Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační a komunikační technologie v realitě základní školy
Černá, Markéta ; Walterová, Eliška (vedoucí práce) ; Fialová, Irena (oponent) ; Zounek, Jiří (oponent)
Shrnutí OECD již v roce 2001, ve sv駑 dokumentu Learning to Change: ICT in Schools, označila za jeden z prostředků ke zlepšen�kvality a efektivity vzděl疱ac劜o procesu informačn�a komunikačn�technologie (d疝e jen ICT). ICT by opravdu mohly b©t jedn匇 z prostředků ke zlepšen�kvality a efektivity vzděl疱ac劜o procesu, ale to jen za předpokladu, že se n疥 podař�definovat a využ咜 všech pozitiv, kter�n疥 nab坥ej�a současně v maxim疝n�mře eliminovat negativa, kter�se při pr當i s nimi mohou vyskytnout. C匀em disertačn�pr當e je přispět k řešen tohoto nelehk馼o 伀olu. V teoretick�č疽ti se pr當e zab©v�determinantami ovlivňuj兤匇i implementaci ICT do vzděl疱疣�na 侔ovni II. stupně z疚ladn�školy, jde zejm駭a o st疸n�informačn politiku ve vzděl疱疣� začleněn�ICT do kurikul疵n兤h dokumentů, postoj škol k poč咜ačov©m technologi匇, 侔oveň vybavenosti škol poč咜ačov©mi technologiemi, digit疝n�gramotnost učitelů, dostupnost kvalitn劜o v©ukov馼o software a dalš兤h podpůrn©ch materi疝ů. C匀em našeho zkoum疣�byl historick© v©voj i současn© stav. Teoretick�č疽t je doplněna empirick©m šetřen匇, kter�se uskutečnilo na čtyřech z疚ladn兤h škol當h. Z geografick馼o hlediska tvoř�školy mikroregion v r疥ci okresu Kutn�Hora, Středočesk© kraj. Dotazn勛ov�šetřen�zkoumalo n痙ory akt駻ů z疚ladn�školy (ředitele, ž疚ů 8. ročn勛ů a někter©ch jejich učitelů) na negativa a pozitiva využ咩疣�ICT ve...
Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v českém základním vzdělávání
Terreros, Barbora ; Walterová, Eliška (vedoucí práce) ; Chvál, Martin (oponent) ; Černá, Markéta (oponent)
Disertační práce popisuje stav soukromého doučování, jeho míru a intenzitu využívání v průběhu druhého stupně základní školy, především v posledních dvou ročnících. Studie je součástí rozsáhlejšího výzkumu fenoménu soukromého doučování v České republice a svými výsledky doplňuje informace o využívání soukromého doučování na základních školách. Tato práce poskytuje analýzu využívání soukromého doučování na druhém stupni základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji. Cílem je 1) charakterizovat žáka využívajícího soukromé doučování, zejména individuálních lekcí nebo skupinových kurzů (rodinné zázemí, školní úspěšnost, studijní ambice, názory na soukromé doučování atd.), 2) popsat vybrané typy soukromého doučování (míra využívání, předměty, poskytovatelé atd.). Jedná se o kvantitativní výzkum s využitím dotazníkového šetření u žáků 9. tříd náhodně vybraných základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji (n = 1 016). Žáci se nacházejí na rozhraní primárního a sekundárního vzdělávání, řeší přestup na střední školu a mnoho z nich musí konat přijímací zkoušku. Tyto dva kraje byly vybrány z důvodu jejich odlišnosti vzhledem k socioekonomickým poměrům. Výsledky šetření potvrzují vysokou míru využívání placeného doučování, individuálních i přípravných kurzů v průběhu 2. stupně základní školy v obou...
