Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury: certifikovaná metodika
Macan, Tomáš ; Zedník, Petr ; Stryk, Josef ; Vodáček, Ondřej ; Kašpar, Martin ; Hubík, Petr
Tato metodika podrobně popisuje návrh, dimenzování a způsob uplatnění geokompozitní drenáže pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury. Vedle konvenčních systémů, jako jsou drenážní vrstvy tvořené nestmelenými, propustnými materiály, se na stavbách stále častěji potkáváme s geokompozity. Drenážní geokompozit je geosyntetikum s funkcí odvodňování, schopné díky své kompozitní skladbě odvádět vodu v rovině, ve které je pro tento účel osazené. Tvoří ho drenážní jádro a ochrana jádra. V českých normách i technických předpisech je drenážním geokompozitům věnováno pouze velmi málo prostoru. Proto se tato metodika zabývá podrobněji návrhem a uplatněním drenážních geokompozitů, shrnuje poznatky a postupy z různých, především zahraničních, zdrojů a má napomoci jejich širšímu a technicky správnému použití v praxi. Uvádí detaily, vzorové listy a konkrétní příklady provedení, které doplňují informace uvedené v technických předpisech zaměřených na odvodnění. Metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena především pro vlastníky a správce dopravní infrastruktury, projektanty a zhotovitele dopravních staveb.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Optimalizace analytické evidence v účetnictví vybrané firmy
Burešová, Veronika ; Hubík, Petr (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou použité analytické evidence ve firmě GEOMAT s. r. o. Na základě zjištěných skutečností zavedu analytickou evidenci každému oblastnímu zástupci a také sestavím metodiku, jejíž použití umožní vyhodnocovat efektivnost každého oblastního zástupce.
Reporting v podmínkách vybrané firmy
Burešová, Veronika ; Hubík, Petr (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou výkaznictví oblastních zástupců ve firmě GEOMAT s. r. o. Na základě zjištěných skutečností navrhnu reporty výnosů, které umožní vyhodnocovat efektivnost každého oblastního zástupce.
Tvorba aplikace o regulaci využívání rádiového spektra ve vazbě na otevřená data ČTÚ
Hubík, Petr ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Novák, Jaromír (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat tvorbu aplikace určenou pro snadnější orientaci ve využívání rádi-ového spektra v České republice a publikaci dat využívaných aplikací jako otevřených dat. Nejdříve práce popisuje otevřená data, jejich význam a způsob práce s nimi. Na tuto část nava-zují analýzy problematiky, dostupných dat a výběr metodiky jak pro vývoj aplikace, tak pro publikaci otevřených dat. Následuje popis postupu tvorby aplikace a její uvedení do provozu. Celou práci uzavírá popis procesu publikace otevřených dat.
Nástroje pro migraci databázových schémat
Hubík, Petr ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vyhledáním vhodných nástrojů pro automatizovanou migraci databázových schémat, stanovením hodnotících kritérií těchto nástrojů a jejich testováním. Je provedena rešerše prací zabývajících se podobnými tématy, následována stanovením výběrových kritérií nástrojů a definováním hodnotících kritérií. Tato hodnotící kritéria jsou pak aplikována na vyhledané nástroje a na základě těchto kritérií jsou aplikovány testy funkčnosti. Jsou sepsány doporučení pro nasazení v praxi pro nejlépe ohodnocený nástroj a tato doporučení ověřena na případové studii.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.