Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 253 záznamů.  začátekpředchozí241 - 250další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh síťové infrastruktury hotelu Háj
Doležal, Martin ; Jordán, Vilém (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení počítačové sítě hotelu Háj, který je nově po rekonstrukci. Součástí této práce bude i návrh kamerového systému a bezpečnostních prvků. Hlavním úkolem bude technické provedení kabeláže, rozmístění aktivních prvků, bezpečnostních prvků a kamer.
Návrh univerzální kabeláže pro společnost GNT s.r.o
Doležal, Martin ; Koleňák, Jiří (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem univerzální kabeláže v multifunkčním domě, který projde kompletní rekonstrukcí a bude sloužit pro firemní účely společnosti GNT s.r.o.. Návrh kabeláže vychází z požadavků investora a analýzy stavebního plánu domu, ve kterém nikdy nebyla realizována žádná počítačová síť. Výstupem práce je kompletní dokumentace návrhu a odhadovaný rozpočet jeho realizace.
Implementace vybrané technologie pro ISP
Doležal, Martin ; Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu jsou navržena dostupná řešení vhodná pro management přístupové sítě poskytovatele. Návrhová část obsahuje výběr nejvhodnějšího z nich a jeho následnou implementaci do režimu rutinního provozu.
Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje
Doležal, Martin ; Pavlík, Jan (oponent) ; Holub, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem dřevoobráběcího stroje pro technologii tloušťkování, srovnávání, řezání a dlabání, které jsou kombinovány pomocí výměnných adaptérů. V práci je uvedena rešerše vybraných dřevoobráběcích strojů a technologií. Taktéž je uveden přehled zásad bezpečnosti při obrábění na dřevoobráběcích strojích a bezpečnostní prvky, které stroje musí obsahovat. Součástí práce je technické a ekonomické hodnocení.
Čistička odpadních vod
Doležal, Martin ; Kraut, Jan (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením betonové části čističky odpadních vod. Konkrétně výpočtem a posouzením základové desky, obvodové stěny, vnitřní stěny a stropní desky, vypracováním výkresu tvaru a výkresu výztuže řešených prvků. Betonová část čističky je celá pod úrovní terénu. Statické schéma a výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer 2011 – studentská verze.
Silniční most
Doležal, Martin ; Barnat, Jan (oponent) ; Puchner, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce silničniho mostu o rozpětí 48,5m s dolní mostovkou převádějící místní komunikaci přes řeku Dyji ve městě Znojmě. Byly navrženy tři varianty řešení obloukového mostu. Nejekonomičtější byla vyhodnocena a detailně provedeno statické posouzení jednotlivých částí a detailů. Podrobně řešená varianta je most s volně stojícími oblouky a dolní mostovkou se spřaženými příčníky. Rozpětí mostu je 48,5m, šířka mostu je 11,5m, volná šířka hlavního dopravního prostoru je 6,5m. Vzepětí oblouku 8,0m
Výroba ethanolu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie
Doležal, Martin ; Kropáč, Jiří (oponent) ; Dlabaja, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá výrobou ethanolu z obnovitelných zdrojů energie. Popisuje procesy výroby ethanolu v závislosti na druhu použitého vstupního materiálu. Dále zkoumá využití ethanolu jakožto motorového paliva a to jak ve směsi s konvenčními palivy, tak jako složku hlavní. V souvislosti s tím se věnuje úpravám spalovacích motorů pro tato paliva. Jsou zhodnoceny výhody a nevýhody nahrazení ropných produktů bioethanolem. Součástí práce je také energetické a ekonomické zhodnocení ethanolu jako automobilového paliva.
Komparace účetního zobrazení leasingu dle české legislativy a mezinárodních standardů IFRS
Doležal, Martin ; Ďurianová, Gabriela (vedoucí práce) ; Pelák, Jiří (oponent)
Bakalářská práce porovnává způsob účetního vykazování leasingů dle české legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. Zabývá se především vlivem používání rozdílných metod na bilanci a výsledovku účetních jednotek. Práce vymezuje definice, výhody, rizika, klasifikaci a účetní vykazování leasingů a požadavky na zveřejnění v účetní závěrce účetních jednotek. České předpisy zahrnují také daňové aspekty leasingů z hlediska daní z příjmů. Práce obsahuje praktické příklady řešené dle obou metod výkaznictví včetně závěrů ohledně vlivu při aplikaci rozdílných účetních pravidel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 253 záznamů.   začátekpředchozí241 - 250další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.