Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 140 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efekt nucené ukrajinské migrace na trh práce v České republice
Stavarová, Nikola ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem této práce je analýza efektu nucené migrace na český trh práce. Konkrétně jsem zkoumala možný dopad vlny uprchlíků na vývoj nezaměstnanosti v lokalitách České republiky po vypuknutí války na Ukrajině 24. února 2022. Analýzu jsem postavila na průřezových datech na úrovni okresů, přičemž jsem do datasetu přidala pozorování i pro Prahu. Údaje o nezaměstnanosti a migraci jsem měla z období 2022 a 2023. Vytvořila jsem model, kde závislou proměnnou byl procentuální rozdíl v nezaměstnanosti, který reprezentoval její vývoj a hlavní vysvětlující proměnnou byla migrace. Přidala jsme také další nezávislé proměnné kvůli přesnějším odhadům. Tento model jsem odhadovala pomocí metody nejmenších čtverců, a z důvodu předpokladu endogenity i pomocí dvoustupňové metody nejmenších čtverců. V rámci druhé zmíněné metody jsem používala instrumentální proměnnou úrovně ukrajinského obyvatelstva z roku 2018. Endogenitu v modelu jsem statisticky testovala Hausmannovým testem. Modely jsem odhadovala i na omezeném datasetu, kde jsem vynechala tři pozorování s odlehlými hodnotami. Celou analýzu nuceného přistěhovalectví jsem doplnila i o rozbor ekonomické migrace, který odrážel hlavní výzkum, a kde jsem zkoumala nezaměstnanost a migraci z období 2016 a 2017 a využívala jsem instrument z roku 2012. Výsledky naznačily slabý...
Uživatelé návykových látek jako oběti trestné činnosti - výzkum mezi klienty a pacienty pražských adiktologických služeb
Kosařová, Hana ; Fidesová, Hana (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Východiska: Téma kriminality je s uživateli návykových látek propojené. Zatímco většina studií a statistik se zabývá primární trestnou činností a ekonomicky motivovanou činností, kapitola trestné činnosti páchané na klientech je poddimenzovaná. Statistiky o obětech trestných činů jsou stručné a mnoho informací se o nich nevede. Z viktimizačních studií, které poskytují nějaké informace z tohoto pole, jsou uživatelé návykových látek často vyloučeni či otázka užívání není předmětem dotazování. Z literatury vyplývá, že viktimizace uživatelů NL je komplikovaným tématem, které souvisí s mnoha dalšími problémy. Cíle: Cílem této bakalářské práce je zmapovat prevalenci konání trestné činnosti páchané na uživatelích návykových látek a zaměřit se souvislostmi mezi obecnými charakteristikami obětí a na nich spáchaných deliktů. Dalším záměrem je zjistit, jestli a jak často na nich spáchané činy nahlásí, případně za jakých okolností, a naopak co jim v tom z jejich strany brání. Podstatným cílem je vytvořit alespoň hrubou představu o zmíněné problematice, na které by se následně mohlo dále stavět a zjišťovat další poznatky. Metody: Výzkum byl prováděn kvantitativní metodou dotazníku v papírové podobě. Ten byl distribuován do 5 služeb na území Prahy. Jejich klienti/pacienti mohli dobrovolně a anonymně dotazník...
