Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 430 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Důchodová reforma
Šuchma, Petr ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Důchodová reforma Abstrakt Tato diplomová práce analyzuje důchodový systém v České republice, dále obsahuje jeho srovnání s důchodovými systémy ve vybraných zemích a popis historických a současných návrhů důchodové reformy, v závěru pak mé vlastní hodnocení této problematiky. V úvodu této diplomové práce je obsažen popis teoretických koncepcí důchodového systému, dále pak tato práce obsahuje detailní analýzu platné právní úpravy českého důchodového systému (včetně jeho ústavního základu), jeho hlavního, průběžně financovaného, prvního pilíře, který představuje důchodové pojištění, rovněž doplňkového penzijního spoření coby pilíře s dobrovolnou účastí. Rovněž se tato práce okrajově věnuje procesně právní úpravě, tedy organizaci a řízení ve věcech důchodového pojištění. Popisuje vztahy mezi orgány veřejné moci, které jsou nadány pravomocí na úseku důchodového pojištění, i popis samotného řízení. Dále pak tato diplomová práce obsahuje analýzu slovenského, švédského a nizozemského důchodového systému. Tyto země byly vybrány proto, že slovenský důchodový systém je velmi podobný tomu českému, švédský a nizozemský důchodový systém pak představují systémy, které jsou tradičně hodnoceny jako jedny z nejlepších na světě, přičemž každý z nich stojí na jiných základech. Tato práce také zkoumá důvody, proč je zapotřebí...
Výpověď z pracovního poměru ve vybraných členských státech EU
Mihálik, Matej ; Tröster, Petr (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent)
Resumé Cílem této práce je srovnání právních úprav výpovědí ze strany zaměstnavatele ve třech právních systémech Evropské unie: ve slovenském, anglickém a švédském systému. Práce se zaměřuje na výpověď ze strany zaměstnavatele, v závěru obsahuje srovnání a hodnocení jednotlivých právních úprav. Práce obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá mezinárodní a evropskou právní úpravou ukončování pracovního poměru, zejména výpovědí ze strany zaměstnavatele. Kapitola obsahuje výčet mezinárodních smluv přijatých zvláště v rámci MOP jako i evropské právní předpisy zabývající se touto problematikou. Druhá kapitola pojednává o slovenské úpravě. Začíná obecnými výklady o způsobech ukončování pracovního poměru, pokračuje obecnými náležitostmi výpovědi a výpovědní dobou. V další části se práce věnuje jednotlivým výpovědním důvodům, zvláštními povinnostmi zaměstnavatele při ukončování pracovního poměru a zákazu výpovědi. Závěr kapitoly pojednává o nárocích zaměstnance při neplatném ukončení pracovního poměru. Třetí kapitola obsahuje úpravu anglického práva v kontextu práva UK. Kapitola pojednává o rozdílu mezi ochranou zaměstnance v systému common law a v legislativě. Pokračuje opisem systému ochrany před nespravedlivými výpověďmi (unfair dismissals) a jednotlivých legitimních výpovědních důvodů. Na závěr kapitoly...
Slaďování rodinného a pracovního života ve zdravotnictví
Mandíková, Marie ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Slaďování rodinného a pracovního života ve zdravotnictví Abstrakt Slaďování rodinného a pracovního života je v současnosti tématem fundamentálního významu, a to nejen z pohledu jednotlivce, ale i z perspektivy společnosti jako takové, neboť úzce souvisí s mnoha zásadními problematikami celospolečenského významu, jako je podpora rovnosti mezi muži a ženami na trhu práce, zvyšování zaměstnanosti žen a motivace mladých párů k zakládání rodin za účelem zvyšování porodnosti. Ačkoli je v současné době tématu harmonizace rodiny a práce věnována poměrně vysoká pozornost a předpisy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení obsahují široké množství nástrojů podporujících slaďování rodinného a pracovního života, je třeba si uvědomit, že existují obory lidské činnosti, které jsou pro harmonizaci rodinného a pracovního života přístupnější než jiné (zejména například tzv. "white collar" zaměstnání, u nichž je možnost poměrně široké flexibility). Existují však i obory, u nichž si lze jen těžko představit, aby zaměstnanec pracoval z domova nebo využíval například pružnou pracovní dobu, jelikož to obsah jeho pracovní činnosti ze své podstaty neumožňuje. Tato diplomová práce se věnuje střetu právní teorie harmonizace rodinného a pracovního života s praxí v profesi, která je v mnoha ohledech velmi specifická -...
