Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukce postav seriálu Velmi křehké vztahy na základě jejich majetkových poměrů a společenské třídy
Svobodová, Zuzana ; Štechová, Markéta (vedoucí práce) ; Reifová, Irena (oponent)
Diplomová práce "Konstrukce postav v seriálu Velmi křehké vztahy na základě jejich majetkových poměrů a společenské třídy" navazuje na odborné publikace vzniklé na půdě Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, které mapují to, jak české polistopadové televizní seriály zobrazují tematiku majetku a bohatství. Teoretickou část práce tvoří poznatky ze dvou společenskovědních odvětví, a to sociologie a mediálních studií, jejichž východiska se následně střetávají ve výzkumné části této práce. Předmětem výzkumné části práce jsou epizody třetí řady seriálu Velmi křehké vztahy, které vysílala televizní stanice Prima mezi roky 2008 a 2009. K tomuto výzkumnému vzorku bylo přistoupeno kvalitativní výzkumnou technikou, konkrétně metodou zakotvené teorie. Práce se zaměřuje zejména na to, jak třídní příslušnost a majetkové poměry postav determinují jejich charakter. Pozornost je věnována také výčtu společenských tříd, které se v seriálu objevují, a nastíněny jsou oblasti společenského života, v nichž je umožněna sociální mobilita. Výzkumná číst diplomové práce se věnuje také tomu, jaká povolání jsou v seriálu nejhojněji zastoupena a jak jsou postavy zobrazovány při práci. Prostor je vyhrazen i tematice bohatství a způsobům, jimiž postavy seriálu Velmi křehké vztahy svůj majetek nabývají.
Talk show Uvolněte se, prosím a její političtí hosté (kvalitativní a kvantitativní analýza účasti politiků v pořadu)
Svobodová, Ivana ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Štechová, Markéta (oponent)
Diplomová práce Talk show Uvolněte se, prosím a její političtí hosté pojednává o tématu sbližování politiky a zábavy, potažmo politiky a médií jako takových. Teoretická část práce se zabývá širšími souvislosti této problematiky - věnuje se zobrazování politiků v televizi a spojení politiky a humoru a s ohledem na název práce se obsáhle zabývá i rolí talk shows v politické komunikaci. Teoretická část také představuje téma politických celebrit jako jednoho z prvků, které ovlivňují komunikaci politiků s občany. Praktická část práce se věnuje kvalitativní a kvantitativní analýze účasti politických hostů v české verzi amerických talk shows Uvolněte se, prosím. Kvantitativní analýza zkoumá například to, která politická strana byla v pořadu nejčastěji zastoupena, zda během rozhovorů byla zastoupena více osobní nebo politická témata a která témata byla probírána nejčastěji. Kvalitativní analýza zkoumá průběh vystoupení politických hostů a to, jak byli hosté prezentováni.
Sexuální obsah současných hudebních videoklipů
Adámek, Petr ; Vedral, Jan (vedoucí práce) ; Štechová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazováním sexuálního obsahu v hudebních videích jako produktu masové komunikace mezi hudebním umělcem, případně nahrávací společností a publikem. Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat a interpretovat jevy zobrazující sexuální chování či nahotu v předem definovaném vzorku hudebních videí. Teoretická část definuje marketingovou funkci videoklipu a vysvětluje principy, jež jsou důvodem k zobrazování sexuálních obsahů v současné produkci videoklipů. Zmíněny jsou také další funkce hudebního videa jako např. sociálně-kulturní či charitativní a taktéž stručná historie videoklipu. Praktická část práce zkoumá na základě obsahové analýzy četnost výskytu sexuálně explicitního obsahu v hudebním videu a jeho formy a nadále je analyzuje. Dvěma předem stanovenými hledisky, jež podléhají pozorování, je přítomnost předem určených projevů sexuálního chování rozděleného do sedmi specifických kategorií a dále přítomnost třech stupňů nahoty. Zkoumaným vzorkem je množina padesáti hudebních videoklipů, jež byly zveřejněny na YouTube v roce 2014 a zároveň v tomtéž roce na této platformě zaznamenaly největší sledovanost. Jde tedy o nejpopulárnější hudební videa na YouTube za uplynulý rok. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Využití médií pro tvorbu mediálního obrazu Jaromíra Nohavici
Němečková, Petra ; Köppl, Daniel (vedoucí práce) ; Štechová, Markéta (oponent)
Záměrem této bakalářské práce je přiblížení postupů využitých při tvorbě mediálního obrazu písničkáře Jaromíra Nohavici. První kapitola definuje public relations a osobnostní marketing, fenomény image a pověst. Druhá kapitola je zaměřená na kariéru Jaromíra Nohavici od počátku až do roku 2010. Třetí kapitola je věnovaná analýze výroků a činů Jaromíra Nohavici ve vztahu ke tvorbě mediálního obrazu, mediální komunikace a osobnostního marketingu. Jako příklady dopadu jeho sebe-propagační činnosti jsou v práci užity statistiky prodejnosti hudebních nosičů zveřejněné Mezinárodní federací hudebního průmyslu, výsledky hudebních cen Akademie populární hudby a anket Český slavík a Žebřík. Cílem práce bylo zmapovat postupy komunikační a marketingové činnosti Jaromíra Nohavici a jejich výsledky v praxi. Práce měla sloužit jako vodítko pro zájemce o osobnostní marketing a public relations, tvorbu mediálního obrazu a jejich účinnost.