Využití akupunktury v rámci léčby závislosti z pohledu pacientů Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN
Kozová, Johana ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Hynková, Tereza (oponent)
Východiska: Akupunktura se řadí mezi komplementární a alternativní medicínu. Je to lékařská disciplína, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou různých onemocnění, kam se řadí i návykové nemoci. Na zahraničních klinikách, především v USA, je akupunktura součástí léčby. Dle zahraničních studií může akupunktura napomoci ke snížení cravingu, zlepšit zvládání nepříjemných odvykacích stavů, snížit stres a úzkost nebo zlepšit spánek. Cíle: Cílem diplomové práce je popsat subjektivní zkušenosti a prožitky ze sezení s akupunkturou a jejich subjektivní význam v procesu úzdravy. Výzkumné otázky jsou zamřené na prožitky z akupunktury, jak na sobě respondenti pociťují vliv akupunktury a jak lze využít tuto metodu dle jejich zkušenosti v léčbě závislosti. Metody: Ke sběru dat byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, polostrukturovaný rozhovor. Výzkumný soubor tvoří 5 respondentů. K analýze získaných dat byla využita interpretativní fenomenologická analýza, která se zaměřuje na porozumění žité zkušenosti člověka a napomáhá blíže prozkoumat, jaký význam přisuzuje své zkušenosti určitý člověk. Výsledky: Výsledky z rozhovorů s respondenty jsou v podobě témat. Na základě analýzy vzniklo 6 hlavních témat: uvolnění, účinek na chutě a abstinenční příznaky, víra v metodu, doplněk léčby, (ne)bolest, žádný...
Postoje pacientů k zákazu kouření na odděleních ústavní léčby závislosti
Brejchová, Jabira ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Východiska: Kouření cigaret je jednou z hlavních příčin vysoké mortality a morbidity adiktologických pacientů. Prevalence kouření mezi pacienty v léčbě závislostí je mnohonásobně vyšší než v běžné populaci. Střediska léčby závislosti v České republice i v zahraničí nedisponují stejnou strategií v léčbě závislosti na tabáku. Prioritou pro odborníky pracující ve střediscích léčby závislosti je léčba primární závislosti. Léčba závislosti na tabáku v rámci léčby jiných závislostí je často považována za zatěžující. Cíl: Cílem této bakalářské práce bylo popsat zkušenosti a postoje pacientů v ústavní léčbě závislosti k zákazu kouření na odděleních léčbě závislosti. Metodika: Výzkumná část je založená na dotazníkovém šetření provedeném na šesti odděleních Psychiatrické léčebny Bohnice. Jedná se o kvantitativní výzkum. Výzkumu se zúčastnilo 144 respondentů, kteří se léčili se závislostí na návykových látkách. K orientačnímu posouzení míry závislosti na tabáku byl využit Fargeströmův test nikotinové závislosti. Ke sběru dat byl použit dotazník pro účely bakalářské práce, který pacienti obdrželi v tištěné podobě. Data v této práci jsou analyzována pomocí metod deskriptivní statistiky. Výsledky: Výsledky výzkumu potvrzují zvýšený výskyt závislosti na tabáku u adiktologických pacientů, podobně jako jiné studie...
Willingness to pay for ski passes in Slovakia
Bakošová, Diana ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem této práce je analyzovat ochotu platit za skipasy na Slovensku. Ordinální logistická regrese se používá na datech shromážděných ze samostatně vyvin- utého online dotazníku. Závislá proměnná Resort představuje čtyři typy re- sortů kategorizované vzestupně podle ceny. Délka obvyklé návštěvy lyžařského střediska ve dnech, délka sjezdovek v km, obtížnost sjezdovek, lokalita střediska a možnost nákupu skipasů online mají pozitivní a statisticky významný efekt v konečném modelu. Přítomnost lyžařského vleku pro děti ve středisku a možnost přijet do střediska autem za méně než hodinu se ukázaly jako stati- sticky významné faktory s negativním účinkem. Jediná statisticky významná demografická proměnná byl příjem spotřebitelů v tisících eur, která měla poz- itivní efekt. Klasifikace JEL C25, D12, L83, Z32 Klíèová slova Ochota platit, skipas, pořádkový logit, Slovensko Název práce Ochota platit za skipasy na Slovensku
Evaluace spokojenosti klientů s Programem kontrolované konzumace alkoholu Kontaktního centra Vlhká
Liďák, Jan ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Kontaktní centrum Vlhká společnosti Podané ruce provozuje Program kontrolované konzumace alkoholu jako jediná organizace v České republice, inspirovaná programy stejného typu ze zahraničí. V této práci využívám evaluaci spokojenosti jako výzkumnou metodu se záměrem poskytnout klientům možnost se k programu a chodu tohoto centra vyjádřit. Cílem výzkumu bylo provést šetření spokojenosti u klientů Kontaktního centra Vlhká zapojených do programu kontrolované konzumace alkoholu. Cílem bylo zhodnotit spokojenost klientů s tímto programem jako i ostatními intervencemi centra, přístupem pracovníků, prostředím, vybavením a otvírací dobou. Záměrem bylo poskytnout výsledky práce vedení služby jako případnou inspiraci pro další změny a vývoj a zpětnou vazbu k již zavedeným změnám. Výzkumný soubor tvoří 17 respondentů, klientů kontaktního centra Vlhká zapojených v programu Kontrolované konzumace, kteří odpovídají cílové skupině služby. Jde o osoby bez domova ohrožené užíváním alkoholu či závislostí. Respondenti byli do výzkumu vybrání metodou záměrného výběru prostřednictvím instituce. Osloveni byli v otvírací době centra, kde probíhal samotný sběr dat. Data byla sbírána pomocí polostrukturovaného interview. Kvalitativní data byla analyzována metodou vytváření trsů a metodou prostého výčtu. Z výsledku výzkumu...
