Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 269 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mirativita ve španělštině (s přihlédnutím k češtině)
Kverková, Venuše ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Smažíková, Adéla (oponent)
v českém jazyce Mirativita ve španělštině (s přihlédnutím k češtině) Tato diplomová práce se věnuje mirativitě ve španělštině a češtině. Jejím cílem je představit jazykovou kategorii mirativity a zkoumat, jak se v těchto jazycích projevuje v rovině lexikální, morfologické a syntaktické. V první části si za pomoci sekundární literatury nejprve definujeme stěžejní pojmy jako je mirativita, evidencialita a modalita. Následně se věnujeme jejich rozdílům a podobnostem. Také se zabýváme otázkou, zda lze o mirativitě hovořit jako o zcela nezávislé jazykové kategorii, a uvádíme pohledy několika autorů na tuto problematiku. Poté přistupujeme ke kvalitativní analýze španělských a českých lexikálních, morfologických a syntaktických prostředků a stručně zmiňujeme také prostředky suprasegmentální a extralingvistické. K tomuto účelu využíváme jazykové korpusy InterCorp, CORPES XXI, syn2020 a Araneum Bohemicum Maximum a také sekundární zdroje. V průběhu analýzy rovněž přihlížíme k širšímu kontextu. Výsledkem práce je ucelená typologie prostředků vyjádření mirativity ve španělštině a v češtině. Klíčová slova: mirativita, mirativ, evidenciál, španělština, čeština
Vyjádření varování, výhružky a hrozby ve španělštině a v češtině
Demartini, Matyáš ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Smažíková, Adéla (oponent)
Tato práce se zabývá jazykovou analýzou vyjadřování varování, výhrůžky a hrozby ve španělštině a v češtině. Práce zkoumá komunikační strategie, jimiž mluvčí ovlivňují chování adresátů, a poukazuje na rozdílnosti mezi doslovným významem slov a jejich zamýšleným dopadem. Teoretický rámec studie vychází z koncepce řečových aktů a jejich vlivu na adresáty. Analýza využívá korpusový přístup ke zkoumání jazykových projevů varování, výhrůžek a hrozeb ve španělštině a porovnává je s jejich českými překladovými protějšky. Vybraná metodologie ověřuje teoretické koncepty prostřednictvím zkoumání reálného užívání (literárního) jazyka. Ačkoliv oba jazyky disponují širokou škálou systémových možností vyjádření, práce identifikuje jemné rozdíly ve způsobu, jakým jsou tyto funkce jazykově realizovány. Toto dokládá, že pragmatický význam výpovědi přesahuje specifické jazykové formy a do značné míry závisí na celkovém kontextu. Klíčová slova: varování, výhružka, hrozba, řečové akty, pragmatika, španělština, čeština
Vyjádření iterativnosti v současné španělštině
Hašková, Alena ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Rubešová, Štěpánka (oponent)
Cílem této práce je představit prostředky vyjádření iterativnosti v současné španělštině a způsoby překladu do češtiny. Teoretická část definuje základní termíny, Předkládá problematiku kategorie aspektu ve španělštině a v češtině. Předkládá též dělení této kategorie v uvedených jazycích a také dle sémantických významů a formálních prostředků. Zvláštní pozornost je zaměřena na termíny iterativnosti a reiterativnosti a jejich prostředkům vyjádření, konkrétně sufixům re-, sub- a sobre-; slovesným perifrázím volver a + infinitiv, venir + gerundium a tener + participium a lexikálně-syntaktickým prostředkům de nuevo, por segunda vez a otra vez. Praktická část obsahuje tři případové studie rozdělené podle zmíněných formálních prostředků vyjádření. K analýzám jsou použity dva korpusy - Araneum a InterCorp. Korpus Araneum slouží k ověření obecné frekvence daných jevů ve španělštině a k posouzení, zda je u daného prostředku vliv vazby. Pomocí korpusu InterCorp je sestavena typologie českých protějšků.
