Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Role of German Economic Policy in Shaping European Union and Eurozone
Šimunek, Martin ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Břízová, Pavla (oponent)
Diplomová práce komplexně vyhodnocuje roli Německa v současné Evropské Unii a Eurozoně, zejména jeho vliv a odpovědnost za formování makroekonomických nerovnováh před vypuknutím krize v Eurozóně, a také na její řešení. Krize je způsobená divergencí jednotkových cen práce jednotlivých členů Eurozóny, a tato diplomová práce má za cíl vyhodnotit efekt aplikovaných úsporných opatření v dlužnických krajinách na změnu této divergence. Zároveň zkoumá možnosti dalších politik a jejich dopady. Klíčová slova Německo, Eurozóna, Evropská Unie, krize, platební bilance, jednotková cena práce E-mail autora Thorrmartin@gmail.com E-mail vedoucího práce dedek@fsv.cuni.cz
Analýza elektronických obvodů programem Mathcad
Šimůnek, Martin ; Vochyán, Josef (oponent) ; Petržela, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možností použití programu Mathcad k návrhu kmitočtových filtrů. V této práci jsou popsány základní známé postupy při návrhu kmitočtových filtrů. Dále tato práce obsahuje jeden z méně známých návrhových postupů, který umožňuje syntézu filtru s různými zakončovacími odpory. V úvodní části práce jsou pak popsány jednotlivé druhy aproximací. V další části práce jsou pak popsány samotné návrhové skripty.
Napěťové a proudové integrátory s moderními funkčními bloky a jejich využití ve filtrech
Šimůnek, Martin ; Petržela, Jiří (oponent) ; Dostál, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo poukázat na možnosti využití napěťových a proudových integrátorů. Za pomocí těchto integrátorů byly navrženy universální aktivní filtry. Tato práce popisuje pět multifunkčních filtrů šestého řádu, které jsou zkonstruovány na základě moderních funkčních bloků. Mezi tyto bloky patří operační zesilovač (OPA), transkonduktanční zesilovač (OTA) a proudový konvejor druhé generace (CCII+, CCII-). Jako základní stavební prvek je použit kondenzátor, za jeho pomocí je vytvořen integrátor, kanonickým řazením těchto integrátorů jsou zde vytvořeny universální filtry šestého řádu. Dalším cílem této práce bylo přiblížit chování navržených filtrů reálnému stavu.
Analýza business modelů v oblasti herního průmyslu
Hejcman, Marek ; Koubský, Petr (vedoucí práce) ; Šimůnek, Martin (oponent)
Tématem diplomové práce je analýza aktuálně využívaných business modelů v oblasti herního průmyslu. Cílem je poskytnout ucelený přehled o současném ekonomickém stavu celého odvětví, způsobech distribuce, využívaných obchodních praktikách a technologiích, a to z perspektivy všech účastníků trhu. Vzhledem k méně frekventované tématice je teoretická část věnována popisu všech entit herního průmyslu. Rozebrány jsou nejen všechny subjekty podílející se na vývoji videoher a jejich následném prodeji, ale také technické prostředky využívané k hraní her a v neposlední řadě i hráči samotní. Dále je rozčleněna množina samotných videoher na dva hlavní proudy (hardcore a casual), které zároveň determinují i strukturu analýzy. Analytická část se zaměřuje na zachycení dnes nejpoužívanějších obchodních modelů a jejich kombinací pro prodej videoher. Modely jsou účelově kategorizovány do dvou skupin (zboží a služba) reprezentujících dva odlišné přístupy ke zpoplatňování herního obsahu. U jednotlivých business modelů je popsán základní princip, jeho klady i zápory, faktory ovlivňující jeho úspěšné nasazení a příklad užití modelu v praxi. Součástí analýzy jsou i ekonomicko-sociální profily dvou hlavních segmentů trhu. V závěru se pak práce na základě dosavadního vývoje oboru a současných trendů napříč herním průmyslem snaží odhadnout budoucí vývoj v oblasti business modelů pro poskytování videoher resp. celého odvětví.
Zvláštnosti podnikatelského prostředí města Šanghaj s přihlédnutím ke Světové výstavě EXPO 2010
Šimůnek, Martin ; Müllerová, Františka (vedoucí práce) ; Král, Richard (oponent)
Šanghaj je hospodářským srdcem v současnosti již druhé největší ekonomiky světa. Tato bakalářská práce pojednává o šanghajském podnikatelském prostředí, přičemž jsou zvláště zohledněna tamní specifika a vypíchnuty odlišnosti od zbytku Čínské lidové republiky. Práce je tak analýzou několika konkrétních podnikatelských podmínek, a to ekonomických, investičních, politicko-právních, technologických a kulturně sociálních. Dále je rozebrán vývoj města a jeho postupná transformace ve finanční a obchodní centrum Asie. Šanghaj je zde průběžně zasazována do celkového kontextu Číny, čímž chce autor poukázat na nesmírnou důležitost místního hospodářství pro národní ekonomiku. Na základě Světové výstavy Expo 2010 je posléze demonstrována snaha Šanghaje stát se globální metropolí a ukázat se jako nejvhodnější místo pro zahraniční investice v celé Číně. Z toho vyplývá dílčí cíl práce -- odkrýt důvody pro pořádání výstavy a zhodnotit její důsledky pro samotné město, region a celou Čínu.
Komparace aktivit bankovních obchodníků s cennými papíry v České republice
Šimunek, Martin ; Veselá, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje bankám jako obchodníkům s cennými papíry na českém trhu. Zaměřuje se zejména na aktivity banky v segmentu investičního bankovnictví. Cílem práce je komplexní charakteristika banky jako obchodníka s cennými papíry v České republice. První část mapuje investiční nástroje a služby, které má banka k dispozici a může je nabízet. Druhá část analyzuje bankovní trh a dále trh obchodníků s cennými papíry v České republice v současnosti. V třetí části je provedena komparace aktivit čtyř vybraných bankovních subjektů.

Viz též: podobná jména autorů
6 Šimunek, Martin
1 Šimůnek, Michal
5 Šimůnek, Michal V.
2 Šimůnek, Milan
2 Šimůnek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.