Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 132 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výpočet spolehlivostních ukazatelů části distribuční sítě E-ON ČR
Girga, Eduard ; Černý, Pavel (oponent) ; Paar, Martin (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je výpočet a analýza spolehlivostních ukazatelů distribuční sítě společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na území jižní Moravy (oblast bývalé Jihomoravské energetiky) pro období jednoho roku, tj. od 1. listopadu 2008 do 31. října 2009. V úvahu jsou brány události vzniklé na venkovních nebo kabelových vedeních hladiny vysokého napětí nebo s těmito vedeními přímo související. Nejsou však uvažovány události vzniklé v důsledku rozsáhlých kalamitních přerušení dodávky elektřiny způsobené mimořádně nepříznivými vnějšími vlivy, na které není možné prvky sítě efektivně dimenzovat. U těchto událostí je znám čas vzniku, celková doba trvání, místo a příčina vzniku poruchy. Analýza spolehlivostních ukazatelů je provedena podle několika hledisek. Tím prvním jsou jednotlivé hodiny dne, po jejichž dobu událost trvala. Druhým kritériem jsou jednotlivé hodiny dne, ve kterých došlo ke vzniku nebo zjištění události. Předmětem třetí části analýzy je prvek určený jako zodpovědný za vznik události. A konečně posledním aspektem je procentuální zatížení vývodu, na kterém nastala událost. Toto zatížení bylo určeno jako poměr proudu protékajícího vývodem v okamžiku vzniku události a hodnoty maximálního proudu nastaveného na ochraně tohoto vývodu. Údaje zmíněné v poslední větě byly vyhledány v dispečerském centru pomocí grafického rozhraní aplikace RIS JME Brno. V teoretické části je popsána struktura distribuční sítě a její zásadní vliv na nepřetržitost dodávky elektrické energie, způsoby hodnocení a zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie, regulace nepřetržitosti dodávky elektrické energie s důrazem na regulaci v České republice platnou do 26. února 2010 a od 27. února 2010. Poslední teoretická část je věnována definování poruchy a diferenciaci poruch podle různých hledisek.
Rámový most o jednom poli
Černý, Pavel ; Juříček, Lukáš (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh mostu přes řeku. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce byla navržena jako rámový most o jednom poli s rozpětím 24,0 m. Výpočet účinků zatížení je proveden v progamu Scia Engineer a posouzení v programu MS Excel. V této práci byl proveden návrh a výkresová dokumentace mostovky a opěry.
Mostní nadjezd přes dálnici
Černý, Pavel ; Šopík,, Leonard (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Jsou vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce je navržena jako jednotrámový most o 7 polích celkové délky 200~metrů. Výpočet účinků zatížení je proveden v programu MidasCivil 2019 a Scia Engineer 18.1. Dále je konstrukce posouzena na mezní stav použitelnosti a mezní stav únosnosti. Pro posouzení průřezů je použit program MS Excel. V této práci je proveden návrh a výkresová dokumentace mostovky a spodní stavby. Návrh a posouzení je provedeno dle evropských norem.
Tepelné a světelné poměry u automobilového světelného zdroje nové generace
Zachar, Martin ; Černý,, Pavel (oponent) ; Černý, Pavel (oponent) ; Raudenský, Miroslav (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá automobilovými svetlometmi, so zameraním na rozloženie tepelného poľa a jeho vplyvu na tepelné namáhanie materiálu, rozoberá ich históriu, druhy a v súčastnosti prebiehajúci vývoj. Práca v krátkosti popisuje svetlo a jeho vlastnosti, teplo a jeho prenos a spôsoby merania teploty. Hlavná časť práce je venovaná meraniu predného svetlometu funckie osvetlenia do hmly, konkrétne meraniu tepelného poľa a intenzity osvetlenia svetlometu v závislosti na teplote okolia. Práca pokrýva časti od prípravy merania, vyvtorenia meracieho obvodu, grafického naprogramovania obvodu pre spracovanie nameraných dát. Práca sa taktiež zaoberá porovnaním chladiča luxmetru, ktorého senzor bol vystavený vysokým teplotám okolia, a to medzi nameranými hodnotami a vytvorenou simuláciou.
