Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 195 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace daní na motorová vozidla v Dánsku a České republice
Šámalová, Anna ; Filipová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat daně na motorová vozidla v Dánském království a České republice. Dánsko se řadí mezi nejvyspělejší ekonomiky světa a klade velký důraz na ochranu životního prostření, což se promítá i do daňového systému. Vysoké daně na motorová vozidla zvyšují pořizovací cenu automobilu, která je po připočtení všech daní na motorová vozidla mnohonásobně vyšší než v České republice. V první kapitole je stručně zmíněn dánský daňový systém, podrobně jsou dále rozebrány daně, které musí platit vlastníci automobilů a jiných motorových vozidel v Dánsku. Druhá kapitola nabízí přehled daní na motorová vozidla v České republice. Praktická část bakalářské práce je věnována srovnání daní, které musí spotřebitel zaplatit při nákupu automobilu v Dánsku a v České republice. Na dvou příkladech nákupu automobilu jsou ukázány daně, daňové odpočty a bonusy, které mají vliv na pořizovací cenu vozidla v obou zemích.
Komparace daňového zatížení OSVČ v České republice a na Slovensku
Sovišová, Zuzana ; Filipová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním daňového zatížení OSVČ v České republice a na Slovensku. První kapitola pojednává o daňových soustavách obou zemí a případných odlišnostech mezi nimi. Stručně podává přehled také o základních ekonomických a geografických charakteristikách obou států. Druhá kapitola definuje pojem OSVČ a srovnává vybrané přímé a nepřímé daně v ČR a SR, které odvádí konkrétní OSVČ, na niž je zaměřena praktická část práce. Třetí kapitola je věnována rozboru daňového zatížení vybraného podnikatele v Česku a na Slovensku za rok 2016 a následnému srovnání.
Pojištění motorových vozidel na evropském pojistném trhu.
Besperát, Lukáš ; Drozen, František (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent)
Tato práce se zabývá srovnáním autopojištění v Čechách s vybranými zeměmi světa. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikaci rozdílů v autopojištění v deseti vybraných státech světa, definice typů pojistných produktů a jejich rozdíly, porovnání pojistných trhů z hlediska konkurenčního prostředí, cenotvorby, legislativní úpravy a nastavení jednotlivých produktů. K porovnání je využita metoda indexace a metoda absolutní ceny. Výsledkem je určení nejpřívětivějšího pojistného trhu vůči klientovi z hlediska podmínek k pojištění vozidel.
Ekonomické dopady případného oddělení Katalánska
Bohuslávková, Michaela ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Tato práce se věnuje tématu ekonomických dopadů v případě oddělení Katalánska. Cílem bakalářské práce je analyzovat potenciální dopady separace Katalánska na vybrané oblasti ekonomiky regionu. Dílčím cílem práce je zhodnocení pozitivních a negativních dopadů v případě separace a zodpovězení otázky, zda by osamostatnění Katalánska skutečně bylo pro katalánskou ekonomiku výhodné.
Postavení firmy Nokia na světovém trhu mobilních telefonů
Fanta, Ondřej ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na postavení firmy Nokia na světovém trhu mobilních telefonů. V první kapitole je popsán vývoj mobilních sítí a mobilních telefonů, nejvýznamnější současní výrobci, operační systémy a přehled prodejů mobilů za posledních 20 let. Druhá kapitola je kompletně zaměřena na společnost Nokia, její vstup na trh mobilních telefonů, vývoj postavení na něm a na okolnosti pádu po roce 2010. Poslední kapitola je věnována návratu finské značky na trh.
Postavení Norska na trhu ropy
Tomandl, Martin ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá Norskem a jeho postavením na světovém trhu s ropou. Cílem této práce je zhodnotit postavení Norska na trhu s ropou a prozkoumání vlivů, které tato surovina na tento stát má s možným výhledem do budoucna. První kapitola se věnuje světovému trhu s ropou, druhá už se zabývá samotným norským trhem s ropou a třetí kapitola je věnována vlivu těžby ropy na norskou společnost a ekonomiku.