Hodnocení dynamické posturální stability florbalistek
Černá, Markéta ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Reckziegelová, Petra (oponent)
Název práce: Hodnocení dynamické posturální stability florbalistek Cíl práce: Cílem této práce je posoudit dynamickou posturální stabilitu u žen hrajících aktivně florbal na ligové úrovni a následně porovnat získaná data s kontrolní skupinou, která se aktivně nevěnuje žádnému specifickému sportovnímu zatížení. Metody: Do této pilotní studie bylo zapojeno 48 žen. Rozdělení do skupin nebylo randomizováno z důvodu specifičnosti výzkumu, jedná se tedy o kvótní výběr. Experimentální skupina byla složena z 24 probandek, které se závodně věnují florbalu na ligové úrovni minimálně 3 roky. Kontrolní skupinu tvořilo 24 žen, které se sportu věnují nejvýše rekreačně. K hodnocení dynamické posturální stability bylo využito přístroje od firmy NeuroCom, konkrétně se jednalo o typ SmartTest Systém, kde jsem využila testové baterie: Limits of Stability, Motor Control Test, Senzory Organization Test, Adaptation Test, Rytmic Weight Shift, Unilateral Stance a Weight Bearing Squat. Zhodnocení změřených dat bylo zaznamenáno a zpracováno originálním programem NeuroCom Balance Manager Software. Získané výsledky z měření obou skupin byly statisticky zhodnoceny pomocí statistických metod Shapiro - Wilk test, párový t - test, Mann - Whitney test a míra klinické významnosti (ES/ Cohenovo d) a následně porovnány. Výsledek:...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou subarachnoidální krvácení
Černá, Markéta ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Kaizrová, Irena (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou subarachnoidální krvácení Cíl práce: Získání a zpracování teoretických poznatků o anatomii, etiologii, klasifikaci subarachnoidálního krvácení. Dále pak o využití diagnostických a léčebných metod. Cílem speciální části je zpracování kazuistiky pacienta s tímto onemocněním společně s návrhem terapie a jejím praktickým provedením. Souhrn: Tato bakalářská práce má dvě části, obecnou a speciální. Obecná část obsahuje teoretické poznatky o cévní mozkové příhodě, mezi které řadíme anatomii cévního zásobení mozku, etiologii, klasifikaci CMP, rizikové faktory společně s prevencí, klinickými příznaky, diagnostikou a fyzioterapeutickým přístupem. Speciální část je věnována kazuistice fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou subarachnoidálního krvácení. Obsahuje kineziologické vyšetření, krátkodobé a dlouhodobé cíle, terapie a závěrečné vyšetření. V závěru speciální části je shrnutý efekt prováděné terapie. Tato část byla zpracována během souvislé odborné praxe v ÚVN v období od 9. 1. - 3. 2. 2017. Výsledek: Stav pacientky byl před a po terapiích rozdílný. U pacientky došlo ke zlepšení v oblasti svalové síly na hemiparetické polovině těla společně s aktivním rozsahem pohybu. Pacientka měla progres i v posturální stabilitě ve stoji i...
"Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku"
Černá, Markéta ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Resumé Téma diplomové práce: Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku Cílem diplomové práce je vytvořit průvodce procesem ocenění podniku pro právnickou obec a zabývat se právními a ekonomickými aspekty s oceňováním podniku souvisejícími. Tomuto odpovídá i zpracovávání práce, která se nejprve zaměřuje na právní aspekty oceňování podniku, kde poskytne systematický a ucelený přehled na použití znaleckých posudků v českém právním řádu a následně se věnuje ekonomické teorii oceňování podniků. Spojení ekonomické teorie, právní regulace a autorčiných vlastních zkušeností z praxe by mělo být pro tuto práci přínosné, proto si autorka zažádala o individuální téma diplomové práce Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku, které vyžaduje a propojuje znalosti z těchto oblastí. První kapitola definuje základní pojmy, které souvisejí s oceňováním podniku. Zabývá se vymezením pojmů jako je podnik ve smyslu předmětu ocenění, definicí hodnoty, osobou znalce ve spojitosti se znaleckými posudky a nechybí legislativní úprava oceňování podniku. Druhá kapitola uvádí systematiku členění znaleckých posudků v českém právním řádu. Ve třetí kapitole se diplomová práce zabývá podněty k ocenění podniku. Pro lepší přehlednost je rozdělena na dvě části a to na ocenění související s vlastnickými změnami a na ocenění pro případy,...
