Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Starší sourozenci - jejich role a působení na rozvoj mladších sourozenců
Chytrý, Václav ; Šírová, Eva (oponent)
V rámci rozvoje dětí a dospívajících je největší pozornost věnována působení rodičů. Důležitou roli ovšem mají i jiné starší osoby. Významnou, avšak (v české literatuře) často opomíjenou osobou, která působí na rozvoj jedince, je jeho starší sourozenec. Předmětem teoretické části práce je přiblížit tématiku sourozeneckého vztahu, jeho specifika, popsat roli a oblasti působení staršího sourozence na základě faktorů, které do vztahu dvou sourozenců vstupují. Empirická část obsahuje popis výzkumného projektu a výsledky výzkumného šetření, jehož cílem je objevit specifika sourozeneckého vztahu zejména z pohledu výchovných stylů staršího sourozence, najít rozdíly mezi výchovnými způsoby rodičů a sourozenců a zároveň zjistit, jakým způsobem se na roli, vztahu a působení starších sourozenců podílí jejich pohlaví a věkový rozdíl mezi sourozenci. Sekundárním cílem je vytvoření dotazníku pro zjištění role staršího sourozence. Má rigorózní práce vychází z práce diplomové, kterou rozšiřuje především v části empirické. Klíčová slova: sourozenci, sourozenecké vztahy, role sourozence, výchova, styly výchovy
Otcové na rodičovské dovolené, jejich interpersonální postoje, hodnoty a tendence
Žofáková, Anežka ; Šírová, Eva (oponent)
V rigorózní práci se věnujeme problematice raritní role otce na rodičovské dovolené. Cílem práce je uchopit vnímání raritní role otce na rodičovské dovolené a zmapovat psychologické okolnosti, které se s tématem pojí. V širší souvislosti se tato práce zabývá tématem rodiny, mateřskou a otcovskou postavou, rolemi otce a matky v rodině, jejich vztahy s potomky. Blíže se zaměřujeme na význam otce v rodině, přínosy otce pro děti a podrobněji také na osobnostní charakteristiky pečujících otců. Vycházíme z dostupných zdrojů zabývajících se mateřskou a rodičovskou dovolenou, odchodem otců na RD, jejich motivy pro odchod na RD, působením RD na dítě. Zaměřujeme se přednostně na situaci České republiky. V rámci práce jsou uvedeny dva realizované výzkumy. V prvním z nich se zaměřujeme na postoje českých mužů (potencionálních otců na RD) k naplňování rodičovské role v rodině v souvislosti s faktorem Otevřenost vůči zkušenosti (NEO Big Five), zabýváme se možnými prediktory odchodu mužů na RD. Ve druhém výzkumu se věnujeme tématu otců na rodičovské dovolené z hlediska dalších osobnostních charakteristik. Zaměřujeme se na muže, kteří sami roli otce na rodičovské dovolené zažili. Mapujeme jejich preference, interpersonální postoje, hodnoty a tendence využitím dotazníku SIPO1 . Klíčová slova: rodina, rodičovská...
Pedagogická praxe a stres u začínajících učitelů základních škol
Kameník, Martin ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Kolečková, Tereza (oponent)
I Abstrakt Bakalářská práce prozkoumává přínos pedagogické praxe pro začínající učitele základních škol v kontextu jimi prožívané míry stresu. Mapuje techniky vypořádání se s rozdíly oproti očekáváním, důsledky prvních plnohodnotných kontaktů s výkonem profese pedagoga a zaměřuje se také na klíčové faktory pomáhající snižovat, nebo naopak zvyšovat míru prožívaného stresu. Práce obsahuje návrh kvalitativního výzkumu, který by pomocí dotazníků zjišťoval, jak významnou roli hraje pedagogická praxe v procesu vyrovnávání se stresem u začínajícího učitele na základním stupni vzdělávání. Klíčová slova začínající učitel, pedagogická praxe, stres
Problémové chování žáka ve vyučovací hodině na základní škole
Kafková, Pavla ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Šírová, Eva (oponent)
(česky): Tato bakalářská práce pojednává o problémovém chování žáků základní školy ve vyučovací hodině. Hlavním cílem práce je popsat příčiny a podoby problémového chování, Práce hledá odpovědi na otázku, proč k problémovému chování dochází, a nabízí několik přístupů, jak takové chování řešit. chováním ze strany žáka i učitele. Předmětem návrhu výzkumu je zejména takové problémové ání, které může žák alespoň částečně ovlivnit a které narušuje jeho učební proces. Výzkum kvalitativní i kvantitativní části a jeho ústřední otázkou je, zda hranici mezi vhodným a nevhodným chováním vnímají učitelé a žáci stejně, nebo se ve svém úsudku liší.