Postavení ropy a zemního plynu v exportu Norska
Satková, Zuzana ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Práce analyzuje význam ropy a zemního plynu ve vývozu Norska a pro norskou ekonomiku jako takovou. Definuje ropný trh, trh se zemním plynem a současnou situaci na energetickém trhu Evropské unie. Zabývá se těžbou ropy a zemního plynu na norském území, norskou organizací a legislativou spojenou s těžbou, energetickou spotřebou Norska, vývozem obou surovin ze země a také hodnotí bilanci zahraničního obchodu Norska. Součástí práce je analýza vývoje energetického trhu se zaměřením na spotřebu a cenu ropy a zemmního plynu, dále pak jsou zohledněna ekologická opatření a energetická účinnost. Na základě těchto aspektů vytváří práce odhad budoucnosti norské ekonomiky.
Postavení Vietnamu na světovém trhu čaje
Tran, Hoang Phuong ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Bakalářská práce je zaměřená na postavení Vietnamu na světovém trhu čaje. Práce je rozdělená do tří kapitol. První kapitola obsahuje teoretickou část práce, kde je popsána stručná historie čaje a informace o čajovníku, jeho pěstování a zpracování. Druhá část je věnována analýze světového trhu čaje. Je zde zahrnuta analýza vývoje produkce, nabídky, spotřeby a poptávky, dále vývoj cen, formy obchodu s čajem a regulace na tomto trhu. V poslední kapitole se zaměřím na analýzu postavení Vietnamu na světovém trhu čaje a na základě zjištěných skutečností navrhnu doporučení pro zefektivnění čajového odvětví ve Vietnamu a pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti na světovém trhu.
Analýza společnosti Lidl z hlediska marketingové strategie a provozu
Slavíček, Tomáš ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analyzování společnosti Lidl z hlediska marketigové strategie a také provozních záležitostí. Je využíváno především vlastního výzkumu, analýzy, analogických odvozenin a pozorování. Společnost Lidl je německý diskontní řetězec specializující se na prodej jak potravin tak nepotravinové zboží. Práce je rozdělena na tři kapitoly, přičemž první z nich uvádí teoretická východiska nezbytná pro oblast retailu a je obohacena o některé praktické poznatky k ilustraci problematiky. Druhá kapitola se poté zaměřuje na zkoumání firmy Lidl a její marketingové a provozní přístupy. Jsou probrány metody a činnosti společnosti Lidl na poli firemní politiky (marketing nebo např. promoce náboru). V provozní části je čerpáno z řízeného rozhovoru s Martinou pečenou (10 let zkušeností na postu Manažerky prodejny v Dobříši). Třetí část se věnuje analýze dotazníkového šetření a vynáší závěry o efektivitě firmy Lidl. Je také stručně zmíněna plánovaná expanze řetězce do USA. Na základě zjistěných informací je zodpovězena otázka, kde stojí síla řetězce Lidl a jak tyto pozitiva přispěly k jeho pozici na trhu.
Veřejná podpora výzkumu a vývoje poskytovaná nepřímou formou v podmínkách malých a středních podniků s důrazem na informační zajištění
Filipová, Vladimíra ; Drozen, František (vedoucí práce) ; Valder, Antonín (oponent) ; Nedělník, Jan (oponent)
Inovace je kritickým faktorem rozvoje země, protože je hlavním zdrojem konkurenční výhody a primárním faktorem ovlivňujícím hodnotu firem (Zhang, 2O13); technologické inovace jsou vnímány jako endogenní faktor, který reaguje na ekonomické výzvy (McKenzie, 2OO8). Jedním ze zdrojů inovací je činnost výzkumu a vývoje, tvorba výstupů výzkumu a vývoje je spojena s externalitami, které snižují návratnost investic do této činnosti pro soukromé podniky, proto je činnost výzkumu a vývoje předmětem veřejné podpory. Veřejná podpora je poskytována přímou či nepřímou formou, mezi kterou patří zejména daňové pobídky. Z rešerše literatury současného poznání v oblasti daňových pobídek vyplývá, že zejména malé a střední podniky, které jsou v inovačním procesu klíčové mají méně prostředků jak na vlastní investice do výzkumu a vývoje, tak také méně zdrojů, které mohou vynaložit na administrativu spojenou s uplatněním daňových pobídek. Malé a střední podniky jsou