Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Estetika a politika: pojetí Jacquese Rancièra
Krochmalný, Ondřej ; Hauser, Michael (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
v českém jazyce Překládaná práce se zabývá dílem francouzského teoretika Jacquese Rancièra s tím, že zvláštní důraz je v ní položen na způsob, jakým se zde vyskytují a vzájemně proplétají oblasti estetiky a politiky. Takto vymezený tematický rozptyl nezprostředkovává Rancièrovo myšlení v jeho celku. Především z důvodu zachování stanoveného rozsahu jsem takto pominul Rancièrovy práce věnující se problematice historiografie nebo některé z textů, které se zabývají úžeji pojatými otázkami literatury nebo filmu. I přes tato omezení však bylo mým cílem zpracovat monografický úvod od Rancièrova myšlení. Ten si tedy, na jednu stranu, nenárokuje úplné vyčerpání námětu, avšak jeho záměrem je, na stranu druhou, zprostředkovat určitý souhrnný vhled do základních otázek, které utvářely (a utvářejí) Rancièrovo myšlení.
Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí)
Timingeriu, Filip ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Pauza, Miroslav (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
Disertační práce Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka s podtitulem Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí se pokouší - na základě detailní studie první ze tří Heideggerových přednášek k Bytnosti řeči (Das Wesen der Sprache 1957/58) v nichž se zabývá možností prodělání zkušenosti s řečí s oporou o onto-logické východisko, jež je překonáno smysludbajícím vmyšlením (besinnlicher Nachdenken) do básnické zkušenosti se slovem a jeho vztahem k bytí a nebytí věci z básně Stefana Georga Slovo (Das Wort) - promýšlet předpoklady a meze založení filosoficko-výchovného tázaní jako výchovy k myšlení, kterému by mělo nutně předcházet vědění o tom, co znamená být či nebýt v myšlení vychován. KLÍČOVÁ SLOVA výchova, člověk, řeč, zkušenost, básnění, myšlení, Heidegger
Na cestách (k) řeči. K předpokladům psychoterapeutické péče v perspektivách daseinsanalýzy
Králíčková, Tereza ; Pauza, Miroslav (vedoucí práce) ; Kalábová, Helena (oponent) ; Slaninka, Michal (oponent)
Předložená disertační práce Cesty (k) řeči s podtitulem K předpokladům psychoterapeutické péče v perspektivách daseinsanalýzy se zabývá fenoménem řeči jako stěžejním a samozřejmým předpokladem, za jehož pomoci se odehrává psycho- terapeutická péče. Vychází přitom z obecné definice psychoterapie jako léčby duševních obtíží pomocí řeči (slova, rozhovoru) a z určení člověka jako zoon logon echon. Proto je zde poznávání řeči zároveň cestou sebepoznávání. Následováním odkazu slov jiných autorů, etymologickým a dějinným výkladem vybraných pojmů (psýché, mythos, logos aj.) a vlastní reflektovanou zkušeností přivádí text čtenáře k náhledu, proč je právě řeč bytostným konstitutivním momentem jeho mnohovrstevnatého lidství. Pohled akcentuje jednotu lidské přirozenosti jako celku, který je ve svých možnostech otevřen pro poznávání a prožívání světa i sebe sama v jeho zjevných i skrytých rovinách. Na základě dichotomie skrytosti a neskrytosti rozšiřuje předložená práce pojetí řeči jako ryze lidského říkání a sdílení o problematiku dějící se smysluplné zjevnosti světa, která je předvedena jako svého druhu rozhovor (dějství oslovení a odpovídání). Postupem cesty a za pomoci řeči (kata logon) rozlišuje některé další bytostně strukturní rysy pobytu (Dasein) a odkrývá souvislosti psýché s řečí, které zakládají...