Význam salsy v životě rekreačních tanečníků
Šafaříková, Klára ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Diplomová práce mapuje význam salsy v životě rekreačních tanečníků. Párový tanec salsa byl vybrán záměrně jako reprezentant skupiny tzv. social dance, jež jsou charakteristické svou jedinečnou improvizací a sebevyjádřením. Práce se věnuje klíčovým tématům zaměřeným na tanec salsa a improvizaci, fenomén flow, sebepřesah, vyjadřování emocí a tanečně pohybovou terapii. V teoretické části jsme se zajímali o další odbnorné výzkumy s podobnou tématikou. Empirická část diplomové práce se věnuje výzkumnému tématu, jaký význam má salsa pro rekreační tanečníky. Tento výzkum sloužil jako explorativní studie problematiky salsy, která prozatím není příliš psychologicky prozkoumána. Jedná se o kvalitativní výzkum, který využívá analytických postupů s prvky zakotvené teorie. Výzkumná data byla získána hloubkovým rozhovorem se 13 informanty. Výsledné informace jsme interpretovali tak, aby sloužily k pochopení psychických stavů a procesů na více úrovních v kontextu salsy a jejímu významu v životě rekreačních tanečníků. Z analýzy dat jsme vytvořili Bio-psycho-socio- spirituální model salsy. Zároveň jsme dostali odpověďi na výzkumné otázky, jaké impulzy vedou informanty a jejich známé k tancování salsy, jaký význam má salsa pro rekreační tanečníky v jejich životě, jaké charakteristiky má podle informantů vydařený...
Vlastní vnímaná účinnost u sportovců a možnosti jejího rozvíjení
Skopcová, Alena ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Fonville, Alexandra (oponent)
Práce se zabývá možnostmi rozvíjení self-efficacy u výkonnostních sportovců. Literárně přehledová část bude zaměřena na motivaci ke sportu, výkonnostní sportování, především pak na aplikaci psychologického konceptu self-efficacy na oblast individuálních sportů, která bude obsahovat přehled způsobů měření a rozvíjení self-efficacy u sportovců. V empirické části bude realizován kvalitativní výzkum, jehož cílem bude zjišťování úrovně vlastní vnímané účinnosti u moderních gymnastek a ověřování určitých metod vedoucích ke zvyšování self-efficacy v rámci jejich sportovní přípravy. Klíčová slova Self-efficacy; sportovní psychologie; motivace ke sportu; imaginace; vnitřní řeč; nastavování cílů
Role dítěte v předrozvodovém a rozvodovém chování rodičů
Froncová, Lucie ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou možných rolí, které mohou děti zastávat v důsledku předrozvodového chování svých rodičů a rozvodové a porozvodové situaci. Téma těchto rolí, resp. jejich výčet a popis některých z nich jsou do různé míry součástí téměř každé publikace zabývající se tématem rozvodu, případně tématem dětí v něm. Žádná z těchto publikací se nicméně této problematice nevěnuje dostatečně hluboce a detailně. Teoretická část práce seznamuje s doposud publikovanými poznatky na toto téma a v souvislosti s tím vytváří nový teoretický systém, resp. uspořádání nežádoucích rolí dětí v rozvodové a porozvodové situaci. V empirické části práce je pak popsáno kvalitativní šetření zaměřené právě na identifikaci rolí v předrozvodové, a zejména pak rozvodové a porozvodové situaci. Do tohoto šetření se zapojilo 14 respondentů. Analýza jejich výpovědí vytvořený teoretický systém dále rozvíjela a upravovala. Doplnila také příklady z praxe, čímž zasadila celý tento teoretický koncept do praktického kontextu. Klíčová slova rozvod, role dítěte, předrozvodová situace, porozvodová situace
Souvislost životní spokojenosti adolescentů a jejich rodičů
