Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 313 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Loranthus europaeus Jacq. verzus druhy r. Quercus L. resp. Carpinus L. =: Loranthus europaeus Jacq. vs. Quercus L. resp. Carpinus L. genera. /
Kubíček, Jan
Lepší pochopení komplexu hostitel – hemiparazit může vést k prohloubení a zlepšení strategií dlouhodobého udržení jejich vzájemné rovnováhy, či prosperity lesních i městských porostů. Cílem práce je popsat a prozkoumat cykličnost a dynamiku hemiparazita (Loranthus europaeus Jacq.) na různých hostitelských dřevinách (Quercus petraea (Matt) Liebl., Carpinus betulus L., Prunus spinosa L.), možnosti podpory hostitele i způsoby šetrného odstranění hemiparazita. Nejdůležitějším cílem bylo zjistit, jak se vyvíjí průběh napadení v čase. Výzkum probíhal v Brně –Kohoutovicích a v Národním parku Podyjí. Nástupy jednotlivých fenofází hemiparazita i hostitele byly porovnány mezi sebou i v souvislosti s podmínkami pro ně kritickými. Byla porovnána proměnlivost růstových modulů ochmetu ve vztahu k druhu hostitele. Přírůst a plodnost hostitele i hemiparazita byly analyzovány na základě změn obsahu minerálních látek v listech a v půdě po aplikaci hnojiva. V letech 2011–2015 bylo na 1599 kmenech sledováno množství napadení ochmetem evropským. Výsledky naznačují, že vitalita hemiparazita závisí na druhu hostitele, aplikace hnojiva podpořila růst hostitele. Aplikace arboricidu na listy hemiparazita se ukázala jako funkční způsob jeho likvidace. Početnost hemiparazita se zvyšuje se vzrůstající výčetní tloušťkou hostitele, s časem a s jejich interakcí. Při malé výčetní tloušťce se početnost hemiparazita s časem mírně zvyšovala, naopak se zvyšující se DBH se tento jev snižoval. V případě stromů s vysokou výčetní tloušťkou docházelo také ke snižování napadení v čase. Nicméně toto snížení mělo negativní jev a to postupné snižování koruny a ztrátu větví hostitelských stromů. Hemiparazit je schopen při vysokém napadení vyhubit celý porost, proto je třeba se této problematice věnovat již od útlého věku jednotlivých stromů a chránit je před stresovými aspekty, které mohou akcelerovat negativní vliv hemiparazita na hostitele.
Kontrola svarových spojů nájezdových ramp
Ertl, Roman ; Mrňa, Libor (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku svařování nájezdových ramp a její následné kontroly. Cílem práce je zjistit a zkontrolovat svary nájezdových ramp s ohledem na výskyt vad. V práci je popsána rešeršní problematika svařování metodou MIG a svařování hliníku a jeho slitin. Podrobně jsou také popsány destruktivní a nedestruktivní metody zkoušení svarů, které je možné aplikovat na svary nájezdových ramp. Následně je v práci popsána experimentální část, která se zaměřuje na tři zkoušky vzorků nájezdové rampy z materiálu EN AW-6005A T6, a to zkoušku tahovou, makroskopickou a zkoušku tvrdosti.
Žárové nástřiky elektrickým obloukem
Eliáš, Vojtěch ; Sigmund, Marián (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou žárových nástřiků elektrickým obloukem. Nejprve je pomocí literární studie zpracována teoretická část, zabývající se korozí a technologii žárového nástřiku. Experimentální část obsahuje technologický postup a vyhodnocení čtyř žárově nastříkaných vzorků. Jako povlak byl použit Zinacor 850 se složením 85% zinku a 15% hliníku. Vyhodnocení se skládá z měření tloušťky, přilnavosti, drsnosti a makrostrukturní analýzy povlaku. Dva vzorky vykazovaly neobvykle nízké přilnavosti, všechny vzorky měly navíc velkou kolísavost naměřených tlouštěk. To potvrdila také analýza makrostruktury, z které byla u vzorku s nízkou přilnavostí shledána také vysoká pórovitost. Tyto vady mohou mít více příčin, avšak doporučením pro další praxi je zkrácení vzdálenosti nástřiku od základního materiálu.
Renovace licích forem technologií laserového navařování
Cicha, Tereza ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studiem technologie laserového navařování a možnostmi jejího uplatnění při renovacích licích forem vyrobených z nástrojové oceli pro práci za zvýšených teplot. V teoretické části jsou popsány metody laserového navařování, metody zkoušení a charakteristika základního materiálu a jeho tepelné zpracování. V experimentální části byly provedeny zkušební návary a zhotoveny metalografické výbrusy. Vzorky byly vyhodnoceny z hlediska makrostruktury a mikrostruktury, především pak výšky návaru, hloubky závaru, zředění a vzniklých vad typu pórů a trhlin. Také byla měřena mikrotvrdost. Nakonec bylo provedeno technicko-ekonomické vyhodnocení.
