Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 145 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza duálních diagnóz v provozu Ambulance dětské a dorostové adiktologie
Jandáč, Tomáš ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Harsa, Pavel (oponent) ; Čerešník, Michal (oponent)
Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Studijní program: doktorský Studijní obor: adiktologie Mgr. Tomáš Jandáč Analýza duálních diagnóz v provozu Ambulance dětské a dorostové adiktologie (abstrakt v českém jazyce) Analysis of dual diagnoses in the Outpatient Service for children and adolescents of the Department of Addictology (abstract in Czech) Disertační práce Školitelka: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. Konzultant: doc. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc. Praha, 2023 Abstrakt Východiska - Se vznikem nové koncepce Dětské a dorostové adiktologie a Doporučených klinických postupů v adiktologii se objevuje potřeba popisu cílové populace dětí a mladistvých s duálními diagnózami. Přestože je tato problematika dobře popsána v dospělé populaci, u dětské populace je opora v tuzemské odborné literatuře nedostatečná. Cíle - Cílem studie je zjistit prevalenci duálních diagnóz u pacientů Ambulance dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Dalším cílem je zjistit, zda a jaké vztahy existují mezi typem užívané návykové látky či mezi nelátkovou závislostí a dalšími duševními onemocněními. Třetím hlavním cílem je objasnit vztahy mezi demografickými a dalšími údaji poskytovanými rodiči pacientů ambulance a výskytem duální diagnózy u pacientů. Metody - Základní data byla získána z nemocničního...
Pracovní uplatnění absolventů navazujícího magisterského programu adiktologie s původním bakalářským vzděláním v jiném oboru
Černá, Kateřina ; Lososová, Amalie (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Východiska: Navazující magisterské studium adiktologie bylo poprvé otevřeno v akademickém roce 2010/2011. Ke studiu se mohou hlásit uchazeči z řad absolventů bakalářského programu adiktologie, tak absolventi jiných bakalářských oborů. Miovský et al. (2021) uvádí příklady uchazečů z příbuzných oborů, jakými jsou psychologie, sociální práce či všeobecná sestra. Uchazeči studiem programu nezískají způsobilost k výkonu profese adiktologa, jedná se o zájmové studium. Pracovní uplatnění absolventů pouze magisterského studia adiktologie nebylo doposud samostatně zmapováno. Pavlovská (2018) dopodrobna zkoumala uplatnění všech absolventů adiktologie od roku 2008 do 2016. Studie tuto práci rozvíjí specifickým zaměřením na uplatnitelnost absolventů pouze magisterského programu s původním bakalářským vzděláním v jiném oboru a doplňuje data do ledna 2023. Cíle: Cílem výzkumu je zmapovat možnosti pracovního uplatnění absolventů navazujícího magisterského studia adiktologie s původním bakalářským vzděláním v jiném oboru. Metody: Základní soubor tvořilo 73 respondentů. Oslovení respondentů proběhlo metodou totálního výběru, výběr vzorku proběhl metodou samovýběru. Výzkumný soubor byl tvořen 49 respondenty, návratnost činila 67 %. Sběr dat proběhl prostřednictvím on-line dotazníkového šetření. Získaná data byla...
Impact of Universal Basic Income on Income and Poverty in Italy: A Multi-Scenario Analysis Using HFCS Data in EUROMOD
Petrus, Tomáš ; Kolář, Daniel (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Mikrosimulace základního nepodmíněného příjmu v EUROMOD přisprívají probíhající diskusi o sociálních důsledcích a rozpočtové proveditelnosti této politiky. Evropská HFCS data použitá v této práci umožňují zdanění majetku jako způsob financování, aby byl základní nepodmíněný příjem rozpočtově neutrální. Tato práce zkoumá vliv tří unikátních scénářů na redistribuci příjmů a míru ohrožení chudobou na různé části italské populace. Rozmanitost italských regionů a boj s veřejným dluhem mohou vážně ohrozit proveditelnost scénářů v reálném světě. Výsledky práce následují trend radikálního snižování celkové chudoby a nerovnosti pozorovaný v této oblasti výzkumu. Tyto scénáře, spolu s pevnou daní z majetku, mají nepříznivé dopady na starší věkové skupiny, které se spoléhají na starobní důchody. Systém sociálních dávek má ve scénářích různé úrovně náhraditelnosti, které významně ovlivňují dopad na ohrožené skupiny. Práce nastoluje potenciální zmírnění nežádoucích účinků, které lze analyzovat v dalším výzkumu. Mikrosimulace postrádá behaviorální dopad základního nepodmíněného příjmu na jednotlivce, který je zachycen v provedených studiích v Evropě a Severní Americe.
