Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řízení průběhu zakázky firmou se zaměřením na obchodní činnost
Vašek, Vojtěch ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá průběhem zakázky vybranou společností se zaměřením na obchodní činnost a rozvoj podnikání. V první části je představena společnost a její výrobkové portfolio. V druhé části jsou rozebrána teoretická východiska nezbytná k pochopení dané problematiky. Třetí část se zaměřuje na analýzu aktuálního stavu společnosti a identifikaci neefektivních procesů v rámci obchodního oddělení. Čtvrtá část obsahuje konkrétní návrhy na odstranění současných nedostatků a v poslední části jsou shrnuty podmínek a přínosy jejich realizace.
Použití modelů zhotovených technologii 3D tisku při výrobě odlitků do bentonitových forem na formovací lince
Vašek, Vojtěch ; Lauermann, Jaroslav (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Zkrácení doby mezi poptávkou a prvním vyrobeným výrobkem je důležitým faktorem v každém odvětví průmyslu, zejména ve slévárenství. Ke snížení této prodlevy slouží metody rychlého prototypování. Cílem práce je provést experiment a posoudit možnosti využití modelů zhotovených metodou 3D tisku, FDM, na automatické formovací lince
Studie průběhu zakázky vybraným podnikem
Vašek, Vojtěch ; Bazika, Robert (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá studiem průběhu zakázky společností HaSaM s.r.o., která se zaměřuje na výrobu a vývoj elektronických platebních a odbavovacích systémů. Teoretická část objasňuje pojmy, které souvisí se zakázkou a výrobním procesem. Praktická část obsahuje současný průběh zakázky podnikem a návrh na zlepšení v oblasti komunikace s dodavateli a dodacích termínů.
Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků
Vašek, Vojtěch ; Mikulka, Vít (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Soubor technologií Rapid Prototyping je důležitou součástí průmyslu. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotoveným prototypem součásti. Cílem práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ve slévárenství při výrobě prototypových odlitků.
Decoding visual stimuli from cortical activity
Vašek, Vojtěch ; Antolík, Ján (vedoucí práce) ; Šikudová, Elena (oponent)
Cílem této práce je vyvinout model pomocí metod strojového učení, který dokáže dekódovat obrazové stimuly z kortikální aktivity v primární zrakové kůře (V1) a umožní tak lépe pochopit vztah mezi aktivitou V1 a zrakovým vnímá- ním. Vzhledem k omezené dostupnosti biologických dat je nutné použít k vy- tvoření trénovacích dat model "spiking"neuronové sítě oblasti V1. Pro genero- vání kvalitních obrazových stimulů budou zkoumány techniky strojového učení, zejména neuronové sítě. K trénování dekódovacích modelů budou použity stan- dardní ztrátové funkce a také diskriminační ztrátová funkce známá z trénování sítí typu GAN. Lineární regresní modely budou použity jako referenční. Mezi otázky, které budou řešeny patří hledání vhodného modelu pro dekódování, vliv počtu zaznamenávaných neuronů nebo prezentovaných podnětů, ztráta infor- mace v oblasti vysokých frekvencí obrazu a vliv vnitřního šumu v neuronech na rekonstrukci vizuálních podnětů. Tato práce přináší trénovatelnou konvoluční síť, která překonává jiné jednodušší modely, jako je lineární regrese. Ukazuje, že ztrátovou funkcí, která poskytuje nejlepší výsledky, je MSSSIM. Vnitřní šum v neuronech však rekonstrukci omezuje a rekonstruují se především nízké frek- vence obrazu. Pro dekódování je důležitá velikost souboru trénovacích dat a počet zaznamenaných...
