Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 473 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Šumová, Valentýna ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje právní úpravě koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. Jedná se o velmi specifickou oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spadající do oblasti pracovního práva. Její důležitost spočívá převážně ve vyso prací na staveništi vzhledem k složitosti prací a ve vážných následcích, pokud je bezpečnost a ochrana zdraví podceněna. Cílem této práce je shrnout komplexně funkci koordinátora BOZP na staveništi, jeho činnost a činnost ostatních osob vážíc zabezpečení bezpečnosti a Diplomová práce začíná úvodem a končí závěrem. Samostatné jádro práce je rozděleno nich je rozebrána obecná právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republice. Další kapitola se věnuje přímo osobě koordinátora, kdo se jím může stát, jaké předpoklady osoba k probíhá zkouška z způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP. Třetí kapitola se zaměřuje na ostatní osob staveništi, tedy na zadavatele a zhotovitele a jejich povinnosti, které se váží k koordinátora BOZP na staveništi. Navazující kapitola pak rozebírá již samostatnou činnost koordinátora na stavbě, a to v jejích dvou fázích, přípravě a realizaci. činností koordinátora je i vytvoření plánu BOZP, jehož náležitostem a obsahu se věnuje kapitola další. Kapitola...
Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění
Lopreisová, Iveta ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou povinností zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění. V současnosti se jedná o důležité a široké téma jež je často diskutované v souvislosti s pandemií covid-19 a stále se rozšiřujícími povinnostmi a požadavky na zaměstnavatele. V první a druhé části se zabývá vysvětlením základních pojmů týkajících se povinností zaměstnavatele a pozadím vývoje těchto povinností včetně historického vývoje. Třetí část je vyhrazena povinnostem zaměstnavatele v nemocenském pojištění - konkrétně rozebírá jednotlivé povinnosti, rozdělení těchto povinností do skupin dle dělení Ministerstva práce a sociálních věcí, počátek a konec těchto povinností, registrace zaměstnanců do příslušných registrů, součinnost s příslušnými orgány sociálního zabezpečení, uchovávání podkladů a informací po zákonem stanovenou dobu, povinnosti související s podáním a vyřízením žádosti o dávku zaměstnancem. Na konci třetí části je věnován prostor jednotlivým dávkám, tedy konkrétně nemocenskému, dávce otcovské poporodní péče, mateřské, vyrovnávacímu příspěvku v těhotenství a mateřství a ošetřovnému. Zahrnuje také povinnosti v souvislosti s odvodem pojistného, tedy finanční povinnosti, konkrétními procentuálními sazbami pojistného...
Mediace a její využítí v rámci pracovněprávních vztahů
Silovská, Gabriela ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
66 Mediace a její využití v rámci pracovn právních vztah Abstrakt V této diplomové práci se zabývám problematikou mediace a jejího využití v rámci pracovn právních vztah . Mediace je jedním z alternativních zp sob ešení spor , kdy práv pracovn právní oblast je sférou, ve které nez ídka dochází ke spor m, a je proto žádoucí hledat i jiné efektivní zp soby jejich ešení, než je soudní ízení. Z tohoto d vodu se ve své diplomové práci zam uji na institut mediace a možnosti jejího využití v pracovn právní oblasti. Zam uji se p edevším na využití mediace v pracovn právních vztazích individuální povahy a reflektuji její právní úpravu ukotvenou v zákon . 202/2012 Sb. V první kapitole se v nuji podrobn jší charakteristice mediace, jejích cíl a princip . Následuje exkurz do historického vývoje ve sv t , v Evrop a v eské republice. Dále se v nuji zákonné úprav , popisuji media ní sm ry a uvádím vý et oblastí, ve kterých dochází k aplikaci mediace. Druhou kapitolu v nuji pracovn právním spor m. Jako kritérium pro jejich rozd lení používám pracovn právní vztahy, na základ kterých ke vzniku pracovn právních spor dochází. Kapitola je tedy rozd lena na pracovn právní spory kolektivní povahy a pracovn právní spory individuální povahy dopln na o možné zp soby jejich ešení. Poslední ást, tedy t etí kapitola, je zam ena na...
