Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Historie školy v Bechyni v letech 1900-1950
ČERNÝ, Adam
Bakalářská práce se zabývá popisem a vývojem školství v obci Bechyně s přihlédnutím k historickým událostem, a to v letech 1900-1950. Práce nejdříve stručně mapuje vývoj školství v obci. V dalších pěti kapitolách se práce zabývá jednotlivými časovými obdobími. Nejdříve stručně popisuje danou dobu a pak přibližuje život a chod na škole v Bechyni. Podává tak ucelený pohled na dané období.
Zavedení štíhlé výroby do strojírenského podniku
Černý, Adam
Diplomová práce pojednává o zavádění prvků štíhlé výroby, jejichž cílem je dlouhodobě stabilizovat a zvyšovat produktivitu práce v podniku. Záměrem této diplomové práce je identifikovat úzká místa při výrobě a montáži a poté následný návrh nápravných opatření pro zvýšení efektivity v tomto procesu. V úvodní části práce je stručně shrnut vývoj štíhlé výroby a dále je popsán koncept jed-notlivých principů a metod štíhlé výroby. V závěru teoretické časti je kladen důraz na popis dalších primárních nástrojů, které jsou nezbytné pro výslednou implementaci štíhlé výroby. V praktické části je provedena analýza vybraného procesu za využití představených nástrojů štíhlé výroby. Následně je vybrána část procesu s nejvíce úzkými místy a s pomocí zvolených nástrojů štíhlé výroby je provedena detailní analýza a odstranění těchto míst. V závěrečné části je ekonomické vyhodnocení těchto navrhovaných opatření.
Základní povinnosti a odpovědnost členů představenstva akciové společnosti
Černý, Adam ; Štenglová, Ivanka (vedoucí práce) ; Macek, Jiří (oponent) ; Černá, Stanislava (oponent)
disertační práce Úvod Problematice postavení a činnosti statutárních orgánů se odborná právní věda věnuje již řadu let a tomu také odpovídá vývoj právní úpravy. Nicméně i přesto panuje mezi právní i podnikatelskou veřejností značná nejistota a nepředvídatelnost soudních rozhodnutí ohledně posuzování jednotlivých situací a jednání členů statutárních orgánů. Jedná se zejména o úpravu vztahu člena představenstva ke společnosti, rozhodování představenstva, jednání představenstva a jeho členů, práv a povinností člena představenstva, a z toho vyplývající odpovědnosti člena představenstva, zejména pak o úpravu nepřiměřených odměn členů představenstva nebo souběhů pracovněprávního a obchodně právního vztahu členů představenstva ke společnosti. Předmět disertační práce Předmětem práce je podrobná analýza a rozbor právní úpravy, týkající se postavení a základních povinností představenstva akciové společnosti a jeho členů, zejména (a) povinnost vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře; (b) povinnost loajality; (c) povinnost mlčenlivosti; a (d) zákazu konfliktu zájmů, se zaměřením na problematické oblasti. Práce se dále zabývá řešením výše uvedených okruhů povinností v zahraničních právních úpravách, zejména rozborem pojmů "duty of due care", "good faith", "duty of loyalty", "duty of oversight",...
Údržba mlecí linky v cementárenském podniku
Černý, Adam
V této bakalářské práci s názvem Údržba mlecí linky v cementárenském podniku je popsána struktura údržby a systém oprav v cementárenském podniku. Primárním cílem této bakalářské práce je zaměření na konkrétní podnik Českomoravský cement, a.s., Mokrá, který je největší podnik produkující cement v ČR a je součástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement Groupe. Úvodní část popisuje historii a současnost podniku Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá a dále je kladen důraz na detailní popis cementové mlecí linky. Pozornost je věnována i moderní metodě řízení údržby TPM (Totálně Produktivní Údržba). Následně je popsán systém oprav v podniku Českomoravský cement, kde je za úkol popsat průběh plánovaných a neplánovaných oprav na cementové lince. V závěrečné části je řešen problém s hromaděním cementových odprašků a likvidace těchto odprašků pomocí hrabicového dopravníku.

Viz též: podobná jména autorů
4 ČERNÝ, Aleš
6 Černý, Adam
1 Černý, Alexandr
4 Černý, Aleš
2 Černý, Alois
2 Černý, Andrej
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.