Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bipartitní grafy pro analýzu mikrobiomů
Šafárová, Marcela ; Provazník, Ivo (oponent) ; Sedlář, Karel (vedoucí práce)
Mikroorganismy se vyskytují ve velkém množství prakticky všude kolem nás. Některé přežívají dokonce i v našem těle a jsou nutné pro správné fungování organismu. Studium mikrobiálních společenstev na základě souboru jejich genetické informace se stalo velmi populární s rozvojem nových technologií umožňujících snadné čtení DNA či RNA. Klíčovou úlohou těchto studií je obvykle charakterizovat významné mikrobiální vzory prostředí. V současné době využívané vizualizační nástroje však mají pro takové analýzy mnoho nedostatků. Předmětem této práce je návrh R/Bioconductor balíčku pro tvorbu bipartitních grafů z mikrobiálních dat, které mají pro analýzu mikrobiomů mnoho výhod. Benefity této vizualizační metody jsou dále předvedeny na analýze hlavních parametrů ovlivňujících počítačové zpracování mikrobiálních dat.
Potlačení rušení v elektrokardiogramech
Šafárová, Marcela ; Kubičková, Alena (oponent) ; Janoušek, Oto (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma potlačení rušení v elektrokardiogramech pojednává o úpravě EKG signálu pro možnost lepší diagnostiky. První část práce je věnována vzniku, šíření a způsobu měření elektrické srdeční aktivity. Dále jsou uvedeny hlavní typy rušení postihující signál EKG a základní metody filtrace signálu. Další část práce se zaměřuje především na filtraci pomocí Lynnových filtrů, IIR filtrů, interpolace, metody nulování spektrálních čar a adaptivních filtrů a vyhodnocení jejich účinnosti.
Idiopatická skolióza ve vztahu s vadným postavením dolních končetin a plosek nohou
Sviteková, Sophie ; Oplatková, Lenka (vedoucí práce) ; Šafářová, Marcela (oponent)
Následující bakalářská práce se zabývá problematikou vztahu mezi idiopatickou skoliózou a vadným postavením dolních končetin a plosek nohou. Práce zpočátku rozebírá teoretickou stránku, tj. biomechaniku a kineziologii páteře a dolních končetin, skoliózu, její klasifikaci a typy, posturální stabilitu těla v prostoru, chůzi. Dále má práce praktickou část, která zahrnuje vyšetření pacientů aspekcí zezadu, z boku, zepředu a na podoskopu (physiosensing), který měří zatížení plosek nohou ve statice i dynamice. V rámci vyšetření se zkoumají jednotlivé odrazy asymetrií páteře a dolních končetin ve spojení s idiopatickou skoliózou. Výsledky měření se v závěru práce srovnávají mezi pacienty navzájem a v diskusi s výsledky různých studií, které se zabývaly stejnou problematikou. Zde je zkoumáno, jestli hodnoty jimi naměřené odpovídají hodnotám našim. Cílem bakalářské práce je zjišťování, jak různé křivky páteře ovlivňují postavení dolních končetin a naopak, a prokázání vzájemné propojenosti mezi jednotlivými segmenty těla, které společně tvoří jeden komplexní celek. Klíčová slova Idiopatická skolióza, pánev, dolní končetiny, plosky nohou, posturální stabilita, podoskop
Hodnocení motoriky a funkčních schopností u dětí s DMO korelací Lokomočích stadií dle Vojty a testů PEDI a TCMS.
Halámka, Jiří ; Šafářová, Marcela (vedoucí práce) ; Smetanová, Jana (oponent)
Diplomová práce hodnotí úroveň hrubé motoriky dětských pacientů s dětskou mozkovou obrnou (DMO) pomocí Lokomočních stadií dle Vojty, posturální stabilitu sedu a její vliv na soběstačnost a mobilitu. Teoretická část práce shrnuje poznatky o DMO, klasifikaci tohoto onemocnění a diagnostiku. Popisuje využití aktuálních standardizovaných škál využívaných u této diagnózy, konkrétně pro hodnocení postury a posturální stability sedu. Dále sumarizuje poznatky o funkčních schopnostech dětí s DMO (soběstačnost, mobilita a sociálních funkce) ve vztahu k psychomotorickému vývoji. Hlavním cílem práce bylo zjistit jaký vliv má úroveň hrubé motoriky na trupovou stabilitu dítěte a jaká je korelace trupové stability, soběstačnosti a mobility dětských pacientů s DMO. Metodika: V Praktické části jsme vyšetřili 25 dětských pacientů s DMO ve věku 4-18 let (Průměrný věk 9,6 let; SD ± 3,7 let) pomocí testu Trunk Control Measurement Scale (TCMS), který slouží k hodnocení stability sedu ve statických a dynamických dovednostech. Dále jsme se dotazovali rodičů pacienta standardizovaným dotazníkem Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), který slouží k hodnocení funkčních schopností dětí v oblastech soběstačnost, mobilita a sociální funkce. Úroveň hrubé motoriky byla vyšetřena pomocí Lokomočních stádií dle Vojty a...
