Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  začátekpředchozí103 - 112  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Organizace bojující proti korupci
Kravcivová, Aneta ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Rohrbacher, Tomáš (oponent)
Cílem bakalářské práce je vymezit pojem korupce a představit vybrané nevládní organizace bojující proti korupci na mezinárodní a české úrovni a zhodnotit jejich úspěšnost v tomto boji. V první části se autorka zabývá definicí korupce, její typologií, vývojovými stádii, příčinami a důsledkami. Jsou zde zmíněné i zásadní teorie vzniku korupce - Principál-Agent-Klient teorie a teorie byrokracie. Do druhé části této práce byly zahrnuty ty nevládní organizace, které se korupcí zabývají z dlouhodobějšího hlediska. Na mezinárodní úrovni se jedná o Skupinu Světové Banky, Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), U4.NO, Transparency International a Organizaci Spojených Národů (OSN). Z nevládních organizací působících v České republice je zde zahrnuta česká pobočka Transparency International - ČR (TIC), Oživení a Růžový panter. Okrajově je zde zmíněna Protikorupční linka 199.
Think-tanks-and Their Role in the New EU Member States:Czech and Slovak Experience
Pitoňáková, Lívia ; Pešková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vymětal, Petr (oponent)
V práci jsou analyzovány kořeny, vývoj, současné postavení, hrozby a výzvy think-tanků v České a Slovenské republice. Srovnání s jejich tradicí ve Spojených státech zkoumá přenositelnost amerického "modelu" think-tanků do střední a východní Evropy. Tento přenos je značně omezený a krátkodobě nerealizovatelný vzhledem k rozdílným legislativním podmínkám a nerozvinuté filantropii. Zvláštní pozornost je věnována motivům k vytváření regionálních i mezinárodních sítí think-tanků. Práce vychází jednak z dosavadní literatury na toto téma, jednak z dotazníkového šetření.
Právní a institucionální aspekty vnitřní bezpečnosti USA
Kissová, Barbara ; Pešková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vymětal, Petr (oponent)
Práca je zameraná na vývoj bezpečnostnej politiky USA po teroristických útokoch na New York a Washington v septembri 2001 a novú legislatívu, ktorá priniesla najrozsiahlejšiu reorganizáciu v štátnej správe od roku 1947. Zaoberá sa novo vzniknutým Ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť, jeho hospodárením a dopadmi terajšieho usporiadania na spoluprácu medzi federálnou vládou a lokálnymi vládami.
Protikorupční politika ČR
Dušek, Vojtěch ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Rohrbacher, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá hodnocením protikorupční politiky České republiky, přičemž se snaží odpovědět na otázku, jak efektivní jsou současná česká protikorupční opatření a jaká opatření je třeba dále přijmout, aby bylo možno korupci potírat účinněji. První kapitola je zaměřena na typologii korupce, výskyt různých forem korupce v České republice, popsání korupčních mechanismů a důsledků i cílů korupčního jednání. Druhá kapitola sleduje vývoj české protikorupční politiky od roku 1993 až dodnes a hodnotí průběžné dosažené pokroky. Třetí kapitola konečně hodnotí účinnost některých nejúčinnějších protikorupčních nástrojů České republiky a doporučuje další.
Political parties in Slovakia between 1989 and 2006 and their impact on the civil society
Spišáková, Stanislava ; Müller, Karel (vedoucí práce) ; Vymětal, Petr (oponent)
Cíl práce spočíva především v analýze stranického systému a občanské společnosti na Slovensku v letech 1989 až 2006 (kdy se konaly poslední parlamentní volby), jejich vzájemné dynamice a vlivu. Pád komunistického režimu odstartoval proces demokratizace a s tím i vznik nového stranického systému, který podnítil zrod slovenské společnosti. K tomu přispěla další klíčová událost - rozpad České a Slovenské Federativní Republiky. Práce je rozdělená do tří kapitol. V první kapitole se čtenář může seznámit s teoretickými poznatky dané problematiky. Druhá kapitola tvoří jádro práce a propaguje výsledky dílčích parlamentních voleb a nově vzniklé politické subjekty. V poslední třetí kapitole autorka navazuje na předcházející kapitolu a usiluje o analýzu procesů systémových změn občanské společnosti na Slovensku prostřednictvím politické dimenze.
Afirmativní akce nebo pozitivní diskriminace?