Analýza potřeb seniorů se závislostí na alkoholu ve střednědobé ústavní léčbě
Ondráčková, Petra ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Svěcená, Kateřina (oponent)
Východiska: V důsledku aktuálních demografických trendů projevujících se stárnutím populace, dochází k nárůstu skupiny starších osob s problémy z užívání alkoholu, která se začíná stále častěji objevovat v síti adiktologických služeb, včetně střednědobé ústavní léčby. Vzhledem k jedinečným fyzickým, emocionálním a kognitivním vlastnostem spojeným se stárnutím senioři a starší dospělí reagují na léčbu odlišně než mladší dospělí. V současné době však poskytovatelé zdravotní péče často nedisponují dostatkem intervencí týkajících se léčby a snižování škod spojených s užíváním návykových látek u starších dospělých, které by řešily široké spektrum rizik spojených s užíváním v tomto věku. Cíle: Cílem diplomové práce je pomocí analýzy potřeb zjistit, jaké mají starší uživatelé ve střednědobé ústavní léčbě potřeby a zda nabídka intervencí tyto potřeby pokrývá, případně jak službu vylepšit, aby je pokrývala. Metody: Byly uskutečněny polostrukturované rozhovory s klienty ústavní střednědobé léčby. Výzkumný soubor tvořící 7 mužů a 6 žen starších 65 a více let byl vybrán metodou záměrného výběru, konkrétně se jednalo o záměrný (účelový) výběr přes instituce. K analýze dat byla použita metoda zachycení vzorců ("gestaltů"). Výsledky: Z výsledků práce vyplývá, že respondenti jsou převážně spokojeni s poskytovanými...
Efekt nucené ukrajinské migrace na trh práce v České republice
Stavarová, Nikola ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem této práce je analýza efektu nucené migrace na český trh práce. Konkrétně jsem zkoumala možný dopad vlny uprchlíků na vývoj nezaměstnanosti v lokalitách České republiky po vypuknutí války na Ukrajině 24. února 2022. Analýzu jsem postavila na průřezových datech na úrovni okresů, přičemž jsem do datasetu přidala pozorování i pro Prahu. Údaje o nezaměstnanosti a migraci jsem měla z období 2022 a 2023. Vytvořila jsem model, kde závislou proměnnou byl procentuální rozdíl v nezaměstnanosti, který reprezentoval její vývoj a hlavní vysvětlující proměnnou byla migrace. Přidala jsme také další nezávislé proměnné kvůli přesnějším odhadům. Tento model jsem odhadovala pomocí metody nejmenších čtverců, a z důvodu předpokladu endogenity i pomocí dvoustupňové metody nejmenších čtverců. V rámci druhé zmíněné metody jsem používala instrumentální proměnnou úrovně ukrajinského obyvatelstva z roku 2018. Endogenitu v modelu jsem statisticky testovala Hausmannovým testem. Modely jsem odhadovala i na omezeném datasetu, kde jsem vynechala tři pozorování s odlehlými hodnotami. Celou analýzu nuceného přistěhovalectví jsem doplnila i o rozbor ekonomické migrace, který odrážel hlavní výzkum, a kde jsem zkoumala nezaměstnanost a migraci z období 2016 a 2017 a využívala jsem instrument z roku 2012. Výsledky naznačily slabý...
Uživatelé návykových látek jako oběti trestné činnosti - výzkum mezi klienty a pacienty pražských adiktologických služeb
Kosařová, Hana ; Fidesová, Hana (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Východiska: Téma kriminality je s uživateli návykových látek propojené. Zatímco většina studií a statistik se zabývá primární trestnou činností a ekonomicky motivovanou činností, kapitola trestné činnosti páchané na klientech je poddimenzovaná. Statistiky o obětech trestných činů jsou stručné a mnoho informací se o nich nevede. Z viktimizačních studií, které poskytují nějaké informace z tohoto pole, jsou uživatelé návykových látek často vyloučeni či otázka užívání není předmětem dotazování. Z literatury vyplývá, že viktimizace uživatelů NL je komplikovaným tématem, které souvisí s mnoha dalšími problémy. Cíle: Cílem této bakalářské práce je zmapovat prevalenci konání trestné činnosti páchané na uživatelích návykových látek a zaměřit se souvislostmi mezi obecnými charakteristikami obětí a na nich spáchaných deliktů. Dalším záměrem je zjistit, jestli a jak často na nich spáchané činy nahlásí, případně za jakých okolností, a naopak co jim v tom z jejich strany brání. Podstatným cílem je vytvořit alespoň hrubou představu o zmíněné problematice, na které by se následně mohlo dále stavět a zjišťovat další poznatky. Metody: Výzkum byl prováděn kvantitativní metodou dotazníku v papírové podobě. Ten byl distribuován do 5 služeb na území Prahy. Jejich klienti/pacienti mohli dobrovolně a anonymně dotazník...
