Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Financování výzkumu a vývoje inovativních technologií v České republice
Dušková, Monika ; Ing.Mgr.Miroslava Černá (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na dotační příležitosti podpory výzkumu a vývoje malých a středních podniků v České republice z prostředků Evropské unie. Toto téma je řešeno zejména z pohledu řízené změny ve firmě a rizik s tím spojených. Práce je podpůrným dokumentem pro rozhodování podniku ve věci financování inovativních technologií z evropského rozpočtu a účasti v mezinárodním projektu.
Tvorba systému zaměstnaneckých výhod
Černá, Miroslava ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Běhounková, Olga (oponent)
Bakalářská práce se zabývá procesem tvorby systému zaměstnaneckých výhod a faktory, které ovlivňují jeho podobu. V práci je věnována pozornost zaměstnaneckým výhodám z hlediska personální strategie a personální politiky, významu poskytování zaměstnaneckých výhod a jejich legislativní úpravě v České republice, rovněž zaměstnaneckým výhodám v systému odměňování a v souvislosti s péčí o pracovníky. Na základě analýzy obecných postupů projektového řízení byl vytvořen postup tvorby systému zaměstnaneckých výhod. Dále je pozornost zaměřena na faktory, které ovlivňují proces tvorby systému zaměstnaneckých výhod, využity jsou české i zahraniční výzkumy. Součástí práce je kvalitativní empirické šetření. Prostřednictvím rozhovorů s personalisty vybraných středně velkých podniků litoměřického okresu jsou v těchto společnostech identifikovány postupy tvorby systému zaměstnaneckých výhod a faktory, které ovlivňují jeho podobu. Klíčová slova: zaměstnanecké výhody, odměňování zaměstnanců, péče o pracovníky, personální strategie, personální politika, pracovní spokojenost, stabilizace zaměstnanců
Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem v podmínkách ČR
Hanusová, Jana ; Černá, Miroslava (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá financováním rizikovým a rozvojovým kapitálem a jeho vlivem na ekonomický vývoj podniku v podmínkách České republiky. První kapitola je zaměřena na základní teoretické poznatky v oblasti rizikového a rozvojového kapitálu, budou představeny ukazatele finanční analýzy vybrané pro hodnocení ekonomického vývoje podniku a v neposlední řadě bude popsán současný stav financování podniků rizikovým a rozvojovým kapitálem v České republice. Analytická část je věnována představení a analýze jednotlivých vybraných podniků financovaných rizikovým a rozvojovým kapitálem v období před, během a po koexistenci investora s podnikem. Na základě zjištěných výsledků budou formulovány návrhy vhodného využití rizikového kapitálu vedoucí k rozvoji této formy financování.
Financování výzkumu a vývoje inovativních technologií v České republice
Dušková, Monika ; Ing.Mgr.Miroslava Černá (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na dotační příležitosti podpory výzkumu a vývoje malých a středních podniků v České republice z prostředků Evropské unie. Toto téma je řešeno zejména z pohledu řízené změny ve firmě a rizik s tím spojených. Práce je podpůrným dokumentem pro rozhodování podniku ve věci financování inovativních technologií z evropského rozpočtu a účasti v mezinárodním projektu.
Problematika informovanosti u pacienta indikovaného ke kolonoskopii
ČERNÁ, Miroslava
Kolonoskopické vyšetření je nejen diagnostická metoda, ale zároveň i léčebná metoda používaná v gastroenterologii. Kolonoskopické vyšetření se provádí flexibilním endoskopem a lze tedy prohlédnout celou sliznici tlustého střeva a provádět zde i menší chirurgické zákroky. Nutné je pro kolonoskopické vyšetření co nejdokonalejší vyprázdnění střev, i toto však závisí na dostatečné informovanosti pacienta o výkonu a přípravě na vyšetření. Toto vyšetření je pro pacienty vždy poměrně stresující a namáhavé. Cílem práce bylo zjistit rozdíl v informovanosti klientů indikovaných ke kolonoskopii v rámci hospitalizace a klientů přicházejících ambulantně. Byly stanoveny 2 hypotézy: Hypotéza 1: {\clqq}Rozsah informací o dietním opatření před kolonoskopií poskytovaných hospitalizovaným klientům se liší od rozsahu informací poskytovaných ambulantním klientům``. Hypotéza 2: {\clqq}Rozsah informací o průběhu kolonoskopie poskytovaných hospitalizovaným klientům se liší od rozsahu informací poskytovaných ambulantním klientům``. Ke sběru dat byla použita metoda dotazování {--} technika dotazníku. Dotazník byl zcela anonymní a byl určen pro pacienty, kteří byli indikováni na kolonoskopické vyšetření. Dotazník obsahoval 22 otázek uzavřených a polouzavřených. Bylo rozdáno 130 dotazníků na gastroenterologickém oddělení v Nemocnici České Budějovice a.s. Po navrácení dotazníků a vyřazení neúplně vyplněných a prázdných dotazníků tvořilo výzkumný soubor 106 respondentů, z toho bylo 53 ambulantních respondentů a 53 hospitalizovaných respondentů. Cíl práce byl splněn. Z výsledků vyplynulo, že se obě hypotézy potvrdily, opravdu existuje určitý rozdíl v informovanosti před kolonoskopickým vyšetřením mezi ambulantními a hospitalizovanými respondenty. V obou hypotézách byli lépe informováni ambulantní respondenti. Tato bakalářská práce poukazuje na důležitost informovanosti pacientů a na spolupráci mezi pacientem, sestrou a lékařem. V rámci zlepšení informovanosti pacientů indikovaných ke kolonoskopii jsem vytvořila návrh letáku, shrnujícího informace, které by pacient před tímto vyšetřením měl vědět. Výsledky této práce budou poskytnuty vedení gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. Jako náměty by mohly pomoci zdravotnickému personálu k lepšímu informování pacientů.

Viz též: podobná jména autorů
3 ČERNÁ, Magdalena
9 ČERNÁ, Marie
35 ČERNÁ, Michaela
2 ČERNÁ, Miroslava
20 ČERNÁ, Monika
3 Černá, Magdaléna
7 Černá, Marcela
1 Černá, Mariana
9 Černá, Marie
2 Černá, Marina
15 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
40 Černá, Martina
40 Černá, Martina
35 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
3 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
20 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.