Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 318 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spokojenost zákazníků
Vajsarová, Markéta ; Šimberová, Iveta (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy, ze kterých dále vychází následná analytická část. V analytické části je popsána stávající situace vybrané společnosti, její vnější a vnitřní marketingové prostřední, na tuto část dále navazuje dotazníkové šetření s vyhodnocením zjištěných výsledků. Poslední část diplomové práce se zabývá vlastními návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
Rozvoj obchodních aktivit sportovního areálu
Pírková, Kateřina ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit organizace Hroch z.s. Teoretická část shrnuje poznatky ohledně neziskových organizací, jejich managementu či marketingu a současně představuje metody použité v práci. Analytická část poskytuje obraz o vnitřním a vnějším prostředí organizace a analyzuje jejich interakce. V návrhové části jsou shrnuta doporučení vedoucí k rozvoji organizace a jejich obchodních aktivit.
Rozvoj obchodních aktivit pro vytvoření franchisové sítě
Fréhar, Ondřej ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit firmy FreOn Services s.r.o., která se zabývá vlastním konceptem točené zmrzliny plné ovoce v pojízdných stáncích pod značkou „Tak trochu jiná točená“. Diplomová práce rozebírá rozvoj obchodních aktivit formou vytvoření podkladů pro rozšíření konceptu točené zmrzliny plné ovoce skrze franchising a vytvoření ukázkových franchisových provozů.
Rozvoj obchodních aktivit v oblasti prodejů identifikačních systémů
Křižanová, Kateřina ; Schüller, David (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje rozvoji obchodních aktivit společnosti v oblasti prodejů turniketů, docházkových systémů, vstupních zařízení a dalších identifikačních systémů. K tomuto rozvoji byly použity analýzy vnějšího, oborového a vnitřního prostředí podniku, z jejichž výsledků byla sestavena SWOT analýza. Následně byly popsány tři návrhy na zlepšení a vytvořen nový obchodní model.
Marketingový výzkum zaměřený na podnikavost studentů a znalost inovační agentury
Brázdová, Michaela ; ,, Petra Chovancova (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem zaměřeným na podnikavost studentů a znalost vybrané inovační agentury, Jihomoravského inovačního centra. Teoretická část vymezuje stěžejní pojmy pro práci, kterými jsou podnikavost, inovace, marketingové trendy, marketingový výzkum a představuje i již provedené související průzkumy. V analytické části je představena inovační agentura a je provedena analýza současného stavu této organizace. Dále je proveden marketingový výzkum a analýza získaných dat. Na základě výstupů z provedeného dotazníkového šetření a rozhovorů jsou v závěru práce navrženy opatření ke zlepšení současného stavu inovační agentury.
Návrh expanze společnosti se zdravým rychlým občerstvením na slovenský trh
Rubínová, Tereza ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh expanze společnosti se zdravým rychlým občerstvením na slovenský trh. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá vymezením problematiky, cíli práce a metodami zpracování. Druhá kapitola definuje teoretická východiska řešené problematiky. V třetí kapitole je provedena analýza současného stavu společnosti. Čtvrtá kapitola obsahuje vlastní návrhy vstupu na slovenský trh.
Návrh expanze IT společnosti na slovenský trh s lesnickými informačními systémy
Smrčka, Filip ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na navržení vhodného způsobu expanze brněnské společnosti HA-SOFT, s.r.o. na slovenský trh s lesnickými informačními systémy. Úvodní část se věnuje vymezení problematiky, stanovení cílů a metodice práce. Teoretická část se zabývá vymezením pozadí problematiky a nejdůležitějších pojmů. Analytická část se věnuje analýze vnějšího a vnitřního prostředí společnosti směrem k expanzi společnosti na zahraniční trh. V návrhové části se již nachází vlastní návrh vhodného způsobu expanze a následně jeho vyhodnocení, zejména po ekonomické stránce.
Návrh expanze kojenecké stravy na vietnamský trh
Tranová, Petra ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je předložení manuálu postupu pro českou firmu s produkty dětské stravy při vstupu na vietnamský trh. Vybraná společnost pro předložení manuálu se zabývá výrobou a distribucí dětské stravy pro kojence a malé děti. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematika, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých má diplomová práce dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně ekonomického zhodnocení.
Marketingový výzkum projektu nového Autosalónu
Nguyen, Gary ; Hudec, Vítězslav (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá marketingový výzkumem projektu výstavby nového autosalonu v Brně pro společnost CARTec motor s.r.o. kde cílem práce bylo zjistit preference klientů a získání potřebných informací pro úspěšnou realizaci projektu. Nasbíraná data byla analyzována a na základě výsledků se vytvořily návrhy a doporučení pro následné Úspěšné realizování projektu.
Development of Business Activities of a Company Selling Robotic Arms
Luníček, Michal ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with the business development of a company that sells robotic arms and accessories.On the basis of theory a case-by-case analysis of external, field and internal environment will be performed. These analyses will further help us to develop a SWOT analysis. Based on the above analyses we will be able to evaluate the current state of the company in the market. The result of this thesis will be a proposal for the development of the company's business activities.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 318 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Šimberová, Iva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.