Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Subjekt vypadávající ze situace
Míka, Matyáš ; Petříček, Miroslav (vedoucí práce) ; Švec, Ondřej (oponent)
Tato práce vedle sebe staví pozdní myšlení Michela Foucaulta týkající se problematiky subjektu a uvažování Jana Císaře o divadle jako komunikaci. Jejím cílem je nastínit možnost chápání individuální péče o sebe jako propedeutiky ke komunikaci s druhými skrze vlastní jednání. Po přiblížení pozic obou autorů následuje analýza situace subjektu a jeho jednání z pozice Foucaultovy etiky a skrze událostní charakter divadelní komunikace. Protože Foucaultovo a Císařovo myšlení neplyne přirozeně v jednotnou teatrologicko-filosofickou koncepci, představuje závěrečná kapitola možné řešení sporných otázek překročením rámce obou probíraných koncepcí za pomoci raných textů Friedricha Nietzscheho a dialogického jednání Ivana Vyskočila.
Vývoj reklamy a marketingu automobilového průmyslu od 2. poloviny 20. století až po současnost
Míka, Matyáš ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Ryška, Přemysl (oponent)
Cílem této práce je posoudit vývoj reklamy a marketingu v oblasti automobilového průmyslu. Jsou řešeny především využívané apely v dobových reklamách na různých geograficky odlišných trzích a u jednotlivých automobilových značek. Práce je uvedena teoretickou částí, obsahující potřebnou teorii k porozumění řešené podstaty. Následuje metodologická pasáž, zachycující postupy užité v dalších kapitolách. Zvolený problém je vyřešen v praktické části, kde jsou analyzovány skutečnosti mající vliv na reklamu a její vývoj v automobilovém průmyslu. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že užité apely se v průběhu let vyvíjejí a jsou značně ovlivňovány okolními, především ekonomickými faktory. Byly také prozkoumány konkrétní dopady reklamy značky Škoda od roku 1989 do roku 2013. Na základě zjištěných údajů je tedy možné jasně definovat vývoj reklamy, její vliv a strukturu sdělení ve sledovaném období.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.