Žánr teenagerovských filmů se zaměřením na prvky sebereflexivity žánru
Kárná, Michaela ; Štechová, Markéta (vedoucí práce) ; Hladík, Radim (oponent)
Diplomová práce "Žánr teenagerovských filmů se zaměřením na prvky sebereflexivity žánru." zkoumá na příkladu dvou amerických filmů pro mládež, Deník princezny a Hunger Games, jestli a jak se tento žánr vyvíjí a jaký vliv na tento vývoj mohou mít prvky sebereflexivity žánru. Spojuje tezi z literární vědy, která tvrdí, že sebereflexivní prvky jsou prostředkem vývoje žánru a výzkum popkulturních mediálních obsahů tak, jak k nim přistupují mediální studia. K analýze filmů používá tematickou a narativní analýzu. Teoretická část práce je tvořena přehledem soudobého sociologického pojetí dospívání a adolescence, přehledem vývoje žánru hollywoodských filmů pro mládež od jeho vzniku v 50. letech 20. století až po současnost, shrnutím pojetí sebereflexivity jako prvku vývoje žánru a také shrnutím projevů sebereflexivity ve filmu jako médiu. Výzkumná část je tvořena tematickou a narativní analýzou zkoumaných filmů a vztažením nalezených jevů k principu sebereflexivity žánru.
Interakce mediálního a marketingového diskurzu na příkladu mediálního obrazu hudebníka Tomáše Kluse
Nováková, Kristýna ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Štechová, Markéta (oponent)
Diplomová práce Interakce mediálního a marketingového diskurzu na příkladu mediálního obrazu hudebníka Tomáše Kluse se zabývá vlivem korporátní agendy na agendu mediální. V teoretické rovině se práce zabývá základními tezemi konstrukce mediální reality a mediálního obrazu, konceptem agenda setting a problematikou hudebního průmyslu. Tedy oblastmi, které se podílejí a ovlivňují marketingový a mediální svět a tvoří tak základní rámec teoretické konstrukce mediální reality. V praktické části je zkoumán konkrétní proces nastolování agend na příkladu tvorby mediálního obrazu českého hudebníka Tomáše Kluse v průběhu tří let. A to prostřednictvím marketingového a PR oddělení hudebního vydavatelství Sony Music Entertainment Czech Republic s.r.o. na zkoumaném vzorku vybraných tištěných médií - deníků MF DNES, Právo a Blesk. Cílem práce je vysledovat, jakým způsobem a do jaké míry marketingový diskurz ovlivňuje diskurz mediální a jaký je výsledný mediální obraz hudebníka.
Míra negativního zobrazení Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga v médiích v průběhu prezidentské volby v roce 2013
Tvarohová, Jana ; Křeček, Jan (vedoucí práce) ; Štechová, Markéta (oponent)
Diplomová práce na téma Míra negativního zobrazení Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga v médiích v průběhu prezidentské volby v roce 2013 analyzuje množství negativity ve zpravodajské produkci tří českých celostátních deníků, Mladé fronty, Lidových novin a deníku Právo, vůči těmto dvěma prezidentským kandidátům. Časové rozmezí sledovaného období je vymezeno jedním měsícem před a jedním měsícem po prvním kole prezidentské volby. Volba prezidenta v lednu roku 2013 byla v jedné věci zásadně odlišná od všech voleb předchozích. Probíhala přímou volbou. Hlavu státu tak namísto poslanců volili sami občané. Jednalo se tedy o událost významného charakteru, které se samozřejmě dostalo mimořádného mediálního ohlasu. Tisk, televize i rozhlas byly doslova zaplněné přímou volbou, samotnými kandidáty, debatami či různými úvahami. Média se však této události zhostila rozporuplně. Kromě běžného informování, které bylo pro vědomí veřejnosti důležité, se média uchýlila až k jakési mediální smršti, ve které na kandidátech ,,nenechala nit suchou". Mimojiné byla ve zpravodajství patrná i vysoká míra negativity vůči Miloši Zemanovi. Naopak Karel Schwarzenberg byl zobrazován jako ideální prezident. Média tak do určité míry rozdělila společnost na dva tábory, přívržence Miloše Zemana a přívržence Karla Schwarzenberga....