Automated number plate recognition from low quality video-sequences
Vašek, Vojtěch ; Franc, Vojtěch (vedoucí práce) ; Šikudová, Elena (oponent)
Komerčně používané systémy pro automatické rozpoznávání registračních značek představují vyspělou technologii, která se spoléhá na dedikované průmys- lové kamery schopné zaznamenávat kvalitní snímky. Problém rozpozpoznávání registračních značek z málo kvalitních videí je doposud naopak téměř nepro- zkoumaný. Tato diplomová práce navrhuje konvoluční neuronovou síť s novou architekturou, která efektivně rozpoznává registrační značky z málo kvalitních videosekvencí libovolné délky. Experimentálně dokazuje, že navrhovaná síť pře- konává několik existujících přístupů řešících rozpoznávání z videosekvencí, ko- merční state-of-the-art systém a také lidské schopnosti v rozpoznávání registrač- ních značek nízkého rozlišení. Druhým přínosem této práce je semi-automatický proces, který byl použit k vytvoření nové databáze anotovaných sekvencí ob- tížně čitelných registračních značek s nízkým rozlišením. Třetím přínosem je nový generátor superrezoluce registračních značek založený na konvolučních sí- tích. Generátor převádí vstupní obrázek s nízkým rozlišením na obdobný obrá- zek vysoké kvality tak, že zachovává strukturu vstupního a obsahuje text, který byl predikován z videosekvence. 1
O-Hunter
Vašek, Vojtěch ; Kučera, Petr (vedoucí práce) ; Škoda, Dominik (oponent)
Práce se zabývá využitím technik digitálního zpracování obrazu v naučné hrě, která uživatele provede po zajímavých místech světa. Vymyšlená hra O-Hunter, která má dvě součásti - serverovou a klientskou, využívá porovnávání fotografií, rozhodování o denní době a filtry pro úpravu fotografií. Výklad je členěný do čtyř součástí. Nejdříve jsou popsána pravidla hry, poté je provedena analýza použitých metod, dále je vysvětlen způsob implementace a nakonec následuje popis způsobu ovládání součástí aplikace. Aplikace ukazuje, že některé použité techniky jsou pro tento účel velmi vhodné, jiné však v reálném nasazení mohou selhat. V závěru následuje shrnutí a několik návrhů k vylepšení. Hru O-Hunter lze využít k prozkoumávání významých míst nezvyklým způsobem, její návrh umožňuje případné nahrazení nebo vylepšení implementací použitých technik. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Použití modelů zhotovených technologii 3D tisku při výrobě odlitků do bentonitových forem na formovací lince
Vašek, Vojtěch ; Lauermann, Jaroslav (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Zkrácení doby mezi poptávkou a prvním vyrobeným výrobkem je důležitým faktorem v každém odvětví průmyslu, zejména ve slévárenství. Ke snížení této prodlevy slouží metody rychlého prototypování. Cílem práce je provést experiment a posoudit možnosti využití modelů zhotovených metodou 3D tisku, FDM, na automatické formovací lince
Řízení průběhu zakázky firmou se zaměřením na obchodní činnost
Vašek, Vojtěch ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá průběhem zakázky vybranou společností se zaměřením na obchodní činnost a rozvoj podnikání. V první části je představena společnost a její výrobkové portfolio. V druhé části jsou rozebrána teoretická východiska nezbytná k pochopení dané problematiky. Třetí část se zaměřuje na analýzu aktuálního stavu společnosti a identifikaci neefektivních procesů v rámci obchodního oddělení. Čtvrtá část obsahuje konkrétní návrhy na odstranění současných nedostatků a v poslední části jsou shrnuty podmínek a přínosy jejich realizace.
Studie průběhu zakázky vybraným podnikem
Vašek, Vojtěch ; Bazika, Robert (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá studiem průběhu zakázky společností HaSaM s.r.o., která se zaměřuje na výrobu a vývoj elektronických platebních a odbavovacích systémů. Teoretická část objasňuje pojmy, které souvisí se zakázkou a výrobním procesem. Praktická část obsahuje současný průběh zakázky podnikem a návrh na zlepšení v oblasti komunikace s dodavateli a dodacích termínů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.