Hodnocení kvality svarů řetězů harvestorů
Teuer, Tomáš ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Sigmund, Marián (vedoucí práce)
V diplomové práci je zkoumán vliv nastavení parametrů svařování a postupu svařování na výslednou strukturu a pevnost svarového spoje řetězů harvestorů. V teoretické části je rozebrán problém svařitelnosti borových ocelí metodou 135 s možnostmi destruktivního či nedestruktivního zkoušení svarových spojů. V praktické části je tento problém rozebrán na konkrétním svařenci, řetězu harvestoru. Příčník s kostičkou jsou svařovány dvěma způsoby metodou 135, s následným posouzením provedení svarů. Výsledky hodnocení jsou odborně sepsány do návodky.
Kryogenní cela pro studium vodního ledu v mikroskopu ESEM
Krutil, Vojtěch ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Urban, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem kryogenní cely pro studium vodního ledu v environmentálním skenovacím elektronovém mikroskopu (ESEM). Cela umožňuje studium ledu v rozmezí teplot 80 K – 300 K v prostředí plynného dusíku o tlaku až 400 Pa. Cela je chlazena průtokovým systémem chlazení, kde se jako chladivo využívá kapalný nebo plynný dusík. Cela se skládá z dvouplášťové nádoby s vakuovou izolací, průtokového tepelného výměníku, jímky vzorku a chlazeného víka cely. Tepelný výměník byl navržen tak, aby byl schopen odvést tepelnou zátěž na úrovní 1 W. Výměník je vybaven elektrickým odporovým topením o výkonu cca 60 W, umožňujícím ohřev vzorku rychlostí až 100 K·min-1. Součástí návrhu je i LN2 průchodka umístěná na vratech vakuové komory mikroskopu, ke které jsou připojeny kapiláry tepelného výměníku pro přívod a odvod chladiva. Při experimentálním ověření kryogenní cely ve zkušební vakuové komoře s tlakem GN2 ~ 400 Pa byla dosažena mezní teplota jímky vzorku 77,5 K.
Využití metod laserového svařování pro fixaci svazků elektrotechnických plechů
Adam, Tomáš ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Práce se zabývá jednotlivými technologiemi paketovaní statorových plechů a jejich využití v praxi. Největší důraz je kladen na technologie svařování, především na rozdíly mezi jednotlivými metodami. Experimentální část práce je zaměřena na nalezení vhodných parametrů pro svařování statorového paketu pomocí laseru se speciální rozmítací hlavou. Získané vzorky byly vyhodnoceny z hlediska hloubky průvaru, množství vzniklých vad, především pórů a zhrubnutí zrna.
Urychlení manipulační pevnosti u 2K PUR lepidla
Slatinská, Jana ; Žák, Ladislav (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se věnuje urychlení doby k získání manipulační pevnosti u dvoukomponentního polyuretanového adheziva, které bylo nově zakoupeno ve firmě Magna Exteriors Bohemia a bylo potřeba otestovat. K urychlení po rozboru problému byly vybrány metody IR zářiče, teplotní komory, které se porovnávaly s vytvrzením pouze při teplotě okolí. V druhé části práce bylo provedeno měření maximálního napětí, které daný spoj vydrží bez poškození. Z výsledků plyne, že metoda urychlení vytvrzení pomocí IR zářiče je nejrychlejší, ovšem se musí v potaz vzít ekonomická stránka věci, protože je to i nejdražší možnost urychlení. Teplotní komora je téměř 2x pomalejší, ale zase levnější. V závěru práce se zhodnocuje ekonomická efektivita nového řešení lepicí linky a jak velký potenciál ušetření peněz se zde naskýtá.
Svařování tenkostěnného potrubí z korozivzdorných ocelí
Naď, Tomáš ; Sigmund, Marián (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce vytvořená v rámci bakalářského studia, se zabývá technologií svařování tenkostěnných trubek z korozivzdorné oceli a rozborem svařitelnosti korozivzdorných ocelí. Je zde uveden základní popis svařitelnosti materiálu a základní vady při svařování, charakteristika korozivzdorných ocelí, jejich dělení, označování, legování a obecný přehled jejich svařitelnosti. V experimentální části jsou popsány vybrané technologie svařování, které se používají na výrobu tenkostěnného potrubí z korozivzdorné oceli (LBW, PAW, HFIW). Na závěr je zjišťováno, jakou technologií jsou představené vzorky tenkostěnného potrubí svařeny a je porovnávána makrostruktura svarů.
Svařování rámu dvojkola
Rajm, Vojtěch ; Sigmund, Marián (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
V první části práce byly porovnány rámy dvou kol a podle nich byla navržena geometrie dvojkola. V další části práce byly popsány nejběžněji používané materiály v cyklistice a jejich výhody a nevýhody. Po porovnání byl vybrán jako nejvhodnější materiál ocel EN 25CrMo4 a to hlavně kvůli nízké ceně a velké pevnosti. Dále je popsána svařitelnost ocelí a druhy trhlin, což jsou jedny z nejčastějších defektů ve svařovaném materiálu. Dále se práce zabývá popisem vhodných metod svařování v oblasti rámů kol. Jako nejvhodnější se jeví metody svařování v ochranných atmosférách MIG/MAG a TIG. Z nich bylo vybráno jako nejlepší svařování TIG. V praktické části jsou tyto metody svařování porovnány experimentálně. Trubky z vybraného materiálu byly svařeny metodou MAG a TIG. Jako nejlepší se opět ukázala metoda TIG kvůli hlubším a houževnatějším svarům.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 313 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.