Využití akupunktury v rámci léčby závislosti z pohledu pacientů Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN
Kozová, Johana ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Hynková, Tereza (oponent)
Východiska: Akupunktura se řadí mezi komplementární a alternativní medicínu. Je to lékařská disciplína, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou různých onemocnění, kam se řadí i návykové nemoci. Na zahraničních klinikách, především v USA, je akupunktura součástí léčby. Dle zahraničních studií může akupunktura napomoci ke snížení cravingu, zlepšit zvládání nepříjemných odvykacích stavů, snížit stres a úzkost nebo zlepšit spánek. Cíle: Cílem diplomové práce je popsat subjektivní zkušenosti a prožitky ze sezení s akupunkturou a jejich subjektivní význam v procesu úzdravy. Výzkumné otázky jsou zamřené na prožitky z akupunktury, jak na sobě respondenti pociťují vliv akupunktury a jak lze využít tuto metodu dle jejich zkušenosti v léčbě závislosti. Metody: Ke sběru dat byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, polostrukturovaný rozhovor. Výzkumný soubor tvoří 5 respondentů. K analýze získaných dat byla využita interpretativní fenomenologická analýza, která se zaměřuje na porozumění žité zkušenosti člověka a napomáhá blíže prozkoumat, jaký význam přisuzuje své zkušenosti určitý člověk. Výsledky: Výsledky z rozhovorů s respondenty jsou v podobě témat. Na základě analýzy vzniklo 6 hlavních témat: uvolnění, účinek na chutě a abstinenční příznaky, víra v metodu, doplněk léčby, (ne)bolest, žádný...
Postoje pacientů k zákazu kouření na odděleních ústavní léčby závislosti
Brejchová, Jabira ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Východiska: Kouření cigaret je jednou z hlavních příčin vysoké mortality a morbidity adiktologických pacientů. Prevalence kouření mezi pacienty v léčbě závislostí je mnohonásobně vyšší než v běžné populaci. Střediska léčby závislosti v České republice i v zahraničí nedisponují stejnou strategií v léčbě závislosti na tabáku. Prioritou pro odborníky pracující ve střediscích léčby závislosti je léčba primární závislosti. Léčba závislosti na tabáku v rámci léčby jiných závislostí je často považována za zatěžující. Cíl: Cílem této bakalářské práce bylo popsat zkušenosti a postoje pacientů v ústavní léčbě závislosti k zákazu kouření na odděleních léčbě závislosti. Metodika: Výzkumná část je založená na dotazníkovém šetření provedeném na šesti odděleních Psychiatrické léčebny Bohnice. Jedná se o kvantitativní výzkum. Výzkumu se zúčastnilo 144 respondentů, kteří se léčili se závislostí na návykových látkách. K orientačnímu posouzení míry závislosti na tabáku byl využit Fargeströmův test nikotinové závislosti. Ke sběru dat byl použit dotazník pro účely bakalářské práce, který pacienti obdrželi v tištěné podobě. Data v této práci jsou analyzována pomocí metod deskriptivní statistiky. Výsledky: Výsledky výzkumu potvrzují zvýšený výskyt závislosti na tabáku u adiktologických pacientů, podobně jako jiné studie...
Willingness to pay for ski passes in Slovakia
Bakošová, Diana ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem této práce je analyzovat ochotu platit za skipasy na Slovensku. Ordinální logistická regrese se používá na datech shromážděných ze samostatně vyvin- utého online dotazníku. Závislá proměnná Resort představuje čtyři typy re- sortů kategorizované vzestupně podle ceny. Délka obvyklé návštěvy lyžařského střediska ve dnech, délka sjezdovek v km, obtížnost sjezdovek, lokalita střediska a možnost nákupu skipasů online mají pozitivní a statisticky významný efekt v konečném modelu. Přítomnost lyžařského vleku pro děti ve středisku a možnost přijet do střediska autem za méně než hodinu se ukázaly jako stati- sticky významné faktory s negativním účinkem. Jediná statisticky významná demografická proměnná byl příjem spotřebitelů v tisících eur, která měla poz- itivní efekt. Klasifikace JEL C25, D12, L83, Z32 Klíèová slova Ochota platit, skipas, pořádkový logit, Slovensko Název práce Ochota platit za skipasy na Slovensku

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 145 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠŤASTNÁ, Lada
3 ŠŤASTNÁ, Leona
1 Šťastná, L.
3 Šťastná, Leona
2 Šťastná, Liliana
12 Šťastná, Lucie
4 Šťastná, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.