Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transition to emission-free personal transportation in the Czech Republic
Kessler, Daniel ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Kmeťková, Diana (oponent)
Jaká je budoucnost elektrických vozidel? Silniční doprava významně přispívá k nežádoucím emisím, které mohou způsobovat zdravotní problémy a poškození životního prostředí. Výměna konvenčních vozidel za vozidla elektrická může být adekvátním řešením. Tato práce si klade za cíl předpovědět míru zavedení osob- ních elektrických vozidel v České republice do roku 2050 s využitím měsíčních údajů z registru vozidel od roku 2009 do roku 2022. Pomocí Bassova modelu difúze odhadujeme parametry inovace a imitace pro předpovídání (prvního) přírůstkového a kumulativního zavedení bateriových elektrických a částečně plug-in hybridních vozidel do roku 2050. Spoléháme na exogenně předdefino- vaný vozový park pro osobní automobily, protože přístup založený na endo- genně determinované zásobě neposkytuje věrohodnou předpověď. Vzhledem k nízké míře zavedení bateriových elektrických vozidel před rokem 2016 zkoumá- me, jak může použití novějších dat nebo kalibrace inovačního parametru zlepšit model předpovědi. Modelujeme také výměny bateriových elektrických vozidel po jejich vyřazení, abychom odvodili celkový počet nových registrací. Další předpovědi se provádějí pro různé velikosti vozového parku a stáří pro vyřazení. Zjistili jsme, že předpověď založená na kalibraci poskytuje větší podíl bateri- ových elektrických...
Analysing Factors of Physical Activity Across Different European Countries
Tučková, Iveta ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Šedivý, Marek (oponent)
Dostatek pohybové aktivity je jedním z nejdůležitějších faktorů pro udržení našeho celkového zdraví. Pozitivní účinky fyzické aktivity jsou snížené riziko srdečních onemocnění nebo mozkové mrtvice, hypertenze, cukrovky II. typu a některých typů rakoviny. Fyzické aktivity také zlepšují naši náladu a snižují úzkost. Je proto důležité pochopit, co ovlivňuje úroveň fyzické aktivity populace. To je cílem této studie. Studie popisuje determinanty fyzické aktivity v pěti evropských zemích a využívá data z průzkumu INHERIT. Analýza je provedena pomocí Heckmanova modelu, tzv. Dvoustupňového odhadu. Tato práce analyzuje tři typy fyzických aktivit, které jsou blíže zkoumány pomocí "Unrelated Regression system" modelu.
How effective are subsidies for electric vehicles? An evaluation of Czech policy
Čekal, Jonáš ; Pleticha, Petr (vedoucí práce) ; Ščasný, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá efektivitou českých opatření pro rozvoj elek- tromobility. První programy na podporu nákupu elektromobilů byly spuštěny dvěma českými ministerstvy v roce 2016, přičemž dotace byly k dispozici až do konce roku 2021. K odhadu vlivu českých pobídek na prodeje elektromobilů byla použita zobecněná konstrukce metody rozdílů v rozdílech zkoumaná po- mocí modelu fixních efektů jak časových, tak individuálních. Datové soubory s roční a měsíční frekvencí pozorování obsahovaly data z období mezi lety 2015 a 2021. Zahrnutí Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska do analýzy pomohlo odlišit vliv zkoumaných opatření na české prodeje od ostatních vlivů. Jako závislé proměnné vystupovaly tržní podíl elektromobilů a počet nově registrovaných vozidel tohoto typu. Výsledky vlivu českých dotací na rozšiřování elektromo- bility jsou nejednoznačné a ke konečnému zhodnocení dopadu by byl zapotřebí podrobnější datový soubor. Klasifikace JEL O31, O38, R40, H25 Klíčová slova Elektromobilita, Pobídky, Dotace, Slevy, Vyhodnocení opatření Název práce Jak efektivní jsou dotace na pořízení elek- tromobilu? Vyhodnocení opatření v ČR
Analysis of consumers' preferences for cars on Slovak market.
Nedeľka, Michal ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Sargsyan, Yermone (oponent)
Tato práce zkoumá vliv registračních poplatků a cen paliv na automobilový trh na Slovensku. Použitím dat poskytnutých Odborem dokladů a evidencí Sloven- ské policie s informacemi o vozidlech, které vstoupili do národní evidence auto- mobilů, vypočteme měsíční registrace osobních vozidel. Na základě našich dat používáme metodu spojených nejmenších čtverců s fixními efekty se zaměřením na různé segmenty vozidel. Taktéž analyzujeme elasticitu cen paliv v obdobích, kdy tyto ceny stoupaly nebo klesaly, abychom prověřili asymetrickou odezvu kupců automobilů. Výsledky naznačují záporný vliv poplatků na registrace benzínových vozidel s odezvou větší pro úsporná auta v porovnání s méně ús- pornými. V segmentu naftových vozidel jsou ovlivněná jedině neúsporná ojetá auta. Elasticita nových registrací s ohledem na cenu paliv je negativní ve všech segmentech kromě nových úsporných benzínových vozů. Registrace naftových vozů jsou ve většině segmentů víc citlivé na změny cen než vozů benzínových. Byly též nalezeny důkazy asymetrické reakce na změny v cenách paliv během období růstu a poklesu cen se snižující se citlivostí v čase. Klasifikace JEL C23, O18, Q31, R41, R48 Klíčová slova Automobilový trh, Slovensko, preference, vozový park, panelová analýza dat Název práce Analýza preferencí spotřebitelů při koupě...