Větný zápor ve španělštině a v katalánštině
Kolář, Luboš ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Rubešová, Štěpánka (oponent)
(česky) Tématem této diplomové práce je větný zápor ve španělštině a v katalánštině. Naším cílem je porovnat fungování tohoto jevu v obou systémech. V teoretické rovině jsme za tímto účelem využili negační typologie diskurzové funkční gramatiky, v rovině praktické poté jazykové korpusy, zejména InterCorp, Araneum Hispanicum Maius a Corpes XXI. Analýzy ukázaly rozdíly ve fungování větné negace, a to zejména z morfosyntaktického hlediska. Byly odhaleny též funkční rozdíly. V analýzách byla též zjištěna diafasická variantnost katalánštiny co se týče formálních prostředků pro vyjádření negace. Klíčová slova: negace, španělština, katalánština, korpus, syntax
Analysis of the Josephson junction phase dynamics with machine learning techniques
Jurčík, Róbert ; Žonda, Martin (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
V tejto diplomovej práci poskytujeme stručný úvod do Josephsonových spo- jov a algoritmov strojového učenia. Ďalej analyzujeme fázovú dynamiku Joseph- sonových spojov s výraznou druhou harmonikou v prúdovo-fázovom vzťahu. Na začiatku práce sme vygenerovali dáta na základe simulácie stochastickej dy- namiky. Na týchto dátach sme skúmali dva aspekty: určovanie pravdepodob- ností obsadenia na základe distribučnej funkcie a detekciu anomálií (skokov fáz) vo rýchlostnom spektre, spolu s kategorizáciu. Zistili sme, že algoritmus "ran- dom forest" je najefektívnejší model pre určenie pravdepodobností obsadenia z distribučných funkcií. Detekcia anomálií sa dosahuje bez potreby strojového učenia, vďaka efektívnemu predspracovaniu vývoja rýchlosti. Následne analyzu- jeme dve charakteristiky u zistených anomálií: počet maxím, ktoré prekročia a počiatočné a konečné pozície vo vzťahu k dvom minimám v potenciáli. Na určenie každej charakteristiky využívame učenie s dozorom, pričom na určenie každej charakteristiky stačí len jedna skrytá vrstva s 32 neurónmi. 1 April 27, 2024 1 Introduction 2
Kauzativita v současné portugalštině
Laufková, Petra ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Svobodová, Iva (oponent) ; Svobodová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav románských studií Románské jazyky Abstrakt disertační práce Mgr. et Mgr. Petra Laufková KAUZATIVITA V SOUČASNÉ PORTUGALŠTINĚ Causativity in Contemporary Portuguese Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Čermák, PhD. 2023 Abstrakt Kauzace je jedním ze základních aspektů toho, jak na světě vnímáme souvislosti. Způsoby vyjádření kauzativnosti v jazycích proto dlouhá léta stojí v centru pozornosti jazykovědců. Kauzativní struktury se vyznačují dvěma událostmi - kauzující událostí, v níž nějaká entita (kauzátor) působí na jinou entitu (kauzovaného) a zapříčiní tím kauzovanou událost, v níž kauzovaný něco udělá anebo prodělá změnu. Tato práce je na jednu stranu strukturovanou kompilací převzatých teorií a dat, která objasňuje jejich formální podobu, reálný úzus a s oporou v kognitivní lingvistice zejména jejich sémantické vlastnosti. Na druhou stranu přináší výsledky výzkumu, jehož účelem bylo podložit teoretická tvrzení kvantifikovanými daty a jenž přináší zajímavá zjištění. Současná portugalština disponuje širokou škálou morfologických, lexikálních a syntaktických kauzativních prostředků. Tato práce je všechny popisuje, nicméně její hlavní zájem tvoří popis jevu, kterým se portugalština odlišuje od ostatních nám známých jazyků: má minimálně tři infinitivní konstrukce, které...
Problematika svařování součásti "komora lisu"
Čermák, Petr ; Dohnal, Ivo (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Petr Čermák: Problematika svařování součásti "komora lisu" Cílem této bakalářské práce je výroba komponentu "komora lisu" stroje určeného v potravinářském průmyslu pro pekárenské odvětví a dále výběr vhodné metody obloukového svařování, základního a přídavného materiálu. Praktická část zahrnuje návrh technologického postupu výroby svařence za využití všech poznatků, které se týkají technologie svařování, tepelného zpracování nerezové oceli a kontroly svarů. Důraz je kladen především na analýzu deformací a napětí při svařování a následně praktickou aplikaci opatření ke snížení všech těchto deformací u svařence "komora lisu" z vysokolegované austenitické oceli. Finálním výstupem je komponent "komora lisu" a návrh svařovacího přípravku pro omezení vzniku nežádoucích deformací a napětí.