Vliv ústavní léčby na fenomén sebehodnocení pacientů léčících se ze závislosti na oddělení léčby závislostí Psychiatrické nemocnice Kosmonosy
Filipová, Zdeňka ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Jandáč, Tomáš (oponent)
Východiska: Sebehodnocení bývá vnímáno jako ukazatel emocionálního a duševního pocitu osobní pohody a životní spokojenosti. Jak vnímáme sami sebe je důležité i pro naše okolí. Závislost narušuje postoj k sobě samému a sebehodnocení je pak problematické. Proto je důležité se v rámci terapie zaměřovat na posilování vlastní hodnoty. Cíle: Zjistit změnu v sebehodnocení pacientů, kteří podstupují ústavní léčbu závislosti na oddělení léčby závislostí Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. Prokázat vliv zkoumaných kategorií (vzdělání, zaměstnání, počet léčeb a délka závislosti) na sebehodnocení. Porovnat změnu v subjektivním vnímání psychologického pojetí kvality života v souvislosti se sebehodnocením. Analyzovat změnu v psychickém a fyzickém zdraví. Na základě zjištěných výsledků doporučit možné intervence. Metody: Jedná se o kvantitativní výzkum prováděný za pomoci dotazníků, které byly zadávány na počátku léčby a při jejím ukončení. Pro posouzení sebehodnocení byla použita Rosenbergova škála sebehodnocení. Jako další byla použita Schwartzova škála hodnocení terapie měřící psychologický aspekt kvality života. Pro posouzení výsledku léčby byl zadáván dotazník Maudsley Addiction Profile, ve kterém jsme se zaměřili na doménu fyzické a psychické zdraví. Pro získání socio-demografických údajů byl vytvořen...
Problémové užívání návykových látek mezi migranty arabského původu v české republice
Tibová, Aza ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Východisko: Do Česka v posledních letech se stěhuje neustále počet lidí z jiných zemí, kteří na rozdíl od 90. let již nepokračují na západ, ale stále více se chtějí trvale usadit v České republice. Lidé migrují, protože nejsou spokojeni v místě, kde se narodili. Přírodní katastrofy, epidemie, politická nesvoboda, nepříznivé ekonomické podmínky, válečné konflikty vyhánějí anebo lákají lidi k migraci. Diplomová práce se zabývá problémovým užíváním návykových látek mezi migranty arabského etnika. V českém prostředí je nedostatek pramenů zaměřujících se na užívání drog ve specifických skupinách populace a jejich léčbu, zároveň chybí příklady dobré praxe. Řada zahraničních autorů upozorňuje na naléhavost tohoto fenoménu, který má vliv na celkový zdravotní stav populace. Cíl: Cílem práce bylo vejít do kontaktu s co největším počtem užívajících a oslovit ty, kteří nejsou v kontaktu s žádnou adiktologickou službou. Práce mapuje specifika problémového užívání návykových látek vybraných respondentů. Dalším cílem bylo zmapovat specifické problémy arabských migrantů, které mohou být prediktorem rizikového chování a zjistit korelace mezi těmito charakteristikami a problémovým užíváním. Metodika: Výzkumným nástrojem je metodika rychlého posuzování (RAR), která dnes tvoří jednu z nejvýznamnějších výzkumných metod...