Výkon závislé práce prostřednictvím digitálních platforem
Hanzal, Vojtěch ; Štefko, Martin (oponent)
VÝKON ZÁVISLÉ PRÁCE PROSTŘEDNICTVÍM DIGITÁLNÍCH PLATFOREM ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou výkonu práce prostřednictvím digitálních platforem, a to zejména s ohledem na to, je-li možné klasifikovat takovou činnost za "závislou práci" především s ohledem na právní řád České republiky. Diplomová práce reaguje na aktuální právní "vakuum" obklopující výkon práce prostřednictvím digitálních platforem a postavení osob, které takovou činnost vykonávají (v diplomové práci označované jako pracovníci). Zmiňované právní "vakuum" pramení především z absence dostatečné právní úpravy v dané oblasti a "netradičnosti" takového způsobu výkonu práce. Digitální platformy označují pracovníky za samostatné podnikatele, přičemž tuto praxi Česká republika (např. správní úřady) v tichosti toleruje. O pravdivosti daného označení pak lze mít více než důvodné pochybnosti. Proto dochází v diplomové práci nejprve k analýze znaků a podmínek výkonu závislé práce dle právního řádu České republiky, které jsou následně aplikovány na realitu výkonu práce prostřednictvím digitálních platforem. Vzhledem k množství jejich typů a druhů, jakož i rozličným systémům, které platformy zavádějí, byli pro účely této diplomové práce zvoleni tři reprezentanti, kterými jsou digitální platformy UBER, Amazon Mechanical Turk a...
Rodinná politika a sociální ochrana rodin s nezaopatřenými dětmi
Hobzová, Dana ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent) ; Šimečková, Eva (oponent)
Rodinná politika a sociální ochrana rodin s nezaopatřenými dětmi Abstrakt Tématem disertační práce je česká rodinná politika ve vztahu k sociální ochraně rodin s nezaopatřenými dětmi, s užším zaměřením na analýzu hmotné podpory této skupiny rodin v českém a evropském prostoru. Charakteristika české rodinné politiky je shrnuta do několika dokumentů vzniklých z podnětu MPSV. Cíle rodinné politiky ve vztahu k rodinám s nezaopatřenými dětmi v těchto dokumentech odrážejí realitu dobových situací, v nichž vznikaly. Některé dílčí cíle tak byly splněny, některé zůstaly nenaplněny. Nejmenší pokrok pak zaznamenala sociální ochrana rodin s dětmi předškolního a školního věku, kdy nebyly realizovány deklarované cíle spojené s dávkou přídavku na dítě. Výrazného pokroku, bylo naopak dosaženo v oblasti dávky rodičovského příspěvku, která se v uplynulých letech stala značně flexibilnější a byla značně navýšena celková čerpaná částka příspěvku. Disertační práce analyzuje směřování a současný stav sociální ochrany rodin s nezaopatřenými dětmi v českém prostoru a zároveň mapuje sociální ochranu této skupiny rodin ve vybraných evropských zemích. Práce tak obsahuje obsáhlou analýzu systému hmotné podpory rodin s nezaopatřenými dětmi v českém prostoru a zároveň obsáhlou analýzu těchto systémů v zemích napříč Evropou. Výběr těchto...
Hlavní zásady vývoje důchodového pojištění na území dnešní ČR od konce 19. století po současnost
Hrdý, Milan ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Fischerová, Iva (oponent) ; Lang, Roman (oponent)
Doktorská disertační práce "Hlavní zásady vývoje důchodového pojištění na území dnešní ČR od konce 19. století po současnost" se zabývá problematikou historického vývoje důchodového pojištění na území dnešní České republiky od konce devatenáctého století do současnosti. Byly identifikovány hlavní zásady vývoje důchodového systému v daném období a provedena analýza především z hlediska osobního a věcného rozsahu pojištění, pojišťovací povinnosti a stručně také z hlediska organizačního zabezpečení důchodového sytému. Tato analýza byla realizována ve čtyřech vybraných obdobích, v období před vznikem samostatné Československé republiky, v období od roku 1918 do roku 1945, v období od roku 1945 do roku 1992 a od roku 1993 do současnosti v rámci samostatné České republiky. V rámci této disertační práce byl analyzován především osobní a věcný rozsah pojištění, pojišťovací povinnosti a stručně také organizační zabezpečení důchodového pojištění v každém ze sledovaných období. Na závěr práce byly shrnuty příslušné poznatky z tohoto historického vývoje a s jejich využitím představen vlastní návrh autora na vývoj systému důchodového pojištění v České republice do budoucnosti. Stabilizovaný věcný i osobní rozsah důchodového pojištění je třeba zachovat, stejně tak i velmi kvalitní procesní zabezpečení včetně...
Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie
Hájková, Michaela ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Fischerová, Iva (oponent) ; Štefko, Martin (oponent)
Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie Abstrakt Problematika rovnosti, resp. rovného zacházení a zákazu diskriminace je tématem aktuálním mimo jiné i ve vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pro pojem rovnosti je typické, že se jeho obsah a dosah může lišit v závislosti na kulturním, místním i historickém kontextu. V České republice nepatří problematika rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích v současné době k častým tématům řešeným soudní praxí; to však neznamená, že v těchto vztazích k nerovnému zacházení či diskriminaci nedochází. Pracovněprávní oblast je v řadě ohledů ovlivňována normami unijního práva; mimo jiné je problematika zákazu diskriminace v této oblasti předmětem regulace několika směrnic, ohledně nichž má členský stát povinnost transpozice do národního práva. Při interpretaci a aplikaci relevantních národních právních norem je pak třeba především zajistit soulad se směrnicí a zohlednit případnou související judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Též z tohoto důvodu může být pro českou legislativu i aplikační praxi zajímavé srovnání, jak je s problematikou rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávní oblasti nakládáno v jiných členských státech Evropské unie, které...
Povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména s přihlédnutím k osobním ochranným pracovním prostředkům
Opacká, Tereza ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména s přihlédnutím k osobním ochranným pracovním prostředkům Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména s přihlédnutím k osobním ochranným pracovním prostředkům. Cílem práce je zanalyzovat současnou právní úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která byla (a stále je) podrobována zkoušce v důsledku celosvětové pandemie onemocnění COVID-19. Cílem je rovněž zanalyzovat, zda je tato právní úprava dostatečná, zda je jednoznačná a zda pandemie neodhalila nedostatky, které by byly třeba znovelizovat. První část se věnuje primárně úvodu do úpravy BOZP z hlediska zákoníku práce a analyzuje jednotlivé povinnosti zaměstnavatele. Tato část obsahuje rovněž shrnutí právní úpravy týkající se práv a povinností zaměstnanců na úseku BOZP a obsahuje i zamyšlení se nad úpravou BOZP ve vztahu k agenturním zaměstnancům. V druhé části je shrnuta vnitrostátní i evropská úprava týkající se OOPP a judikatura na to navazující. V této části je rovněž snaha o shrnutí praktických informací o postupu, jak vyhodnotit rizika na pracovišti a jak na základě vyhodnocení rizik zpracovat seznam OOPP. Rovněž je zde shrnuta finanční stránka poskytování OOPP a zajišťování...
Profesionální sport a jeho legislativní úprava
Hejl, Filip ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Profesionální sport a jeho legislativní úprava Toto téma jsem si vybral pro jeho aktuálnost a dle mého názoru ignorovanou potřebu řešení v textu práce zmíněných problémů. V rámci diplomové práce jsem se nesnažil pouze o posouzení právního postavení individuálních a kolektivních profesionálních sportovců, respektive výkonu sportovní činnosti na profesionální úrovni, ale také o řešení vybraných sporných bodů vystávajících při konfrontaci profesionální sportovní činnosti a striktních ustanovení českého právního řádu (zejména zákoníku práce), která na její výkon a s ním spojené právní vztahy dopadají. Systematicky je práce rozdělena kromě úvodu a závěru do dalších čtyř kapitol, které obsahují ještě další konkretizující podkapitoly. První kapitola je uvozující do tématu vzájemného vztahu sportu a práva. Věnuji se zde obecně pojmu sport a jeho možné definici z pohledu práva a také jeho základní organizaci a dělení, také je zde jedna podkapitola věnována zákonu o podpoře sportu. V druhé kapitole se již konkrétně zabývám výkonem sportovní činnosti individuálním profesionálním sportovcem a dvěma možnými variantami jeho zařazení v rámci právního řádu. Je zde také reflektován již účinný nový občanský zákoník. Určení zda kolektivní profesionální sportovec vykonává sportovní činnost jako činnost závislou podle...
Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Pavelka, Ondřej ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Kotous, Jan (oponent)
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích je téma v České republice aktuální. Jako jedno ze základních lidských práv, je právo na ochranu soukromí jednotlivce a s tím i spojená ochrana osobních údajů garantována ústavními předpisy a dále je pak rozvedena v několika zákonech a předpisech nižší právní síly. Úkol, jehož splnění si tato práce klade za svůj cíl, je především podrobná analýza platné právní úpravy v České republice i předpisů Evropské unie, které problematiku ochrany osobních údajů postihují. Zároveň práce obsahuje i nástin konkrétních problémů, které se v souvislosti s ochranou osobních údajů v pracovněprávních vztazích vyskytují, a předkládá jejich možná řešení. Text práce je členěn do celkem 10 kapitol a podkapitol, které se zabývají jednotlivými aspekty daného tématu a podrobněji je rozvádějí. V prvních dvou kapitolách je nastíněna právní úprava ochrany soukromí a ochrany osobních údajů u nás i v rámci předpisů Evropské unie. Třetí a čtvrtá kapitola se věnuje výkladu a definici základních pojmů, kterými jsou "osobní údaj" a "zpracování" osobních údajů. V jednotlivých podkapitolách je pak stručně popsán obsah těchto pojmů a uvedeny příklady jejich možného výkladu. Kapitola pátá je věnována subjektům, jichž se osobní údaje týkají a také těm, které se podílejí na jejich...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 473 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 ŠTEFKO, Martin
1 Štefko, Marcel
2 Štefko, Martin,
1 Štefko, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.