Supervize organizace jako nástroj řízení rozvoje a změny
Černá, Markéta ; Havrdová, Zuzana (vedoucí práce) ; Merhautová, Jana (oponent)
Diplomová práce se na základě výzkumného šetření o podobách supervize organizace, v sedmi organizacích poskytujících služby sociální prevence, pokouší tento druh supervize definovat a zobecnit některé jeho znaky. Data o supervizi organizace byla získána dotazníkovým šetřením a rozhovory s manažery organizací. V rámci výzkumného šetření byla dalším dotazníkovým šetřením zkoumána kultura zúčastněných organizací a hledán možný vztah mezi realizací supervize organizace a úrovní kultury organizací. Empirická a teoretická část diplomové práce směřuje k závěrečné diskusi o supervizi organizace jako nástroji řízení rozvoje a změny v organizacích. KLÍČOVÁ SLOVA supervize organizace, organizační kultura, reflexe organizační kultury, řízení rozvoje a změny, strategické řízení, projektové řízení, koučink, nástroje ve fázích změny
Informační a komunikační technologie v realitě základní školy
Černá, Markéta ; Walterová, Eliška (vedoucí práce) ; Fialová, Irena (oponent) ; Zounek, Jiří (oponent)
Shrnutí OECD již v roce 2001, ve sv駑 dokumentu Learning to Change: ICT in Schools, označila za jeden z prostředků ke zlepšen�kvality a efektivity vzděl疱ac劜o procesu informačn�a komunikačn�technologie (d疝e jen ICT). ICT by opravdu mohly b©t jedn匇 z prostředků ke zlepšen�kvality a efektivity vzděl疱ac劜o procesu, ale to jen za předpokladu, že se n疥 podař�definovat a využ咜 všech pozitiv, kter�n疥 nab坥ej�a současně v maxim疝n�mře eliminovat negativa, kter�se při pr當i s nimi mohou vyskytnout. C匀em disertačn�pr當e je přispět k řešen tohoto nelehk馼o 伀olu. V teoretick�č疽ti se pr當e zab©v�determinantami ovlivňuj兤匇i implementaci ICT do vzděl疱疣�na 侔ovni II. stupně z疚ladn�školy, jde zejm駭a o st疸n�informačn politiku ve vzděl疱疣� začleněn�ICT do kurikul疵n兤h dokumentů, postoj škol k poč咜ačov©m technologi匇, 侔oveň vybavenosti škol poč咜ačov©mi technologiemi, digit疝n�gramotnost učitelů, dostupnost kvalitn劜o v©ukov馼o software a dalš兤h podpůrn©ch materi疝ů. C匀em našeho zkoum疣�byl historick© v©voj i současn© stav. Teoretick�č疽t je doplněna empirick©m šetřen匇, kter�se uskutečnilo na čtyřech z疚ladn兤h škol當h. Z geografick馼o hlediska tvoř�školy mikroregion v r疥ci okresu Kutn�Hora, Středočesk© kraj. Dotazn勛ov�šetřen�zkoumalo n痙ory akt駻ů z疚ladn�školy (ředitele, ž疚ů 8. ročn勛ů a někter©ch jejich učitelů) na negativa a pozitiva využ咩疣�ICT ve...
Instituce pro trávení volného času mládeže
Černá, Markéta ; Polišenský, Miroslav (vedoucí práce) ; Lörinczová, Enikö (oponent)
Bakalářská práce pojednává o problematice volného času dětí a mládeže. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a analytickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisejí s tématem. Zabývá se volným časem a jeho funkcemi, výchovou, nežádoucím působením a pedagogikou volného času. Zmiňuje účastníky, volnočasové aktivity a instituce. Následně způsoby financování, možnosti dotací a legislativní normy. Informace byly získány studiem odborné literatury. Analytická část je zaměřena na konkrétní instituci. Cílem práce je ověřit hypotézu, zda organizace plní své poslání. Analýza je zaměřena na základní uměleckou školu v Řevnicích, která je analyzována z pohledu charakteristiky, personálu, vybavení, řádu a pravidel školy a financování. Je zde uveden výčet aktivit, které instituce nabízí. Informace byly čerpány z výročních zpráv, webových stránek a z rozhovorů s personálem. V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 ČERNÁ, Magdalena
9 ČERNÁ, Marie
35 ČERNÁ, Michaela
2 ČERNÁ, Miroslava
20 ČERNÁ, Monika
3 Černá, Magdaléna
7 Černá, Marcela
1 Černá, Mariana
9 Černá, Marie
2 Černá, Marina
2 Černá, Marta
40 Černá, Martina
40 Černá, Martina
35 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
3 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
2 Černá, Miroslava
20 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.