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Malý, Štěpán ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, přičemž jejím cílem je shrnutí aktuálních problémů v této oblasti společně s uvedením příkladů z praxe především pak v rámci rozhodnutích SDEU. Autor se zároveň pokouší uvést k těmto problémů návrhy na zlepšení dané situace a také shrnout legislativu, která je zde aplikovatelná. Úvodní část diplomové práce se zabývá vymezením pojmů souvisejících s danou problematikou a v práci používaných. Jedná se především o pojmy rovnost, diskriminace, obtěžování či mobbing a bossing. Samozřejmou částí práce je rovněž právní úprava, a to včetně práva českého, evropského ale také mezinárodního. Jádrem práce je rozbor samotných diskriminačních důvodů, kdy hlavní prostor je věnován diskriminaci na základě pohlaví a rasy, etnického původu a národnosti. V rámci diskriminace na základě pohlaví je kromě nerovnosti v odměňování či problematice transgenderu pozornost věnována rovněž sportu, kdy autor zdůrazňuje, že i v případě na první pohled nerovného odměňování může být takové zacházení objektivně spravedlivé. V rámci diskriminačního důvodu na základě rasy, etnického původu a národnosti byla stěžejní část této kapitoly věnována diskriminaci romské menšiny v České republice. Autor se zde zabývá nejen samotnými...
Comparison of the old-age pension insurance legislation in the Czech Republic and the Slovak Republic
Ragač, Šimon ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Komparácia právnych úprav starobného dôchodkového poistenia v Českej republike a v Slovenskej republike Abstrakt Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je porovnať právne úpravy starobného dôchodkového poistenia v Českej republike a v Slovenskej republike, poukázať na ich odlišnosti či podobnosti a zhodnotiť ich význam. V menšej miere sa práca venuje aj teoretickým východiskám dôchodkového poistenia a historickému základu práva sociálneho zabezpečenia, ktorý je pre obe krajiny spoločný. Diplomová práca je rozdelená do siedmich častí. Prvá časť je venovaná predstaveniu právneho odvetvia práva sociálneho zabezpečenia a dôchodkového poistenia ako jeho subsystému. Druhá časť sa zameriava na historický vývoj dôchodkového poistenia od praveku až do konca dvadsiateho storočia. Nasledujú tri časti diplomovej práce, ktoré sa zaoberajú systémom dôchodkového poistenia z pohľadu právnej teórie. Pojednávajú nielen o relevantných právnych princípoch a prameňoch práva, ale tiež o jednotlivých sociálnych udalostiach a dávkach dôchodkového poistenia. Taktiež sa venujú rôznym možnostiam financovania dôchodkového poistenia a predstavujú jeho pilierovú štruktúru. Tieto časti poskytujú základný okruh informácií potrebných pre pochopenie fungovania starobného dôchodkového poistenia v oboch krajinách. Ťažiskom diplomovej práce je...
Systém důchodového pojištění a aspekty ovlivňující jeho vývoj s důrazem na demografické změny
Remešová, Karolína ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
1 Systém důchodového pojištění a aspekty ovlivňující jeho vývoj s důrazem na demografické změny Abstrakt Diplomová práce se zabývá popisem současného systému důchodového pojištění v České republice a pokládá si za cíl důchodový systém zhodnotit na základě aspektů, který jeho vývoj ovlivňují. Zásadní faktorem, který systém ovlivňuje je demografický vývoj. Autorka v práci popisuje relevantní demografické ukazatele a jejich vývoj a předkládá závěry vyplývající z prognózy vývoje obyvatelstva. V roce 2021 činily výdaje na sociální dávky 37 % veškerých výdajů státního rozpočtu, tj. 697 mld. Kč, z čehož tvoří téměř 77 % výdaje na dávky důchodového pojištění ve výši 536 mld. Kč. Příjmy státního rozpočtu z povinného pojistného na sociální zabezpečení činí 41 %, tj. 562 mld. Kč. Jak je z těchto údajů patrné Česká republika se bude do budoucna potýkat s nedostatkem finančních prostředků v důsledku předpokládaného stárnutí obyvatelstva, a proto autorka v diplomové práci představuje možné scénáře, kam by se systém důchodového pojištění mohl do budoucna vyvíjet. Značná část práce je zaměřena na první pilíř důchodového systému, tj. důchodové pojištění, kde autorka popisuje veškeré koncepty vyplývající ze zákona. V diplomové práci je kromě starobního důchodu popsán i důchod invalidní a důchody pozůstalostní. Poslední...
Atypické formy zaměstnání
Machala, Jan ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Práce se zabývá atypickými formami zaměstnání, a to od jejich vymezení, přes právní úpravu až po využití v praxi. Atypická zaměstnání jsou vysoce aktuálním tématem pracovního práva. Potvrzuje to vývoj ve státech Evropské unie, kde lze pozorovat stále zřetelnější odklon od typického modelu pracovního poměru k atypickým formám zaměstnání. Atypická zaměstnání mohou být nástrojem k podpoře vyšší zaměstnanosti, pružného přizpůsobení se požadavkům trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Práce sestává z úvodu, tří kapitol systematicky členěných do podkapitol a závěru. První kapitola pojednává o vývoji pracovního práva na území České republiky. Druhá kapitola se zabývá pracovním právem ve smyslu jeho pojetí, předmětu a postavení v systému práva. Stěžejní částí práce je její třetí kapitola, jež se věnuje vybraným atypickým formám zaměstnání, které jsou upraveny českým právním řádem. Rozboru jsou podrobeny dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dočasné přidělení, agenturní zaměstnávání, pracovní poměr na dobu určitou, práce na kratší pracovní dobu, sdílené pracovní místo a výkon práce z domova. Po zhodnocení atypických forem zaměstnání jsou předloženy úvahy o možnostech jejich dalšího rozvoje. V rámci třetí kapitoly je zvláštní pozornost soustředěna na dohody o pracích konaných mimo...