Neurovizuální funkce u pacientů s adolescentní idiopatickou skoliózou
Schusterová, Tereza ; Šafářová, Marcela (vedoucí práce) ; Kučerová, Klára (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením neurovizuálních funkcí u pacientů s adolescentní idiopatickou skoliózou (AIS), které jsou doposud nepříliš vědecky probádaným tématem. Práce se zaměřuje na porovnání vybraných okulomotorických funkcí na přístroji RightEye mezi pacienty s AIS a kontrolní skupinou zdravých jedinců. Teoretická část uvádí etiologii této páteřní deformity, zmiňuje možné změny v jednotlivých senzorických systémech, které se mohou podílet na vzniku AIS. Okrajově je popsána i léčba tohoto onemocnění. Tato část práce taktéž popisuje možnosti vyšetření okulomotorických funkcí pomocí eye trackingových metod, zejména přístroje RightEye. Metodika: V praktické části byly porovnány výsledky měření na přístroji RightEye mezi skupinou 17 pacientů s AIS a 17 zdravými probandy. V obou skupinách byla krom přístrojového měření vyšetřena i zkřížená lateralita oko-ruka a test skrytého šilhání. Mezi skupinami byly hodnoceny sakadické pohyby očí (zacílení x přestřelení pohybu, rychlost provedení pohybu) a reakční časy oko-ruka s předpokladem lepších výsledků ve prospěch zdravé kontrolní skupiny. Výsledky: Statisticky významné výsledky (p<0,05) byly prokázány při hodnocení počtu opakovaného provedení vertikálních i horizontálních sakadických pohybů za určitou časovou jednotku a při zhodnocení...
Sport a pohybová aktivita u pacientů se skoliózou
Šrámková, Anna ; Šafářová, Marcela (vedoucí práce) ; Oplatková, Lenka (oponent)
Bakalářská rešeršní práce se zabývá problematikou sportu u skolióz. Cílem je zpracování odborných studií, které zkoumaly četnost výskytu skolióz v různých sportovních odvětvích, a zpracování doporučení sportovních aktivit pro skoliotické pacienty. Práce popisuje vhodné a nevhodné sportovní či pohybové aktivity pro pacienty s adolescentní idiopatickou skoliózou a zkoumá vhodnost zákazu pohybových a sportovních aktivit. Předpokladem je, že pohybová aktivita u pacientů se skoliózou je vhodnější než absolutní zákaz sportu. Tento předpoklad byl v rámci práce potvrzen, ačkoliv jsou sporty, které mohou zapříčinit vznik posturální asymetrie a možná i skoliózy. Důležitá je úroveň, na které je sportovní aktivita vykonávána, a také objem dané aktivity. Součástí rešeršní práce je kazuistika pacienta se skoliózou, jako objektivní metodu hodnocení bylo použito rentgenové vyšetření, které bylo provedeno dvakrát s časovým odstupem.
Fyzioterapie po operaci skolióz
Kačírková, Hana ; Šafářová, Marcela (vedoucí práce) ; Rampová, Michaela (oponent)
Cílem rešeršní bakalářské práce je zpracování informací ohledně operačního řešení skoliózy a péče o operovaného pacienta. Jsou prezentovány možnosti operace, její indikace, kontraindikace, rizika a cíle. Práce popisuje péči o pacienta preoperačně, perioperačně a pooperačně, jsou představeny využívané postupy a doporučená opatření. Je zmíněn vliv skoliózy na pacienta a změny po operaci. Předpokladem je, že fyzioterapie má pozitivní vliv na výsledek operačního zákroku. Součástí praktické části je kazuistika pacientky s adolescentní idiopatickou skoliózou po operaci fúzní technikou zadním přístupem. Tato pacientka pravidelně docházela na fyzioterapii a intenzivně cvičila. V rámci kazuistiky byl proveden kineziologický rozbor doplněný o funkční testy z DNS, dynamické testy, vyšetření dechového stereotypu a měřením pružnosti hrudníku. Vyšetření bylo provedeno dvakrát s odstupem čtyř měsíců. Výsledky byly porovnávány mezi sebou s předpokladem, že kontinuální rehabilitace před a po operaci přinese zlepšení ve sledovaných testech. Tento předpoklad byl potvrzen.