Buldrová, Andrea ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vymětal, Petr (oponent)
Tato práce se snaží přiblížit čtenáři smysl afirmativní akce a její nezanedbatelnou roli ve vývoji americké společnosti. Hlavním cílem je analyzovat dopady afirmativní akce, zhodnotit pozitivní i negativní výsledky. Z toho vyplývá i následující struktura. Nejprve je nutné vytvořit teoretický základ a definovat afirmativní akci a základní pojmy s tímto fenoménem spojené. Druhá část práce je zaměřena na historický vývoj boje proti diskriminaci a za rovnoprávnost menšin; od počátku 60. let se věnuje přímo iniciativě afirmativní akce. Současně budou zkoumány změny v postojích veřejnosti k těmto programům a také faktory největším vlivem na tato stanoviska. Proto se práce bude věnovat i několika důležitým soudním kauzám, které rozhodujícím způsobem ovlivnily směrování a vnímání afirmativních programů. Jednotlivé rozsudky Nejvyššího soudu působily oběma směry. Práce analyzuje případy, kdy soud rozhodl ve prospěch instituce praktikující afirmativní politiku nebo ve prospěch člena skupiny, která byla v minulosti diskriminována. Na druhou stranu budou uvedeny i kauzy, kdy rozhodnutí soudu přispělo k ukončení mnoha těchto programů. Tato vlna odporu začala na počátku 80.let po jmenování konzervativních soudců do Nejvyššího soudu Ronaldem Reaganem, reflektovala ovšem i určité meze, na které náprava minulé diskriminace naráží. Současné podmínky a především budoucí vyhlídky této politiky se mění v závislosti na smýšlení přicházejících vládních administrativ; ta nejnovější okolo prezidenta afroamerického původu Baracka Obamy dává afirmativní akci naději na další pokračování.
Důsledky akce"čisté ruce" a "revoluce soudců" na boj s korupcí v Itálii
Mazánková, Kristina ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vymětal, Petr (oponent)
Cílem práce je podat ucelený obraz o vývoji a charakteru korupce v Itálii v poválečném období a přiblížit akci "čisté ruce" a "revoluce soudců" jako příklad protikorupčních snah. Tyto události, které si kladly za cíl bojovat proti politické korupci, otřásly začátkem roku 1992 dosavadním politickým systémem Itálie (konec tzv. První republiky). Pozornost je věnována jak problému korupce v jeho teoretické rovině, tak samotné analýze korupce v Itálii, včetně určení faktorů, které bujení korupce především v poválečném období napomáhaly -- ať už to byl charakter stranického systému, nebo rozsáhlý organizovaný zločin. Hlavní otázkou, na kterou se snaží tato práce nalézt odpověď, je, jaké důsledky měla akce "čisté ruce" a "revoluce soudců" na boj s korupcí v Itálii. Dále pak, zda "revoluční" události a následné změny stranického systému přispěly k posílení protikorupční politiky Itálie, jaké konkrétní kroky byly v boji s korupcí podniknuty a s jakými úspěchy, či neúspěchy se setkávaly.
Inštitucionálne a právne aspekty vnútornej bezpečnosti USA
Kissová, Barbara ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vymětal, Petr (oponent)
Práca je zameraná na vývoj bezpečnostnej politiky USA po teroristických útokoch na New York a Washington v septembri 2001 a novú legislatívu, ktorá priniesla najrozsiahlejšiu reorganizáciu v štátnej správe od roku 1947. Zaoberá sa novo vzniknutým Ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť, jeho hospodárením a dopadmi terajšieho usporiadania na spoluprácu medzi federálnou vládou a lokálnymi vládami.
Think-tanks and Their Role in the New EU Member States: Czech and Slovak Experience
Pitoňáková, Lívia ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vymětal, Petr (oponent)
V práci jsou analyzovány kořeny, vývoj, současné postavení, hrozby a výzvy think-tanků v České a Slovenské republice. Srovnání s jejich tradicí ve Spojených státech zkoumá přenositelnost amerického "modelu" think-tanků do střední a východní Evropy. Tento přenos je značně omezený a krátkodobě nerealizovatelný vzhledem k rozdílným legislativním podmínkám a nerozvinuté filantropii. Zvláštní pozornost je věnována motivům k vytváření regionálních i mezinárodních sítí think-tanků. Práce vychází jednak z dosavadní literatury na toto téma, jednak z dotazníkového šetření.
Katalánsko v EU
Nováčková, Kateřina ; Pešková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vymětal, Petr (oponent)
Práce pojednává o možnostech Katalánska, jiných španělských autonomních komunit a evropských regionů ovlivňovat rozhodování v EU. Po vstupu do Unie musely autonomní komunity implementovat evropskou legislativu, která zasahovala do oblastí, kde dosud měly výlučné pravomoci, bez možnosti tuto legislativu ovlivnit. Práce analyzuje, jak Katalánsko a jiné autonomní komunity usilují o možnost podílet se na evropském rozhodovacím procesu, na jaké limity ze strany EU a španělské centrální vlády naráží a jaké nástroje při prosazování svých zájmů používají. Důležitá část je věnována reformě katalánského autonomního statutu, který byl pro zapojení Katalánska do rozhodovacího procesu EU významným posunem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   začátekpředchozí103 - 112  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.