Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 285 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dluhová past jako příčina bezdomovectví
ŠTĚRBOVÁ, Ludmila
Práce se zabývá korelací dluhové pasti a bezdomovectví. Jedná se o teoretickou práci. První část práce informuje o základních finančních pojmech a finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Druhá část práce popisuje fenomén bezdomovectví. Zde jsou uvedeny a podrobně rozepsány formy bezdomovectví, příčiny a důsledky, a patologické jevy s bezdomovectvím spojené. Poslední část práce se zabývá jak řešením bezdomovectví, tak i řešením zadluženosti. Podrobně jsou rozepsány organizace pomáhající lidem bez domova, z nichž nejvýznamnější je nezisková organizace a církev Armáda spásy. Práce dále poskytuje informace o akci Milostivé léto, uvádí formy řešení zadluženosti a nové legislativní úpravy ve prospěch zadlužených obyvatel.
Řešení sporů v rámci WTO
Mašková, Tereza ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Štěrbová, Ludmila (oponent)
Cílem diplomové práce je představení a zhodnocení současného systému řešení sporů uplatňovaného na poli Světové obchodní organizace, a to zejména s ohledem na jeho efektivitu. V teoretické části práce dochází nejprve k přiblížení historického vývoje mechanismu pro rozhodování mezinárodních obchodních sporů a k porovnání současného systému WTO s jeho předchůdcem na podkladě dohody GATT. Následně jsou představena jednotlivá stádia, kterými spor v rámci mechanismu WTO prochází. V praktické části práce pak dochází k označení konkrétních nedostatků a problémů, které jsou se systémem nejčastěji spojovány, a to vždy za pomoci konkrétních příkladů z rozhodovací praxe WTO. V reakci na uvedené problémy pak závěrečná kapitola předkládá některé návrhy na reformu stávajícího systému.
Úloha Svetovej obchodnej organizácie pri rozvíjaní hospodárskych reforiem a výkonnosti frankofónnej Afriky
Gajdošová, Annamária ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Zamykalová, Miroslava (oponent)
Táto diplomová práca je zameraná na poskytnutie teoretického rámca aplikácie špeciálneho zaobchádzania krajín frankofónnej Afriky z časového hľadiska. Ako sa vyvíjali a aký pokrok dosiahli v minulom storočí. Prvá kapitola prezentuje ekonomické a politické úspechy krajín frankofónnej Afriky a určuje, prečo je členstvo vo Svetovej obchodnej organizácií dôležité pre pokrok, ktorý dosiahli v posledných desaťročiach. Druhá kapitola klasifikuje piliére Svetovej obchodnej organizácie pri poskytovaní hospodárskej spolupráce rozvojovým krajinám. Táto časť tiež opisuje osobitné ustanovenia organizácie, ktoré poskytujú rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám výlučné jednostranné práva. Tretia kapitola uvádza implementáciu nástrojov Svetovej obchodnej organizácie na rozvoj obchodu vo frankofónnej Afrike. V tejto časti sa prezentuje dôležitosť balíka opatrení z Bali a rozhodnutí z novembra 2014. Navyše prezentuje dôsledky špeciálneho zaobchádzania v dvoch najväčších krajinách frankofónnej Afriky: v Mauritánii a v Čade. Významným bodom tejto diplomovej práce je potreba väčšej spolupráce, koordinácie a súdržnosti medzi všetkými národmi frankofónnej Afriky. Výzvou pre nich nie je vytvoriť nový mechanizmus, ale zefektívniť všetky existujúce mechanizmy pri dosahovaní spoločného cieľa.
Podnikání v Rusku z Perspektivy české Společnosti
Remizov, Gleb ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Štěrbová, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce se soustředí na podnikání v Rusku z perspektivy české společnosti. Hlavním cílem je nastínit obchodní prostředí Ruska a jeho pivního trhu pro účely české společnosti. První část se soustředí na obecné informace o Rusku a specifickém sektoru jeho ekonomiky. Druhá část je zaměřena na podmínky vstupu na ruský pivní trh, riziko a příležitosti z pohledu české společnosti. Třetí část obsahuje souhrn výzkumu a jeho relevantní závěr.
Obchodní analýza vybrané spediční společnosti na Ukrajinském trhu
Pastukh, Vladyslav ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Štěrbová, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou Ukrajinského spedičního trhu a obchodních aktivit specifické spediční společnosti působící na tomto trhu. Je nezbytně nutné pochopit současný stav ekonomiky stejně jako její specifické sektory za účelem učinění správného obchodního rozhodnutí. Dalším bodem je vyhodnocení pozice specifikované společnosti na trhu a schopnost řešit současné problémy a nalézt nové příležitosti pro další růst.