Kouření jako maladaptivní strategie u žen s nadváhou a obezitou
Zdeňková Kroužková, Pavlína ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Úvod: Kouření a obezita (nadváha) společně představují významný rizikový faktor pro řadu onemocnění. Zatím nebylo mnoho publikováno o vlivu redukce hmotnosti na kouření. Cíl: Cílem práce bylo na základě srovnání série kazuistik zmapovat nejvýznamnější rizikové faktory, které vedou ženy, kuřačky tabáku, s nadváhou a obezitou k maladaptivnímu chování. Parciálním cílem bylo zjistit, zda dodržování redukčního programu neovlivňuje počet vykouřených cigaret. Metody: Jedná se o sérii kazuistik, prospektivně sledovaných po dobu tří měsíců (prosinec 2022-březen 2023), ve které bylo sledováno 21 pacientek, kuřaček tabáku, podstupujících program snižování hmotnosti. Sledování vlivu redukce hmotnosti na počet vykouřených cigaret jsem bylo doplněno o strukturované rozhovory s respondentkami na téma nejvýznamnější rizikových faktorů vedoucích ke kouření. Výsledky byly vyhodnoceny metodou rapid assesment. Hledáním společných psychosociálních faktorů mezi jednotlivými případovými studiemi byly doplněné jednotlivé typy klientek. Soubor: Výzkumný soubor 21 žen kuřaček byl vybrán metodou prostého záměrného účelového výběru na základě dostupnosti a dobrovolnosti. Věkové složení výzkumného vzorku se pohybovalo od 18 do 66 let. Počáteční hmotnost žen kuřaček odpovídala parametrům nadváhy nebo obezity (BMI nad 25, nad...
Estimating willingness to pay for increasing probability to conceive
Kolářová, Natálie ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem práce je analyzovat preference pro zv˝öení pravděpodobnosti početí. Ochota platit za zv˝öení pravděpodobnosti početí je odhadována pomocí scénáře adaptačního opatření na individuální úrovni za vyuûití nového komplexu vitamínů a minerálů jako oceňovaného statku. Konkrétně pouûíváme model diskrétní volby se třemi atributy: zv˝öení pravděpodobnosti početí, počet měsíců snahy o početí, od kdy se tato pravděpodobnost zv˝öí, a náklady, které je třeba za tento produkt zaplatit. Údaje jsou získávány prostřednictvím průzkumu vyjádřen˝ch preferencí provedeného v roce 2014 ve čtyřech evropsk˝ch zemích (Česká republika, Spojené království, Itálie a Nizozemsko). Odhadujeme smíöen˝ logistick˝ model, kter˝ umoûňuje nepozorovanou heterogenitu preferencí. Zjistili jsme, ûe lidé jsou ochotni platit za zv˝öení pravděpodobnosti početí u ûeny a jejich ochota platit je vyööí po 12 měsících snahy o početí, kdyû se ûena stává neplodnou. Respondenti jsou ochotni zaplatit za zv˝öení öance na početí i v období, kdy nejsou ûeny jeötě diagnostikovány jako neplodné, tedy od 6 měsíců snahy o otěhotnění, s v˝jimkou Nizozemska. Italové jsou ochotni zaplatit nejvíce, zatímco Nizozemci jsou ochotni zaplatit nejméně. Kontrolou hlavních charakteristik respondentů jsme zjistili, ûe ûeny staröí 35 let a ti, kteří mají zkuöenost s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 140 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠŤASTNÁ, Lada
3 ŠŤASTNÁ, Leona
1 Šťastná, L.
3 Šťastná, Leona
1 Šťastná, Liliana
9 Šťastná, Lucie
2 Šťastná, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.