Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 313 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání různých typů epoxidových lepidel
Mihulka, Jan ; Žák, Ladislav (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na technologii lepení. V první části je popsána teorie lepení a jsou probrány hlavní okruhy této technologie. Experimentální část se zabývá porovnáním čtyř různých dvousložkových epoxidových lepidel z hlediska pevnosti ve smyku. Pro experiment byla vybrána lepidla: Bison Epoxy Universal, Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min, Ergo 7430 a Letoxit LH 232. Po provedení experimentu se ukázalo, že lepidla Bison Epoxy Universal a Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min dosáhli pevností uvedených v technických listech. Pevnost lepidel Ergo 7430 a Letoxit LH 232 byla nižší, než je udáváno v jejich technických listech, tudíž nesplnila naše očekávání. Příčinou nedosažení deklarované pevnosti bylo nejspíše špatné dávkování nebo nedostatečné promíchání složek.
Orbitální svařování montážních svarů na JE metodou TIG
Lukášek, Zdeněk ; Mrňa, Libor (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá možností využití orbitálního svařování metodou TIG na montážní svary v JE Dukovany. V úvodní části se věnuje problematice svařitelnosti, především uhlíkových ocelí. Dále se práce zaměřuje na technologii svařování metodou TIG, jak u ručního, tak i mechanizovaného způsobu, kterou podrobně popisuje, včetně výhod a nevýhod obou variant. V části experimentální bylo svařeno pět zkušebních vzorků potrubí z feriticko-perlitického materiálu. Vzorky byly sestaveny tak, aby simulovaly možné kombinace, které se při montáži potrubí vyskytují. Následovaly nedestruktivní a destruktivní kontroly, které ověřily kvalitu a mechanické vlastnosti výsledných svarových spojů. V závěru byly výsledky zkoušek posouzeny a vyhodnoceny.
Oprava TS trubek parogenerátoru ručním svařováním
Zeman, Tomáš ; Mrňa, Libor (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá opravou teplosměnných trubek parogenerátoru Jaderné elektrárny Dukovany. Vady v materiálu kolektoru parogenerátoru byly takového rozsahu, že bylo nutné přistoupit k ruční opravě pracovníky uvnitř kolektoru. K získání kvalifikace opravy byla provedena řada kontrolních svarových spojů, důkladný trénink a příprava. Po opravě následoval sled zkoušek a testů, které skončily vyhovujícím výsledkem a zařízení bylo předáno do provozu.
Závislost geometrie laserového svaru na velikosti úkosu
Man, Antonín ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o technologii laserového svařování. Detailněji vysvětlí výhody a nevýhody, aplikace a směr, kterým se tato relativně mladá technologie vyvíjí. Hlavním tématem této práce, je svařování martenzitické korozivzdorné oceli s uhlíkovou konstrukční ocelí. Komponenty tohoto typu nalezneme například v energetickém průmyslu, konktrétně statorová část parní turbíny. Součásti této práce je i experiment, který osvětlí závislost geometrických rozměru svažovaného materiálu na kvalitu sváru. Svařené zkušební vzorky byly následně otestovány nedestruktivní i destruktivní metodou. Z výsledků je možné konstatovat, že velikost úkosu nemá vliv na kvalitu svaru, ani na geometrii.
Ruční versus orbitální TIG svařování potrubí
Hofbauer, Jan ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Sigmund, Marián (vedoucí práce)
Práce se zabývá porovnáním různých možností svařování nerezových potrubí, a to ruční a orbitální verze metody GTAW a GMAW. Nejdříve jsou tyto varianty teoreticky popsány, následuje charakteristika materiálů použitých ke svaření dvou zkušebních svarů na austenitickém nerezovém potrubí o průměru 168 mm, jeden zhotoven orbitálně GTAW a druhý ručně GMAW. Dále jsou tyto svary srovnávány, a to z hlediska přítomnosti vad, svařovacích parametrů a šířky tepelně ovlivněné oblasti. Bylo zjištěno, že ani jeden svar neobsahuje žádné vady a proto je pro daný průměr potrubí z ekonomických důvodů vhodnější orbitální metoda GMAW.
Elektroforézní lakování
Holčapek, Jiří ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce je založena na základě literární studie technologie elektroforézního lakování a koroze. Zprvu se pojednává o korozi kovů a důležitosti ochrany kovových částí. Následně se zabývá samotnou technologií elektroforézního lakování a technologického postupu vytváření elektroforézních povlaků. Na závěr jsou uvedeny nové trendy v oblasti elektroforézního lakování.
Pokovování plastových dílců
Čermák, Jan ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Perspektiva vyrábění plastových dílců dopomohla k tomu, že se pokovování těchto dílců rozšířilo ve velkém měřítku. Ať už se jedná o povlak funkční nebo pouze dekorativní. Tato práce předkládá komplexní studium, rozbor, hodnocení a porovnání možností vytváření kovových povlaků na plastových materiálech. V této práci je pojednáno o galvanické, chemické, vakuové a speciálních způsobech pokovování. U všech zmíněných způsobů pokovování je uveden technologický postup, zařízení pro pokovování, zhodnocení jednotlivých způsobů a rozbor použití pokovených plastových dílců.
Bytový dům
Kubíček, Jan ; Pilík, Václav (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stavbou bytového domu v klidné lokalitě města Prostějov. Svým vzhledem i účelem zapadá do okolní zástavby. Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt s parkovacími plochami a má přibližně obdélníkový tvar. Bytový dům je navržen jako 4 podlažní s jedním podzemním podlažím. V suterénní části se nachází bytové zázemí se samostatnými sklepními kójemi pro každou bytovou jednotku. V nadzemních podlaží se nachází 16 bytových jednotek a to 4 bytové jednotky na jedno patro. Bytové jednotky v přízemí mají přístup na soukromé terasy a v nadzemních podlaží na balkón. Objekt je založen na betonových základových pasech a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Nosný systém je stěnový obousměrný a je vyzděn z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Vertikální spojení je zajištěno pomocí tříramenného schodiště, které se obtáčí kolem výtahové šachty. Práce je vypracována na stupeň projektové dokumentace pro provedení stavby.
Animace na periférii
Hanáková, Veronika ; Czesany Dvořáková, Tereza (vedoucí práce) ; Kubíček, Jiří (oponent)
Práce se snaží vykreslit podobu dobové výroby animovaných děl v kontextu státně-socialistického modu produkce. Skrze otázkou zdánlivé autonomie odvětví kresleného a loutkového filmu v období ředitele Krátkého filmu Kamila Pixy (1969-1985) se pokusíme přesněji naznačit pozici uvnitř re- centralizované organizačně-dramaturgické struktuře státního filmového podniku, k níž dochází počátkem takzvané normalizace. Animovaný film měl odlišnou pozici a funkci oproti hrané tvorbě uvnitř československého filmu, tudíž se jako pomyslná autonomie můžou jevit i promyšlené kroky vedení úpravy systému výroby. Na příkladu ateliéru v Čiklově ulici načrtneme mód výroby loutkového filmu, který se podobal spíše řemeslné dílně a udržovala si pomyslnou autonomie, dokud měla svůj vlastní prostor.
Vliv svařovacích parametrů na kvalitu a mechanické vlastnosti svarového spoje
Vlach, Jan ; Stejskal, Ondřej (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možností MAG svařování uhlíkové oceli 1.1221 (C60E) bez použití předehřevu. Zkoumá se vliv základních parametrů svařování na výsledné charakteristiky svaru s cílem dosáhnout spoj prostý defektů, aniž by byl aplikován předehřev.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 313 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.