Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 318 záznamů.  začátekpředchozí288 - 297dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh komunikační strategie
Staněk, Bohumil ; Sraňková, Lenka (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce nazvané “Návrh komunikační strategie“ je analýza vysokoškolských studentů a médií vhodných pro cílení. První část je zaměřena na popis nejnovějších poznatků a trendů v dané problematice. Druhá část se zabývá analýzou současného stavu mediálního trhu, analýza produktu, pro který je komunikační strategie určena a analýza studentů jako cílové skupiny. Hlavní částí práce je pak návrh alternativních komunikačních kanálů, které tvoří návrh komunikační strategie. Dále se zabývám případovými studiemi realizovaných kampaní mířených na studenty.
Návrh marketingové komunikace pro ubytovnu Služeb Blansko, s.r.o.
Zezula, Radek ; Snopek, Radek (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu nedostatků marketingové komunikace Služeb Blansko, s.r.o. a snaží se najít, jak by mohly být tyto nedostatky eliminovány. K dosažení tohoto cíle využívá různých nástrojů, například analýzu marketingového mixu. Na základě zpětných vazeb od zákazníků a diskuze s vedením firmy, byla navržena některá opatření o tom, jak dobře reagovat na každý požadavek jedince a zvýšit návštěvnost a popularitu Služeb Blansko, s.r.o.
Marketing Survey
Solčanský, Marek ; Vaněk,, Jiří (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
This master´s thesis deals with the marketing survey for industry of solar energy, there is the main goal to speak potential customers and determine their needs, opinion and existing barriers to investment in the sector. The work contains a complete evaluation questionnaire action and proposals for improving existing companies within this sector. The result of the questionnaire are the opinions of respondents to reveal additional problems of solar energy.
Návrh marketingové strategie pro cestovní kancelář
Lašáková, Petra ; Hladíková, Kateřina (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro cestovní kancelář, která by jí pomohla posílit tržní postavení, získat nové zákazníky a udržet ty stávající, jakožto i zvýšit tržní obrat. Marketingová strategie bude vycházet z podnikových cílů, které budou stanoveny na základě analýzy konkurence, vnitřního a vnějšího prostředí podniku a SWOT analýzy. Součástí navržené strategie bude určení způsobů, jak má být stanovených cílů dosaženo a finanční plán.
Marketing Plan of a New Product Launch
Polák, Peter ; MBA, Svetlana Poláková, (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
The point of my work is to consider resources for implementation process of marketing plan of new product launch that is dealing with the analysis of market segments and opportunities in this branch for concrete product.
Návrh marketingové strategie pro firmu Petr Kurimai
Kurimai, Radim ; Jakubcová, Marie (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby marketingové strategie. Obsahuje návrhy implementace marketingové strategie ve firmě Petr Kurimai.
Návrh komunikační strategie pro obchodní firmu
Kozáková, Andrea ; Macháček, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Stim tools a.s., jejího okolí a rozborem faktorů působících na zákazníky. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou v praktické části aplikovány na popis firmy, a na základě zjištěných informací je uveden návrh komunikační strategie pro tento podnikatelský subjekt.
Návrh rozvoje obchodních aktivit Kentico Software, s.r.o.
Jašek, Vítězslav ; Minarovič, Michal (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce vymezuje podmínky pro podnikání ve Spojených Státech Amerických, analyzuje vnější i vnitřní prostředí tamějšího trhu v oblasti informačních technologií, konkrétně systémů pro správu obsahu webu (CMS). Tento rozbor je dále využit pro návrh obchodní strategie společnosti Kentico Software, s.r.o., zaměřený na expanzi na americký trh. Rozvoj podnikatelských aktivit tímto směrem je nezbytnou součástí dalšího všeobecného růstu firmy.
Zhodnocení a návrh expanze společnosti na zahraniční trhy
Musilová, Lucie ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce „Zhodnocení a návrh expanze společnosti na zahraniční trhy“ je zhodnocení kroku společnosti vstoupit na zahraniční trhy, se zaměřením na vstup společnosti na slovenský trh formou dceřiné společnosti a zhodnocení a navrhnutí dalších možností expanze společnosti do zahraničí. Diplomová práce popisuje vývoj a současný stav mateřské společnosti a současný stav dceřiné společnosti.
Komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o
Masaříková, Lucie ; Heralecký, Tomáš (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o., podnikající v oblasti polygrafie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 318 záznamů.   začátekpředchozí288 - 297dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Šimberová, Iva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.