Použití programu Rosetta k odhadu retenčních čar půdní vlhkosti z experimentální plochy Bohaté Málkovice
Čermák, Petr ; Doležal, Petr (oponent) ; Kameníčková, Ivana (vedoucí práce)
K nejdůležitějším vlastnostem půdy patří její hydraulické charakteristiky, tj. retenční čára půdní vlhkosti a hydraulická vodivost. Hydraulická vodivost půdy charakterizuje schopnost půdy vést vodu. Retenční čára vyjadřuje vztah mezi vlhkostí a vlhkostním potenciálem půdy. Její průběh ovlivňuje řada faktorů, např. zrnitostní a mineralogické složení, obsah humusu, objemová hmotnost redukovaná a struktura půdy. Měření retenčních čar v laboratorních podmínkách jsou časově a finančně nákladné, proto se jako alternativní řešení jeví použití pedotransferových funkcí. Cílem diplomové práce je odhad vlhkostních retenčních čar půdy ve vybraném zájmovém území jižní Moravy pomocí programu Rosetta (Schaap, 2003). Jako prediktory do jednotlivých modelů programu Rosetta se použily údaje o zrnitosti (% obsah jílu, písku a prachu), objemová hmotnost půdy, hydrolimity polní vodní kapacita a bod vadnutí. Údaje o zrnitosti byly sladěny podle FAO/USDA systému. Retenční čáry půdní vlhkosti byly měřeny na pískovém tanku a přetlakových přístrojích. Změřené retenční čáry byly parametrizovány programem RETC. Pro určení kvality odhadu byly odhadnuté retenční čáry graficky porovnány s měřenými. Přesnost odhadu byla hodnocena pomocí korelačního koeficientu R, determinačního koeficientu R2 a směrodatné chyby SMRE. Vzhledem k velikosti souboru vstupních dat se nedá konstatovat použitelnost vlastních odvozených pedotransferových funkcí. Doporučoval bych jejich další ověření na jiných lokalitách jižní Moravy.
Posouzení životnosti svařovaného rámu pro hydrauliku lisu stroje RONDOPRESS
Čermák, Petr ; Mrňa, Libor (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Petr Čermák: Posouzení životnosti svařovaného rámu pro hydrauliku lisu stroje RONDOPRESS Cílem této diplomové práce je posouzení životnosti svařovaného rámu pro hydrauliku lisu stroje RONDOPRESS, který je určen pro pekárenské odvětví v potravinářském průmyslu. Samotná komora lisu stroje je vyrobena z korozivzdorných ocelí, protože zpracovává potraviny (těsto). Ale pevnostní část daného lisu je tvořena rámem z uhlíkové oceli s hydraulickým válcem. Pro životnost stroje RONDOPRESS je určující tuhost a odolnost rámu. Je tedy nutné vypracovat studii svařitelnosti uhlíkových ocelí, vybrat vhodnou metodu svařování a následně provést vyhodnocení svařované konstrukce rámu z hlediska použitých svarových spojů v analyzovaných oblastech. V praktické části je třeba vypracovat počítačový model rámu a dále provést výpočet napjatosti a výpočet životnosti při požadovaných 1 825 000 cyklech, zvolit vhodnou metodu svařování rámu a vyloučit jeho nežádoucí deformace. Finálním výstupem je funkční rám lisu stroje RONDOPRESS, který splňuje požadavky na životnost z hlediska zadaných cyklů pro výrobní proces.
Digitální zpracování analogových signálů
Čermák, Petr ; Sedláček, Jiří (oponent) ; Murina, Milan (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je signál z měřící cívky, který je následně zesílen a přiveden do vzorkovače. Navzorkovaný signál je zpracován A/D převodníkem a následně poslán na paralelní port. Na základě získaných údajů je navrženo schéma pro zpracování vzorku. Přenos na paralelní port je uskutečněn ve dvou krocích, kdy se nejprve převede jedna část slova a následně zbylá část. Mezi převodníkem a vzorkovačem je vzájemná vazba a synchronizace. Oba dva jsou řízeny ze stejné řídící sběrnice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 269 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
17 ČERMÁK, Pavel
39 ČERMÁK, Petr
1 Čermák, Patrik
17 Čermák, Pavel
5 Čermák, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.