Problém filosofie v arabském středověkém myšlení
Šenk Kopecká, Pavlína ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Semrádová, Ilona (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
Středověká filozofie v arabském prostředí usilovala o harmonizaci řeckého dědictví s náboženskou tradicí. Proti těmto snahám s cílem obrany náboženství před filozofy velmi ostře vystupovali mnozí vládci, učenci a teologové. Postavení filozofů v arabském světě proto nebylo jednoduché. Mnozí museli své teze skrývat mezi řádky vědeckých spisů a vyhýbat se veřejnému filozofování. Vedle nepřátelského prostředí určovalo místo filozofie v tehdejší společnosti také mezi učenci všeobecně sdílené přesvědčení o škodlivosti filozofických názorů prezentovaných nepřipravenému posluchači a rozvoj arabské mystiky. Práce má za cíl zmapovat hlavní přístupy tehdejších filozofů reagujících na problematické postavení filozofie v arabském světě. Stěžejní bude pojetí Ibn Bádždži, který se ve své filozofii osamoceného snaží velmi důrazně spojit obec s životem filozofa a nabízí tak v arabské filozofii nové pojetí role filozofa ve společnosti. Klíčová slova Ibn Bádždža, Řízení osamoceného, al-Fárábí, Aforismy státníkovy, Aristotelés, Etika Nikomachova, Platón, Ústava, politická filozofie, mystika, etika, filozof, ctnost, obec, plevel, poznání, řízení, blaženost
Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí)
Timingeriu, Filip ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Pauza, Miroslav (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
Disertační práce Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka s podtitulem Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí se pokouší - na základě detailní studie první ze tří Heideggerových přednášek k Bytnosti řeči (Das Wesen der Sprache 1957/58) v nichž se zabývá možností prodělání zkušenosti s řečí s oporou o onto-logické východisko, jež je překonáno smysludbajícím vmyšlením (besinnlicher Nachdenken) do básnické zkušenosti se slovem a jeho vztahem k bytí a nebytí věci z básně Stefana Georga Slovo (Das Wort) - promýšlet předpoklady a meze založení filosoficko-výchovného tázaní jako výchovy k myšlení, kterému by mělo nutně předcházet vědění o tom, co znamená být či nebýt v myšlení vychován. KLÍČOVÁ SLOVA výchova, člověk, řeč, zkušenost, básnění, myšlení, Heidegger
Etická dimenze multikulturality (S využitím poznatků reálií a kultury Německa)
Josefová, Alena ; Semrádová, Ilona (vedoucí práce) ; Kalábová, Helena (oponent) ; Hogenová, Anna (oponent)
Disertační práce se zabývá etickými aspekty nejednotného pohledu na současný svět, jejž lze vnímat jako problém filosofický, politický a multikulturní. Protože lze Spolkovou republiku Německo považovat za příklad otevřené multikulturní společnosti, autorka v práci uvádí bohatou faktografii z historie, kultury a reálií této země s cílem snazšího pochopení její zahraniční politiky v souvislosti s otázkou přistěhovalectví. Disertační práce se věnuje otázce etické dimenze multikulturality v souvislosti s problematikou migrace a multikulturního soužití v kulturně rozmanitém a mnohdy rozjitřeném prostředí, včetně jejich praktických dopadů. Provedený výzkum v letech 2014-2016 mapuje na půdě univerzitního prostředí multikulturního Německa současnou kulturní rozmanitost země, potvrzuje význam oblasti školství v procesu integrace nově příchozích do většinové společnosti a hledá možnosti zlepšení vzájemného soužití lidí různých ras, etnik, kultur a náboženství. V závěru se autorka zabývá budoucím vývojem a očekáváním v souvislosti s tématem multikulturality a její etické dimenze nejen na území přistěhovaleckého Německa, ale také v evropském a světovém kontextu. KLÍČOVÁ SLOVA kultura, multikulturalita, multikulturalismus, multikulturní společnost, integrace, etická dimenze
Svět asymetrické odpovědnosti
Kukla, Karel ; Semrádová, Ilona (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
Disertační práce Svět asymetrické odpovědnosti rozvíjí původní racionální koncept soustředěný na bytí, prolomené podle Lévinase Tváří Druhého. Lidskou Tvář analogicky chápeme jako Střed člověka, tělesné centrum. Tvář předstupuje a má nekonečný dosah. Její potence a životní síla vyzývá k dalšímu bádání. V disertační práci se odkrývá zákonitost asymetrické odpovědnosti ručící za Druhého a všechny s charakterem jedinečného vyvolení. Přínos pro filosofii výchovy je spatřen v návratu k původnímu významu pojmu theoria. Novum i původ asymetrické odpovědnosti se dotýká vědomé praxe odvozující z universální Tváře. Bezejmenné universální Tváře s osobní pečetí tvoří Svět asymetrické odpovědnosti. Život v něm pod způsobem věčnosti bezprostředně přijímá a vydává Střed nekonečných podob lidských Tváří s nezastupitelným určením zachovávat lidský život. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Ontologie interakce jako se-tkání duší
Machová, Světlana ; Semrádová, Ilona (vedoucí práce) ; Kalábová, Helena (oponent) ; Hogenová, Anna (oponent)
; V disertační práci jsme navrhli nový ontologicky přístup, odhalující vnitřní rozměr bytí a jeho interakce založené na fenomenologii, kvantové fyzice, psychoanalytické metodice a teorii kognitivních metafor. Empirické poznatky o fenomenologii interakce, získané z asociativního experimentu, nám otevírají novy rozměr pro vědecké badání a nastolují společný podklad pro mezináboženskou diskusi. Porozumění vnitřní sémantiky slova nás vede k hlubšímu pochopení dimenze bytí. Ontologie interakce popsaná kognitivními metaforami nám umožňuje identifikaci hlavních universálních struktur skrytých v jazyku. Získané jazykové údaje naznačují, že způsob sebereflexe ducha úzce koreluje s teorií zapletených kvantových částic a fenomény provázanosti světla. Tato teorie nám dává jedinečnou příležitost pomocí kognitivních a filozofických studií představit pravděpodobný obraz fungování vědomí, mysli a její interakce. V této práci spojujeme teorii fyziky s filozofií jazyka. Jazyk jako můstek mezi oběma světy kvantovým a hmotným nám nabízí možnost nahlédnutí do vnitřní reality a přiblížení našeho povědomí o jsoucnu v jeho nezkreslené a průzračné formě. Řeč je řečí bytí, kontextem vetkaným do vědomí, je zde pramenem poznání, otevírajícím horizonty bytostného pochopení druhého a nakonec i pravého setkání. Pravě v jazyce...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.