Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 625 záznamů.  začátekpředchozí298 - 307dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketingový výzkum maloobchodního trhu
Nesvačilová, Dana ; Novotný, Milan (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je marketingový výzkum v oblasti maloobchodního trhu s rychloobrátkovým zbožím v souvislosti s nakupováním potravin přes internet. První část této práce se věnuje teoretickému popisu maloobchodu, aktuálních trendů a aspektů spojených se zákazníkem. Druhá část obsahuje analýzu vývoje maloobchodu poslední dekády a další analýzy, z nichž získané závěry poslouží jako východiska pro zpracování marketingového výzkumu. Získané informace z tohoto výzkumu budou základem pro formulaci návrhů podoby nové služby pro obchodníky, k odhalení perspektivy nakupování potravin a rychloobrátkového zboží pomocí internetu či jiných komunikačních služeb.
Rozvoj obchodních aktivit společnosti POSS-SLPC s.r.o.
Benedikovičová, Lucia ; Dvořáková, Martina (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na rozvoj obchodných aktivít spoločnosti POSS-SLPC s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je rezacia produkcia pre elektrotechnický priemysel. Spoločnosť je pripravená budovať stabilný úspech a hľadať možnosti na nových trhoch. Diplomová práca obsahuje prevedenie analýzy súčasného stavu podniku a jeho okolia na základe získaných teoretických poznatkov. Výstupom práce je predstavenie vlastných návrhov pre rozvoj obchodných aktivít vo firme POSS-SLPC s.r.o. prostredníctvom akvizície zákazníkov z automobilového priemyslu.
Podnikatelský plán - založení soukromé mateřské školy
Vildová, Ilona ; Horská, Lucie (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v oblasti Brno-venkov, přímo v obci Želešice. Na základě osobních a zjištěných poznatků a z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí je sestaven podnikatelský plán, který se zabývá realizací záměru. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů související s podnikáním v da¬ném oboru, společně s možnostmi založení a financování mateřských školek. V praktické části se zabývám konkrétním podnikatelským záměrem – založením soukromé mateřské školky s podrobným finančním plánem na prvních 5 let podávající důležité informace o finančním vývoji podniku a vyhodnocení nejlepší možnosti financování a zjištění, zda je podnikatelský záměr vůbec realizovatelný.
Marketingový plán pro společnost Dotykačka ČR s.r.o.
Bedáňová, Nikola ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou marketingového plánu se zaměřením na komunikaci pro společnost Dotykačka ČR s.r.o. V úvodní části je vymezena problematika, stanoveny cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a nástroje komunikace. V analytické části je provedena analýza současného stavu společnosti a komunikačních nástrojů. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení a jejich ekonomické zhodnocení.
Marketingový výzkum pro vybranou firmu, organizaci
Rehuš, Martin ; Kažimírová, Martina (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Má bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem pro společnost UNIFER, který se zaměřuje na povědomí a přístup ke vzdělání nad rámec vysokoškolského studia a možnosti vykonávání odborné praxe mezi studenty vysokých škol v Brně. Teoretická část vymezuje pojmy týkající se marketingového výzkumu, které slouží ke zpracování analytické části. Na základě výsledků výzkumu z dotazníků jsou navržena doporučení pro rozvoj a zkvalitnění služeb společnosti.
Podnikatelský záměr expanze technologické společnosti
Hodek, Václav ; Ing.Miluše Jurošková, CSc. (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru, který analyzuje současnou situaci začínající technologické společnosti s cílem zajistit její stabilizaci a rozpracovat konkrétní řešení pro její expanzi. Práce obsahuje některá specifická témata týkající se technologických a začínajících společností. Obsahem je také návrh kompletního podnikatelského záměru pro zvolenou expanzní strategii.
Marketingová strategie společnosti
Koláček, Tomáš ; Číp, Vítězslav (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout způsob jak vytvořit marketingovou strategii pro mladou společnost pohybující se na mediálním a marketingovém trhu. V této diplomové práci je popsáno použití klíčových metod, základní teoretické hypotézy a vlastní fyzická realizace metod a podpůrných metod spojených s tématem práce na základě vypracovaných analýz.
Rozvoj obchodních aktivit firmy ARTOSS realitní kancelář, s.r.o.
Gottvald, Michael ; MBA, Pavel Paulen, (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit firmy ARTOSS realitní kancelář, s.r.o. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část popisuje danou problematiku a definuje hlavní a vedlejší cíle práce. Druhá část je zaměřena na teoretická východiska, a to zejména na metody a postupy, hlavní pojmy a nástroje obchodní činnosti. Na teoretický základ navazuje třetí část práce, která analyzuje současný stav společnosti a její okolí. Poslední část práce poté představuje vlastní návrhy rozvoje obchodních aktivit firmy.
Návrh marketingového plánu
Jeleníková, Judita ; Sklalický, Ivo (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Moje bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu marketingového plánu pro společnost Hotel Slovan a. s. Cílem mé práce je najít cestu ke zviditelnění hotelu na trhu a zvýšit spokojenost zákazníků s nabízenými službami pomocí vhodných marketingových strategií.
Marketingová strategie hotelu
Janderková, Šárka Jana ; Přibyl,, Martin (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zpracována pro čtyřhvězdičkový hotel na jižní Moravě. Zkoumá a hodnotí situaci na trhu ubytovacích služeb v daném regionu, hotelové služby a oblasti, které s jejich zajištěním souvisí. Součástí práce je marketingový výzkum spokojenosti hostů. Práce obsahuje návrhy marketingové strategie a návrhy na zlepšení nabídky služeb, které vedou ke zvýšení obsazenosti hotelu a dosažení kladného hospodářského výsledku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 625 záznamů.   začátekpředchozí298 - 307dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Šimberová, Iva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.