Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Influence of calcined clays on the properties of cement pastes
Florian, Vojtěch ; Šilerová, Iva (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
In this thesis we studied the effect of calcined clays on the properties of Portland cement. For many years clays and calcined clays have been the subject of many studies, the most commonly examined clays being kaolinite and calcined kaolinite. However, due to late economical turbulences, originally cheap materials, such as kaolinite, became more expensive. Due to the importance of this economic aspect, the materials mainly used in this thesis are materials that could be classified as waste materials. We studied samples of natural and synthetic clays acquired from the region around Brno Czech Republic, which is an area rich in clay deposits. Collected clays were analyzed, calcined, milled, and had their pozzolan activity measured. The recently authorized norm ČSN EN 197-5 allows for up to 65% of cement to be substituted with other materials such as clays, which is almost double the amount compared to the previous maximum of 35% substitution. For this reason, we prepared cement-clay mixtures containing up to 70% clay. It was found that cement-clay mixtures containing 60% clay substitution exhibited mechanical properties that were at worst comparable to the reference sample of pure Portland cement, but in some cases these mixtures exhibited better mechanical properties than the reference sample. Mixtures containing 30-40% clay generally had better mechanical properties compared to the reference sample. Out of all the studied materials, mixtures prepared from the clay obtained in an abandoned brickyard had the highest flexural strength. At the age of 28 days, the mixtures had up to 60% higher flexural strength than the reference sample. The highest compressive strength was exhibited in cement-clay mixtures prepared from glauconite clay. With increasing clay content the compressive strength decreased. At 90 days at 10% clay content the mixture had 60% higher compressive strength compared to the reference sample and at 60% clay content, the mixture had 26,5% higher compressive strength compared to the reference sample. The use of these cement-clay mixtures appears to be promising for the improvement of mechanical properties and economic and ecological aspects. These cement-clay mixtures could reduce carbon dioxide emissions while being cheaper than Portland cement.
Vliv zinku přítomného ve vedlejších surovinách na hydrataci a vlastnosti portlandských směsných cementů
Šilerová, Iva ; Palou, Martin (oponent) ; Rovnaníková, Pavla (oponent) ; Havlica, Jaromír (vedoucí práce)
Tématem této práce je sledování vlivu zinku na vlastnosti portlandských směsných cementů. Zinek byl testován ve formě dvou dobře rozpustných solí: Zn(NO3)22 H2O a ZnCl2 a jedné velmi málo rozpustné sloučeniny ZnO. Směsné cementy byly připraveny s částečnou náhradou jemně mletou vysokopecní struskou, vysokoteplotním a fluidním filtrovým popílkem. U připravených past byly studovány jejich tokové vlastnosti a pomocí isotermální a isoperibolické kalorimetrie pak vliv na průběh hydratačních reakcí. U připravených zkušebních tělísek byly měřeny jejich mechanické vlastnosti – pevnost v tahu za ohybu a v tlaku. Dále bylo studováno fázové složení připravených kompozitů a inkorporace zinečnatých iontů do cementové matrice pomocí vyluhovacích testů a analýzy FTIR. Samozřejmě byl studován i vývoj mikrostruktury cementových vzorků. Posledním studovaným efektem zinku byl jeho vliv na ekotoxicitu.
Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence
Janča, Martin ; Šilerová, Iva (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo najít vhodný způsob pro opakovatelnou a relativně velmi přesnou analýzu žáruvzdorných materiálů. Jako nejvhodnější se jeví metoda rentgenové fluorescenční spektrometrické analýzy. Tato metoda je často využívána pro okamžitou kontrolu výrobní kvality v provozech, jako jsou cementárny a jiné průmyslové firmy. Při analýze touto metodou však dochází k mnoha zkreslujícím jevům. Z tohoto důvodu je potřebné nejdříve tyto jevy specifikovat a najít vhodné způsoby řešení jejich eliminace. Jelikož je na rentgenových fluorescenčních spektrometrech možné, aby byl vzorek v jakékoliv podobě, bylo potřeba najít vhodnou metodu přípravy vzorku, ale také vyhovující parametry pro samotné měření a dostatečnou eliminaci nežádoucích vlivů.
Nepřímé spektrofotometrické stanovení fluoridů na bázi tvorby komplexů se zirkoniem
Šilerová, Iva ; Komendová, Renata (oponent) ; Sommer, Lumír (vedoucí práce)
Předmětem této práce bylo zhodnocení a optimalizace metody nepřímého spektrofotometrického stanovení fluoridů na bázi komplexu se zirkoniem. Byly otestovány tři organická činidla: eriochromcyanin R, chromazurol S a xylenolová oranž. Jako nejvýhodnější systém byl vyhodnocen komplex zirkonia s xylenolovou oranží. Lineární kalibrační závislost byla v rozmezí od 1,5.10-6 do 7,5.10-5 mol.dm-3. Jako rušivé ionty byly identifikovány H2PO4-a Fe3+, v nejvyšších koncentracích pak Fe2+, SO42-, přičemž Fe2+ a SO42- projevují interferenci až od koncentrací, které se v přírodních vodách běžně nevyskytují. Optimalizovaný postup byl aplikován na stanovení fluoridů v modelových a reálných (pitná, minerální a povrchová) vodách.
