Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Operace Percentage
Fořtík, Milan ; Michela, Miroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Otmar (oponent)
(česky) Předkládaná bakalářská práce se zabývá osudy a odbojovou činností jediného příslušníka zvláštní operace Percentage svobodníka aspiranta Františka Pavelky. Analyzuje Pavelkovo navázání spojení a následnou spolupráci s domácí odbojovou organizací Petiční výbor věrni zůstaneme. To vše v kontextu první vlny výsadků vyslaných ze západu v operačním období 1941/1942.
"Černý Petr": česká společnost a Čestný štít protektorátu Čechy a Morava
Beneš, Otmar ; Michela, Miroslav (vedoucí práce) ; Šedivý, Ivan (oponent)
Předložená diplomová práce se soustředí na výzkum a rozbor jediného vyznamenání, které bylo založeno jménem protektorátu Čechy a Morava. Nesoustředí se však jen na rámec druhé světové války. Stopy fenoménu civilních řadů a medailí sleduje napříč českými moderními dějinami, konkrétně cílí na otázku, proč první Československá republika podobné instituce prakticky nevytvářela a proč naopak nastala po roce 1945, resp. 1948 jejich značná inflace. To je jedna z předních výzkumných otázek předložené práce, která tak má za cíl definovat Čestný štít protektorátu Čechy a Morava jako patrně vůbec první civilní vyznamenání novodobých českých dějin. Práce se kromě části okupační éry (1944-45), v níž bylo toto vyznamenání udíleno, detailněji zabývá i předchozím vývojem myšlení nacistické okupační moci, které k jeho založení vedlo, stejně jako poválečnou retribucí, s níž byly vyznamenané osoby po roce 1945 konfrontovány. Práce si klade za úkol modifikovat dosud běžný, čistě faleristický přistup k tématu, který doplňuje širším kontextem: zhodnocuje reakci české společnosti na toto vyznamenání a na pojem cti, který mělo údajně zosobňovat; osvětluje roli vyznamenání v rámci zneužívání svatováclavského mýtu; otevírá otázku vztahu instituce "státního" vyznamenání a "státnosti" protektorátu Čechy a Morava; komparuje...
Signal - propaganda Wehrmachtu v okupované Evropě a Protektorátu Čechy a Morava 1940-1945
Beneš, Otmar ; Michela, Miroslav (vedoucí práce) ; Šedivý, Ivan (oponent)
Předložená bakalářská práce je analýzou jedné z významných tiskovin nacistické propagandy z období druhé světové války - časopisu Signal. Práce má za cíl analyzovat zejména období od dubna 1940 do dubna 1945, kdy byla v činnosti redakce tohoto časopisu. Vzhledem ke značnému celoevropskému rozšíření tohoto periodika a jeho až do posledních dnů války trvající existenci, se autor ve své práci snaží provést obsahovou komparaci časopisu, jenž má spočívat jak ve výzkumu jeho tematického obsahu, který se během války výrazně měnil, tak i ve sledování jeho různého přijetí a role v okupovaných a neutrálních zemích. Zájem bude koncentrován na obraz války prezentovaný civilnímu obyvatelstvu v jednotlivých zemích Evropy. Ze zemí, kam byl Signal distribuován, je pak zvláštní důraz vzat na Protektorát Čechy a Morava. Klíčová slova Signal, 1940 - 1945, Wehrmacht, propaganda, Evropa, Protektorát, ilustrovaný časopis, druhá světová válka, tisk, fotografie.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.