Zpřístupnění obrazu z IP kamer v prohlížeči
Černý, Pavel ; Veigend, Petr (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Cílem práce je zpřístupnit živý obraz z IP kamer vybraným uživatelům bez nutnosti instalace speciálního klientského software - pouze za použití webového prohlížeče. Řešení bylo dosaženo použitím programů FFmpeg (zajišťuje komunikaci s kamerou a konverzi videa do formátu WebM), Stream-m (přijímá data od FFmpeg a odesílá klientům) a vytvořením webové aplikace postavené na frameworku Spring, která zmíněné programy ovládá a zároveň umožňuje správu údajů o kamerách a autorizaci uživatelů. Výsledný systém přináší snížení úsilí nutného pro zprovoznění a údržbu klientských stanic. Díky zmenšení velikosti obrazu při konverzi videa systém značně redukuje datový tok v síti způsobený sledováním kamer a minimalizuje zátěž na stroje klientů.
HPV pro městský provoz a seniory
Černý, Pavel ; Kloss, Ondřej (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou určeného pro jízdu po městě se zaměřením na seniory. Zabývá se problematikou kola v městském provozu a hodnotí konstrukci moderních městských kol s ohledem na jejich nedostatky pro daný účel. Základem práce je návrh rámu s vlastní geometrií, který je osaditelný běžně dostupnými komponenty. Pomocí MKP analýzy jsou odhalena kritická místa konstrukce a výsledky použity pro optimalizaci rámu.
Vývoj vysoce odolného kompozitu s využitím druhotných surovin a taveného čediče
Černý, Pavel ; Jakubík, Aleš (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vývojem vysoce odolného kompozitu, který se svými vlastnostmi přiblíží výrobkům z taveného čediče. Tento fakt umožní substituci čedičových prvků v náročných prostředích jejich expozice nově vyvíjeným materiálem a doplní jejich výrobkovou řadu. Vysoce odolný kompozit obsahuje ve svém materiálovém složení rovněž druhotné suroviny v co nejvyšší možné míře. Vyvíjený kompozit vykazuje vysoké pevnosti, odolnost vůči obrusu a také je chemicky odolný vůči chemicky agresivnímu prostředí.
Kompozit s vysokým podílem druhotných surovin a taveného čediče
Černý, Pavel ; Bydžovský, Jiří (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj nového kompozitu do kanalizačních stok na bázi vhodných kombinací pojiv a plniv, zejména s využitím druhotných surovin. Kompozit by měl nahradit svými vlastnostmi odlévané čedičové výrobky, které se do výstelek stok používají. Navržený kompozit bude unikátní svými vlastnostmi, a to především chemickou a tepelnou odolností, stejně jako odolností proti obrusu.
Prednasky.com - systém pro automatické zpracování přednášek
Černý, Pavel ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření systému pro automatizované zpracování videí z přednášek. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Bash Framework, který je tvořen z několika oddělených atomických úloh. Na jeho vstupu je video, a jakmile je toto video zpracované, je k němu přidána úvodní část, titulky a synchronizovaná prezentace. Druhou částí je webová aplikace, která slouží pro přehrávání, editaci a vytváření videí. Dále nám poskytuje správu jednotlivých procesů vytvořeného frameworku a celkovou administraci systému.
Principy činnosti a konstrukce systémů pro elektronické řízení pohybu vozidla.
Černý, Pavel ; Ambróz, Richard (oponent) ; Laurinec, Marián (vedoucí práce)
Tato práce poskytuje přehled základních elektronických asistenčních systémů se zaměřením na aktivní bezpečnost. Centrem zájmu této práce je protiblokovací brzdový systém (ABS), protiprokluzový systém (ASR) a systém jízdní stability (ESP). Popisuje principy činnosti a hlavní části konstrukce. Práce se také zabývá vybranými moderními trendy v systémech aktivní bezpečnosti, jakými jsou elektro-hydraulický systém (SBC), systém automatického nouzového brzdění (AEB) či elektronická klínová brzda (EWB).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 132 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 ČERNÝ, Patrik
27 ČERNÝ, Pavel
19 ČERNÝ, Petr
11 Černý, Patrik
1 Černý, Pavel Bc.
5 Černý, Pavol
19 Černý, Petr
1 Černý, Prokop
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.