Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prostituce v Celestině a její společenský kontext
Švecová, Markéta ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Vydrová, Hedvika (oponent)
Resumé: Prostituce v Celestině a její společenský kontext Cílem této rigorózní práce je nastínit souvislosti mezi tématem prostituce tak, jak ho ztvárňují literární předchůdci Celestiny, živostí, která je mu v Rojasově díle propůjčena, a způsobem, jakým ho popisují oficiální historické dokumenty, abychom pak následně mohli lépe pochopit význam a důležitost, kterou dílo mělo pro publikum své doby. S tak velkým odstupem času, jaký dělí naši přítomnost od doby vzniku Celestiny, není nikterak snadné odhadnout, jak knihu chápali tehdejší čtenáři. Je třeba oprostit se od dnešního pohledu na dílo, a za tím účelem je nezbytné vnořit se do historie. Proto čtenáři této práce v úvodu nabízíme základní sociologicko-historické informace o 15. a 16. století. Dále srovnáváme Celestinu s literárními díly, která jsou učenci považována za její zdroje inspirace, abychom tak lépe pochopili dojem, který v pozdně středověkém čtenáři zajisté vyvolávala. Vztah mezi realitou a díly fikce je jen nepřímý, ačkoli prostřednictvím postav, jejich pocitů, cílů a peripetií mohou být odhaleny tužby a frustrace reálné společnosti. V kapitole věnované literárním předchůdcům Celestiny zjišťujeme, že tato kniha v porovnání s dřívějšími díly pojednává o tělesné lásce a o světě prostituce velmi originálním způsobem. Největší část práce je...
Etické otázky při sociální práci s Romy ve vybraných zařízeních v Českých Budějovicích
ŠVECOVÁ, Markéta
Diplomová práce se na teoretické úrovni zabývá etickými otázkami, které vyvstávají při práci s romskými rodinami. V prvních kapitolách textu se práce věnuje Romům, jejich kultuře, rodině, tradicím, historickému původu. V dalším textu jsou představeny organizace, které s Romy pracují na území města České Budějovice, jejich hodnotové založení, principy, požadavky na sociální pracovníky, apod. Těmi byli Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka, Oddělení sociálně - právní ochrany dětí a Jihočeská rozvojová. Etické otázky volně vyplynuly z kritické reflexe tří porovnávaných zařízení pracujících s romskými rodinami. V dalším textu jsou představeny dvě etické teorie, deontologie a etika péče, pomocí kterých jsou vybrané etické otázky dále zpracovány. V poslední části této práce jsou etické otázky pomocí obou etických teorií dále rozpracovány.
Výchova dítěte - Rodiče versus stát
ŠVECOVÁ, Markéta
Práce se na teoretické úrovni zabývá porovnáním dvou sociálních prostředí působících na předškolní dítě ve dvou odlišných dobách, tedy doby komunismus a současnosti. Práce je zaměřena pouze na Českou republiku a tehdejší Československo. V textu se objevuje stručná definice komunismu a rodiny. Následuje porovnání podoby rodiny v minulosti a dnes, sociálního prostředí a institucí, které předškolní dítě ovlivňují a vychovávají. Dále se práce zabývá legislativními dokumenty. Jsou zde zmíněny nejdůležitější dokumenty a zákony týkající se rodiny, jejího fungování a ochrany dětí. Samostatnou kapitolou je Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a Novela zákona o státní sociální podpoře; T: 17. 3. 2016. V této části dochází k zamyšlení a naznačení otázky, zda ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí nedochází k zavádění nebo znovuobnovení totalitních praktik.
Zpracování plánu společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě ve zvolené lokalitě
ŠVECOVÁ, Markéta
Předmětem diplomové práce je zpracování plánu společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě ve zvolené lokalitě. Plán společných zařízení obsahuje soubor opatření, které mají za úkol vytvářet podmínky pro racionální hospodaření, a rovněž zabezpečit ochranu přírodních zdrojů. Řešenou lokalitou je obec Lhotka. Obsahem diplomové práce je zhodnocení a popis katastrálního území se zaměřením na opatření k zpřístupnění pozemků, protierozní opatření k půdního fondu, opatření k tvorbě a ochraně ŽP a vodohospodářská opatření. Výsledky jsou uvedené v textové podobě, tak i grafické, zpracované prostřednictvím programu ArcGIS.
