Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stress management
SOUKUPOVÁ, Nikola
Cíle: Hlavním cílem disertační práce bylo zhodnocení dosavadních teoretických a výzkumem nově získaných poznatků o problematice stress managementu v podnikovém prostředí a navržení žádoucích doporučení podnikům, které chtějí principy stress managementu začlenit do svého řízení. Metodika: Teoretické vymezení problematiky se zaměřilo na pracovní stres, nejvýznamnější modely, na zdroje a příčiny jeho vzniku a zejména na jeho vliv na podnikové prostředí. Věnovalo se i vlivu čtvrté průmyslové revoluce a pandemie COVID-19 jakožto novým významným stresorům. Důraz byl také kladen na vymezení problematiky řízení stresu, implementaci vhodných opatření a nových trendů v nich. Primární data byla získána prostřednictvím kvantitativního výzkumu. Výzkum byl realizován na úrovni podniků. Podniky v základním souboru byly lokalizovány v Jihočeském kraji a byly součástí kategorie CZ-NACE C (10-33): Zpracovatelský průmysl. Do výzkumu byly zahrnuty malé a střední podniky. Bylo získáno 194 platných responzí. Závěry: Na základě výsledků analýzy primárních dat byl zjištěn současný stav řízení stresu v malých a středních podnicích a bylo vytvořeno doporučení pro podniky, které chtějí začlenit řízení stresu do svých vnitropodnikových procesů. Na základě vícerozměrné statistiky, konkrétně metody Shlukové analýzy, byly vytvořeny profily podniků, dle podobnosti ve vybraných zkoumaných znacích souvisejících s oblastí stress managementu.
Systém odměňování ve vybrané společnosti
SOUKUPOVÁ, Nikola
Správně zvolený systém odměňování zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších personálních činností v podniku. S odměňování úzce souvisí i motivace a benefity. Na zaměstnance nemají vliv pouze peníze, které za práci obdrží. Je důležitá schopnost podniku namotivovat je i nefinančními nástroji jako je pochvala nebo uznání. Správně motivování zaměstnanci jsou ochotnější, pracovitější a vytváří příjemné pracovní prostředí. Benefity přímo neovlivňují odměňování. Ale jsou přínosné pro vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jsou brány jako něco, co zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům navíc. Tato bakalářská práce se zabývá odměňováním, motivací a benefity pro zaměstnance. Vysvětluje důležité pojmy, ve kterých by se měl orientovat každý zaměstnavatele i zaměstnance. Výsledkem práce je analýza systému odměňování podniku a navrhnutí opatření. Tato opatření jsou přínosná především pro zaměstnance. Napomáhají k efektivnějšímu uspokojování jejich potřeb.
Kompenzační program u mládeže v ledním hokeji
Soukupová, Nikola ; Prajerová, Květa (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Kompenzační program u mládeže v ledním hokeji. Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení a ověření účinnosti kompenzačního programu pro hráče ledního hokeje v kategorii staršího školního věku. Metody: V naší práci jsme použili empirický kvalitativní typ výzkumu jedné desetičlenné kontrolní skupiny hráčů ledního hokeje stejného ročníku 2003 ve věku 12 - 13 let, koncipovaný jako kvaziexperiment. V praktické části jsou hodnoceny svalové dysbalance. Na základně výsledků vstupní diagnostiky posturálního a fázického svalstva byl sestaven kompenzační program obsahující baterii cviků na uvolnění, protažení a posílení nejvíce problémových oblastí pohybového aparátu hokejistů. Ve výsledcích je vyhodnocena účinnost kompenzačního programu, který probíhal po dobu deseti měsíců. Výsledky: Práce potvrdila hypotézu, že kompenzační program je účinný. Kompenzační cvičení pozitivně ovlivňuje svalovou nerovnováhu. Výběrová skupina dosáhla lepších výsledků u výstupního testování. Klíčová slova: Svalové dysbalance, lední hokej, testování, kompenzační cvičení, starší školní věk.
Vliv stresu na pracovní výkonnost ve vybraných podnicích
SOUKUPOVÁ, Nikola
Cílem diplomové práce bylo zkoumání stresových faktorů a vlivu stresu na pracovní výkonnost zaměstnanců ve vybraných podnicích včetně podání návrhů na změny současného stavu.Ke zjištění výsledků bylo použito dotazníkové šetření se zaměstnanci maloobchodních jednotek, jejichž každodenní součástí práce je kontakt se zákazníky. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na hodnocení stresových faktorů na pracovišti samotnými zaměstnanci, dále na možný vliv pracovního stresu na jejich pracovní výkon, zejména ve vztahu k zákazníkům, ochotou absolvovat školení či seminář na zvládání stresu a okrajově se dotklo i patologických situací na pracovišti, např. mobbingu, bossingu a sexuálního obtěžování na pracovišti. Dotazníkové šetření bylo doplněno neřízenými rozhovory a pozorováním.
Faktory stresu plynoucího z profese
SOUKUPOVÁ, Nikola
Cílem bakalářské práce byl průzkum stresových faktorů v odděleních organizací zabývajících se kontaktem se zákazníky a návrhy změn. K zjištění výsledků byly použity neřízené rozhovory, doplněné pozorováním a dotazníkové šetření se zaměstnanci. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno jak na hodnocení stresových faktorů na pracovišti zaměstnanci, tak na jejich znalosti základních možností psychohygieny a relaxace. Samotné neřízené rozhovory a pozorování posloužilo zejména k diskusi u zpracování jednotlivých otázek v dotazníku.Zaměstnanci byli v kontaktu se zákazníky různými formami osobního prodeje,tváří v tvář a prostřednictvím médií.Dotazníky byly vyplněny 232 respondenty.Po souhrnu výsledků vyplynuly nejvýznamnější stresory na pracovišti, mezi které patří např. kontakt se zákazníky, pracovní podmínky,nadřízení, strach z nesplnění úkolu, časový tlak, špatný pracovní kolektiv atd.Z výsledků dále vyplynulo, že pracovní stres ovlivňuje chod organizace na všech jeho úrovních. Tento stres může mít negativní vliv na služby poskytované zákazníkům, pracovní výkonnost a kvalitu odvedené práce vůbec.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.