tak více citlivé na administrativní problémy spojené s uplatněním daňových pobídek. Proto byl cíl práce stanoven takto: přispět ke stávajícímu poznání v oblasti uplatnění daňových pobídek a navrhnout odpovídající nástroj pro podporu řízení a informačního zajištění daňových pobídek na výzkum a vývoj v podmínkách malých a středních podniků. Cíl práce byl rozdělen do těchto dílčích cílů: (1) identifikovat problémy související s uplatněním daňových pobídek na výzkum a vývoj v podmínkách malých a středních podniků a porovnat je s referenčním výzkumem, který provedl Chittenden & Derregia (2O1O); (2) navrhnout systém pro zlepšení informačního zajištění projektů výzkumu a vývoje realizovaného v podmínkách malých a středních podniků pro uplatňování daňových úlev. Pro řešení cíle byla zpracována cílená rešerše, ze které zejména vyplynulo, že pro efektivní uplatnění daňových pobídek je způsob vymezení činnosti VaV a souvisejících nákladů nezbytný (Billings et al., 2OO1); vzhledem k obtížné přiřaditelnosti nákladů ke konkrétnímu projektu výzkumu a vývoje (Švejda a kol., 2OO7, Godfrey & Hamilton, 2OO5) je velmi důležité vytvořit systém, který informačně zajišťuje průběh projektu výzkumu a zobrazuje související náklady podobně, jako u reportingu projektů výzkumu a vývoje realizovaných s přímou veřejnou podporou (Chittenden & Derregia, 2O1O) a tyto systémy reportingu by měly využívat formalizovaný systém s prvky účetnictví Bhimani (2OO6) a projekty rozdělit do fází (Jorgensen 2O1O). Volbě metodologie řešení předcházela rešerše výzkumných postupů; v souladu s doporučením Chittenden & Derregia (2O1O), Bourgeois and Eisenhardt (1988), Koners and Goffin (2007), Workman (1993) Singleton and Straits (2OO5), Morandi (2O11), Yin (2OO3) byla pro řešení prvního cíle práce zvolena metoda kvalitativního šetření pomocí strukturovaných dotazníků, pro řešení druhého cíle práce, metoda případové studie. Výzkum vedl ke zjištění, že v analyzovaných společnostech byli o projektech výzkumu a vývoje, na které byly uplatňovány daňové pobídky, informováni vedle pracovníků účetních a ekonomických oddělení také pracovníci top managementu, avšak nikoliv pracovníci středního managementu nebo oddělení výzkumu a vývoje. Pokud se tito pracovníci podíleli na přípravě podkladů souvisejících s projekty výzkumu a vývoje, jednalo se převážně o projekty realizované s přímou veřejnou podporou, na jejichž realizaci a přípravě podkladů se podíleli jak techničtí pracovníci, tak pracovníci účetního oddělení. Podklady pro využití daňových pobídek připravovali pouze pracovníci účetního oddělení. Výzkum realizovaný v rámci případové studie vedl jednoznačně k závěru, že formalizovaný systém řízení a evidence činnosti výzkumu a vývoje jednoznačně vymezuje projekt na který podnik uplatňuje daňové pobídky, od ostatních podnikových aktivit. Přínosy případové studie společnosti E se shodují s přínosy studie realizované týmem Hargaden & Ryan (2O15), kteří mezi ně řadí zlepšení rozhodovacího procesu a zlepšení transparentnosti ve sledované společnosti. Z vyjádření vedoucího technické přípravy rovněž vyplývá, že nastavení podnikových procesů řízení projektů výzkumu a vývoje může přispět ke zvýšení inovační výkonnosti společnosti, což je v souladu se závěry Bossink (2OO2). Hlavní omezení prováděného výzkumu spočívá ve zvolené metodě. Dotazníkové šetření bylo provedeno ve vybraném vzorku malých a středních podniků, případová studie byla realizována ve vybraném malém a středním podniku. Závěry této práce nelze tedy zobecnit. V rámci dalšího výzkumu je tedy jednou z možností realizace dotazníkového šetření v rozsahu, který umožní statistické zobecnění, v souladu s Galala &Wiener (2OO3) by bylo vhodné věnovat se v dalším výzkumu sociálním dopadům podpory činnosti výzkumu a vývoje nebo mapovat rozdíly mezi přístupem k výzkumu a vývoje u podniků, které neuplatňují daňový odpočet, jak doporučuje (Lokshin & Mohnen (2O12).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 195 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.