Prostituce v Celestině a její společenský kontext
Švecová, Markéta ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Vydrová, Hedvika (oponent)
Cílem této diplomová práce je nastínit souvislosti mezi tématem prostituce tak, jak ho ztvárňují literární předchůdci Celestiny, živostí, která je mu v Rojasově díle propůjčena, a způsobem, jakým ho popisují oficiální historické dokumenty, abychom pak následně mohli lépe pochopit význam a důležitost, kterou dílo mělo pro publikum své doby. S tak velkým odstupem času, jaký dělí naši přítomnost od doby vzniku Celestiny, není nikterak snadné odhadnout, jak knihu chápali tehdejší čtenáři. Je třeba oprostit se od dnešního pohledu na dílo, a za tím účelem je nezbytné vnořit se do historie. Proto čtenáři této práce v úvodu nabízíme základní sociologicko-historické informace o 15. a 16. století. Dále srovnáváme Celestinu s literárními díly, která jsou učenci považována za její zdroje inspirace, abychom tak lépe pochopili dojem, který v pozdně středověkém čtenáři zajisté vyvolávala. Vztah mezi realitou a díly fikce je jen nepřímý, ačkoli prostřednictvím postav, jejich pocitů, cílů a peripetií mohou být odhaleny tužby a frustrace reálné společnosti. V kapitole věnované literárním předchůdcům Celestiny zjišťujeme, že tato kniha v porovnání s dřívějšími díly pojednává o tělesné lásce a o světě prostituce velmi originálním způsobem. Největší část práce je věnována detailnímu rozboru díla, zejména tedy pasáží spojených s...
Prostituce v Celestině a její společenský kontext
Švecová, Markéta ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Vydrová, Hedvika (oponent)
Resumé: Prostituce v Celestině a její společenský kontext Cílem této rigorózní práce je nastínit souvislosti mezi tématem prostituce tak, jak ho ztvárňují literární předchůdci Celestiny, živostí, která je mu v Rojasově díle propůjčena, a způsobem, jakým ho popisují oficiální historické dokumenty, abychom pak následně mohli lépe pochopit význam a důležitost, kterou dílo mělo pro publikum své doby. S tak velkým odstupem času, jaký dělí naši přítomnost od doby vzniku Celestiny, není nikterak snadné odhadnout, jak knihu chápali tehdejší čtenáři. Je třeba oprostit se od dnešního pohledu na dílo, a za tím účelem je nezbytné vnořit se do historie. Proto čtenáři této práce v úvodu nabízíme základní sociologicko-historické informace o 15. a 16. století. Dále srovnáváme Celestinu s literárními díly, která jsou učenci považována za její zdroje inspirace, abychom tak lépe pochopili dojem, který v pozdně středověkém čtenáři zajisté vyvolávala. Vztah mezi realitou a díly fikce je jen nepřímý, ačkoli prostřednictvím postav, jejich pocitů, cílů a peripetií mohou být odhaleny tužby a frustrace reálné společnosti. V kapitole věnované literárním předchůdcům Celestiny zjišťujeme, že tato kniha v porovnání s dřívějšími díly pojednává o tělesné lásce a o světě prostituce velmi originálním způsobem. Největší část práce je...
