Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti psychologické intervence u Neslyšících
Šimralová, Kristýna ; Veselá, Michaela (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Abstrakt1 Tématem bakalářské práce jsou možnosti psychologické intervence u Neslyšících. V práci jsou popsána specifika jazykové a kulturní menšiny Neslyšících, jejich pravidla a zvyky a následně jsou informace z této části vztaženy k tématu psychologické intervence u Neslyšících - její obecná specifika ať už bez použití zprostředkovatele komunikace (tedy psychologická intervence probíhající přímo ve znakovém jazyce), či s použitím zprostředkovatele komunikace (tedy s použitím tlumočníka znakového jazyka). Na závěr teoretické části se věnuji psychologické intervenci u Neslyšících ve vybraných zahraničních zemích - v USA, Německu a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Součástí práce je také návrh výzkumu. Cílem výzkumu je zjistit, kde a jakým způsobem je v České republice prováděna psychologická intervence u Neslyšících - zda jsou brána v úvahu kulturní specifika Neslyšících, zda jsou odborníci s pozadím Neslyšících dostatečně seznámeni, zda jsou Neslyšící s psychologickou intervencí v České republice spokojeni apod. Výzkum je navržen dvoustranně jak mezi Neslyšícími uživateli služeb, tak mezi poskytovateli těchto služeb. Klíčová slova Neslyšící; neslyšící; psychologická intervence; znakový jazyk 1 Překlad abstraktu do českého znakového jazyka: https://youtu.be/fvUd4B-4bF4
Ztráta sluchu v adolescenci či rané dospělosti - popis aktuální situace v České republice na základě případových studií
Šimralová, Kristýna ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Okrouhlíková, Lenka (oponent)
(česky)1 Tématem bakalářské práce je ztráta sluchu v adolescenci či rané dospělosti. V práci je popsána jedinečnost tohoto vývojového období, specifika částečné či úplné a progresivní či náhlé ztráty sluchu a konečně změny, které ztráta sluchu do života mladého člověka přináší - v osobním, studijním a pracovním životě, ve sféře hledání řešení nových situací se ztrátou sluchu spojených, v komunikaci, ve vztazích aj. Součástí práce je také výzkumná sonda. Jejím cílem bylo - s využitím polostrukturovaných rozhovorů s deseti respondenty - zjistit, jak péče o osoby, které částečně či úplně ztratily sluch v období adolescence či rané dospělosti, aktuálně vypadá v České republice. Klíčová slova (česky) adolescence; komunikace; kvalita života; ohluchnutí; raná dospělost; ztráta sluchu 1 Překlad abstraktu do českého znakového jazyka: https://youtu.be/P15sKvySHNk

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.