Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Czech exchange rate floor: Depreciation without inflation?
Baxa, Jaromír ; Šestořád, Tomáš
Po zavedení kurzového závazku a okamžitém oslabení české koruny v roce 2013 o 7 % sice došlo k obnovení ekonomického růstu, avšak inflace zůstala nízká. V důsledku toho Česká národní banka vrátila svoji měnovou politiku k normálu až po více než třech letech. Za pomoci modelu VAR s časově proměnlivými parametry a se stochastickou volatilitou ukazujeme, že tento vývoj nebyl překvapivý. Průsak směnného kurzu do cenové hladiny se po roce 2000 postupně snižoval, což naznačovalo omezené potenciální dopady kurzového závazku na inflaci. Na druhou stranu se zvyšoval průsak kurzu do ekonomického růstu. Tyto výsledky platí i v případě, kdy ze vzorku vyloučíme období trvání kurzového závazku i období nulové dolní meze úrokových sazeb, a jsou robustní vůči dalším citlivostním analýzám. Naše výsledky je možné vysvětlit bud’ zploštělou Phillipsovou křivkou, nebo rostoucí kvalitou českého vývozu a účastí v globálních hodnotových řetězcích, případně malým dopadem poklesu směnného kurzu do inflačních očekávání, když kurzový závazek není doprovázen dočasným cílováním cenové hladiny. Upozorňujeme také na užitečnost modelů zohledňujících časovou proměnlivost parametrů pro analýzu měnové politiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Predicting Czech Economic Activity Using Toll Data
Učňová, Jana ; Kocourek, David (vedoucí práce) ; Šestořád, Tomáš (oponent)
Mnoho analytiků se shoduje v tom, že doprava je zce spojena s ekonomickou aktivitou. Nicmně, data obsahujc informace o dopravě dlouhou dobu nebyla součst jejich vzkumů. Zaveden elektronickch systmů vběru mtnho vedlo v nedvn době k novmu zdroji dat, kter obsahuj informace o kamionov dopravě. Jsou tedy užitečnm zdrojem infromac, kter může bt použit k předpovědi ekonomick aktivity. Clem tto prce je zkoumn schopnosti seznně očištěnch dat z mtnch bran předpovdat ekonomickou aktivitu Česk republiky. Ekonomick aktivita je zastoupena čtyřmi proměnnmi - relnm HDP, nominlnm HDP, indexem průmyslov produkce a objemem zahraničnho obchodu. Sedm modelů - pět dynamickch modelů, ARIMA model a regrese s ARIMA chybou - jsou sestraveny pro každou zvislou proměnnou. Tyto modely jsou pot srovnny pomoc Akaikeho a Bayesova informačnch kritri a pro každou zvislou proměnnou je vybrn ten nejvhodnějš model. Jak reln HDP, tak i index průmyslov produkce lze předpovědět pomoc mtnch dat a počet projetch kilometrů i vybranho mta se zd bt dobrm prediktorem ekonomick aktivity. Zejmna, vybran mto může bt přnosnějš, jelikož lze pomoc něj předvdat ekonomickou aktivitu dokonce i v nsledujcm kvartlu. 1
Ženy v péči o děti : plná rodičovská dovolená nebo dřívější návrat do práce
Tubert, Anna ; Šestořád, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermáková, Klára (oponent)
Tato práce se zabývá faktickou délkou mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Ruské federaci a analyzuje faktory ovlivňující přijetí konkrétního rozhodnutí o délce dovolené. V této práci je provedena analýza průřezových dat získaných pomocí dotazníku, na který odpovědělo 106 ruských a 102 českých žen. Teoretický přístup k rozdílnostem názorů na roli žen v moderní společnosti ve sledovaných zemích poukazuje na skutečnost, že sociální a ekonomický status rodiny je nejdůležitějším determinantem délky rodičovské dovolené. Ekonometrická analýza ukazuje touhu být s dítětem doma jako hlavní motiv k prodloužení rodičovské dovolené pro ženy v obou zemích. Naopak větší nabídka služeb hlídání dětí snižuje množství času stráveného na rodičovské dovolené. Jak česká, tak i ruská vláda mohou ovlivnit faktickou délku rodičovské dovolené pomocí regulací nabídky práce na částečný úvazek a nabídky předškolních zařízení. Proto je vláda významným regulátorem celkového času stráveného na rodičovské dovolené.
The Exchange Rate Pass-Through at the Zero Lower Bound: The Evidence from the Czech Republic
Šestořád, Tomáš ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Článek zkoumá hypotézu, zda depreciace při nulové nominální úrokové míře vede k většímu růstu cen a produktu než za normálních okolností. Stanovená hypotéza vychází z předpokladu, že při nulové nominální úrokové míře nemůže být reakce cen a produktu potlačena skrz zvýšení nominální úrokové míry. Hypotéza je testována pomocí vektorové autoregrese s proměnnými parametry v čase a se stochastickou volatilitou, která umožnuje určit, jak se transmise kurzového šoku mění v čase. Model je odhadnut pro Českou republiku, kterou lze považovat za ukázkový příklad malé otevřené ekonomiky dlouhodobě cílující inflaci. Výsledky ukazují, že k větší transmisi kurzového šoku při nulové úrokové míře dochází pouze do produktu. Kurzový závazek České národní banky vedl k navýšení inflace o 0,116 %. Produkt vzrostl v důsledku kurzového závazku o 0,781 %.
Optimální mix monetární a fiskální politiky v situaci nulových úrokových měr
Šestořád, Tomáš ; Potužák, Pavel (vedoucí práce) ; Kadeřábková, Božena (oponent)
Tato práce zkoumá interakci monetární a fiskální politiky pomocí jednoduchého modelu nové keynesovské ekonomie. Na základě odvozeného teoretického modelu je demonstrován dopad fiskální expanze na ekonomiku pro různé specifikace monetárního pravidla centrální banky. Analýza transmise vládní expanze se zaměřuje na situaci, kdy nominální úroková míra centrální banky dosáhne nuly a konvenční monetární politika se tak stává neúčinná. Platnost ekonomického modelu je ověřovaná pomocí vektorové autoregrese na datech Spojených států. Výsledky teoretické i empirické části nasvědčují, že vliv vládních výdajů na produkt je vyšší při dosažení nulové nominální úrokové míry.
Limity hry diktátor ve vztahu k altruismu
Šestořád, Tomáš ; Doležalová, Antonie (vedoucí práce) ; Zajíček, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce zkoumá altruismus prostřednictvím hry diktátor. Cíl práce spočívá ve stanovení a zpřesnění limitů hry diktátor ve vztahu k altruismu za využití experimentu. Podařilo se mi změnit pravidla hry tak, abych postupně eliminoval efekt averze k nerovnosti a umožnil respondentům projevit jejich negativní sociální preference. Provedený experiment testuje hypotézu, zda sociální preference naměřené v modifikovaných verzích jsou v průměru nižší než sociální preference naměřené ve standardní verzi hry diktátor. Za použití Welchova F-testu potvrzuji platnost stanovené hypotézy na jednoprocentní hladině významnosti. Možnosti interpretace experimentu jsou limitované, neboť část respondentů nepochopila jeho zadání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.