Slaďování rodinného a profesního života
Borovková, Tereza ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Slaďování profesního a rodinného života Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem slaďování profesního a rodinného života (work- life balance). Problematika harmonizace pracovního a osobního života přitom není ničím novým, neboť se jí alespoň v nějaké míře musel a musí zabývat každý zaměstnanec, zároveň se však toto téma stává častým předmětem diskusí teprve v posledních desetiletích. S tím, jak se doba postupně posouvá a vznikají stále nové technologie, se zároveň mění i možnosti výkonu práce a zaměstnanci i zaměstnavatelé od sebe navzájem očekávají čím dál větší flexibilitu. Pro zaměstnance se tak otázka slaďování pracovního a osobního života stává složitější a složitější, protože hranice mezi těmito dvěma zásadními životními sférami se rozostřuje. V této práci jsou rozebírány jednotlivé právní instituty, které mají napomoci k lepšímu sladění profesního a rodinného života zaměstnanců. První část práce uvádí čtenáře do celé problematiky slaďování, obsahuje krátký vhled do historie tohoto tématu a upozorňuje v této souvislosti na nerovnoměrné postavení mužů a žen. V rámci první kapitoly je vymezen i právní rámec slaďování, a to na mezinárodní, unijní i národní úrovni. Další kapitoly práce se věnují konkrétní právní úpravě v České republice. Základním předpokladem harmonizace práce a rodiny je ochrana...
Postavení osob se zdravotním postižením v sociálním zabezpečení
Dvořáková, Inka ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Postavení osob se zdravotním postižení v sociálním zabezpečení Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem postavení osob se zdravotním postižením v sociálním zabezpečení. Poskytuje vhled do historických souvislostí a přibližuje současné postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti. Diplomová práce pojímá problematiku po stránce teoretické, kdy podává rozbor vývoje právní úpravy, i po stránce praktické, kdy konfrontuje teorii legislativy s dopady do praxe postavení osob se zdravotním postižením. Práce se člení na čtyři stěžejní kapitoly, které na sebe logicky navazují. První kapitola je věnována periodizaci dějin, tedy historickým souvislostem, minulým legislativám a tehdejším postojům k osobám se zdravotním postižením. Tato kapitola je podstatná pro pochopení kontextů. Druhá kapitola upravuje koherenci pojmů a definuje základní pojmy, jako - osoba se zdravotním postižením, sociální zabezpečení či integrace, inkluze a bariéry. Třetí kapitola pojednává o ucelených službách a pomůckách, je zde zdůrazněna ucelená rehabilitace, která je dle studia dokumentů základem pro inkluzi osob se zdravotním postižením do společenského života a rovněž kapitola definuje kompenzační a zvláštní pomůcky, jejichž podstatou je kompenzovat soběstačnost. Čtvrtá kapitola hovoří o independent living, příspěvku na péči a o...
Dávky nemocenského pojištění poskytované v těhotenství a mateřství
Cermanová, Valerie ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Dávky nemocenského pojištění poskytované v těhotenství a mateřství Diplomová práce analyzuje dávky nemocenského pojištění poskytované v těhotenství a mateřství. Období těhotenství a mateřství je pro ženu velmi náročné jak ekonomicky, tak psychicky i fyzicky. Právo sociálního zabezpečení upravuje hmotné zabezpečení, které pomáhá zmírnit zejména ekonomické dopady těchto sociálních událostí. Je důležitým nástrojem pro podporu zvyšování porodnosti a má tak pozitivní dopady nejen pro jednotlivce, kterých se toto téma bezprostředně týká, ale pro celou společnost. Práce je složena z úvodu, jádra, které tvoří pět částí a závěru. První část se zabývá základy sociálního zabezpečení a nejdůležitějšími okamžiky jeho historie ve vztahu k tématu práce. Druhá část se zaobírá pracovněprávní ochranou žen v těhotenství a mateřství, která doplňuje hmotné zabezpečení upravené právem sociálního zabezpečení. Třetí část je věnována obecným otázkám nemocenského pojištění, mezi které patří například účast na nemocenském pojištění, nárok na dávky, jeho organizace, řízení a financování. Čtvrtá kapitola analyzuje jednotlivé dávky nemocenského pojištění, které přímo souvisejí s těhotenstvím a mateřstvím. Těmito dávkami jsou peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská poporodní péče a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 430 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.