Transport vybraných kovů z půdy do rostlin
Šilerová, Iva ; Sommer, Lumír (oponent) ; Dočekalová, Hana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá půdou, její kontaminací vybranými těžkými kovy a transportem těchto těžkých kovů z půdy do rostlin. Jsou zde popsány možnosti vstupu těžkých kovů do půd, jejich chování v půdním prostředí a jejich přechod do rostlinného materiálu. Jako sledované toxické kovy byly vybrány: olovo, kadmium a měď. Dále jsou zde popsány způsoby odběru půdního vzorku, jeho zpracování pro následnou analýzu a stanovení těžkých kovů ve vzorku.
Vliv akcelerátorů hydratace na cementové malty dopované zinkem
Beneš, Pavel ; Šilerová, Iva (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá sledováním hydratace cementových malt a cementových past tvořených z cementu CEM I 42,5 R dopovaných oxidem zinku v množství 1 hm. %. Pro eliminaci zpoždění nástupu hydratace v přítomnosti oxidu zinečnatého byly do cementových směsí přidány následující akcelerační přísady v různých poměrech: oxid vápenatý, kyseliny mravenčí a mravenčan vápenatý. Hydratace byla sledovány pomocí isoperibolické kalorimetrie. Dále byly zkoumány mechanické vlastnosti zkoumaných směsí, a to především pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku po 7 dnech a po 28 dnech. Cementové malty byly dále podrobeny doplňkovým analýzám, jakými byly porozimetrie, DTA/TG a SEM.
Vliv zinku přítomného ve vedlejších surovinách na hydrataci a vlastnosti portlandských směsných cementů
Šilerová, Iva ; Palou, Martin (oponent) ; Rovnaníková, Pavla (oponent) ; Havlica, Jaromír (vedoucí práce)
Tématem této práce je sledování vlivu zinku na vlastnosti portlandských směsných cementů. Zinek byl testován ve formě dvou dobře rozpustných solí: Zn(NO3)22 H2O a ZnCl2 a jedné velmi málo rozpustné sloučeniny ZnO. Směsné cementy byly připraveny s částečnou náhradou jemně mletou vysokopecní struskou, vysokoteplotním a fluidním filtrovým popílkem. U připravených past byly studovány jejich tokové vlastnosti a pomocí isotermální a isoperibolické kalorimetrie pak vliv na průběh hydratačních reakcí. U připravených zkušebních tělísek byly měřeny jejich mechanické vlastnosti – pevnost v tahu za ohybu a v tlaku. Dále bylo studováno fázové složení připravených kompozitů a inkorporace zinečnatých iontů do cementové matrice pomocí vyluhovacích testů a analýzy FTIR. Samozřejmě byl studován i vývoj mikrostruktury cementových vzorků. Posledním studovaným efektem zinku byl jeho vliv na ekotoxicitu.
Nepřímé spektrofotometrické stanovení fluoridů na bázi tvorby komplexů se zirkoniem
Šilerová, Iva ; Komendová, Renata (oponent) ; Sommer, Lumír (vedoucí práce)
Předmětem této práce bylo zhodnocení a optimalizace metody nepřímého spektrofotometrického stanovení fluoridů na bázi komplexu se zirkoniem. Byly otestovány tři organická činidla: eriochromcyanin R, chromazurol S a xylenolová oranž. Jako nejvýhodnější systém byl vyhodnocen komplex zirkonia s xylenolovou oranží. Lineární kalibrační závislost byla v rozmezí od 1,5.10-6 do 7,5.10-5 mol.dm-3. Jako rušivé ionty byly identifikovány H2PO4-a Fe3+, v nejvyšších koncentracích pak Fe2+, SO42-, přičemž Fe2+ a SO42- projevují interferenci až od koncentrací, které se v přírodních vodách běžně nevyskytují. Optimalizovaný postup byl aplikován na stanovení fluoridů v modelových a reálných (pitná, minerální a povrchová) vodách.
Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence
Janča, Martin ; Šilerová, Iva (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo najít vhodný způsob pro opakovatelnou a relativně velmi přesnou analýzu žáruvzdorných materiálů. Jako nejvhodnější se jeví metoda rentgenové fluorescenční spektrometrické analýzy. Tato metoda je často využívána pro okamžitou kontrolu výrobní kvality v provozech, jako jsou cementárny a jiné průmyslové firmy. Při analýze touto metodou však dochází k mnoha zkreslujícím jevům. Z tohoto důvodu je potřebné nejdříve tyto jevy specifikovat a najít vhodné způsoby řešení jejich eliminace. Jelikož je na rentgenových fluorescenčních spektrometrech možné, aby byl vzorek v jakékoliv podobě, bylo potřeba najít vhodnou metodu přípravy vzorku, ale také vyhovující parametry pro samotné měření a dostatečnou eliminaci nežádoucích vlivů.
Transport vybraných kovů z půdy do rostlin
Šilerová, Iva ; Sommer, Lumír (oponent) ; Dočekalová, Hana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá půdou, její kontaminací vybranými těžkými kovy a transportem těchto těžkých kovů z půdy do rostlin. Jsou zde popsány možnosti vstupu těžkých kovů do půd, jejich chování v půdním prostředí a jejich přechod do rostlinného materiálu. Jako sledované toxické kovy byly vybrány: olovo, kadmium a měď. Dále jsou zde popsány způsoby odběru půdního vzorku, jeho zpracování pro následnou analýzu a stanovení těžkých kovů ve vzorku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.