledávačích po celém světě. U nás jde o přístup poměrně nový, méně známý. Autorka této práce se setkala s konstelacemi v podání B. Hellingera náhodně, na konferenci o managementu pořádané v Praze v roce 2004. Na workshopu vedeném německou terapeutkou K. Alex (Alex, 2004) se na steiném principu pracovalo s problémy ve firmách. Tímto "tajemným" způsobem se zde odhodlali konzultovat svá podniková témata dva vedoucí pracovníci; samotný průběh této práce i závěry byly až fascinující. Shodou okolností byla autorka vybrána coby zástupce za jedince v systému v obou ukázkových konstelacích, už tehdy si tedy zakusila, jaké to je v nich stát. Tato zkušenost podnítila touhu poznat tuto metodu blíže. U nás v té době šlo o záležitost spíše neznámou, byla zde dostupná jen jedna jediná kniha o této metodě. Od té doby se situace změnila - v Praze proběhly v minulých dvou letech dvě mezinárodní konference o konstelacích zaštiťované primátorem hl. m. Prahy, byly vydány další čtyři knihy k tomuto tématu se vztahující, přibylo nabídek na semináře o metodě, přibylo článků o ní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.