Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zrození a proměny rožmberské tradice v Třeboni. Edice textů Třeboňských pamětí
ŠŤOVÍČEK, Petr
Tato diplomová práce je prvním krokem k systematickému studiu druhého života Rožmberků. Vedle analytické části zkoumající zrození rožmberské tradice v měšťanském a klášterním prostředí, je cílem diplomové práce komplexní zpřístupnění edice textů Třeboňských pamětí. Studie vůbec poprvé stanovuje charakter, rozsah, proměny a nárůst jednotlivých textů v časových okruzích. Jak se nově ukazuje, specifičnost a výjimečnost textů Třeboňských pamětí coby pramene měšťanské provenience, ale rovněž třeboňského augustiniánského kláštera, spočívá především v jejich obecném povědomí a nepřerušené kontinuitě jejich živé existence, která byla udržována nejprve obyvateli Třeboňska a od poloviny 19. století díky vydání nekritické edice též vědci a širokou veřejností. Od konce 17. století po současnost se také díky textům Třeboňských pamětí vytváří druhý život Petra Voka. Na základě těchto textů vzniká v 19. století mnoho literárních ztvárnění a divadelních děl, což pokračuje po celé 20.století a vrcholí v podobě filmových ztvárnění. Diplomová práce si také všímá proměn hodnocení tohoto historického pramene od 19. století po současnost.
Universal Security Solution For Iot Data Collection Systems
Šťovíček, Petr
The article presents our data collection solution based on RIOT operating system andMessage Queuing Telemetry Transport (MQTT) technology. Our solution is secure, universal, andeasy to integrate to already existing and often insecure IoT networks. Furthermore, we integrated oursolution into the temperature and humidity monitoring system. This system detects the potentiallydangerous level of these physical quantities and warns users by smartphone notification about relevantthreats such as the impact on the infectivity of COVID-19.
Kryptografie na výkonově omezených zařízeních
Šťovíček, Petr ; Jedlička, Petr (oponent) ; Dzurenda, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje možnosti aplikace kryptografických primitiv a protokolů na různá výpočetně a paměťově omezená zařízení. Následně implementuje systém bezpečného sběru dat ze senzorů. Práce ve své teoretické části rozebírá jednotlivé kryptografické algoritmy, operační systém RIOT a dostupné metody bezdrátového přenosu dat. Následně prezentuje výsledky výkonnostních testů různých kryptografických operací. Na tomto základě navrhne a realizuje systém, který zajišťuje důvěrnost, autentičnost a integritu přenášených dat.
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
Šťovíček, Petr ; Švestka, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent) ; Vychopeň, Martin (oponent)
disertační práce - Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem JUDr. Petr Šťovíček Předmětem disertační práce je vztah právní odpovědnosti za škodu, která je způsobena spotřebiteli vadným výrobkem. Práce popisuje zákonné vymezení tohoto vztahu, zejména předpoklady vzniku odpovědnosti jednotlivých subjektů na straně podnikatelů podílejících se na všech stádiích distribuce výrobku od okamžiku jeho vyrobení, případné dovezení na území České republiky až po jeho prodej konečnému spotřebiteli, meze této odpovědnosti a možnosti spotřebitele domáhat se náhrady způsobené škody. První část práce se věnuje právě výše uvedeným otázkám obecné úpravy právní odpovědnosti, jejímu historickému vývoji a typům, a má spíše obecně popisný charakter. Zvláštní občanskoprávní úprava odpovědnosti je obsažena i v řadě zvláštních zákonů, zejména zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Druhá část práce představuje nástin právní úpravy ochrany spotřebitele s ohledem na odpovědnostní vztahy vznikající při cestě výrobku od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Lze shrnout, že základním určujícím znakem je právní povaha subjektu právního vztahu vycházejícího ze soukromoprávní odpovědnosti za výrobek. Třetí část mé práce je již věnována specifické právní úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou...
Detection of Global and Local Ischemic Changes in Electrical Field of the Heart
Šťovíček, Petr ; Kittnar, Otomar (vedoucí práce) ; Kneppo, Peter (oponent) ; Horký, Karel (oponent)
Identifikace globálních a lokálních ischemických změn elektrického pole srdce zahrnuje celé spektrum přístupů k analýze EKG signálu od kvalitativních a empirických visuálních hodnocení až po vyspělé matematické metody. V laboratorních podmínkách se potvrdila významná úloha BSPM, které umožňuje komplexnější a přesnější hodnocení ischemických, ale i neischemických změn depolarizace a repolarizace než křivky skalárního EKG. Ověřili jsme diagnostickou hodnotu tradičních EKG parametrů (kmit Q, repolarizační negativní potenciály, elevace ST), ale i nových kriterií v BSPM (časový a prostorový rozklad QRS, mikropotenciály z jedné systoly, chyba měření disperze intervalu QT), které nelze ze standardního EKG odvodit. K zobrazení elektrokardiografických dat ve vztahu k anatomickým strukturám jsme použili open-source softwarové prostředí map3d, které je jedním z možných vědeckých nástrojů na cestě k vývoji elektrokardiografického zobrazování. Také jsme ověřili funkci transformační matice odvozené z jednoho z vyspělých realistických modelů srdce a hrudníku k úspěšné redukci systému svodů pro záznam EKG. Výsledky uvedené v této tezi jsou pro nás podnětem k další výzkumné činnosti na poli elektrokardiografického modelování směřujícího nejen k ověřování fundamentálních teorií elektrokardiografie, ale i k potenciálnímu...
Problematika zvyšování přenosových rychlostí u TKR
Šťovíček, Petr ; Křepelka, Václav (oponent) ; Filka, Miloslav (vedoucí práce)
Cílem práce je posoudit a navrhnout možné metody navyšování přenosových rychlostí po televizních kabelových rozvodech, konkrétně na síti UPC v Brně. První část souhrnně zpracovává všeobecné poznatky a uvádí čtenáře do dané problematiky. Následuje rozbor televizní kabelové sítě UPC v Brně, především z pohledu datových přenosů. Po seznámení s fyzickou stránkou sítě je popsána samotná datová komunikace včetně standardu DOCSIS, resp. EuroDOCSIS. Zvláštní pozornost je věnována faktorům, které mají vliv na datové přenosy a jejich rychlosti. Přínosem je výpočet dělících poměrů v jednotlivých částech sítě a porovnání s reálným zatížením. V rámci možností jsou v práci uvedeny výsledky provedených měření s ohledem na kvalitu sítě. Poslední část je o možnostech navyšování rychlostí. Perspektivním řešením je především technologie založená na standardu EuroDOCSIS 3.0, který zavádí spojování jednotlivých kanálů. Výsledek provedeného testování prvního kabelového modemu EuroDOCSIS 3.0 potvrzuje velmi vysoké rychlosti a součastně připravenost na další významný krok v už tak dlouhém vývoji televizní kabelové sítě.

Viz též: podobná jména autorů
11 ŠŤOVÍČEK, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.