Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 318 záznamů.  začátekpředchozí309 - 318  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh komunikační strategie pro AVANZO a.s.
Mašková, Lucie ; Hudeček,, David (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou jedné z nejdůležitějších částí marketingu - komunikační strategií firmy. Podává ucelený soubor informací o nástrojích marketingové komunikace pro zefektivnění podnikání firem, včetně konkrétního návrhu pro společnost AVANZO a.s.
Návrh marketingové strategie pro firmu Isolit - Bravo, spol. s r.o.
Řehák, Miroslav ; Štěpánek, Kvido (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie vycházející ze současné analýzy tuzemského trhu kuchyňských spotřebičů a aktuálního stavu podniku. Práce je zpracována pro Isolit-Bravo, spol. s r.o., sídlící v Jablonném nad Orlicí, která je uznávaným dodavatelem kuchyňských spotřebičů na tuzemský i zahraniční trh.
Návrh marketingové komunikace pro akciovou společnost
Pazdera, Tomáš ; Jindra, Josef (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce navrhuje marketingovou komunikaci pro akciovou společnost 1. FC Brno. Sledovaná společnost se pohybuje na specifickém trhu, kde je využívání marketingových nástrojů významnou součástí. Samotný návrh je podložen několika důležitými analýzami.
Zavedení nového výrobku na trh
Čermák, Jan ; Vacek, Roman (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá uvedením nového výrobku na český trh. Zpočátku analyzuje současný stav trhu, konkurenčních výrobků a prostředí zavádějící firmy. Z provedených analýz a poznatků z literatury navrhuje vlastní řešení v podobě marketingového mixu.
Marketingový výzkum ve firmě FPO, s. r.o.
Hnilička, Libor ; Buchta, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků distribuční společnosti FPO s.r.o. s produktovým řešením mateřské společnosti GORDIC spol. s r.o. Podrobněji se věnuje metodám a metodologii marketingového výzkumu. Obhajuje zvolený plán výzkumu a metody určené k efektivnímu dosažení stanovených cílů. Tyto metody jsou následně použity k analýze současné situace firmy a aktuálního stavu spokojenosti zákazníků společnosti. Výstupem práce je mimo jiné odhalení vazeb mezi nastavením marketingového mixu firmy, aktuální spokojeností zákazníků a schopností firmy být o krok napřed před konkurencí. Cílem této práce je navrhnout taková opatření, která povedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků a zlepšení postavení firmy na trhu.
Sponzoring jako prostředek efektivní komunikace
Bábíková, Kristýna ; Pokorný, Karel (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sponzorskými aktivitami společnosti Škoda Auto, a.s., které jsou využívány jako jeden z prostředků marketingové komunikace. Hlavním pilířem záměru zefektivnění komunikace je návrh nové strategie využití nástroje sponzoringu, která jej integruje do komplexního komunikačního mixu a prostřednictvím multiplikačního efektu maximalizuje účinek komunikace při současné snaze o naplnění marketingových a komunikačních cílů společnosti.
Měření spokojenosti zákazníků společnosti Student Agency, s. r. o.
Hadašová, Iva ; Hadaš, Jiří (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti cestujících s autobusovými linkami společnosti Student Agency, s. r. o. a návrh na zkvalitnění těchto linek tak, aby přilákal více spokojených zákazníků a tím zvýšil obsazenost spojů a navýšení zisků společnosti a zároveň posílil její konkurenceschopnost.
Marketingový výzkum
Skopalová, Michaela ; Soušek, Miloslav (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je analýza čínského trhu v sektoru otopných těles se záměrem zhodnotit možnost vstupu českého podniku na tento obtížný trh. Na začátku práce jsou shrnuta základní teoretická východiska, která tvoří podklad marketingové analýzy. V praktické části je nejprve zhodnoceno postavení podniku na českém trhu a též byla vyhotovena interní analýza podniku. Poté následuje zahraniční marketingová analýza, ve které jsou hodnoceny jednotlivé proměnné, které mohou ovlivnit případné úspěšné působení podniku na čínském trhu. V této sekci jsou též popsány základní podmínky pro podnikání na tomto trhu. Na základě poznatků z analýzy jsou formulovány výstupy, které tvoří doporuční podniku ohledně otázky zda se na čínském trhu etablovat či ne.
Proposal of the marketing strategy of the company SPORT PROGRESS
Maslen, Roman ; Šimonič, Boris (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
The aim of this work is to draft the marketing strategy for the company SPORTPROGRESS with the intention to strengthen the position on the market. This work contains theoretical basis, features of the company, analysis of the present situation and the suggestions of the marketing strategy.
Spokojenost zákazníků a jejich loajalita jako faktor dlouhodobě udržitelné konkurenční výhody
Techlová, Veronika ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce) ; Lošťáková, Hana (oponent) ; Šimberová, Iveta (oponent)
Tématem disertační práce bylo měření spokojenosti a loajality zákazníků z řad poskytovatelů zdravotní péče, kteří využívají služby vybrané farmaceutické společnosti. Hlavním cílem práce je návrh metodiky měření spokojenosti a loajality pro daný segment poskytovaných služeb. V teoretické části se práce věnuje shrnutí poznatků a přístupů popisujících spokojenost a loajalitu a také pohled na metody používané pro jejich zjišťování, společně s prezentací pojetí služby. Práce se také zabývá analýzou rozdílů mezi oběma skupinami zákazníků a shrnuje rozdíly zjištěné v rámci provedeného primárního výzkumu. Vlastní primární výzkum byl realizován formou strukturovaných rozhovorů s respondenty z řad poskytovatelů zdravotní péče (soukromé versus státní). Závěry práce korespondují s odbornými zdroji a tím rozvíjejí oblast poznání o charakteristiky zkoumaného segmentu poskytování služeb.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 318 záznamů.   začátekpředchozí309 - 318  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Šimberová, Iva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.