Role OOS zabývajících se problematikou přirozených porodů očima jejich klientek
Švecová, Markéta ; Skovajsa, Marek (vedoucí práce) ; Muhič Dizdarevič, Selma (oponent)
Diplomová práce "Role OOS zabývajících se problematikou přirozených porodů očima jejich klientek" načrtává hlavní osu problematiky sporů kolem otázky přirozených porodů mezi českými organizacemi občanského sektoru, které se tématem zabývají, a státním zdravotnictvím. Práce je zaměřena na představení tématu porodu jako sociálního problému a přiblížení motivace organizací občanského sektoru se v této oblasti angažovat. Pozornost je věnována také popisu současného stavu situace v České republice. V empirické části jsou blíže představeny konkrétní organizace a jejich činnost. Stěžejním tématem výzkumu, založeného na kvalitativních metodách sběru dat je pohled na celou situaci očima žen - matek a zároveň klientek organizací občanského sektoru, které mají osobní zkušenost s přirozeným porodem. Empirická část je zaměřena na zodpovězení základních výzkumných otázek, týkajících se toho, jak klientky vnímají současnou situaci u nás, co je motivovalo k úvahám o přirozeném porodu a jaké jsou jejich zkušenosti s jednotlivými poskytovateli služeb v dané oblasti.
Pracovní podmínky sester na akutních lůžkách.
ŠVECOVÁ, Markéta
Tato diplomová práce nese název "Pracovní podmínky sester na akutních lůžkách". Jako objekt zkoumání byla vybrána oblast zdravotnictví, intenzivní medicína, která se prolíná do všech oborů a stala se velmi zajímavým multidisciplinárním odvětvím medicíny. Pro diplomovou práci je dále objektem zájmu nelékařský zdravotnický personál, neboť nároky kladené na tento personál intenzivních jednotek jsou vysoké. Diplomová práce nejprve mapuje obor intenzivní medicína a vnáší jej do souvislosti s ošetřovatelstvím. Dále popisuje roli sester, zmiňuje se o systému jejich vzdělávání, změnách, kterými systém prošel a o zvláštnostech pro intenzivní medicínu. Pro pochopení širších souvislostí a empirické části práce je rozpracován také chod II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze z pohledu ošetřovatelské péče, včetně souvisejících interních a právních předpisů. S ohledem na to, že koronární jednotka je svým vybavením a potřebami na hranici mezi poskytovatelem resuscitační a vyšší intenzivní péče, byla v práci podrobně sledována i specifika ošetřovatelské péče právě pro tuto jednotku. Jednotlivé faktory ztěžující pracovní výkon jsou měnitelné, zčásti jsou však ovlivněny lidským faktorem a mají své limity, jejichž překročení či změna může být problémem. Diplomová práce se vydala cestou zkoumání pracovních podmínek sester na akutních lůžkách, neboť ty lze pro celý tým pozitivně a samozřejmě i negativně ovlivňovat a jedná se o hodnotitelnou veličinu. K získání údajů bylo použito kvalitativního šetření formou nestandardizovaného rozhovoru. Osloveno bylo celkem patnáct sester pracujících na akutních lůžkách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Charakteristika výzkumného souboru lehce nastiňuje osobní situaci dotazovaných, ale dále je již zachována linie směrem ke splnění cílů práce. Těmi bylo určeno zjištění názorů sester pracujících na akutních lůžkách na jejich pracovní podmínky; zjištění, které faktory ztěžují jejich pracovní podmínky; způsob jak tyto faktory eliminovat a jak zkvalitnit ošetřovatelskou péči. Deset výzkumných otázek bylo formulováno tak, aby rozhovory s respondenty mohly být kategorizovány a souhrnně vyhodnoceny. Jednotlivé cíle jsou naplňovány společně podle okruhů témat výzkumných otázek (materiální vybavení, personální vybavení, komunikace s managementem), neboť tak je vyhodnocení přehlednější. Závěrem je zjištění, že při poskytování ošetřovatelské péče na akutních lůžkách je v oblasti pracovních podmínek stále možné zlepšení. Většina navrhovaných řešení není realizovatelná bez podpory managementu, nebo na něm zcela závisí. I v současné době je však poskytovaná ošetřovatelská péče na výborné úrovni.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠVECOVÁ, Mariana
1 ŠVECOVÁ, Mirka
1 ŠVECOVÁ, Miroslava
1 Švecová, Magda
4 Švecová, Magdalena
4 Švecová, Magdaléna
2 Švecová, Marianna
2 Švecová, Marie
13 Švecová, Markéta
10 Švecová, Martina
1 Švecová, Martina Bc.
11 Švecová, Michaela
3 Švecová, Milena
1 Švecová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.