Marginal Abatement Costs of Greenhouse Gas Emissions: A Meta-Analysis
Křížková, Alžběta ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Ščasný, Milan (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou meznínáklady snižováníemisískleníkových plynů. Studie sestavuje systematický přehled literatury, k čemuž využívá mod- erní metody metaanalýzy. Práce shromáždila 242 pozorování pro roky 2030 a 2050 z celkem 59 odborných studií. Kromě tradičně využívaných testů pro odhalení publikační selektivity pracuje s moderními nelineárními testy (například metody TOP 10, Kink, Stem a další). Následné bayesiánské průměro- vání modelů odhaduje vlastnosti modelování, které ovlivňují výslednou hod- notu mezních nákladů. Nejsilnější efekt se našel pro modely, které zpracovávají data v LEAP modelu. Další vlastnosti modelů, které ovlivňují výslednou hodnotu mezních nákladů, jsou zahrnutí jiných skleníkových plynů než CO2 a předpoklad rozhodování v dlouhodobém horizontu. Pro potvrzení výběru správného datasetu a určení stability výsledků provádíme několik testů robust- nosti. Diplomová práce našla důkaz pro mírnou negativnípublikačníselektivitu pro rok 2050. Hodnota mezních nákladů po opravení publikační selektivity je 32 eur/tCO2-eq pro rok 2030 a 59 eur/tCO2-eq pro rok 2050. 1
Thermal Insulation of Apartment Buildings: Decision-making Process and Effect on Energy Savings
Častorálová, Lucie ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
Zateplení bytových domů: rozhodovací proces a vliv na úspory energií Abstrakt V souvislosti se snižováním produkce skleníkových plynů je zapotřebí vyřešit otázku vysoké spotřeby energie a využít celkové možnosti energetických úspor. Tato práce zkoumá energetickou efektivitu provedených opatření zateplení bytových domů v České republice v období mezi lety 2006 a 2012. Práce dále hodnotí úspěšnost dotačních programů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov, hlavně z hlediska vlivu těchto programů na další energetické úspory. Jejím cílem je také analyzovat způsob rozhodování společenství vlastníků jednotek a zjistit jejich názor na zateplování bytových domů. Základem výzkumu je ekonometrický model využívající panelová data (obsahující 45 bytových domů a jejich spotřeby energií na vytápění před a po zateplení), která jsou vyhodnocena pomocí metody fixních efektů s klastrem a potvrzují záporný vliv realizace zateplení, investice i dotace na spotřebu energie očištěnou o vliv počasí. Analýzou byl učiněn závěr, že čím více lidé investují do zateplení, tím více ve výsledku ušetří. Státní dotace přispívá k ještě vyššímu poklesu spotřeby energií. Dotace zaměřené na poskytování výhodnějších úrokových sazeb v rámci půjčky jsou úspěšnější než ty ostatní. Tato data také přispívají k názoru, že energetické...
Analýza poptávky po mase v České republice
Dlasková, Karolína ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
Maso a masné výrobky tvoří největší podíl na výdajích českých domácností za potraviny. Tato práce nabízí komplexní pohled na trh s masem v České republice a detailně mapuje determinanty poptávky po něm. Přináší přehled nejpoužívanějších poptávkových modelů, z nichž pro empirickou analýzu volí log-log model odhadovaný metodou nejmenších čtverců. Jádrem práce je odhad vlastních cenových a důchodových elasticit poptávky po mase a jeho jednotlivých druzích ze statistik rodinných účtů za roky 2000 až 2012. Odhady jsou až na cenovou elasticitu poptávky po hovězím mase, která je rovna 0,13, konzistentní s předchozími studiemi na toto téma. Domácnosti za sledované období vykazují jednotkovou důchodovou elasticitu poptávky po mase a cenovou elasticitu rovnu -1,2. Vývoj elasticit se pro jednotlivé druhy masa různí. Analyzovány jsou i významné sociodemografické vlivy na množství poptávaného masa, jako je přítomnost ženy v čele domácnosti, výše dosaženého vzdělání, věk a další.
Poptávka po biopotravinách: Výzkum poptávky po biopotravinách na vzorku pražských obyvatel
Nevečeřalová, Iva ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Tereza (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rozličnými aspekty poptávky po biopotravinách v České republice. Jejím ústředním cílem bylo: 1) stručně popsat historii a současný stav ekologického zemědělství a trhu s biopotravinami v České republice a v Evropské unii 2) pomocí dotazníkového šetření analyzovat obecné povědomí českých spotřebitelů o biopotravinách 3) odkrýt hlavní motivy nákupu biopotravin a bariéry většího rozvoje poptávky po tomto typu zboží 4) analyzovat ochotu lidí platit za bio-kvalitu a nakonec 5) odkrýt vztah mezi některými socio-demografickými charakteristikami spotřebitele a nakupováním biopotravin. Práce je členěna následovně. První kapitoly osvětlují hlavní cíle, zásady a principy ekologického zemědělství - prostředí, kde biopotravina vzniká. Dále stručně shrnují vznik, vývoj a současný stav ekologického zemědělství v České republice i ve světě. Diskutovány jsou také přínosy tohoto způsobu hospodaření vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji. V druhé části textu je na základě dostupných dat stručně popsán současný trh s biopotravinami v České republice a v Evropské unii. Nakonec ve třetí závěrečné části jsou prezentovány některé výstupy z výzkumu poptávky po biopotravinách, který byl proveden na jaře 2006 na malém, nicméně reprezentativním (N = 200), vzorku pražských obyvatel. Výzkum byl zaměřen...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Ščasný, Milan,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.