Zindlová, Hana ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Morávková, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem životní spokojenosti v adolescenci. V práci jsou vymezeny pojmy životní spokojenost a well-being (osobní pohoda) a je zde uveden souhrn aktuálních poznatků a výsledků výzkumů životní spokojenosti u adolescentů. Jsou zde uvedeny zdroje životní spokojenosti. Dále jsou uvedeny nejdůležitější psychosociální změny probíhající v adolescenci. Práce se také věnuje vztahu rodičů s adolescentními dětmi a jejich vlivu na jejich spokojenost se životem v tomto období. Cílem práce je zjistit, zda existuje vztah mezi životní spokojeností rodičů a jejich dospívajících dětí. Užité informace pochází z českých i zahraničních zdrojů a jsou doplňovány informacemi ze zahraničních výzkumů, které se zabývaly životní spokojeností dospělých, dospívajících nebo vztahem rodiče a adolescenta. Práce obsahuje návrh výzkumu vztahu životní spokojenosti adolescentů ve věku 15-17 let a životní spokojenosti jejich rodičů. Výzkum je kvantitativního charakteru a jeho cílem je zmapovat tuto problematiku na české půdě. Výsledky výzkumu by mohly významně přispět k poznatkům v oblasti životní spokojenosti adolescentů v ČR a mohly by být využity k prevenci duševního zdraví adolescentů a jejich rodiny. Klíčová slova životní spokojenost, well-being, adolescence, vliv rodičů na dítě v období dospívání
ADHD u dívek
Mikulcová, Julie ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Kolečková, Tereza (oponent)
Tato práce se zabývá rozdíly v projevech ADHD u dívek a chlapců a problémy spojenými s ADHD jako je problematická interakce s vrstevníky, užívání návykových látek nebo problémy se sebehodnocením a exekutivními funkcemi. Práce se také věnuje komorbiditám s ADHD u dívek (např. deprese, úzkostné poruchy nebo poruchy příjmu potravy). Cílem výzkumného projektu je získat vhled do projevů dívek s ADHD ve školní prostředí, tak jak je vnímají učitelé, kteří mají s těmito dívkami zkušenost. Tento vhled může potencionálně sloužit jako přehled projevů ADHD u dívek ve školní třídě. Tento přehled by poté mohl sloužit ostatním pedagogům, aby věděli o projevech ADHD u dívek, které se liší od projevů ADHD u chlapců. Povědomí o těchto rozdílech by mohlo pomoct v dřívější pomoci a podpoře dívek s ADHD. Klíčová slova ADHD, ADHD u dívek, hyperaktivita, rozdíly v pohlaví, komorbidity
Využití metody stanovování krátkodobých cílů u sportovců vzhledem k jejich osobnostním rysům
Nezdoba, Jakub ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi predikce úspěšnosti sportovců při použití metody stanovování krátkodobých, procesně zaměřených cílů za použití inventáře NEO-FFI. V první části práce je popsán pětifaktorový model osobnosti a možnosti jeho psychodiagnostického měření. Ve druhé části práce jsou popsány mechanismy účinku metody stanovování cílů s pravidly a postupy pro její efektivní aplikaci. Metoda stanovování cílů je následně teoreticky i výzkumně spojena s pětifaktorovým modelem osobnosti za pomoci korelační studie v reálných podmínkách. Výzkumný vzorek tvořilo 316 výkonnostních hráčů ledního hokeje ve věku 15 až 19 let. S těmito hráči byla provedena intervence pomocí metody stanovování cílů a byla jim změřena rysová struktura osobnosti za pomocí NEO-FFI. Nejsilnějším objeveným prediktorem úspěšnosti při použití metody stanovování cílů byla velikost zvoleného cíle. Z rysů osobnosti to potom byl pouze rys extraverze, který však poskytoval relativně slabou možnost predikce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.