Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 315 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti
Khalatur, Yevhenii ; Novotná, Veronika (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bklářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn na jeho zlepšení. V první části jsou vymezeny základní pojmy týkající se systémů odměňování. V druhé části byla popsána základní informace, činnost společnosti, základní náležitosti a historie firmy. Také byla provdn nlýza současného stavu společnosti. V poslední části jsou představeny návrhy na zlepšení systému odměňování.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh jeho změn
Shchetinin, Yevhen ; Novotná, Veronika (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
akalářská práce je zaměřena na analýzu systémů odměňovaní zaměstnanců ve vybrané společností. Prace se děli na teoretickou část, analýzu současného stavu systémů odměňovaní a vlivy vnějšího a vnitřního prostředí. Pomoci dotazníkového šetřeni a rozhovoru se zaměstnancem byly vymezení nedostatky v současnem systémů odměňovaní a z nich byly vyvozené vlastni návrhy na zlepšeni současného systémů odměňovaní zaměstnanců a jejich ekonomické zhodnoceni.
Praxe domácího vzdělávání v rodině
Sterziková, Bibiana ; Sedláčková, Daniela (vedoucí práce) ; Novotná, Veronika (oponent)
(česky): Diplomová práce se zabývá praktikováním alternativní formy individuálního vzdělávání v instituci rodiny. Cílem práce bylo získat informace o rodinném fungování, pokud se k běžným povinnostem rodinného života přidá povinnost vzdělávat alespoň jedno dítě doma. V teoretické části jsou rozebrány pojmy, které s tímto tématem úzce souvisí a které mohou přiblížit, jak domácí vzdělávání v praxi probíhá. V praktické části je popsáno výzkumné šetření, které bylo uskutečněno ve čtyřech rodinách. S rodiči - vzdělavateli byly provedeny rozhovory, v rodinách bylo uskutečněno pozorování spolu s nahlédnutím do dokumentů a materiálů, které mají rodiče k dispozici, či které si sami vytvořili pro usnadnění vzdělávání. Díky těmto výzkumným metodám byly vytvořeny případové studie, které mohou představit rodinný život spojený s domácím vzděláváním. V závěru vyplývá, že podle získaných informací domácí vzdělávání jistě ovlivňuje život rodiny a vztahy mezi jejími jednotlivými členy. Rodiny mají v domácím vzdělávání nastavený svůj systém, který ukazuje na její individualitu. Díky tomu mohou doma vzdělávané děti vyrůstat jako jedinečné osobnosti, které jistě budou pro společnost obohacením. Klíčová slova (česky): domácí vzdělávání, žák, organizace vyučování, rodinné vztahy, rodinné soužití, primární vzdělávací...
Matematické metody v ekonomii
Suchý, Martin ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím fuzzy logiky pro zhodnocení dodavatelů vysokozdvižných vozíků. Výstupem práce bude matematický model, který firmě Tam a zpět, s.r.o. usnadní výběr vhodného vozíků do skladu prostor. Tento model bude navržen na základě podmínek a kritérií stanovených firmou. Tato práce bude zpracována pomocí programů MS Excel a Matlab od firmy MathWorks.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Vraniaková, Lýdia ; Novotná, Veronika (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie finančnej situácie spoločnosti SLOVPUMP-TRADE, s.r.o. pomocou matematických a štatistických metód finančnej analýzy. Súčasťou práce je vytvorenie aplikácie v prostredí Visual Basic for Aplications, pomocou ktorej je možné vyhodnotiť finančnú situáciu podniku. Práca obsahuje teoretickú časť, ktorá sa zaoberá popisom ekonomických ukazovateľov a regresnej analýzy, analytickú časť, ktorá je zameraná na finančnú analýza súčasného stavu spoločnosti SLOVPUMP-TRADE, s.r.o. V tretej časti je predstavená vytvorená aplikácia a odporúčania pre podnik na základe výsledkov finančnej analýzy.
Software Application for Assessment of Selected Indicators
Jankura, Ľuboš ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the design of software application for monitoring and evaluation of selected financial indicators of a specific company. The theoretical part summarizes the knowledge from the field of financial analysis, statistics and application theory, on which the analytical and design part is based. In the analytical part, selected indicators and the overall financial situation of the selected company are evaluated through created application. At the same time, by using the time series and regression analysis, the application allows to monitor future development of selected indicators for the next three years. The design part contains a detailed description of the created application and suggestions, how to improve the financial situation and indicators, which were evaluated as unfavorable in the analytical part.
Software Application for Assessment of Selected Indicators
Cintulová, Tamara ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
The target of this bachelor theses is to design for a software application, which creates a detailed analyses tool of the chosen company and its selected economic indicators. The thesis consists of a theoretical part, the analysis and proposed improvements. The theoretical part provides a basic knowledge base for implementation of chosen methods and indicators. The analysis describes actual economic situation of the chosen company. Proposed improvements explain implementation of the application in language Visual Basic for Application in MS Excel. The primary outcome is a complex report of economic situation based on the chosen statistic methods and optional proposes for improvements.
Kritická analýza nástrojů pro financování bydlení a jejich využití
Imberger, Karin ; Novotná, Veronika (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou současné situace na trhu s dostupností bydlení. Zahrnuje kritickou analýzu aktuálních možností financování bydlení pomocí různých bankovních produktů včetně samofinancování. Pro získání a statistické zpracování dat z reálného prostředí bylo využito dotazníkového šetření. Možnosti financování bydlení jsou následně zpracovány jako modelové příklady, podrobněji rozebrány, porovnány a vyhodnoceny dle vybraných kritérií. Na základě analýzy dat bude vytvořeno několik druhů "modelových situací", pro které jsou formulována doporučení.
Matematické metody v ekonomii
Langer, Šimon ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se věnuje finanční analýze podniku Technické služby Uničov, spol. s r. o. K jejímu provedení je užit program, který je založen na jazyce VBA v prostředí MS Excel a je vytvořen za účelem vyhotovení této práce. První část předkládá teoretické pozadí finanční analýzy a vybraných statistických metod, na jehož základě je vypracována část druhá, ve které jde nejprve o představení podpůrného analyzačního programu a následné provedení finanční analýzy kombinované se statistickým rozborem. Vycházejíc z výsledků analýzy je na konci práce představeno celkové zhodnocení současného stavu a následuje doporučení pro optimalizaci této situace.
Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí statistických metod
Pospíšil, Vojtěch ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá uplatněním statistických metod při posuzování vybraných ukazatelů společnosti Draka Kabely, s. r. o. Tato práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou vysvětleny pojmy související s finančními ukazateli, regresní a korelační analýzou a časové řady. V druhé části je proveden výpočet vybraných finančních ukazatelů, poté je využito statistických metod k predikci budoucího vývoje a k odhalení závislostí mezi jednotlivými ukazateli. Poslední část obsahuje návrhy na zlepšení současné situace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 315 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.