Vliv endometriózy na funkci pánevního dna
Vaňková, Eva ; Šafářová, Marcela (vedoucí práce) ; Havlíčková, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání výsledků dotazníků MEDI-Q, PFIQ-7 a dotazníku sestrojeného autorkou práce mezi skupinou s diagnostikovanou endometriózou, které nebyly operované, a kontrolní skupinou, které netrpí dysmenoreou. Teoretická část je věnována etiologii a klinickým příznakům onemocnění, zmiňuje rizikové faktory, klasifikaci, používané diagnostické metody a možnosti léčby. Práce dále po rešeršním šetření uvádí typický posturální nález u pacientky s endometriózou. Metodika: Do výzkumu bylo zařazeno celkem 110 žen, z toho 49 s endometriózou a 61 žen bylo obsaženo v kontrolní skupině. Ženy vyplňovaly výše zmíněné dotazníky elektronicky v 1. den menstruačního krvácení. Nábor probandů byl uskutečněn převážně skrz sociální síť. Výsledky: U dotazníků MEDI-Q a PFIQ se podařilo prokázat signifikantní rozdíl (p <0,001) mezi těmito dvěma skupinami, kdy skupina s endometriózou dosahuje vyššího skóre. Jednotlivé typy endometriózy mají rozdílnou distribuci symptomů v rámci problematiky pánevního dna. Téměř 9/10 žen trpících endometriózou musejí bolesti vázané na menstruační cyklus tlumit více než 1 den analgetiky a často trpí na chronické pánevní bolesti. Diskuze: Pacientky s endometriózou mají významně vyšší subjektivní obtíže spojené s menstruací i ve spojitosti s pánevním dnem. U adenomyózy,...
Volní aktivace svalů v distálním směru dle Vojtova principu a její vliv na výkon horní končetiny
Pihera, Jan ; Katolický, Jakub (vedoucí práce) ; Šafářová, Marcela (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na zkoumání účinků cvičebního protokolu, vystaveného na principu volní svalové aktivace v distálním směru, na výkon horní končetiny. Teoretická část stanovuje teoretický základ nutný k zasazení přístupu do fylogenetického, anatomického i kineziologického kontextu. V práci je vypracován pohled na motorický mechanismus, který je obsažen v naší neuromotorické soustavě a v moderní fyzioterapii je přesto velmi málo zohledňován. Hlavním cílem studie bylo zhodnotit vliv cvičebního protokolu, vystaveného na principu distální aktivace svalů, na výkon horní končetiny. Metodika: Do výzkumu bylo zařazeno celkem 20 pacientů, kteří splňovali podmínky pro vstup do studie, přičemž pouze 17 z nich (průměrný věk 24,6; SD ± 1,6) dokončilo celý program, a proto byly hodnoceny výsledky pouze těchto probandů. Ti byli náhodně rozděleni do dvou skupin v poměru 1:1. Skupina A plnila po dobu jednoho týdne na denní bázi zadání ve formě pěti minutového cvičebního protokolu vystaveného na mechanismu distálního tahu svalů, skupině B byl předložen identický cvičební plán s opačným směrem povelů. V rámci měření byla testována maximální síla stisku pomocí ručního dynamometru. Silová vytrvalost pak byla testována měřením výdrží ve statických pozicích cviků s vlastní vahou. Jednalo se o výdrž v horní...
Terapie neuromuskulárních skolióz
Štumbauerová, Karolína ; Šafářová, Marcela (vedoucí práce) ; Šonská, Kristýna (oponent)
Bakalářská práce Terapie neuromuskulárních skolióz 1 Abstrakt Cílem práce je uvést metody terapie neuromuskulárních skolióz v ČR a ve světě a porovnat jejich účinky na základě publikovaných výzkumů. V teoretické části je popsána základní anatomie páteře, biomechanický pohled na páteř a její patologie. Následně je charakterizován pojem skolióza, rozdělení skolióz dle různých kritérií a stručně popsána idiopatická skolióza. Podrobněji je popsána neuromuskulární skolióza, její definice, klasifikace a nejčastější onemocnění u pediatrických pacientů, kde se sekundárně skolióza vyvíjí a je nedílnou součástí klinického obrazu základního onemocnění. Poté je popsáno základní vyšetření idiopatické skoliózy a specifika pro vyšetření neuromuskulární skoliózy. V neposlední řadě je přehledově popsána terapie v České republice a následně i v zahraničí. Praktická část práce je postavena na kazuistice pacientky s primárním onemocněním spinální muskulární atrofie typ I, u které se rozvinula neuromuskulární skolióza. Na základě vstupního kineziologického rozboru byla zvolena komplexní terapie. Jako objektivní parametr byl sledován Cobbův úhel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠAFÁŘOVÁ, Marie
4 ŠAFÁŘOVÁ, Michaela
9 Šafárová, Marcela
4 Šafárová, Michaela
4 Šafářová, Markéta
7 Šafářová, Martina
4 Šafářová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.