Porovnávací studie: podnikání v České Republice a ve Švýcarsku
Trabolse, Iman ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Halík, Jaroslav (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat a porovnat aktuální vnější podnikatelské prostředí České Republiky a Švýcarska. Srovnání těchto dvou zemí odhalí hlavní výhody a nevýhody s závěrem, kde je podnikání snadnější. Tato práce je zaměřená na regulační prostředí s použitím indikátorů Světové banky. S ohledem na indikátory Světové banky, jsem si dovolila vybrat pět z nich, které podle mého názoru odhalí výhody a nevýhody podnikání v těchto dvou zemích co nejvíce. Tato práce slouží jako obecný přehled vnějšího podnikatelského prostředí s vysvětlením politického, ekonomického, sociálního, technologického a právního prostředí a vybraných indexů, které jsou: Začátek podnikání, Získání úvěru, Daňové zatížení, Přeshraniční obchod a Ochrana investorů, tak aby začínající podnikatel se dozvěděl, čeho je nezbytné si být vědom.
Marketingová komunikace společnosti McDonalds
Baiduanova, Amina ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Štěrbová, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce je analýzou marketingové komunikace, kterou používá velká společnost rychlého občerstvení; jejich použití a efektivnosti. Hlavním cílem je určit hlavní směry marketingového mixu ve společnosti, analyzovat současnou situaci, identifikovat mezery a vytvořit konkrétní návrhy a doporučení pro zlepšení marketingového mixu v podnikání na příkladu společnosti McDonald's. Na začátku této práce jsou uvedeny obecné informace o marketingové komunikaci společnosti Kotler. Následující kapitoly popisují jejich aplikaci v praxi pomocí příkladu společnosti McDonald's, také rozdíl v práci společnosti a jejích vnímání spotřebiteli na různých světových trzích. Tato práce poskytuje informace o výzvách, kterým společnost čelí v posledních letech, a také její schopnost překonat tyto obtíže. Na konci jsou některé návrhy pro další rozvoj a úspěch firmy.
Analýza a implementace CTSports
Hargas, Kevin ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Halík, Jaroslav (oponent)
Cílem a hlavním zaměrem této Bakalářské práce je analýza úspešné implementace aplikace CT SPORTS na trh, a to jak z akademické tak z praktické perspektivy. V úvodní části práce se čtenář seznámí s hlavní myšlenkou a cílem CT SPORTS. Hlavní část studie je potérozdělena do teoretické a praktické části. Cílem části teoretické je představení prostředí start-upů, jejich hlavních procesů a analytických nástrojů. Druhá část se bude zabývat analýzou německaeho trhu a analýzou podstatných kompetenci CT SPORTS za účelem úspěšné realizace CT SPORTS.
Analýza logistiky ve vybraných firmách
Usmanova, Karina ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Štěrbová, Ludmila (oponent)
Cílem této bakalářské práce je uvedení čtenáře logistickému světu a též logistické firmě. První část bakalářské práce se soustředí na industrii logistiky a na analýzu dané industrie. V této části bude definována logistika, historie jejího vývoje a též role logistiky ve firmách. Druhá čast bakalářské práce se věnuje logistice a jejímu podnikovému výkonu určité firmy, též bude představena SWOT analýza. Třetí část se zabývá zhodnocením současné firemní strategie a strategií zavedenou autorem.
Mezinárodní obchod a rozvoj
Drgoňová, Petra ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Halík, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá postavením rozvojových zemí v rámci mezinárodního obchodu, zkoumá hlavní výhody a nevýhody volného obchodu a zmiňuje důležité mezinárodní organizace, které pomáhají rozvojovým zemím v dosažení lepší ekonomické situace. První část se soustřeďuje na současnou pozici rozvojových zemí v rámci světového vývozu a dovozu a rozebírá hlavní pozitivní a negativní vlivy liberalizace obchodu na rozvojové země. Druhá část identifikuje klíčové rozvojové aspekty Světové obchodní organizace, přičemž se zaměřuje na zvláštní a diferencované zacházení, princip méně než plné reciprocity a iniciativu "Aid for Trade". Poslední část práce zdůrazňuje úlohu a nejvýraznější operace UNCTAD a OECD, které souvisí s rozvojem v rozvojových zemí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 285 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 ŠTĚRBOVÁ, Lada
7 ŠTĚRBOVÁ, Lucie
1 ŠTĚRBOVÁ, Ludmila
4 Štěrbová, Lenka
1 Štěrbová, Libuše
7 Štěrbová, Lucie
2 Štěrbová, Lýdie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.