Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezinárodní organizace novinářů (1946-1991)
Ševčíková, Markéta ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Jungová, Eliška (oponent)
Diplomová práce: "Mezinárodní organizace novinářů (1946-1991)" pojednává o historii, vývoji, cílech, činnosti a působení Mezinárodní organizace novinářů v období 1946 - 1991, přičemž úvodní část textu je věnována stručné rekapitulaci nejvýznamnějších mezinárodních novinářských organizací, které byly založeny do roku 1946.
Projekt: Využití přírodních materiálů ve výuce na primární škole
ŠEVČÍKOVÁ, Markéta
Teoretická část diplomové práce přibližuje témata související s projektovým vyučováním, tvořivostí, rámcově vzdělávacím programem v oblasti člověk a svět práce a vlastnostmi přírodnin. Praktická část obsahuje 11 projektů s využitím přírodnin. Závěr praktické části je věnován orientačnímu ověřování vytvořených projektů a vyhodnocení realizovaných projektů.
Modlitba v katechezi a v náboženské výchově dětí předškolního věku
Ševčíková, Markéta ; Dřímal, Ludvík (vedoucí práce) ; Zimmermannová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na výchovu věřících dětí v období předškolního věku k modlitbě. Připomeneme podstatu křesťanské víry a způsob, jakým se probouzí a vyvíjí víra dítěte spolu s vývojem představ o Bohu. Za pomoci psychologie náboženství se pokusíme pojednat o duševním vývoji dítěte podle P. Říčana, M. Vágnerové, dále podle teorie E. H. Eriksona a zamyslíme se nad "stádií víry" dítěte podle J. W. Fowlera. Dále se zaměříme na představy a zkušenosti dítěte s Bohem v souvislosti s modlitbou, jak je představují někteří autoři, jako jsou například K. Tilmann, S. Cavalletti a Ch. Ponsardová. V další části práce se budeme zabývat výchovou dítěte k modlitbě. Zmíníme zde klíčové pojmy, kterými jsou modlitba, křesťanská víra, dále farnost, rodina a církevní mateřská škola jako přednostní místa výchovy dětí k modlitbě. V závěrečné části se pokusíme načrtnout praktická doporučení při výchově dětí k modlitbě. Klíčová slova modlitba, katecheze, křesťanská víra, výchova dítěte, rodina, farnost, vývoj osobnosti Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mezinárodní organizace novinářů (1946-1995)
Ševčíková, Markéta ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Rigorózní práce: "Mezinárodní organizace novinářů (1946-1995)" pojednává o historii, vývoji, cílech, činnosti a působení Mezinárodní organizace novinářů (dále jen MON) v letech 1946-1995, tj. od doby jejího vzniku v roce 1946 až do roku 1995, kdy se uskutečnil poslední kongres MON v jordánském Ammánu. Úvodní část textu je věnována stručné rekapitulaci nejvýznamnějších mezinárodních novinářských organizací, které byly založeny do roku 1946, tj. do vzniku MON. Jedná se o Mezinárodní kongres novinářů, Mezinárodní federaci novinářů a Mezinárodní federaci novinářů ze spojeneckých a svobodných zemí. Ve druhé kapitole je nejprve shrnuta historie vzniku MON a popsány hlavní etapy vývoje - ty jsou periodizovány podle kongresů MON. Nedílnou součástí popisu a periodizace je zaznamenání hlavních světových i domácích politických událostí, které měly na organizaci nesporný vliv. Poté jsou uvedeny cíle, činnosti, působení a struktura MON. Nakonec jsou uvedeny hlavní osoby MON a zmíněny životopisy pěti čelních představitelů. Třetí kapitola je věnována působení MON na území ČSSR/ČSFR/ČR, a to v době od roku 1947 až do roku 1991, kdy se poprvé objevilo formální rozhodnutí o odejmutí práva MON mít sídlo na území ČSFR, jakož i vyvíjet související činnost. V textu jsou zahrnuty právní a finanční vztahy MON vůči ČSSR,...
Analýza vybrané firmy na základě statistických metod
Ševčíková, Markéta ; Dosedla, Miloš (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti CZECH STYLE, spol. s r. o. Hodnocení finančního zdraví podniku je dosaženo za použití finanční a statistické analýzy. Práce je rozdělena do tří oddílů. V prvním oddílu je popsána teorie finanční analýzy a teorie statistické analýzy, ve druhém je provedena finanční analýza společnosti CZECH STYLE, spol. s r.o. Výsledky analýzy slouží k formulaci návrhů na zlepšení stávající finanční situace.
Analýza hospodaření vybrané obce
Ševčíková, Markéta ; MVDr.František Václavík (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality života obyvatel v obci Machová. Potřeby obyvatel obce jsou zjištěny za pomoci dotazníkového šetření. Dílčím cílem práce je analýza hospodaření vybrané obce. Práce je rozdělena do tří oddílů. V prvním oddílu je popsána teorie, která se váže k problematice obecního rozpočtu a k problematice vnitřního a vnějšího okolí obce. V druhé, analytické části práce, je představena vybraná obec, je provedena analýza jejího hospodaření za posledních sedm let a SLEPTE a SWOT analýza. V třetí, návrhové části, je vytvořen dotazník průzkumu spokojenosti obyvatel. Výsledky analýz a dotazníku pak slouží k formulaci návrhů na zlepšení kvality života v obci Machová a ke zlepšení jejího hospodaření.

Viz též: podobná jména autorů
9 ŠEVČÍKOVÁ, Markéta
13 ŠEVČÍKOVÁ, Michaela
3 Ševčíková, Magda
5 Ševčíková, Marcela
5 Ševčíková, Marie
2 Ševčíková, Martina
13 Ševčíková, Michaela
2 Ševčíková, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.