Mediální (re)konstrukce kolektivní paměti: Říjen a Listopad - opora současné české národní identity.
Vacková, Kateřina ; Křeček, Jan (vedoucí práce) ; Štechová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vztahu masových médií, kolektivní paměti a národní identity. Kolektivní paměť i národní identitu chápu v souladu s teorií sociálního konstruktivismu jako sociální konstrukty. Masová média vnímám jako činitele, kteří se na konstruování sociální reality podílejí. Práce se soustředí na analýzu mediálních interpretací významných událostí českých dějin - Října 1918 a Listopadu 1989. Analyzovány jsou komentáře vycházející při příležitosti výročí těchto událostí v letech 1998 - 2009. Zvolenými analyzovanými médii jsou české deníky Hospodářské noviny, Lidové noviny a Mladá fronta DNES. K rozboru vybraných textů je použita kvalitativní metoda analýzy obsahu. Cílem práce je odhalit některé typické mediální diskurzy opírající se o národní minulost, na jejichž základě je posilována současná česká národní identita. Výzkumná část práce je doplněna o teoretický rámec zahrnující výklad relevantních pojmů a část metodologickou.
Srovnání mediálního obrazu islámu v německých a českých médiích: před a po vraždě Theo Van Gogha
Kotasová, Martina ; Suk, Pavel (vedoucí práce) ; Štechová, Markéta (oponent)
Práce srovnává mediální obraz islámu v německých a českých médiích před a po vraždě holandského režiséra Theo van Gogha. Ten byl 2. listopadu 2004 zavražděn mladým muslimem. Jeho vražda vyvolala v Nizozemsku vlnu násilností a v Německu obavy, protože zde žije početná turecká menšina a i další arabské minority. Podnětem pro tuto vraždu byl pravděpodobně van Goghův film, který zpochybňoval islámské stereotypy. Po této události se v západní Evropě rozpoutala debata o problémech integrace a imigrace. Práce je zaměřená na analýzu článků z německých a českých médií, konkrétně na periodika Der Spiegel a Mladou frontu DNES a používá kvalitativní obsahovou analýzu, konkrétně metodu zakotvené teorie. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola je teoretická a věnuje se historii islámu v Německu a v České republice a druhá kapitola je empirická a je zde popsán vlastní výzkum.
Produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili
Štechová, Markéta ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Diplomová práce "Produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili" se zabývá výrobním procesem mediálního produktu. Konkrétním zaměřením se práce soustředí na tvorbu jedné z hlavních postav seriálu, postavy Kenyho, a na pozici tvorby této postavy v celém produkčním procesu. Výchozí myšlenky práce formoval přístup kulturálních studií, která v sobě zahrnují jak přístup strukturalistický, vycházející z lingvistiky Ferdinanda de Saussura, tak přístup ideologický, čerpající především z Louise Althussera. Produkční ideologii zkoumá Elena Levine, jejíž rozčlenění pěti základních kategorií ovlivňujících výrobu se stalo odrazovým můstkem pro analýzy této práce. Jedná se o analýzy kvalitativních rozhovorů se zástupci klíčových profesí, které jsou přítomny procesu tvorby televizního seriálu. Rozhovory a jejich analýzy jsou vedeny v duchu zakotvené teorie. Základním analytickým východiskem tohoto výzkumu jsou pak mytologie Rolanda Barthesa. V promluvách o produkčním procesu se jako významné jeví kategorie rutiny, mýtus ideálního vodáctví a postava Kenyho jako jeho symbol, produkční podmínky producenta (České televize) a divák jako poslední instance, ke které se informanti vztahují. Na těchto kategoriích stojí mytologie výjimečnosti, která se stává hlavním nástrojem pro přitahování divákovy...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 ŠTĚCHOVÁ, Marie
7 ŠTĚCHOVÁ, Michaela
1 ŠTĚCHOVÁ, Monika
7 Štechová, Michaela
7 Štěchová, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.